Resurse electronice e-bibliografii Lidia Kulikovski : biobibliografie


e-bibliografii / Lidia Kulikovski : biobibliogr. Ch. : Elan Poligraf, 2006. 88 p.

 

 

Cuprins: Notă asupra ediţiei. Iurie Colesnic. Un manager înnăscut, un bibliotecar de vocaţie. Ion Madan. Din Zodia Mărţişorului cel purtător de noroc în loc de curriculum vitae. Volume de autor. Ediţii îngrijite, alcătuite şi apărute sub redacţia/responsabilitatea Lidiei Kulikovski. Articole, studii, prefeţe, recenzii. Articole şi referiri la Lidia Kulikovski. Interviuri. Aprecieri. Vorbeşte Lidia Kulikovski. Rezumate. Foto

 

Prezenta lucrare, concepută ca una jubiliară, însumează materiale de şi despre Lidia Kulikovski, directorul general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, conferenţiar universitar doctor.
• Biobibliografia este structurată în felul următor:
• Studii introductive
• În loc de curriculum vitae
• Volume de autor
• Ediţii alcătuite şi îngrijite
• Articole, studii, prefeţe, recenzii
• Articole şi referiri despre Lidia Kulikovski
• Interviuri
• Aprecieri
• Vorbeşte Lidia Kulikovski
• Rezumate
• Indexuri auxiliare
Documentele sunt aranjate în ordine cronologică, iar în cadrul anului – în ordine alfabetică, descrierea lor fiind efectuată conform STAS-ului „Descrierea bibliografică a documentelor 7.1-2003”. Înregistrările în limba rusă au fost transliterate conform STAS-ului 5309/1-89 “Transliterarea caracterelor chirilice slave în caractere latine” pentru a păstra un alfabet unic în cadrul aceleiaşi lucrări.
Descrierile marcate cu asterisc indică utilizatorului că respectivele lucrări există şi în versiune electronică.
Bibliografia include materiale din perioada 1991-2006, selectate din catalogul electronic al BM, resurse Internet, diverse ediţii bibliografice: Bibliografia Naţională a RM, bibliografii elaborate de BM, buletinele Şcolii de Biblioteconomie din Moldova etc. Bibliografia este actualizată anual.

 


 

Studii introductive

Un manager înnăscut, un bibliotecar de vocaţie


Priveşte pe fiecare în tine şi pe
tine în fiecare, şi încetează de a
vedea pretutindeni deosebire!”
Mohamudgara,
filosof din India antică

În lumea bibliotecarilor există nişte principii ascunse care se transmit din generaţie în generaţie. A sta în bibliotecă poate oricine, a răsfoi cărţile poate oricine, însă a fi bibliotecar este vocaţie. Deci, nu e suficient să-ţi fie dragi cărţile, nu e suficient să duci stricta lor evidenţă; este necesar ca să simţi suflul tipăriturilor şi raportul lor cu cititorii. Să ai senzaţia că dincolo de fiecare volum - mă refer la cărţile bune, se citeşte chipul aureolat al autorul şi gîndurile lui răsar nu din rîndurile imprimate la tipografie, ci de parcă ar fi rostite de el în acele clipe.
Cine poate auzi aceste voci, este un bibliotecar de vocaţie.
Lidia Kulikovski este un manager şi un bibliotecar. Împacă aceste două profesii datorită unor calităţi pe care le pot întîlni numai la oamenii cu adevărat ai cărţii. Dincolo de inteligenţă, are dînsa o deschidere spre om, spre acel consumator de informaţii care intră în bibliotecă în speranţa de a găsi răspunsul la zecile lui de întrebări.
Cititorul intră în bibliotecă, convins că relaţia sa cu cartea va fi mijlocită, intermediată, nu de nişte funcţionari, ci de nişte sufletişti. Şi din această relaţie se poate descifra, se poate citi secretul unei biblioteci.
Bibliotecile există numai acolo unde există sufletişti.
Ca manager, Lidia Kulikovski a reuşit să întroneze acest principiu. Dînsa a izbutit să instaureze o armonie între relaţiile cititorilor cu bibliotecarii, dar ceea ce este mai important, a reuşit să instaureze o armonie la nivelul relaţiilor etnice, întocmai ce-şi propune Europa Unită astăzi. Lidia Kulikovski a realizat chiar mai mult: biblioteca evreiască, biblioteca rusă, biblioteca bulgară, cea ucraineană sau cea găgăuză, sunt într-o armonie de creaţie cu bibliotecile pur româneşti, cum ar fi Transilvania, Onisifor Ghibu, Alba-Iulia ş.a. Doamna director general al BM a găsit faţeta spirituală care-i apropie pe oameni, şi nu cea care-i desparte.
Experienţa acumulată de Lidia Kulikovski în seminarele şi conferinţele internaţionale, în schimburile de experienţă, a făcut ca organizarea în bibliotecile Chişinăului, a muncii, a distribuirii de cărţi, a relaţiilor cu publicul să fie eficiente, moderne, civilizate.
Cititorul găseşte în Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu nu un depozit de carte, ci un centru perfect de comunicare. Aici stă calculatorul, aici sunt expuse opere de artă, aici se face lansarea cărţilor şi autorii se prezintă în faţa cititorilor şi comunică cu ei.
S-ar părea că aceasta este maximumul care poate fi obţinut într-o asemenea instituţie. Poate că pentru un cititor de rînd, asemenea cadru este suficient. Eu, însă, pun miza pe partea cea mai importantă a activităţii unui bibliotecar şi a unei biblioteci, pun miza pe creativitate. Biblioteca, în viziunea mea, trebuie să devină nu pur şi simplu un focar de cultură, ci un centru ştiinţific, în care se sistematizează experienţa acumulată, în care se concep strategii de comunicare şi se pun în valoare lucrări ce ar fi de folos şi contemporanilor, şi urmaşilor.
La această frontieră a statisticii şi creaţiei ştiinţifice, biblioteconomia este privită de Lidia Kulikovski ca o formulă filosofică cu o evoluţie în plină dialectică. M-am convins, chiar de la prima întîlnire, că acest director de bibliotecă are curajul de a privi mult în urmă şi mult înainte.
Venisem în 1990 cu un proiect foarte concret de reeditare a unei colecţii, Basarabiana, care ar include bibliografiile noastre apărute pînă la 1940, şi care, din diverse motive, erau trecute la index, adică depozitate, dosite în fonduri secrete. Aducerea acestor informaţii pe masa cercetătorilor însemna, în esenţă, o revoluţie culturală, fiindcă tot ce era interzis, titluri despre care nu se ştia, într-o bună descriere bibliografică, deveneau surse de cercetare. În anul 1991, decizia de editare a unor asemenea cărţi, necesita şi un mare curaj. Şi atunci cînd au apărut, una după alta, bibliografiile Alexandru David, Petre Draganov, Nicolae Moghileanski ş.a., am reuşit să îmbogăţim, pentru cititori, banca de informaţii întocmai cum a făcut-o Banca Naţională cu tezaurul ei pentru populaţia Moldovei. În acei ani colaborarea noastră a cunoscut şi fluxuri şi refluxuri, dar întotdeauna ideile îndrăzneţe au găsit sprijinul Directoarei Bibliotecii Municipale.
Între timp, Lidia Kulikovski şi-a susţinut doctoratul, a devenit conferenţiar universitar, a creat o echipă întreagă de discipoli şi, cum este firesc în asemenea cazuri, această nouă generaţie de bibliotecari aduce în cultura Moldovei un suflu înnoitor, fiindcă la vigoarea tinereţii lor se adaugă experienţa, elanul şi spiritul temerar al unui înaintaş care a fost şi este pentru ei Lidia Kulikovski.
Bibliotecile Municipiului Chişinău, de ani de zile se găsesc într-o zonă de stabilitate. Toate taifunurile politice, toate răzmeriţele culturale, par a nu le atinge, fiindcă directoarea lor a găsit formula cea mai înţeleaptă de a se situa nu în vîltoarea procesului, ci deasupra acestui proces, ajutînd comunitatea să-şi regăsească pacea interioară şi echilibrul prin bibliotecă, în comunicarea prin carte, cu utilizatorii ei.
O realizare incontestabilă a BM “B. P. Hasdeu” şi a directoarei ei este organizarea, în ultimii 10–15 ani, în cadrul instituţiei, a muncii de cercetare. Cele circa 30 de volume biobibliografice tipărite, sub auspiciile BM, o serie de culegeri tematice, revista de specialitate BiblioPolis (al cărei director-fondator este din anul 2002) – toate astea constituie o dovadă strălucită că la BM se cercetează, se scrie, se editează. Însăşi dna Lidia Kulikovski este o asiduă şi talentată autoare, care scrie mult, mereu, competent, la zi.
Prezenta Biobibliografie a Lidiei Kulikovski vine să facă un prim şi aproape exhaustiv bilanţ al preocupărilor sale de cercetătoare, autoare de lucrări în domeniu şi de scrieri publiciste.
Este greu de apreciat exact aportul acestui om la cultura municipiului nostru, la cultura Moldovei în general, un lucru însă este cert: că în domeniul cărţii, în marea arie a bibliotecilor, Lidia Kulikovski este un ctitor.

Iurie Colesnic,
scriitor, Doctor Honoris Causa 
 

Din Zodia Mărţişorului cel purtător de noroc
     (În loc de curriculum vitae) 

 

Lidia Kulikovski este o foarte apreciată bibliotecono-mistă, bibliografă şi manageră în domeniu.
S-a născut într-o zi din a doua săptămînă a lunii lui Mărţişor 1951, în comuna Nicoreni, Drochia, în familia ţăranilor gospodari Leonid şi Nina Ataman.
În 1973 a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biblioteconomie şi Bibliografie, după care munceşte în sistemul bibliotecar din Chişinău, pe urmă la Cahul, apoi revine la Chişinău.
În 1976 Lidia se căsătoreşte cu Victor Kulikovski, inginer, om de o mare sensibilitate artistică. Împreună au crescut două fiice, ambele cu studii superioare: Dumitriţa, filolog, stabilită, prin căsătorie, cu traiul în Spania (unde a născut-o pe Maria, nepoţica protagonistei noastre), şi Victoria, marketolog, angajată a Fundaţiei Soros-Moldova.
Din 1987 este angajată la BM, iar din martie 1990, fiind aleasă de colectiv, funcţionează ca director al Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, Chişinău.
Autor a multor proiecte de cercetare bibliografică, coordonator naţional al proiectelor europene PULMAN, Calimera ş. a. În anii 2000-2004 a deţinut funcţia de preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din RM. Director-fondator al publicaţiei de biblioteconomie şi asistenţă informaţională BiblioPolis (din 2002), un timp a fost şi redactor-şef adjunct la revista Magazin bibliologic (din 1999).
A vizitat, în interes de serviciu, inclusiv ca invitată, Biblioteca Congresului din SUA, Biblioteca Naţională a Chinei, Centrul Georges Pompidou, Diamantul Negru (Biblioteca Naţională a Danemarcei), biblioteci municipale din Finlanda, Grecia, Rusia, Israel, România, Ucraina etc. De peste tot vine cu numeroase materiale, cunoştinţe, idei, iniţiative, ce sunt realizate, în măsura posibilităţilor locale, de către comunitatea bibliotecară chişinăuiană.
În 2003 a susţinut teza de doctor în ştiinţe pedagogice cu tema Evoluţia serviciilor de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate în contextul democratizării societăţii. Au­toare a circa 200 de studii şi cercetări, bibliografii, interviuri, prefeţe, eseuri etc.
A iniţiat reeditarea unor bibliografii mai vechi (Al. David, P. Draganov, N. Moghile­anski etc.), în colecţia Basarabiana. De asemenea, a lansat editarea sub auspiciile BM  B. P. Hasdeu” a unui serial de biobibliografii consacrate creaţiei şi vieţii unor scriitori, oa­meni de artă, cultură şi ştiinţă din R. Moldova – circa 25 de cărţi. Aici L. Kulikovski apare în diferite ipostaze: ca responsabilă de ediţie, coautor, redactor ştiinţific, prefaţatoare etc. Scrie competent şi cu har despre unii colegi de breaslă, despre mari bibliologi români şi străini, precum şi despre faimoase biblioteci din lume, pe care a avut ocazia să le vizite­ze.
Deopotrivă cu activitatea ştiinţifică desfăşoară o fructuoasă muncă didactică, fi­ind conferenţiar universitar la USM, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării, cate­dra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională. La USM ţine următoarele cursuri: Biblioteconomie generală, Servicii informaţionale pentru persoane dezavantajate, Sociolo­gia cărţii şi lecturii, Managementul proiectelor pentru biblioteci. Unele cicluri de prelegeri sînt predate de dna L. Kulikovski în premieră studenţilor noştri. Predă şi bibliotecarilor practici la Şcoala de Biblioteconomie, de pe lîngă Asociaţia Bibliotecarilor din R. Moldo­va.
Lucrător emerit al culturii (1987), a fost distinsă cu medalia Meritul Ci­vic (1996). Deţinătoare a Premiului european Managerul secolului XXI (2001). Vezi, de acelaşi autor, şi articolul Lidia Kulikovski din Calendar Naţional 2001. – Chişinău, 2000. – P. 55 - 56.

