Bibliotec@ta Utilizarea bibliotecii Înregistrarea utilizatorului


   
  Accesul la bibliotecă se realizează în baza carnetului de cititor, gratuit, unic şi netransmisibil, ce oferă posibilitatea frecventării oricărei filiale. Carnetul îl obțineți prezentând buletinul de identitate și încheind un Acord cu biblioteca. Semnarea Acordului constituie actul juridic, prin care vă asumați răspunderile morale, materiale privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate, precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă. Acordul nu este valabil în lipsa semnăturii utilizatorului. Carnetele de cititor se eliberează pentru persoanele care au viza de reşedință (domiciliu) în municipiul Chişinău ele sunt de culoare roşie şi permit împrumutul la domiciliu şi frecventarea sălilor de lectură:

  - persoanele cu viza de reşedință (domiciliu) în alte localități devin posesori ai carnetului de culoare mov și pot frecventa doar sălile de lectură și participa la programele culturale.                                                                     

Devenind utilizator al bibliotecii sunteți obligat să anunțați modificările de adresă sau de identitate. Biblioteca garantează confidențialitatea informației.

Persoanele minore obțin carnetul în baza buletinului de identitate al unuia din părinţi sau al unei persoane adulte (bunici, învăţători ș.a.).

Înregistrarea utilizatorilor în sala de lectură se admite în baza oricărui alt act de identitate.

În caz de pierdere, deteriorare sau furt (sustragere) a carnetului, răspunderea revine titularului, care nu va mai beneficia de serviciile bibliotecii decât după eliberarea unui alt carnet, pentru care va achita contravaloarea acestuia în baza bonului de plată, eliberat de bibliotecar, la banca Moldova-Agroindbank, pentru toate categoriile de utilizatori – 15 lei.

Pentru prima zi utilizatorii în cauză, vor primi acces provizoriu în bibliotecă. Perfectarea duplicatului carnetului de cititor, se va efectua doar în baza avizului de plată în numerar, eliberat de bibliotecă.

Carnetul declarat pierdut, furat sau deteriorat se anulează.

Pentru prelunjirea termenului de utilizare, carnetul de cititor nu trebuie păstrat lîngă telefonul mobil, alte dispozitive electronice sau din metal care cauzează demagnetizarea lui.   


 

Acord cu biblioteca

  ACORD nr.                            încheiat la    

I.           PĂRȚI

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și filiala _______­­­_________________ (numită în continuare bibliotecă), Chişinău, și

utilizatorul_____________________________, domiciliat în Chişinău, str.__________________ _________
email: ________________, telefon: ___________ , născut la (ZZ/LL/AA) _________________, posesor al buletinului de identitate

seria A, nr._________________, of.      , Chişinău, cod fiscal                                                                        , încheie prezentul Acord:

 

II. OBIECTUL ACORDULUI

2.1. Prezentul acord reglementează condiţiile şi regulile de utilizare a serviciilor oferite de către bibliotecă cu titlu gratuit care includ, dar nu se limitează la: consultarea şi împrumutul cărţilor, CD-urilor, casetelor video (în continuare publicaţii), accesul la computere și baze de date, navigare pe internet, căutare în catalogul electronic, activități cu publicul. În cazul extinderii listei serviciilor gratuite oferite de către bibliotecă, acestea vor putea fi accesate de către utilizatori în condiţiile prezentului Acord.

2.2. Biblioteca acordă cu titlu gratuit carnet de cititor unic pentru toate filialele ce oferă utilizatorului dreptul să acceseze servicii și facilități.

2.3. Pentru utilizatorii minori, semnarea prezentului Acord se va face de către părinții, adoptatorii sau curatorul minorului în conformitate cu prevederile art. 21-22 ale Codului Civil al Republicii Moldova.  