Conf. univ. dr. Ion Madan 
 

Volume de autor 

 

1. Clasificarea Zecimală Universală : man. didactic pentru studenţii secţiei de bibl. / Natalia Senocosov, Nelly Ţurcan, Lidia Kulikovski. – Ch. : Museum, 1995. – 59 p.

2.
Prestarea serviciilor de bibliotecă destinate persoanelor dezavantajate : ghid. – Ch. : [S. n.], 1999. – 14 p.

3.
Evoluţia serviciilor de bibliotecă pentru persoane dezavantajate în contextul democratizării societăţii : autoref. tezei de doctor în pedagogie. Specialitatea: 13.00.05 – Teoria, metodica şi organizarea activităţii de culturalizare. – Ch., 2003. – 22 p.

4.
Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate. Istoric. Prezent. Tendinţe : st. monografic / USM ; Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării ; Cat. de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională. – Ch. : [S. n.], 2004. – 180 p.

5. Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor: manual pentru bibliotecari / Lidia Kulikovski. – Ch.: Epigraf S.R.L., 2006 (F.E.-P. Tipografia Centrală). – 288 p.

7.
Cartea, modul nostru de a dăinui : Contribuţii la dezvoltarea domeniului biblioteconomic: interviuri, management, instruire, biblioteci- bibliotecari, asociaţia, miscelaneu / Lidia Kulikovski; Bibl. Mun. „ B.P. Hasdeu”. – Ch.: Reclama, 2006. – 268 p.

8. Biblioteconomie : Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri / Bibl. Municipală “B.P. Hasdeu”. – Ch.: Magna-Princeps SRL, 2008. – 256 p.

 9. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – bibliotecă inovantă / autor de proiect L. Kulikovski, echipa de creaţie: G. Scobioală, T. Coşeri, T. Fiodoruc, T. Foiu, L. Câşlaru, L. Pânzari. – Ch., 2009. – 140 p.

10. Manual de identitate / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”; L. Kulikovski; echipa de creaţie: G. Scobioală, T. Roşca, L. Pânzaru. – Ch.: [Ed. Magna princeps], 2009. – 40 p.

11. McCook, Kathleen de la Peña. Un loc pe masă. Participarea bibliotecilor la dezvoltarea comunităţii / Kathleen de la Peña McCook, red. : L. Kulikovski, trad. : V. Kulikovski. – Ch., 2009. – 160 p.

Titlu original : A Place at the table. Participating in Community Building.

 

 

Ediții îngrijte

 

1. Alexe Mateevici : bibliogr. selectivă / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. :  T. Verebcean ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Museum, 1992. – 14 p.

2. *Eugeniu Doga : bibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : A. Salinski ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Universitas, 1993. – 64 p.

3. Grigore Vieru : bibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : L. Pânzari ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Museum, 1995. – 120 p.

1996

4. Bibliografia Municipiului Chişinău 1995 / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : T. Verebcean ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Museum, 1996. – 288 p.

5.  Glebus Sainciuc : bibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : T. Kolomoiţev, O. Detişin ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Museum, 1996. – 116 p.

1997

6.  Ion Vatamanu : bibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : C. Tricolici ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Cartier, 1997. – 160 p.

1998

7.  Ion Dron : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : Ion Dron ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : [S. n.], 1998. – 86 p.

8. *Iulian Filip : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : T. Canţâr ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Litera, 1998. – 116 p.

9.  Leo Butnaru : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : Maria Soltan ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Prag-3, 1998. – 160 p.

1999

10. A. S. Puşkin şi Basarabia : bibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. :  I. Strelina ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Museum, 1999. – 208 p.

11.  Agnesa Roşca : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. :  S. Uncu ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : aBc, 1999. – 89 p.: il.

12. Ion Hadârcă : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. :  G. Chirvas-Gorobeţ ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Litera, 1999. – 112 p.

13. *Nicolae Dabija : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. :  M. Cioclea ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Litera, 1999. – 144 p.

2000

14. Madan, I. Biblioteconomia şi bibliografia Moldovei : profesori şi discipoli / Univ. de Stat din Moldova ; Catedra Biblioteconomie şi Asistenţa Informaţională ; Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; red. resp. Lidia Kulikovski.  – Ch., 2000. –  114 p.: portr.

15. Poezia muncii bibliografice : (Ion Şpac la 70 de ani) / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. :  I. Madan ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : [S. n.], 2000. – 74 p.

2001

16. Alexandru V. Boldur : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : T. Grati ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : [S. n.], 2001. – 42 p.

17. Pro Senectute: în obiectiv vîrsta a treia : ghid / ed. îngrijită de Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : L. Kulikovski, E. Vulpe, O. Ioncu. – Ch. : [S. n.], 2001. – 124 p.

2002

18. *BiblioPolis : rev. de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; dir. L. Kulikovski ; red.-şef Vl. Pohilă. – Ch., 2002–2006. – 64 p. – Primul număr a apărut în iunie 2002, apare trimestrial – Adresa electronică: www.hasdeu.md/BiblioPolis/frame.html.

19.  Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu: 125 ani de activitate : bibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Colograf-Com, 2002. – 160 p.

20. Catalogul cărţilor cu autografe din colecţiile Bibliotecii Municipale / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : C. Tricolici ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Pontos, 2002. – 250 p.: il.

21. Ghid 2002: Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu / ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Pontos, 2002. – 62 p.

22. *Mihai Cimpoi : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : L. Kulikovski, T. Verebcean. – Ch. : Litera, 2002. – 192 p.

23. Păsat, Dumitru. Eminescu şi fascinaţia cărţii / Centrul Academic Internaţional Eminescu ; resp. de ed. L. Kulikovski. – Ch. : Pontos, 2002. – 64 p.

24. *Presa basarabeană de la începuturi pînă în 1957 : catalog / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; Bibl. „M. Lomonosov” ; alcăt. : M. Şcelcikova ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Epigraf, 2002. – 620 p.: il.

25. Şpac, Ion. Viaţa Basarabiei 1932–1944 : bibliogr. / Bibl. Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova ; Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Pontos, 2002. – 326 p.

26. Titus Ştirbu : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : S. Antufiev ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Colograf-Com, 2002. – 85 p.

27. Vieru-Işaev, Maria. Biblioteca Municipală “B. P. Hasdeu” : 1877–2002. Etape, contexte, conexiuni şi incursiuni istorice. Partea I. 1877–1950 / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch.: Colograf-Com,  2002. – 256 p.

2003

28.  Dimensiunea socială a bibliotecii publice în societatea informaţională, conf. (2002, Chişinău) : materialele conf. „Dimensiunea socială a bibliotecii în societatea informaţională” : culeg. de comunic., 12–19 oct. 2002 / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; resp. de ed. L. Kulikovski ; coord. T. Coşeriu. – Ch. : [S. n.], 2003. – 308 p.

29. Păsat, Dumitru. Peste secolele toate / Centrul Academic Internaţional Eminescu ; resp. de ed. L. Kulikovski, T. Coşeriu. – Ch. : Pontos, 2003. – 156 p.

30. *Raport de activitate 2002 / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Elan-Poligraf, 2003. – 20 p.

2004

31.  Dionisie Tanasoglu : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : I. Mahu ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : [S. n.], 2004. – 63 p. : 8 f. fotogr.

32.  *Ovidiu (Publius Ovidius Naso) : 43 î. Chr. – 17 d. Chr : publicaţii ovidiene în bibliotecile Chişinăului : catalog / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch., 2004. – 80 p.

33. *Raport de activitate 2003 / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Elan-Poligraf, 2004. – 20 p.

34. *Sub semnul istoriei : cărţi vechi şi rare în colecţia Bibliotecii Publice „Ovidius” (sf. sec. XIX – prima jumătate a sec. XX) : catalog / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : [S. n.], 2004. – 84 p.

35. Un distins folclorist : Nicolae Băieşu : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; resp. de ed. Lidia Kulikovski. –  Ch. : Grafema-Libris, 2004. – 150 p.

2005

36. Alexandru Gromov : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt.: M. Cibotaru, L. Ciobanu ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Museum, 2005. – 120 p.

37. *Eugen Doga [resursă electronică] : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. Liuba Ivanes ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Acces: http://www.hasdeu.md/ro/ebibl/doga/dogatitlu.shtml.

38.  Ion Ciocanu : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Museum, 2005. – 252 p.

39. *Iulian Filip: 30 de ani editoriali : cîntar prealabil / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski . – Ch., 2005. – 32 p.

40. Iurie Colesnic : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : Lidia Kulikovski. – Ch. : Museum, 2005. – 148 p.

41. Leo Butnaru : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ed. a 2-a revăz. şi completată. – Ch. : Museum, 2005. – 148 p.

42. Petru Cărare : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : L. Capiţa; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Museum, 2005. – 108 p.

43. Probleme actuale ale teoriei şi practicii biblioteconomice : 45 de ani de învăţămînt biblioteconomic superior din Republica Moldova = Current Trends in Librarianship theory and Practice / coord. de ed. : L. Kulikovski, N. Goian. – Ch. : Museum, 2005. – 251 p.

44. *Raport de activitate 2004 / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Elan-Poligraf, 2005. – 20 p.

45. Rycar’ Velikogo Knižestva : Constantin Şişcan – žizn’, tvorčestvo, ocenki, issledovaniâ : personografiâ / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : M. Şcelcikova ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Museum, 2005. – 220 p.

46.  Serafim Saka : biobibliogr. / Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu” ; alcăt. : C. Tricolici, O. Detişin ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Museum, 2005. – 84 p.

2006

47.   Alecu Russo : ” Acel ostaş al propăşirii”: Bibliogr.–catalog / Bibl. Mun. „ B. P. Hasdeu”, Bibl.publ. „ A. Russo” ; ed. îngrijită de L. Kulikovski ; alcăt.: S. Muşat. – Ch. Museum, 2006. – 84 p.

48.   Aurel Scobioală : Biobibliogr. / Bibl. Mun. „ B. P. Hasdeu”, Bibl. publ. „ Ştefan cel Mare” ; Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău ; ed. îngrijită de L. Kulikovski ; alcăt. : Liuba Loghin, Lidia Ciornîi. – Ch. : Prut Internaţional, 2006. – 132p. 

49.   Eliza Botezatu: Vocaţia cuvîntului scris şi rostit: Bibliogr. / Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”, Bibl. publ. „Tîrgu-Mureş” ; ed. îngrijită de L. Kulikovski ; alcăt. : Maria Tasmalî. – Ch. : Ulysse, 2006. – 112 p.

50.   Enigma Petre Draganov de Iurie Colesnic / Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”. – Ch. : Ulysse, 2006. – 83 p.

51.   Ianoş Ţurcanu : Biobibliogr. / Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”, Bibl. publ. „Transilvania”; Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău ; ed. îngrijită de L. Kulikovski; alcăt. : L. Capiţa. – Ch. : Museum, 2006. – 80 p.

52.   Ion Bejenaru : Biobibliogr. / Bibl. Mun. „ B.P. Hasdeu”, Bibl. publ. „ Transilvania” ; ed. îngrijită de L. Kulikovski ; alcăt. : L. Capiţa. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 68 p.

53.   Nicolae Iorga şi permanenţele istoriei : Bibliogr.select. / Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”, Bibl. Publică „O. Ghibu” ; ed. îngrijită de Elena Vulpe ; alcăt. N. Madan, E. Vulpe. – Ch.: Î.M. CEP „ Chişinău–Prim”, 2006. – 88 p.

54.   Stere, Constantin. Publicistică / alcăt. şi îngrijirea textelor : Pavel Balmuş. – Ch. : Tipog. Ed. “Universul“, 2006. – 568 p.

55.   Şpac, Ion. Arhivele Basarabiei: St. docum. – informativ / Ion Şpac; ed. îngrijită de L. Kulikovski ; Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”. – Ch: Bons Offices, 2006. – 256 p.

56.   Victor Dumbrăveanu : Biobibliogr. / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, Bibl. publ. Ovidius; Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău ; ed. îngrijită de L. Kulikovski ; alcăt. : Margareta Cebotari. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 80 p. 

57.   Vladimir Rusnac : Biobibliogr. / Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”, Bibl. publ. „ Ovidius” ; Centrul de Inf. şi Docum. Chişinău ; ed. îngrijită de L. Kulikovski ; alcăt. : Liuba Ciobanu. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 80 p.

2007

 

58.         Amuzament cu abonament : (oferit de Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu) / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu ; ed. îngrijită : Lidia Kulikovski ; selecţ.: Ion Diviză, Alexandru Frişcu. – Ch. : Epigraf SRL, 2007. – 120 p. – Bibl. Municipală B.P. Hasdeu : 130 ani

59.         Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate: culeg. de comunic. de la Conf. int. consacrată aniversării a 130-a a BM / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu; ed. îngrijită: Lidia Kulikovski. – Ch. : Epigraf SRL, 2007. – 336 p. – Bibl. Municipală B.P. Hasdeu : 130 ani

60.         Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu în presă : (2002-2006) : Bibliogr. / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Taisia Foiu. – Ch.: [s. n.], 2007. – 234 p. – Bibl. Municipală B.P. Hasdeu : 130 ani

61.        Cărţi cu dedicaţii : (în col. Bibl. Municipală B.P. Hasdeu) : cat./ Bibl. Municipală B.P. Hasdeu; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; alcăt. : Claudia Tricolici. – Ch. : [s.n.] , 2007. – 352 p. – Bibl. Municipală B.P. Hasdeu : 130 ani

62.         Dimitrov, Alex. Caricatură / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu ; ed. îngrijită : Lidia Kulikovski. – Ch. : Epigraf SRL, 2007. – 112 p. : il. color. – Bibl. Municipală B.P. Hasdeu : 130 ani

63.         Duiliu Zamfirescu – Diptic : biobibliogr. / alcăt. Teodora Fîntînaru, Nicoleta Oprişan.  Duiliu Zamfirescu între natură şi idee : eseu / Mihai Cimpoi ; Bibl. Municipală B.P. Hasdeu, Bibl. Judeţeană Duiliu Zamfirescu, Focşani;  ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : [s.n.], 2007. – 121, 81 p. – Bibl. Municipală B.P. Hasdeu : 130 ani. – Carte „valet”.

64.         Ghidul bibliotecilor din Chişinău / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu ; ed. îngrijită : Lidia Kulikovski ; coord. : Genoveva Scobioală. – Ch. : Epigraf SRL, 2007. – 152 p. – Bibl. Municipală B.P. Hasdeu : 130 ani

65.         Filip, Iulian. Linii şi cuvinte comunicante. Declaraţii de dragoste : [joc interactiv cu lume bună – bibliotecarii BM „B.P. Hasdeu” şi alţii]. – Ch. : Princeps, 2007. – 128 p.

66.         Frişcu Alexandru Horaţiu. Greaua ieşire din simulacru: [publicistică]. – Ch. : Pontos, 2007. – 128 p.

67.         Ion Cuzuioc : biobibliogr. / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu ; Bibl. Publică Ştefan cel Mare ; resp. de ed. Lidia Kulikovski ;  alcăt. : Natalia Ciorbă. – Ch. : Elan Poligraf SRL, 2007. – 276 p. – Bibl. Municipală B.P. Hasdeu : 130 ani.

68.         Misterul eternului sentiment : [versuri de dragoste] : antol. / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu ; Bibl. Publică Maramureş. – Ch. : [s.n.], 2007. – 87 p.

69.         Moştenirea litrerar-spirituală a dinastiei de cărturari Hâjdău-Hasdeu în bibliotecile chişinăuiene : cat.-bibliogr. / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu, Centrul Naţ. de Hasdeulogie, Centrul de Informare şi Docum. Chişinău ; alcăt. : Clara Balmuş, Pavel Balmuş ; red. : C. Tricolici ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : [s. n.], 2007. – 189 p. – Bibl. Municipală B.P. Hasdeu : 130 ani

70.         Nicolae Titulescu – figura emblematică a diplomaţiei internaţionale : bibliogr. selectivă / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu ; Bibl. Publică Onisifor Ghibu. – Ch.: [s. n.],  2007. – 48 p.

71.         Ninela Caranfil : biobiliogr. / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu ; Bibl. Publică Transilvania ; Centrul de Informare şi Docum. Chişinău. – Ch. : [s.n.], 2007. – 96 p. – Bibl. Municipală B.P. Hasdeu : 130 ani

72.         Petru Cocîrţă – devotat ştiinţei şi naturii : biobibliogr. / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu; Bibl. Publică Ovidius ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski;  alcăt. : Margareta Cebotari, Elena Butucel ; red. bibliogr. : Taisia Foiu. – Ch. : Elan Poligraf SRL., 2007. – 86 p. – Bibl. Municipală B.P. Hasdeu : 130 ani

73.         Publicaţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” : cat. / resp. de ed. : Lidia Kulikovski. – Ch. : [s.n.], 2007. – 64 p. – Bibl. Municipală B.P. Hasdeu : 130 ani

 

2008

 

74.      Andrei Burac : biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; Bibl. Publică „Târgu-Mureş”. – Ch.: Bons Offices, 2008. – 128 p.

75.      Biblioteca Alba Iulia, o istorie în imagini / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” Chişinău; Bibl. Judeţeană „Lucian Blaga” Alba. – Ch.; Alba Iulia: S.n., 2008. – [28] p. ; fotogr.

76.      Biblioteca Alba Iulia, un deceniu de prezenţă în comunitate / alcăt.: Elena Roşca ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Ch. : Bons Offices, 2008. – 182 p.

77.      Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : Raport de activitate. 2007 / resp. de ed. Lidia Kulikovski ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch.: “Grafema Libris” SRL, 2008. – 66 p.

78.      Decusară-Bocşan, Crina. Iulia Hasdeu / Camille Armand (1869-1888) : Biobibliogr. / Bibl. Municipală "B.P. Hasdeu", Centrul Naţ. de Hasdeulogie ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; coord. : Clara şi Pavel Balmuş ; red. bibliogr. : Ludmila Pânzari. — Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 52 p.

79.      Galina Furdui : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu“, Centrul Academic Int. „Eminescu“ ; ed. întocmită de Vladimir Furdui. — Ch. : „Grafema Libris“ SRL, 2008. — 312 p.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Scrieri : în 16 vol. / Bogdan Petriceicu Hasdeu; Î.E.P.„Ştiinţa”, Bibl. Municipală B.P. Hasdeu; text îngrijit, note şi coment.: Stancu Ilin, I. Oprişan; concepţia graf.: I. Cârmu. – Ch.: Î.E.P.„Ştiinţa”. 2008. – (Ser. „Moştenire”).

80.      Vol. 3: Dramaturgie. – 2008. – 548 p.

81.      Vol. 8. Istoria critică a românilor / text îngrijit, st. introductiv de Grigore Brâncuş. – 2008. – 580 p.

82.      Ion Proca : biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu“, Bibl. Publică “Transilvania”, Centrul de Informare şi Doc. “Chişinău”; alcăt. : Ludmila Capiţa. – Ch.: “Grafema Libris” SRL, 2008. –  192 p.

83.      Legenda Luceafărului. Ed. omagială / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu“ – CAI Eminescu. – Ch. : Gunivas, 2008. – 72 p.

84.      O familie de intelectuali basarabeni : Claudia Slutu-Grama, Dumitru C. Grama, Steliana Grama: Triptic biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu“, Bibl. Publică „Ovidius“; alcăt. : Ion Madan . – Ch. : „Grafema Libris“ SRL, 2008. — 304 p.

85.      Plan de acţiuni pentru realizarea primei etape (2008-2012) / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu. – Ch. : “Grafema Libris” SRL, 2008. – 13 p.

86.      Plan strategic de dezvoltare pentru perioada 2008-2017 / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu. – Ch. : “Grafema Libris” SRL, 2008. – 32 p.

87.      Holocaust — tragedia evreilor europei sec. XX = Holocaust — tragedy of european jewry in the XX century : bibliog. tematică / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu“, Bibl. Publică  “I. Mangher”. – Ch.: “Grafema Libris” SRL, 2008. –  72 p.

88.      Украинцы в культуре Молдовы= Ucrainenii în cultura Moldovei / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Publică „Lesia Ukrainka”. — Ch. : Grafema Libris SRL, 2008. — 80 p.     

 

 

                                                                                                 

                                                                                                  2009

 

 

89. Bibliografia Municipiului Chişinău 1999-2004 : bibliogr. / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”;  Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”. – Ch.: Grafema Libris, 2009. – 444 p.

90. Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. 2004-2009 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Publică Ovidius ; alcăt.: V. Ciobanu, M. Cebotari, L. Ciobanu; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski; resp. ed.: Elena Butucel.  – Ch.: Bons Offices SRL, 2009. –  54 p.

91. Ştiaţi că? Caleidoscop enciclopedic / Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”;  concepţie, selecţie, realizare : dr. Eugenia Manea-Cernei, Alexandru Horaţiu Frişcu; cuv. înainte : Lidia Kulikovski. – Ch.: Pontos, 2009. – 532 p.

 

 

 


Articole, studii, prefeţe, recenzii
 

1. Prikaz nr. 86 : otbrosiv v storonu političeskie ambicii : Nekotorye pečatnye organy putaût Lenina s Bulgakovym i Marksa s Solženicynym : [o bibl. fondah g. Kišineva] // Sfatul Ţării. – 1991. – 6 iûlâ. – În lb. ru.

1992

2. Serviciul de bibliotecă pentru minorităţile naţionale din municipiul Chişinău / L. Kulikovski, E. Roşca // Biblioteca. – 1992. – Nr 5. – P. 4–5.

1993

3. Biblioteca Naţională din Scoţia // Magazin bibliologic. – 1993. – Nr 4. – P. 37–38.

1997

4. Seminar PHARE [organizat la Budapesta, Ungaria] // Viaţa satului. – 1997. – 1 mart. – P. 6.

1999

5. Colaborare internaţională : [despre seminarul „Managementul resurselor informaţionale” organizat de Inst. de Biblioteconomie din Germania] // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 1. – P. 7–8.

6. Informaţii comunitare – servicii inedite în biblioteca publică : [folosind exemplul Bibl. Municipale „B. P. Hasdeu”] // Biblioteconomie. Informare. Documentare : culeg. de art. – Ch., 1999. – P. 98–104.

7. Sistemul Naţional Automatizat de biblioteci: realizări şi perspective / L. Kulikovski, M. Harjevschi // Unele probleme de teorie şi practică ale presei şi comunicării. – Ch., 1999. – P. 177–185.

8. Persoanele dezavantajate – utilizatori ai bibliotecii publice : [propunerea Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu”] // Biblioteconomie. Informare. Documentare : culeg. de art. – Ch., 1999. – P. 93–97.

9. Să excludem disparităţile în servire : [despre organizarea Serviciului pentru persoane dezavantajate la BM „B. P. Hasdeu”] // Buna Speranţă. – 1999. – Nr 1. – P. 9.

10. Senocosov, N. Bibliotecile din Occident şi cititorii dezavantajaţi / N. Senocosov, L. Kulikovski // Unele probleme de teorie şi practică ale presei şi comunicării. – Ch., 1999. – P. 136–150. – Bibliogr.: 10 denum.

11. Senocosov, N. Servicii publice pentru grupuri speciale de cititori din Republica Moldova / N. Senocosov, L. Kulikovski // Biblioteconomie. Informare. Documentare : culeg. de art. – Ch., 1999. – P. 19–31.

12. Sistemul bibliotecilor din Germania // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 1. – P. 29–30.

2000

13. Bibliotecarul secolului XXI : competenţe, responsabilităţi, abilităţi // Magazin bibliologic. – 2000. – Nr 2. – P. 30–41 ; Studii şi cercetări de biblioteconomie şi jurnalism. – Ch., 2000. – P. 10–17.

14. Bibliotecile publice finlandeze – porţi către cunoştinţe şi cultură : [reţea, funcţii, legislaţie, finanţare, personal] // Magazin bibliologic. – 2000. – Nr 3/4. – P. 53–57.

15. Din istoria scrisului tactil // Magazin bibliologic. – 2000. – Nr 3/4. – P. 33–37.

16. Kulikovski, Lidia ; Zavtur, Natalia. Evaluarea managerilor intermediari (în Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu”, Chişinău) // Studii şi cercetări de biblioteconomie şi jurnalism. – Ch., 2000. – P. 27–34.