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Drepturile utilizatorului: a) să împrumute la domiciliu 1-5 publicații tipărite / audio-vizuale pe o perioadă de 15 zile calendaristice, indiferent de viza de reședință, iar publicațiile într-un singur exemplar se împrumută pe un termen scurt (peste noapte – 17.00-9.00, zile de odihnă, de sărbători, în perioada sesiunii de examene); b) să extindă termenul de împrumut cu încă 15 zile, în cazul dacă documentul nu este solicitat de un alt utilizator; c) să împrumute cărți electronice pe un dispozitiv de lectură (ereader), unul la o vizită; d) să consulte cărțile din colecțiile speciale numai în sediul bibliotecii.

3.2. Obligațiile utilizatorului: a) să raporteze imediat despre pierderea sau deteriorarea carnetului de cititor; b) să anunţe despre modificările ce vor avea loc privind adresa sau actele de identitate; c) să verifice publicaţiile înainte de a-i fi transmise şi să semnaleze biblioteca despre eventualele nereguli constatate; d) să restituie publicaţiile la expirarea termenului specificat în fişa acestora în aceleaşi condiţii în care le-a primit, ţinând cont de uzura normală; e) să folosească publicaţiile conform destinaţiei sale cu diligența unui bun proprietar; f) să nu acorde dreptul de folosinţă terţelor persoane; utilizatorul este responsabil de prejudiciul cauzat de terţele persoane cărora le-a acordat dreptul de folosinţă sau le-a permis accesul la publicaţii; g) să respecte prevederile legislaţiei cu privire la drepturi de autor și drepturi conexe – numărul copiilor xerox să nu depășească prevederile legii; h) să repare prejudiciile cauzate în urma folosirii publicaţiilor; i) să păstreze starea mobilierului şi a echipamentului tehnic al bibliotecii puse la dispoziția utilizatorului; k) să nu modifice softurile instalate pe calculatoarele bibliotecii; l) să nu schimbe configurațiile sau să acceseze fișiere închise pentru public.

3.3. Drepturile bibliotecii: să monitorizeze integritatea publicațiilor; să monitorizeze utilizarea oricărui calculator, să ia măsuri de protecție a calculatoarelor şi a rețelei, care includ: confiscarea dispozitivelor, cererea de eliberare a stației de lucru, pierderea dreptului de a beneficia de serviciile bibliotecii.

3.4. Obligațiile bibliotecii: să predea spre folosinţă gratuită publicaţiile și echipamentul; să verifice publicaţiile înainte de a le transmite spre folosinţă utilizatorului şi să facă notificarea în cazul constatării unor nereguli.

IV. PENALITĂŢI, LITIGII

4.1. Pentru pierderea permisului utilizatorul este obligat să achite contravaloarea duplicatului carnetului de cititor – 15,00 lei.

4.2. Pentru nerestituirea unui bun împrumutat la data consemnată în fișa publicației, utilizatorul va achita o taxă de 0,50 lei per bun pentru fiecare zi calendaristică în întârziere, reglementată în Procedura de aplicare a tarifelor la serviciile cu plată prestate de BM B.P. Hasdeu. Penalitatea va fi calculată până la ziua returnării de facto a bunului bibliotecii.

4.3. În cazul imposibilităţii de a returna bunul împrumutat (din motivul pierderii sau distrugerii bunului împrumutat, sau din orice alt motiv sau temei) utilizatorul va semnala bibliotecarului pentru a decide modalitatea de soluționare a problemei (achiziționarea aceluiași titlu, a unui document similar și achitarea de la 15 la 25 de unităţi convenţionale în conformitate cu art. 73 a Codului contravențional (nr. 218 din 24.10.2008).

4.4. Utilizatorul pierde dreptul de a beneficia de serviciile bibliotecii până la stingerea completă a datoriilor existente.

4.5 Litigiile de orice fel dintre părţi, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de Inspectoratul de Poliție.

 

Prin prezenta, subsemnatul __________________________ (nume utilizatorului) declar că am luat cunoştinţă de prezentul Acord şi îmi asum obligaţia de a-l respecta.

Director general, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”  Utilizator / Reprezentant legal 
___________________________________  _______________________