17. Naedine s knigoj : [o Municipal. b-ke im. B. P. Hasdeu]  // Trud Moldova : Prilož. k gaz. „Trud”. – 2000. – 14 sept. – S. 10. – În lb. ru.

18. Prestarea serviciilor de bibliotecă pentru persoane dezavantajate // Symposia professorum. Ser. Psihologie, Biblioteconomie, Ştiinţe reale. – Ch., 2000. – P. 57–59.

19. Profesiograma bibliotecarului care lucrează cu persoane dezavantajate // Magazin bibliologic. – 2000. –   Nr 2. – P. 35–37.

20. Publica Training Program // Magazin bibliologic. – 2000. – Nr 1. – P. 57.

21. Senocosov, N. Resurse informaţionale pentru bibliotecarii care prestează servicii grupurilor speciale de utilizatori / N. Senocosov, L. Kulikovski // Analele stiinţifice ale Univ. de Stat din Moldova. Ser. Ştiinţe socioumane. Vol. I. – Ch., 2000. – P. 295–300.

22. Servicii informaţionale pentru persoane dezavantajate : aspecte ale instruirii profesionale a bibliotecarilor // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific Bilanţul activităţii şt. a USM pe anii 1998/99 : rez. comunic. – Ch., 2000. – P. 248–249.

23. SIC [Serviciul de Informaţii Comunitare] la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” // Modernizarea serviciilor de informare : conf. internaţională 25–26 sept. 1997, Chişinău. – Ch., 2000. – P. 29–32.

2001

25. [Argument] // Vieru-Işaev, M. Alexandru Cristea : (1890-1942) : viaţa şi activitatea reflectate în timp. – Ch., 2001. – P. 4.

26. Biblioteca şi persoanele dezavantajate : rezultatele unui sondaj // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr 1. – P. 12–16.

27. Biblioteca şi rolul social al acesteia în societate // Moldova Suverană – 2001. – 31 oct. – P. 3.

28. Bibliotecile Mileniului III şi copiii dezavantajaţi // Cartea. Biblioteca. Cititorul. Fasc. 10. – Ch., 2001. – P.  14–20.

29. Biblioterapia, o formă intens folosită în activitatea cu persoanele dezavantajate // Biblioteca. – 2001. – Nr 5. – P. 136–138.

30. 5 paşi pentru o publicitate de succes // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr 1. – P. 64–65.

31. Cuvînt la început de cale // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr 1. – P. 1.

32. Dezvoltarea managementului în bibliotecile publice din Helsinki // Magazin bibliologic – 2001. – Nr 1. – P.  30–37.

33. IFLA – promotor al activităţii cu persoanele dezavantajate  // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr 1. – P. 22–25.

34. Ioncu, O. Bibliotečnoe obsluživanie nezrâčih i slabovidâših v gorode Kišineve / O. Ioncu, L. Kulikovski // Biblioteki i associacii v menâûŝemsâ mire: novye tehnologii i novye formy sotrudničestva : 8–â Meždunar. konf. Krym–2001 : Trudy konf. –  M., 2001. – S. 938. – În lb. ru.

35. Mesaj de salut [de Ziua bibliotecarului] // BiblioPolis : bul. bibliotecarilor BM „B. P. Hasdeu”. – 2001. – Nr 1. – P. 1, 8, 12.

36. Modulul „Lărgirea Accesului la Informaţie // Gazeta bibliotecarului. – 2001. – Nr 9. – P. 3–4.

37. Originea şi evoluţia noţiunii de dezavantajat // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr 4. – P. 37–41.

38. [Prestigioasa şi respectata profesie de bibliotecar : de Ziua bibliotecarului] // Gazeta bibliotecarului. – 2001. – 5 oct. – P. 2.

39. Rolul social al bibliotecilor versus rolul social al bibliotecarului în societate // Magazin bibliologic. – 2001. –  Nr 4. – P. 7–9.

40. Servicii informaţionale pentru persoanele înaintate în vîrstă: de la starea de fapt la anticiparea viitorului // Pro Senectute : ghid. – Ch., 2001. – P. 15–31.

41. Un altfel de sondaj : [implicarea în fenomenul lecturii a cititorilor bibl. „Transilvania”] // Gazeta bibliotecarului. – 2001. – Nr 11. – P. 5–6.

42. Un centru al lecturii studenţeşti // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr 3. – P. 3.

43. Zavtur, N. Evaluarea şefilor filialelor Bibliotecii Municipale “B. P. Hasdeu” / N. Zavtur,  L. Kulikovski // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr 1. – P. 18–21.

2002

44. Anul Bibliologic 2001 : Analize şi Sinteze // Gazeta bibliotecarului. – 2002. – Nr 4. – P. 1–3.

45. *Argument : [despre BiblioPolis, rev. de specialitate a Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1,            Nr 1. – P. 2.

46. *Argument aniversar : [Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu” la 125 de ani] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 3,  Nr 3. – P. 3–4.

47. Biblioteca în contextul comunităţii multiculturale // Magazin bibliologic. – 2002. – Nr 1/2. – P. 6–11.

48. *Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” : realizările anului trecut [2001] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 3–7.

49. *Biblioteca Municipală la aniversare [125 de ani ai Bibl. Municipale „B. P. Hasdeu” din Chişinău, realizări] // Biblioteca. – 2002. – Nr 10. – P. 307–309.

50. *Biblioteca Naţională – trecutul şi prezentul nostru // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 29–30.

51. *Biblioteca publică în serviciul comunităţii. Teoria lui N. Rubakin // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 35–38.

52. Camera Naţională a Cărţii – instituţie de interes naţional // Camera Naţională a Cărţii : 45 de ani. – Ch., 2002. – P. 90–92 ; BiblioPolis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 32–33.

53. Capitala – un ziar indispensabil chişinăuienilor // Capitala. – 2002. – 24 iul. – P. 1.

54. Cadrul legislativ referitor la accesul la informaţie a persoanelor dezavantajate : situaţia Republicii Moldova // Biblioteconomie şi ştiinţa informării. – Ch., 2002. – P. 107–117.

55. Cuvînt-înainte // Vieru-Işaev, M. Biblioteca Municipală “B. P. Hasdeu” : 1877–2002 : Etape, contexte, conexiuni şi incursiuni istorice. Partea I. 1877–1950. – Ch., 2002. – P. 5.

56. *DIB ULIM a votat eEuropa! // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 47.

57. *In memoriam [Traian Brad] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 28 ; Gazeta bibliotecarului. – 2002. – Nr 7. – P. 2–3.

58. La aniversare : [despre Şcoala de Biblioteconomie din R. Moldova] // Şcoala de Biblioteconomie din Moldova : bul. trimestrial. – 2002. – Nr 2/3. – P. 6–7.

59. *Legendă : [pref.] // Presa basarabeană de la începuturi pînă în 1957 : catalog. – Ch., 2002. – P. 19–21.

60. *Mesaj la aniversare [10 ani de la deschiderea bibl. „O. Ghibu”, la 15 ianuarie 1992] // BiblioPolis : bul. bibliotecarilor BM „B. P. Hasdeu”. – 2002. – Nr 1. – P. 2.

61. *Persoane dezavantajate: Acţiunea afirmativă a bibliotecilor din învăţămînt : incluziune socială // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 1, Nr 1. – P. 18–21; Sympozia Professorum. Ser. Biblioteconomie. Informare. Documentare. – Ch., 2002. – P. 37–43.

62. Prefaţă // Catalogul cărţilor cu autografe din colecţiile Bibliotecii Municipale. – Ch., 2002. – P. 5–11.

63. *Responsabilitatea socială a bibliotecii publice – o sinteză între cunoaştere şi acţiune // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 4, Nr 4. – P. 24–29.

2003

64. *Abordări ale managementului la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”  // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 10–14 ; Symposia Professorum. Ser. Biblioteconomie. Informare. Documentare. – Ch., 2003. – P. 17–26.

65. ABRM în context naţional şi internaţional // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr 2/3. – P. 68–72.

66. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" : activitatea ştiinţifică // Cugetul. – 2003. – Nr 2. – P. 33–39 : fotogr.

67. *Biblioteca Municipală în 2002 // BiblioPolis. – 2003. –Vol. 5, Nr 1. – P. 3–9.

68. *Bibliotecile publice din Moldova versus PULMAN-XT: viziuni, priorităţi // Dimensiunea socială a bibliotecii publice   în societatea informaţională : 12–19 oct. 2002 : culeg. de comunic. – Ch., 2003. – P. 84–91.

69. *Bibliotecile şi Societatea Informaţională Globală : [summit mondial la Geneva, 2003, 10–12 dec.] // Şcoala de Biblioteconomie din Moldova : bul. trimestrial. – 2003. – Nr 4. – P. 62–63.

70. *Evaluarea anului 2001 în opinia membrilor ABRM // Şcoala de Biblioteconomie din Moldova : bul. trimestrial. – 2003. – Nr 1. – P. 5–8.

71. Evoluţia serviciilor de biblioteci pentru persoanele dezavantajate în contextul democratizării sociale // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002” : rez. comunic. : Ştiinţe socioumanistice. Vol. II : 30 sept.-6 oct. 2003. – Ch., 2003. –  P. 131–132.

72. *Zavtur, N. Evaluarea angajaţilor sub aspectul motivării muncii (cazul Bibliotecii Municipale “B. P. Hasdeu”) / L. Kulikovski, N. Zavtur // Dimensiunea socială a bibliotecii publice în societatea informaţională : 12–19 oct. 2002 : culeg. de comunic. – Ch., 2003. – P. 44–48.

73. Normarea muncii : un moft sau o necesitate vitală? // Norme aplicate în Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. –  Ch., 2003. – P. 3–4.

74. *Prelegeri universitare utile şi agreabile nu numai tinerilor studioşi : [despre culeg. „Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării”, ed. de Catedra de Biblioteconomie, USM] // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 8, Nr 4. – P. 45–46.

75. *Responsabilitatea socială a bibliotecii publice – o sinteză între cunoaştere şi acţiune // Dimensiunea socială a bibliotecii publice în societatea informaţională : 12–19 oct. 2002 : culeg. de comunic. – Ch., 2003. – P. 3–11.

76. Servicii, programe, colecţii pentru copiii dezavantajaţi // Cartea. Biblioteca. Cititorul. Fasc. 12. – Ch., 2003. – P. 38–45.

77. *[Sinteză la raportul anual al BM] // Raport de activitate 2002. – Ch., 2003. – P. 2–4.

2004

78. Apel… pentru a îmbunătăţi situaţia alarmantă // Gazeta bibliotecarului. – 2004. – Nr 12 (50). – P. 7.

79. Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă”] : 60 de ani de verticalitate profesională // O fereastră spre lume : Bibl. Naţională pentru copii „Ion Creangă”– 60. – Ch., 2004. – P. 8–9.

80. Bibliotecile – inima Societăţii Informaţionale : din raportul de activitate al ABRM 2000–2004 // Gazeta bibliotecarului. – 2004. – Nr 12(50). – P. 3–4.

81. *Bibliotecile versus Societatea Informaţiei : coment. pe marginea “Politicii de edificare a Societăţii Informaţionale în Republica Moldova” : politici de bibliotecă // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 6–10.

82. Cercetări în domeniul ştiinţelor umanistice şi fundamentale : [contribuţii bibliogr. ale prof. univ. Ion Madan] // Capitala. – 2004. – 24 apr. – P. 8.

83. *Considerente asupra edificării societăţii informaţionale în Moldova : rec. la cartea cu acelaşi titlu, aut. S. Cojocaru şi C. Gaindric // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 9, Nr 1. – P. 45–46.

84. *...Deţine în bibliologia noastră o poziţie vădit incon-fundabilă : [la aniversarea Nataliei Goian, dr.  în pedagogie, conf. univ.] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. –  P. 47.

85. *IFLA–2004 : "Între pereţii informaţiei şi libertăţii" // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 15–17.

86. Managementul participativ [la Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu”] // Coperta : bul. al Bibliotecii „Dimitrie Cantemir” din or. Ungheni. – 2004. – Dec. (Nr 1). – P. 16–17.

87. *Participăm la remodelarea vieţii chişinăuienilor // BiblioPolis. – 2004. – V�l. 9, Nr 1. – P. 5–7.

88. *Programe de lectură şi instruire pentru copii în SUA // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 23–24.

89. Prefaţă // Dionisie Tanasoglu : biobibliogr. – Ch., 2004. – P. 4.

90. *[Sinteză] // Raport de activitate 2003. – Ch., 2004. –  P. 2–3.

91. Tendinţe de instruire, abilităţi necesare bibliotecarilor de mîine : (coment. la sfîrşit de an 2004) // Şcoala de Biblio-teconomie din Moldova : bul. trimestrial. – 2004. – Nr 3/4  (10–11). – P. 12–16.

92. *Un excelent manager al culturii, o fidelă prietenă a bibliotecarilor : [la aniversarea Marianei Alecsandri, dir. HESP şi informaţional al Fundaţiei SOROS] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 43–44.

93. Un om de cultură născut sub semnul plinului : [despre Iulian Filip scriu Lidia Kulikovski, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija] // Capitala. – 2004. – 28 ian. – P. 8.

94. Verticalitate profesională // Gazeta bibliotecarului. – 2004. – Nr 10–11 (48–49). – P. 2.

2005

95. Asigurarea accesului la informaţie a persoanelor dezavantajate în Europa: aspecte politice, legale, conceptuale // Biblioteconomie şi ştiinţa informării : prelegeri pentru studenţii specialităţii Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională. Vol. 3. – Ch., 2005. – P. 144–169.

96. *Biblioteca, locul care ne uneşte : [activitatea BM “B. P. Hasdeu” în anul 2004] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 6–7 ; Biblioteca. – 2005. – Nr 7. – P. 202.

97. Bibliotecarul universitar în contextul integrării în spaţiul educaţional european : provocări şi competenţe // Symposia Professorum. Ser. Biblioteconomie. Informare. Documentare (materialele ses. şt. din 8–9 oct., 2004). – Ch., 2005. – P. 17–24.

98. *Competenţa – noţiune definitorie în dezvoltarea profesională : cadrul conceptual şi terminologic // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 8–16.

99. Competenţe pentru bibliotecarii de azi : abordări conceptuale, concretizări naţionale în contextul perfecţionării profesionale // Probleme actuale ale teoriei şi practicii biblioteconomice : 45 de ani de învăţămînt biblioteconomic superior din RM. – Ch., 2005. – P. 86–113.

100. Incluziunea socială – prioritatea Europei, esenţa activităţii bibliotecilor // Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării : prelegeri pentru studenţii specialităţii Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională. Vol. 3. – Ch., 2005. – P. 120–144.

101. *Invitaţie la Oslo : IFLA 2005 // BiblioPolis. – 2005. –Vol. 13, Nr 1. – P. 39.

102. Ispitit de istorie, motivat de prezent, încurajat de viitor… : [studiu introd. la biobibliogr. “Iurie Colesnic”] // Iurie Colesnic : biobliogr. – Ch., 2005. – P. 7–15.

103. Învăţămîntul biblioteconomic din Europa în contextul Procesului de la Bologna. Ralierea învăţămîntului biblioteconomic superior din Moldova la acest proces // Probleme actuale ale teoriei şi practicii biblioteconomice : 45 de ani de învăţămînt biblioteconomic superior din RM. – Ch., 2005. – P. 37–51.

104. *Sfetnic, formator şi prieten devotat al bibliotecarilor : [despre Vera Osoianu, dir. adjunct al Bibl. Naţionale] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 47–48.

105. *[Sinteză la raportul anual al BM] // Raport de activitate 2004. – Ch., 2005. – P. 2–3.

106. Un mare absent în lumea bibliotecară : [in memoriam Traian Brad] // BiblioPolis : bul. bibliotecarilor BM „B. P. Hasdeu”. – 2005. – 31 aug. (Nr 2). – P. 1.

107. *Un nume înscris în cauza bibliotecară : [despre Ludmila Corghenci, dir. adjunct al bibl. ULIM, dir. ŞBM] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 15, Nr 3. – P. 46–47.

108. *Zinaida Pahomi – omul cărţilor : [la aniversare] // BiblioPolis. – 2005. –Vol. 13, Nr 1. – P. 45–46.

2006

109. 125 de ani de lectură publică la Brăilă // Bibliopolis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. –  Vol. 19, Nr 3. – P. 24-27.

110. Atestarea – 2006 : un prilej de a evalua competenţele, profesionalismul, individualitatea lucrătorilor BM : [bilanţ] // Bibliopolis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 8-12.

111. Bibliotecile şi noile paradigme de instruire profesională // Curier (Târgovişte). – 2006. – Nr 1 (24). – P. 26-30.

112. Exemplu de devotament uman, profesional şi instituţional : [Elena Grăjdianu la o aniversare] // Bibliopolis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 43-44.

113. Gînduri aniversare pentru Elena Roşca : [despre şefa Bibliotecii Alba Iulia] // Bibliopolis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. –  Vol. 19, Nr 3. – P.

114. Îndrăgostită de ceea ce face, de ceea ce este – Elena Roşca : [cuvânt înainte] // Roşca Elena. Biblioteca – o carte deschisă a sufletului. – Ch., 2006. – P. 3-5.

115. Mult stimate Domnule Profesor Ion Stoica : [mesaj de urare cu ocazia aniversării]  // Bibliopolis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. –  Vol. 17, Nr 1. – P. 10.

116. Noi programe şi roluri ale bibliotecilor noi metode de instruire profesională // Şcoala de Biblioteconomie din Moldova : Buletin trimestrial. – 2006. –  Nr 1-2(14-15). – P. 14-21.

117. O strategie promiţătoare: i2010 // Bibliopolis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. –  Vol. 17, Nr 1. – P. 27.

118. Prin Polonia : Biblioteca Naţională, sanctuar al spiritului polon : Note de drum // Bibliopolis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. – Vol. 19, Nr 3. – P. 64-68.

119. Prin Polonia: Biblioteca Publică din Varşovia // Bibliopolis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 64-69.

120. Reding, Viviane. Rolul bibliotecilor în societatea informaţională / trad. din engl. L. Kulikovski // BiblioPolis. – 2006. –Vol. 17, Nr 1. – P. 28-32.

121. Responsabilitate, omenie, perseverenţă, viteză, calitate... : [Eva Roşcovan, şeful Serviciului Întreţinere "B. P. Hasdeu" la o aniversare]  // Bibliopolis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. –  Vol. 17, Nr 1. – P. 44-45.

122. Toamna la Vaslui – Biblioteca în prim-plan : [Biblioteca Judeţeană Nicolae Milescu Spătaru (Vaslui)] // Bibliopolis: rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. –  Vol. 20, Nr. 4. – P. 44-47.

123. Trăirea prin bibliotecă şi carte, pentru bibliotecă şi carte : [către aniversarea Iuliei Tătărescu (Bibl. şt. a Univ. Agrare)]  // Bibliopolis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. –  Vol. 19, Nr 3. – P. 44-46.

124. Sensul de spaţiu. Un studiu comparat al percepţiei de către comunitate şi profesionişti a bibliotecii ca spaţiu public // Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere:  Conf. şt. internaţională dedicată jubileului de 60 ani ai USM (28 septembrie 2006). Rez. comunic.  Şt. socioumanistice. Vol. I. / com. org.: Gh. Rusnac (preş.), ... resp. red: Tatiana Bulimaga. –  Ch.,  2006. – P. 305-306.

125. Un centenar de lectură publică la Bârlad // Bibliopolis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. –  Vol. 20, Nr. 4. – P. 51-55.

126. Zinaida Sochircă – bibliotecarul care a dat contur durabil bibliotecii ULIM // Bibliopolis: rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. –  Vol. 20, Nr. 4. – P. 65-66.

 

2007

 

127. BM „B.P. Hasdeu” a împlinit 130 de ani de prezenţă activă in viaţa Chişinăului // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3 – P. 9-14.

128. Activitatea de cercetare ştiinţifică, bibliografică şi biblioteconomică la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” : o sinteză aniversară // InfoAgrarius. – 2007. – Nr 1. – P. 26-30.

129. Activitatea editorială ca imagine // Buletinul ABRM. –2007. – Nr 2.

130. Bazată pe tradiţie, avântată spre viitor : [Bibl. Municipală B.P. Hasdeu la cea de-a 130-a aniversare] // Capitala. – 2007. – 19 oct. – P. 12. – Text paralel în lb. rusă

131. Biblioteca în contextul lumii viitoare // Servicii de bibliotecă: Experienţe şi exigenţe actuale : Bibliointegrarea imperartiv profesional : antol. de comunic. – Focşani, 2007. – P. 6-12.

132. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu – dezvoltare şi progres : un bilanţ aniversar" // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. int. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 9-18.

133. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a aniversat 130 de ani // BiblioCity. – 2007. – An 2, Nr 11. – P. 5-6.

134. Biblioteca Municipală 2006 – realizări şi eşecuri // BiblioCity. – 2007. – An 2, Nr 1. – P. 1-8.

135. Biblioteca şi epigrama : [cuvînt înainte] // Amuzament cu abonament. – Ch., 2007. – P. 3-17.

136. Biblioteca Municipală rămîne o instituţie relevantă pentru chişinăuieni // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 8-13.              

137. BM B.P. Hasdeu a împlinit 130 de ani de prezenţă activă în viaţa Chişinăului // BiblioPolis. – 2007. –  Vol. 23, Nr 3. – P. 9-13.

138. Camera Naţională a Cărţii – instituţia care tezaurizează prezentul, valorifică trecutul // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 1. – P. 59-60.

139. Caricatura ca test instituţional şi individual : [cuvânt-înainte] // Dimitrov Alex. Caricatură. – Ch., 2007. – P. 5-8.

140. Câştigăm în prezent – construim pentru viitor: Biblioteca Municipală în an aniversar // Buletinul ABRM. – 2007. – Nr 1. – P. 24-27.

141.  Cercetarea biblioteconomică şi bibliografică la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu" // Publicaţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu" : cat. – Ch.,2007. – P. 5-16.

142. Colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu" – actul unui efort colectiv // Cărţi cu dedicaţii (în colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu"). – Ch., 2007. – P. 5-26.

143. Colecţia bibliotecii Transilvania – rezultatul unui parteneriat de succes: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu, Chişinău – Biblioteca Judeţeană „O. Goga ”, Cluj” // Lectura (Cluj). – 2007. – Nr 3-4. – P. 23-29.

144. Drumuri şi cărţi sau bibliotecari donatori şi autori de autografe // Curierul (Târgovişte). – 2007. – Nr 2. – P.15-18.

145. Exploatarea conceptuală a relaţiei cu utilizatorul: contexte actuale şi emergente // Lectura. –  2007. – Nr 3-4. – P.12-15.

146. Fundamentul normativ şi de reglementare a proceselor tehnologice în biblioteci : abordare teoretico-practică // Conf. tehnico-şt. a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor 15-17 noiembrie. – Ch., 2007. – Vol. 1. – P. 474-477.

147. Hasdeu în timpul şi spaţiul Republicii Moldova // Moştenirea literar-spirituală a dinastiei Hîjdău-Hasdeu în bibliotecile chişinăuene: cat.-bibliogr. – Ch., 2007. – P. 10-30.

148. Generaţia cu aripile frânte în context cultural general interbelic // BiblioCity. – 2007. – An 2, Nr 2. – P. 8-9.

149. Imaginea publică a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu ” – baromentru al succeselor ei: (studiu de imagine din presa scrisă) // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presă: (2002-2006). – Ch., 2007. – P. 5-19.

150. Interesele utilizatorilor ca raţiune a activităţii bibliotecii : mutaţii conceptuale şi contextuale // Lector (Focşani). – 2007. – An V, Nr 8. – P. 20-28.

151. Lectura : [rec. la rev. de specialitate din Cluj, Nr 3-4, 2006] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 4, Nr 4. – P.

152. Lumina Cărţi : [recenzie] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 4, Nr 4. – P.

153. Managementul incluziv – managementul societăţii cunoaşterii // Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. – Ch., 2007. – Vol. VI. – P. 161-191.

154. Managementul participativ în structurile infodocumentare: Studiul de caz la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // Labirint (Bistriţa Năsăud). – 2007.

155. O sinteză aniversară : Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – o instituţie de cercetare // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. int. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 28-40.

156. Paradis ar putea fi şi titlul unei vizite de documentare… : [vizita de documentare şi schimb de experienţa unui  grup di bibliotecari din B.P. Hasdeu  la Cluj (România)] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 4, Nr 4. – P. 60-63.

157. Parteneriat bibliotecar – valoare instituţională : [cuvînt-înainte] // Ghidul bibliotecilor din Chişinău. – Ch., 2007. – P. 6-8.

158. Politica editorială ABRM // Buletinul ABRM. – 2007. – Nr 1. – P. 9-12.

159. Publicul bibliotecilor : mutaţii conceptuale şi contextuale // Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. int. consacrată aniversării a 130-a a BM. – Ch., 2007. – P. 257-264.

160. Prefaţă // Rigorile internaţionale actuale ale organizării şi funcţionării bibliotecilor publice : Expozeu şi comentarii asupra Ghidului IFLA-UNESCO / BNRM. – Ch., 2007. – P. 3-6.

161. Prezenţă activă în viaţa Chişinăului : [Bibl. Municipală B.P. Hasdeu a împlinit 130 de ani de la înfiinţare] // Săptămîna. – 2007. – 19 oct. – P. 22.

162. Rafturi : recenzie // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P.

163. Ranganathan – aniversarea unui mare bibliolog al sec. XX // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 9-14.

164. Reglementarea proceselor tehnologice în biblioteci (norme, politici, proceduri, instrucţiuni): abordare teoretico-practică // Labirint (Bistriţa Năsăud). –  2007.

165. Rigorile internaţionale actuale ale organizării şi funcţionării bibliotecilor publice : [rec. la cartea dnei Vera Osoianu, dir. adjunct al Bibliotecii Naţionale] // BiblioPolis. – 2007. – Vol 24, Nr 4. – P. 28-30.

166. Tehnologii informaţionale şi de cominicare în societatea informaţională incluzivă // Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. – Ch., 2007. – Vol.VI. – P. 247-266. – Bibliogr. : 7 tit.

167. Tendinţe şi schimbări de scene în biblioteci la solicitarea viitorului // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 14-18; Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3/4. – P. 3.-6.

168. Un eveniment memorabil : deschiderea Bibliotecii Liviu Rebreanu la Chişinău // Labirint (Bistriţa Năsăud). – 2007.

169. Un portret de bibliotecar ca un demers afectiv : [către aniversarea vice-directorul BM B.P. Hasdeu Larisa Câşlaru] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 66-68.

170. Un târg de carte ca o poveste… : [la Focşani, la Bibl. Judeţeană  Duiliu Zamfirescu] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 22, Nr 2. – P. 15-18.

171. Utilizatorii bibliotecii: teorii, concepte, contexte actuale şi emergente // Magazin bibliologic. – 2007. – nr.3-4. – P. 20.-26.

 

2008

 

172. Agora Agrarius // Info Agrarius : rev. teoretico-practică a Bibliotecii Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare de Stat din Moldova. – 2008. – În curs de apariţie.

173. Autorul şi cititorul Hronicului – în aceeaşi barcă // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 22-29.

174. BM „B.P. Hasdeu” a împlinit 130 de ani de prezenţă activă în viaţa chişinăului // Curier. – 2008. – Nr 9/12. – P. 79-85.

175. BM "B.P. Hasdeu" – instituţia comunitară culturală, informaţiională preferată a chişinăuianului // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 10-12.     

176. Bibliologie românească // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 64-70.

177. Curier cultural şi profesional târgoviştean // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 108-110.

178. Fundamente normative şi de reglementare a proceselor tehnologice în biblioteci : abordare teoretico-practică // Lectura (Cluj). – 2008. – Nr 1. – P. 16-21 ; Curier : rev. de cultură (Târgovişte). – 2008. – An XV, Nr 1. – P. 17-19.

179. …îmi pare bine să ştiu să ai vrea să mă ştii. Biobibliografie Iulian Filip // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 8-9.

180. Legile lui Ranganathan – valide şi utile în era internetului // Curier : rev. de cultură (Târgovişte). – 2008. – An XV, Nr 1. – P. 17-19.

181. Mesajul directorului // Plan strategic de dezvoltare pentru perioada 2008-2011. – Ch., 2008. – P. 5.

182. O bibliografie – conlucrare, parteneriat profesional, omagiere, evocare : [cuv. introductiv] // O familie de intelectuali basarabeni : Claudia Slutu-Grama. Dumitru Grama. Steliana Grama.- Ch., 2008. – P. 7-9.

183. Tinerii şi "zăbava cetitului" : [analiza Chestionarului cititorului din cercet. sociologică iniţiată de BN] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 25, Nr 1. – P. 30-34.

184. Tinerii şi biblioteca : [rezultatele sondajului "Lectura tinerilor"] // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 26, Nr 2. – P. 8-13.        

185. Umorul – un remediu de îmbunătăţire a comunicării interpersonale şi instituţionale // Secolul XXI – Secolul Comunicării: aspecte etico-morale : materialele conf. şt.-practice din 29 noiemb., 2007. – Ch., 2008. – P. 25-34.

186. Un instrument managerial al instituţiilor de succes – umorul // Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare: concepte, experienţe, orientări: materialele Conf.şt. Int., 17 oct. 2007, Chişinău. – Ch., 2008. – P. 45-55.

187. Un proiect editorial reuşit // BiblioPolis. – 2008. – Vol. 28, Nr 4. – P. 74-77.

188. Vlad Pohilă poartă o povară ceva mai mare decât el – grija limbii române : [postf.] // Pohilă Vlad. Şi totuşi, limba română : (articole, eseuri, prefeţe, recenzii). – Ch., 2008. – P. 489-493.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  2009

 

 

 

 

 

 

188. Activitatea extramuros – o formă inovativă de activitate sau actualizarea unei forme uitate? // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 12-16.

189. Alexandru Horaţiu Frişcu – omul de ziua a şasea // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 97-98.

190. Ancorată în realitate, orientată spre viitor – Biblioteca Publică  „Petre Ştefănucă” din Ialoveni // Petcu, Larisa. Biblioteca  Publică  „Petre Ştefănucă”: [or. Ialoveni : activitatea bibl. de la fondare până în prezent] . – Ch.: BNRM, 2009. – P. 3-7; BiblioPolis. – 2009. – Vol. 31, Nr 3. – P. 9-11

191. Anul bibliologic 2008 : Simpoz. şt. //  Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Mart. (Nr 3). –  P. 1-3.

192. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: sinteza anului 2008 // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 9-11.

193. Biblioteca Ovidius – un reper cultural, social, informaţional în sectorul Centru al capitalei // Izvor de lumină – Biblioteca : 15 ani de activitate. – Ch., 2009. – P. 5-6.

194. Biblioteci versus inovaţii // Bibliopolis. – 2009. –  Vol. 29, Nr 1. – P. 33-36. – (2009 – Anul european al creativităţii şi inovaţiei).

195. Bibliotecile şi inovarea // Magazin bibliologic. –  2009. –  Nr 1.

196. Biblioteconomia în lumea virtuală  // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P.

197. Biblioteca publică multiculturală // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 4. – P. ; Gazeta bibliotecarului. – 2009. – Inoiemb-Dec. (Nr 11/12). – P. 7.

198. Când Google a provocat Europa // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 76-77.

199. Cu ocazia rotunjirii frumoasei vârste… [aniversarea de 50 de ani a Silviei Ghingulov, dir. Bibliotecii ASEM] // Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar. – Ch., 2009. –  P. 276-278

200. Imaginea bibliotecarului BM – responsabilitate personală şi individuală // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 45-48.

201. Imaginea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – construct multidimensional // Imaginea bibliotecii publice în comunitate. – Ch., 2009. – P. 29-38.

202. Imaginea – prioritatea managerială strategică a BM „B.P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 28-32.

203. Încă o realizare editorială de excepţie a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 91-93

204. Lectura chişinăuienilor, acum un secol, la biblioteca orăşenească // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 29, Nr 1. – P. 57-60.

205. Mesaj de suflet de Ziua bibliotecarului : [mesajul dnei Lidia Kulikovski, dr. conf. univ., dir. general al BM „B.P. Hasdeu”]  // Capitala. – 2009. –  2 oct. – P.  8;  BiblioCity. – 2009. – 11oct. – Acces Internet : http://wwwbibliocity.blogspot.com/2009_10_01_archive.html. – Accesat pe 30.12.2009.

206. Nicoreni (r-nul Drochia. Atestat la 8 iulie 1756) / Lidia Kulikovski, Elena Coşneanu, Tudor Ţopa // Localităţile Republicii Moldova: Itinerar documentar-publicistic  ilustrat. Vol. 9 : N-O. – Ch., 2009. – P. 179-193.

207. Neastâmpăr profesional sinonim cu reuşita instituţională şi individuală : [prefaţă] //  Corghenci L. Biblioteca şi bibliotecarul: aspecte ale eficienţei profesionale. – Ch.,  2009. – P. 12-18; BiblioPolis. – 2009. – Vol. 32, Nr 3. – P. 12-16.

208. Premise de a ne  cunoaşte pe noi înşine : [prefaţă] // Ştiaţi că? Caleidoscop enciclopedic.  – Ch.,  2009. – P. 5-8.

209. Reflecţii pe marginea unei cărţi cu multe, foarte multe întrebări… [rec. la cartea de Nicolae Busuioc Biologie şi literatură. Iaşi, Editura Princeps Edit, 2008] // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 83-86.

210. Revista BiblioPolis, subiectul unei teze de licenţă // BiblioPolis. – 2009. – Vol. 30, Nr 2. – P. 11-14.

211. Să iubim cartea – acest instrument al cunoaşterii : [dialog cu dna Lidia Kulikovski, dr conf. la Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, dir. general al BM „B.P.Hasdeu” cu prilejul Zilei internaţionale a bibliotecarului] / consemnare : Victoria Popescu // Ziarul Universitatea. – 2009. – 29 sept. (Nr 2). – Acces Internet : http://www.usm.md/ziar/?cat=2396 – Accesat pe 30.12.2009.

212. Un centru de organizare a lecturii studenţeşti :  [aniversarea a 10-a a ASEM] // Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar. – Ch., 2009. – P. 250.

213. Umorul în actul managerial // Curierul: [rev. de cultură şi bibliologie a BJ „Ion Heliade Rădulescu”, Dâmboviţa]. – 2009. – An XV. – Nr 2 (29). – P. 15-19.

 

Resurse electronice

1. [Despre Ziua Bibliotecarului, felicitarea dnei Lidia Kulikovski, dir. general al BM „B.P. Hasdeu”,  programul activităţilor prilejuite de Ziua bibliotecii şi bibliotecarilor: [Resursă electronică]. – Acces Internet:  http://www.civic.md/evenimente/mesaj-de-suflet-de-ziua-bibliotecarului.html. – Accesat pe 08.12.2009.

2. Mesaj de suflet de ziua bibliotecarului : [Resursă electronică]. – Acces Internet : http://www.cuc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=1985&Itemid=153&mosmsg=Articol+salvat%21. – Accesat pe 08.12.2009.

 

 

 

Articole şi referiri la Lidia Kulikovski 

1993

1.                  Vizita colegilor bibliotecari din Chişinău [la Constanţa] : [interviu cu dir. Bibl. Judeţene Constanţa, D. Constantin-Zamfir, despre Lidia Kulikovski şi inaugurarea unei filiale la Chişinău] / consemnare : Eleonora Ioil // Biblion. – 1993. – Nr 2. / 1994. – Nr 1. – P. 14.

1994

2.                  Ce este biblioteca „Transilvania” din Chişinău : [despre constituirea bibl.] // Tanco, Teodor. Basarabia – numele tău e Maria. – Cluj-Napoca, 1994. – Ed. a 2–a. – P. 55–56 ; Ed. a 3–a. – P. 50–51.

1996

3.                  Bibliotecare din Chişinău în China : [participarea dir. Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu” L. Kulikovski, dir. adjunct L. Cîşlaru şi dir. Bibl. ASEM S. Ghinculov la Conf. a 62-a IFLA din Beijing] // Ţara. – 1996. – 17 sept.

1997

4.                  Merituoase aprecieri : [despre decorarea cu distincţii guvernamentale a 79 de persoane din domeniul artei, culturii, învăţămîntului şi presei, incl. dna Lidia Kulikovski, dir. al Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu” cu medalia “Meritul Civic”] // Moldova lit.:  supl. la ziar. Moldova Suverană. – 1997. – 15 ian.

5.                  Rău, Alexe. Lidia Kulikovski s-a întors din Anglia // Flux. : cotid. naţ. – 1997. – 18 iun. – P. 3.

1998

6.                  Dron, Ion. ...Ea reprezintă destoinic acea cohortă de doamne ale Neamului : [despre Lidia Kulikovski, dir. BM “B. P. Hasdeu” din Chişinău] // Mesagerul. – 1998. – 11 dec. – P. 7.

2000

7.                  Kulikovski, Lidia // Madan, I. Biblioteconomia şi bibliografia Moldovei : profesori şi discipoli. – Ch., 2000. –             P. 22-23.

8.                  Madan, Ion. Lidia Kulikovski (1951) // Calendar Naţional–2001. – Ch., 2000. – P. 55–56.

9.                  Movilă, Boris. Kulikovski, Lidia // Femei din Moldova : encicl. – Ch.,  2000. – P. 166–167.

2001

10.               Balaban, Claudia. Salonul Internaţional de carte pentru copii (Chişinău, 12–15 apr. 2000) : organizarea conf. Exemplul finlandez pentru biblioteca mileniului trei din Moldova susţinută de Lidia Kulikovski, dir. gen. al Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu” // Cartea. Biblioteca. Cititorul : bul. metodic bibliogr. Fasc. 10. – Ch., 2001. – P. 5–8.

11.               Biblioteca „Transilvania” din Chişinău – o ctitorie de suflet şi conştiinţă : [aportul lui Traian Brad şi al Lidiei Kulikovski privind deschiderea şi promovarea acestei bibl.] // Brad, Traian. Lectura şi biblioteca publică la Cluj : st. monografice. – Cluj-Napoca,  2001. – P. 202–210.

12.               Felicitare [pentru dna Lidia Kulikovski, dir. gen. BM „B. P. Hasdeu” cu ocazia aniversării a 50 de ani] // Gazeta bibliotecarului. – 2001. – Nr 4. – P. 1, 2.

13.               Gheorghiţă, Nadina. Prin carte vom perpetua ca naţiune : [despre celebrarea jubileului dnei Lidia Kulikovski, dir. BM “B. P. Hasdeu”] //  Capitala. – 2001. – 8 mart. – P. 8.

14.               Ioanide, Dumitru. Lidia Kulikovski şi dimensiunea identităţii sale : [dir. gen. Bibl. Municipală “B. P. Hasdeu”, L. Kulikovski, la 50 de ani] // Lit. şi arta. – 2001. – 15 mart. – P. 8.

15.               Păsat, Dumitru. Lidia Kulikovski – mereu cu gîndul la ziua de mîine : [la aniversarea dir. gen. al Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu”] // Moldova Suverană. – 2001. – 7 mart. – P. 8.

2002

16.               *[Mesaj de felicitare din partea Comitetului organizaţional "Uniunea europeană – secolul XXI", cu ocazia conferirii distincţiei internaţionale "Calitatea europeană" Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu" şi dir. gen. L. Kulikovski] // BiblioPolis. – 2002. – Vol. 2, Nr 2. – P. 3.

17.               Păsat, Dumitru. Lidia Kulikovski: Chişinăul este o uzină-metropolă care produce şi consumă cel mai mare număr de cărţi : [despre BiblioPolis, rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării ed. de BM “B. P. Hasdeu”] // Capitala. – 2002. – 7 aug. – P. 8.

2003

18.               Buluţă, Gheorghe. Cartea profesională la Chişinău : [despre ser. de lucrări consacrate jubileului BM, apărute sub îngrijirea dir. gen. al BM, L. Kulikovski] // Biblioteca. – 2003. – Nr 3. – P. 84–85.

19.               Pohilă, Vlad. [Preambul la interviul “Responsabilă de un veritabil templu al cărţii” – despre L. Kulikovski] // Limba Română. – 2003. – Nr 4/5. – P. 170–171.

20.               Poptămaş, Dimitrie. Zilele bibliotecii “Târgu-Mureş” din Chişinău : Dezbatere profesională [organizată de L. Kulikovski] // Poptămaş, Dimitrie. Philobiblon mureşean : o viaţă printre oameni şi cărţi. – Târgu-Mureş, 2003. – P. 99–100.

21.               *Stoica, Ion. Bibliotecile ca factor integrator al comunităţii : [pe marginea tezei de doctorat “Evoluţia serviciilor de bibliotecă pentru persoane dezavantajate în contextul democratizării societăţii” a dnei Lidia Kulikovski] // Biblioteca. – 2003. – Nr 4. – P. 110–111.

2004

22.               Au fost decernate premiile Sergiu Grossu : (inclusiv dir. gen. al BM „B. P. Hasdeu”, dna Lidia Kulikovski) // Alianţa Moldova Noastră. – 2004. – 25 dec. – P. 8.

23.               Goian-Senocosov, Natalia. Servicii pentru persoane dezavantajate – tendinţă actuală a contemporaneităţii : [pref.] // Kulikovski, L. Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate : st. monografic. – Ch., 2004. – P. 8–9.

24.               *Pohilă, Vlad. Bibliotecile pot fi utile pentru cei mai trişti ca noi : [rec. la cartea „Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate” de Lidia Kulikovski, dir. al Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu"] // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 12, Nr 4. – P. 47–49.

25.               Stoica, Ion. Bibliotecile ca factor integrator al comunităţii: [despre st. monografic al dnei L. Kulikovski „Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate. Istoric. Prezent. Tendinţe”] // Kulikovski, L. Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavanta-jate : st. monografic. – Ch., 2004. –  P. 177–180.

2005

26.               [Bilanţul Anului Bibliologic 2004 : [cei mai buni bibliotecari şi cele mai bune lucrări în domeniu elaborate în anul 2004 (este menţionată dna L. Kulikovski, dir. general BM “B. P. Hasdeu”)] // Jurnal de Chişinău. – 2005. –18 mart. – P. 9.

27.               *Creţu, Iulia. Chişinăul solidar cu sinistraţii vrînceni [resursă electronică] : [mesaj de solidaritate din partea bibl. „Ştefan cel Mare” din Chişinău semnat de dir. gen. Lidia Kulikovski] // Ziarul de Vrancea. – 2005. – 23 iul. ; http://www.ziare-online.com/ziare/ romanesti/ziar.php?adresa=http://www.ziaruldevrancea.ro

28.               *Creţu, Iulia. Întîlnire între bibliotecarii focşăneni şi cei basarabeni [resursă electronică] : [vizita dir. gen. al BM „B. P. Hasdeu” Lidia Kulikovski, dir.-adjunct Larisa Cîşlaru, dir. filialei „Ştefan cel Mare” Angela Timuş la Focşani] //Ziarul de Vrancea. – 2005. – 27 oct. ; http://www.ziare-online.com/ziare/romanesti/ ziar.php?adresa=http://www.ziaruldevrancea.ro

29.               Evoluţia bibliografiei personale în Republica Moldova la hotar de milenii (1991–2002) : [despre bibliogr. elaborate de BM „B. P. Hasdeu” îngrijite de Lidia Kulikovski] // Şpac, I. Reflecţii biblioteconomice şi bibliografice. – Ch., 2005. – P. 57–67.

30.               *Filip, Iulian. Bibliotecarele, fericite şi neîmpăcate, între cărţi şi oameni întrebători de carte : [despre biblioteci şi bibliotecari, despre dna L. Kulikovski, dir. gen. al Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu”] // BiblioPolis. – 2005. – Vol. 13, Nr 1. – P. 5 ; Lit. şi arta. – 2005. – 17 febr. – P. 3.

31.               Lučšie bibliotekari 2004 goda [Lidia Kulikovski, gener. dir. Municipal. b-ki im. B. P. Hasdeu, kak avtor monogr. „Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate. Istoric. Prezent. Tendinţe”] // Nezavisimaâ Moldova. – 2005. – 17 marta. – S. 3. – În lb. ru.

32.               *Manolache, Raluca. Duplex cu directorii bibliotecilor din Chişinău : [vizita de lucru a dnei dir. gen. al BM “B. P. Hasdeu” Lidia Kulikovski, vicedir. Larisa Cîşlaru şi dir. bibl. „Ştefan cel Mare” Angela Timuş la Bibl. Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”, Focşani] // Monitorul de Vrancea. – 2005. – 27 oct.

33.               O instituţie modernă : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” [condusă de dna Lidia Kulikovski] // Şpac, I. Reflecţii biblioteconomice şi bibliografice. – Ch., 2005. – P. 34–40.

34.               Premiile Salonului Internaţional de Carte pentru copii. Ediţia a IX–a : [Premiul „Cea mai originală publicaţie în domeniul bibliologiei” acordat dnei dr. conf. univ. L. Kulikovski] // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 19 apr. (Nr 374). – P. 10.

35.               Stoica, Ion. Bibliotecile ca factor integrator al comunităţii : [despre teza doamnei Lidia Kulikovski, dr. conf. univ., dir. gen. al BM “B. P. Hasdeu” Evoluţia serviciilor de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate în contextul democratizării sociale] // Imaginea Republicii Moldova în străinătate : almanah. – 2005. – Nr 3. – P. 3.

36.               [Totalurile concursurilor naţionale şi republicane la Compartimentul "Biblioteconomie" pentru anul 2004 – Premiul „Monografia anului” a fost acordat dnei dr. conf. univ. L. Kulikovski] // Moldova Suverană. – 2005. – 17 mart.  –  P. 4.

37.               *Tulgara, Ecaterina.  Să nu uităm de cei mai trişti ca noi : [despre monografia „Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavan-tajate: Istoric. Prezent. Tendinţe”, semnată de dna Lidia Kulikovski, dr. conf. univ.] // BiblioPolis. – 2005. –Vol. 14, Nr 2. – P. 27.

38.               *Un bilanţ, mai multe surprize frumoase : [TOP 2004, „Anul bibliologic 2004”, Premiul „Monografia anului”, a fost acordat dnei dr. conf. univ. L. Kulikovski] // BiblioPolis. – 2005. –Vol. 14, Nr 2. – P. 24.

39.               Verega, Marina. “Democraţia la feminin” : [o nouă carte apărută la ed. “Ştiinţa”, conţine un interviu cu dna L. Kulikovski, dir. gen. BM “B. P. Hasdeu”] // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 15 iul. – P. 7.

2006

 

40.         Buluţă, Gheorghe. O carte – model : [despre lucrarea Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate: Istorie. Prezent. Tendinţe de L. Kulikovski] // Biblioteca : rev. de bibliologie şi şt. informării. – 2006. – Nr 2. – P. 58.

41.         Caranfil, Ninela. Bucuria revelaţiei : [Lidia Kulikovski la 55 de ani] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 19.

42.         Cheradi, Natalia. Un exerciţiu foarte dificil, dar merită : [Lidia Kulikovski la 55 de ani] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 21–23.

43.         Cîşlaru, Larisa. O generatoare de idei frumoase, pe care le realizează pe potrivă : [Lidia Kulikovski la 55 de ani] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 11–12.

44.         Gheorghiţă, Nadina. Cartea, modul nostru de a dăinui : [despre cartea doct.  în pedagogie, conf. univ., dir. general al BM B.P.Hasdeu, Lidia Kulikovski , cu titlul Cartea, modul nostru de a dăinui] // Capitala. – 2006. – 12 apr. – P. 8; text în lb. ru. vezi : Stolica.

45.         Ghinculov, Silvia. Succesul ei este şi succesul nostru sau Cîteva gînduri lîngă Marele Zid : [Lidia Kulikovski la 55 de ani] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 17–18.

46.         Goian, N. Cuvânt-înainte [la manualul Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor, aut. Lidia Kulikovski, dr. conf. univ.] // Kulikovski Lidia. Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor : Manual pentru biblioteci. – Ch., 2006. – P.7-8.

47.         Hadârcă, Ion. Spirit doct, de biblio-gospodar : [Lidia Kulikovski la 55 de ani] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 17.

48.         Ipoteze provocatoare : [Forum Taiga a lansat o viziune originală asupra viitorului bibliotecilor] / identificare şi comentarii de dr. conf. univ. Lidia Kulikovski  // Bibliopolis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. –  Vol. 19, Nr 3. – P. 104-105.

49.         Lidia Kulikovski : [către aniversarea a 55-a] // Gazeta bibliotecarului. – 2006. – Febr.(Nr 2). – P. 3.

50.         Madan, Ion. Din Zodia Mărţişorului cel purtător de noroc : [Lidia Kulikovski la 55 de ani] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 13–14.

51.         Metlâeva, Miroslava. Dostojnaâ preemnica Dar’i Harjevskoj : [Lidia Kulikovski la 55 de ani] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 23. – În lb. ru.

52.         Pereteatcu, Tamara. Salonul Internaţional de Carte Românească de la Iaşi : ed. a XV-ea : [este menţionată  dna Lidia Kulikovski cu "Premiul Petre Andrei" pentru vol. Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor]  // Lit. şi arta. – 2006. – 19 oct. – P. 8.

53.         Pohilă, Vlad.  O şansă sigură pentru dăinuirea noastră : [despre cartea dnei Lidia Kilikovski, dir. general al BM B. P. Hasdeu Cartea, modul nostru de a dăinui]  // Bibliopolis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. – Vol. 18, Nr 2. – P. 81-84.

54.         Pohilă, Vlad. O realizare de seamă pe tărîmul bibliologiei :  [despre cartea dr. conf. univ. L.Kulikovski, Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor] // Bibliopolis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2006. –  Vol. 20, Nr. 4. – P. 75-77.– semnat V. Prisăcaru.

55.         Rău, Alexe. Spiritul ştiinţific în biblioteconomie : [rec. la cartea Lidiei Kulikovski Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor] // Gazeta bibliotecarului. – 2006. – Noiemb.-Dec. (Nr 11,12). – P. 10-11.

56.         Rogac, Raia. Bilanţuri şi omagii în stilul Hasdeu : [Bilanţul anului 2005 la BM B. P. Hasdeu şi omagierea aniversării dir. general, dr. conf. univ. L. Kulikovski] // Glasul naţiunii. 2006. 30 mart. P. 3.

57.         Rogac, Raia.  Două cărţi şi un nume: Lidia Kulikovski : [despre Cartea modul nostru de a dăinui a Lidiei Kulikovski, dir. general al BM] // Univers Pedagogic Pro. – 2006. – 7 dec. – P. 8.

58.         Rogac, Raia.  Două cărţi şi un nume: Lidia Kulikovski : [despre cea de-a doua carte a Lidiei Kulikovski Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor, dir. general al BM] // Univers Pedagogic Pro. – 2006. – 14 dec. – P. 8.

59.         Roibu, Nicolae. "Cartea, modul nostru de a dăinui" : [despre vol. Cartea, modul nostru de a dăinui semnată de dr. conf. univ. Lidia Kulikovski] // Timpul: cotid. naţ. independent. – 2006. – 21 iun. – P. 4.

60.         Rusu, Nicolae. Preot Suprem în Templul Cărţii : [Lidia Kulikovski la 55 de ani] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 20–21.

61.         Slutu-Grama, Claudia. Carte scrisă de un om al cărţii : [despre cartea lui L. Kulikovski, dir. general al BM B.P.Hasdeu Cartea, modul nostru de a dăinui, Ch., 2006]  // Lit. şi arta. 2006. 12 oct. P. 8.

62.         Şoimaru, Vasile. O ascensiune uimitoare : de la Jdanov la Hasdeu ! : [Lidia Kulikovski la 55 de ani] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 19–20.

63.         Şpac, Ion. Manageră performantă sau Despre arta conducerii : [Lidia Kulikovski la 55 de ani] // BiblioPolis. – 2006. – Vol. 17, Nr 1. – P. 14–16.

2007

 

64.         Bán Ildikó. Lidia Kulikovski : Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor (Manual pentru bibliotecari). – Ch. : Ed. Epigraf, 2006, 288 p. : (Recenzie) // Hermeneutica Bibliothecaria : antol. Philobiblon (III). – Cluj-Napoca, 2007. – P. 407-410.

65.         Bán Ildikó. Lidia Kulikovski: Library Services for People with Special Needs (Textbook for Librarians) 450 : [rec. la cartea de dr. conf. univ. Lidia Kulikovski Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor (Manual pentru bibliotecari). – Ch. : Ed. Epigraf, 2006, 288 p.]  // Philobiblon. –   2007. – Nr XII. – P. 450-453. – În lb. eng.

66.         Rău, Alexei. Salonul Internaţional de carte : tradiţie şi stimulare creativă : [interviu cu Alexe Rău, poet, filozof al culturii, dir. general al Bibl. Naţionale; este menţionată BM B.P. Hasdeu, dir. general dna Lidia Kulikovski, relaţiile dintre cele doi bibl.] / consemnare : Raia Rogac // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 23, Nr 3. – P. 94.

67.         Rău, Alexei. Spiritul ştiinţific în biblioteconomie : [rec. la manualul Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor, aut. : Lidia Kulikovski, Ch.: Ed. Epigraf, 2006] // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 21, Nr 1. – P. 69-71; Un fir de plumb  atârnat de un lucru fragil şi înaripat. – Ch.,  2007. – P. 282-286.

 

2008

 

68.                 Lucrări didactice : [prez. man. pentru bibliotecari Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor. – Ch., 2006, aut. Lidia Kulikovski, dir. general al BM „B.P. Hasdeu”, dr. conf. univ.] // Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice universitare şi specializate din Republica Moldova. – Ch., 2008. – P. 207-208.

69.                 Rău, Alexei. Dimensiunile demersului kulikovskian : [pref.] // Kilikovski Lidia. Biblioteconomie : Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri. – Ch., 2008. – P. 3-6.

 

 

 

                                                                                                   2009

 

 

 

70. Corghenci, Ludmila. Integrarea dimensiunii biblioteconomice în cercetarea ştiinţifică [despre vol. „Biblioteconomie: studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri” de Lidia Kulikovski] // Biblioteca şi bibliotecarul: aspecte ale eficienţei profesionale. – Ch.: Epigraf. – 2009. – P. 73-75.

71. Ghinculov, Silvia. Multstimată Doamnă dr. Lidia Kulikovski…[ adresare / felicitare cu ocazia încheierii mandatului de preşedinte al ABRM] // Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar. – Ch., 2009. –  P. 210.

72. Ghinculov, Silvia. Succesul ei este şi succesul nostru sau câteva gânduri lângă Marele Zid : [Lidia Kulikovski la 55 de ani] // Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar. – Ch., 2009. –  P. 201-203.

73. Lidia Kulikovski : [schiţă biogr.] // Localităţile Republicii Moldova: Itinerar documentar-publicistic  ilustrat. Vol. 9 : N-O [Nicoreni, r-nul Drochia]. – Ch., 2009. – P. 185-186.

74. Mihail, Zamfira. Kulikovski Lidia. Cartea, modul nostru de a dăinui, Chişinău, 2006, 268 p.; Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu în presă  (2002–2006), ed. îngrijită de Lidia Kulikovski, Chişinău, 2007, 234 p. // Analele Universităţii Spiru Haret. Seria  Filologie. Limba şi Literatura Română. – 2009. – Nr 10.

75. Mihail, Zamfira. Lucrări ce configurează imaginea multidimensională a bibliotecii [despre vol. „Cartea modul nostru de a dăinui”, autor L. Kulikovski; BM „B. P. Hasdeu” în presă, ed. îngrijită de L. Kulikovski] // BiblioPolis. – 2009, Vol. 29. – Nr 1. –  P. 91-94.

 

Interviuri

1992

1.  Miracolul unei biblioteci : [Lidia Kulikovski, dir. Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu”, despre inaugurarea bibl. publice „O. Ghibu”] / consemnare : Gh. Bologan // Viaţa satului. – 1992. – 29 ian.

1993

2.  Cît mai avem pînă la sărmana Africă : [interviu cu dir. Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu”] / consemnare : L. Ţîgîrlaş // Lanterna magică. – 1993. – 15–31 mart. – P. 2.

1996

3.  „Ne aflăm în centrul comunităţii spre a-i satisface necesităţile de carte...” : [interviu cu dna Lidia Kulikovski, dir. Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu”] / consemnare : L. Ţîgîrlaş // Femeia Moldovei. – 1996. – Nr. 9/10. – P. 20–21.

1997

4. Patima netrecătoare : [interviu cu dna Lidia Kulikovski, dir. Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu”, despre vizita efectuată în Anglia] / consemnare : Valeria Bobocel // Curierul de seară. – 1997. – 26 iunie ; Več. Chişinău. – 1997. – 26 iûnâ. – În  lb. ru.

5. V Anglii horošo, no doma… budet lučše : [dir. Municipal. b-ki im. B. P. Hasdeu, L. Kulikovski, o poezdke  v London, gde prohodila III–â konf. PHARE] / zapisala : V. Veter // Delovaâ gaz. – 1997. – 27 iûnâ. – S. 15. – În lb. ru.

1998

6.  Bibliotecile sunt, de asemenea ferestre deschise spre spiritualitate : [interviu cu dir. Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu” ] / consemnare : Dumitru-Dan Maxim // Mesagerul. – 1998. – 11 sept. – P. 7.

1999

7.   Kulikovski, Lidia: Hotim rabotat’ po-evropejski : [interv’û s dir. Municipal. b-ki im. B. P. Hasdeu, L. Kulikovski ob opyte raboty zapad. kolleg, kotoryj primenâetsâ v bibl.] / zapisala  N. Melnic  // Kišin. novosti. – 1999. – 9 apr. – S. 8. – În lb. ru.

2000

8.   Bibliotekar’, biblioteka, kniga – kakimi oni stanut v XXI veke? : [interv’û s dir. Municipal. b-ki im. B.P. Hasdeu o  66-j konf. IFLA (Ierusalem)] / zapisala V. Bobocel // Capitala. – 2000. – 25 okt. – S. 5. – În lb. ru.

9.   Chiar şi un vagabond va putea solicita o consultaţie juridică gratuită : interviu cu dna Lidia Kulikovski, dir. BM “B. P. Hasdeu”, despre deschiderea Bibl. publice de Drept // Capitala. – 2000. – 5 aug.

10.   Gorod lučših bibliotek : [interv’û s vice-prezidentom ABRM, dir. Municipal. b-ki im. B. P. Hasdeu, o vizite bibliotekarej iz Moldovy v stolicu Finlândii] / zapisala V. Bobocel // Novoe vremâ. – 2000. – 4 apr. – În  lb. ru.

11.   My – stoličnaâ biblioteka : [dir. Municipal. b-ki im. B.P. Hasdeu, L. Kulikovski, o zadačah i probl. stolič. b-ki] / zapisala : N. Gheorghiţă // Stolica. – 2000. – 13 dek. – S. 5. – În lb. ru.

12.  Secolul XXI prin prisma „oamenilor cărţii” : [interviul dir. Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu”, L. Kulikovski, despre serviciul Ludoteca, care va fi realizat la bibl. „Transilvania”] / consemnare : Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2000. – 9 dec.

2001

13.   Bibliotecile – coloana vertebrală a culturii unui popor : [interviu cu dir. Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu”, L. Kulikovski] / consemnare : L. Curchi // Capitala. – 2001. – 3 oct. – P. 5.

14.   My privezli domoj lučik sveta : [interv’û s rukovoditelâmi Municipal. b-ki im. B. P. Hasdeu, L. Kulikovski i L. Cîşlaru, o poezdke v Daniû] / zapisala : V. Bobocel // Bobocel, Valeria. Moi prohozie : [interv’û] – Ch., 2001. – S. 64–66. – În lb. ru.

15.   Proiecte performante pentru bibliotecile din municipiu : [interviu cu Lidia Kulikovski, dir. BM “B. P. Hasdeu”, Chişinău] / consemnare : M. Morăraş // Capitala. – 2001. – 8 aug. – P. 4.

16.   Spasibo Primarii municipiâ Chişinău za ŝedryj žest : [interv'û s dir. Municipal. b-ki im. B. P. Hasdeu, Lidiej Kulikovski ] / zapisala : V. Bobocel // Stolica. – 2001. – 6 okt. – S. 8. – În lb. ru.

2002

17.   Cartea nu te trădează, ea doar te poate dezamăgi : interviu-anchetă cu L. Kulikovski, dir. gen. al Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu” / pentru conformitate : Veronica Gorincioi // Democraţia. – 2002. – 24 sept. ­– P. 15.

18.   În condiţii social-politice dure Biblioteca Municipală  „B. P. Hasdeu” îşi asumă rolul de călăuză spre culmile spiritualităţii Neamului : [masă rotundă] / consemnare :  N. Gheorghiţă // Capitala. – 2002. – 17 aug. – P. 8.

19.   Kulikovski L: Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” contribuie substanţial la consolidarea societăţii civile : [interviu cu dir. Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu”, dna L. Kulikovski] / consemnare : Dumitru Ioanide // Capitala. – 2002. – 3 apr. – P. 5 ; Lit. şi arta. – 2002. – 11 apr. – P. 7.

20.   Lidia Kulikovski: Biblioteca „B. P. Hasdeu” întră în programele Comunităţii Europene : [interviu cu dir. Bibl. Municipale] / consemnare : L. Armaşu // Ţara. – 2002. – 22 oct. 

21.   Lidia Kulikovski: Fără libertate interioară nici un individ, minoritar sau majoritar, nu va putea depăşi bariera de adaptare la noua societate globală : [interviu cu dir. Bibl. Municipale  “B. P. Hasdeu”, Lidia Kulikovski, despre bibl. pentru minorităţi naţionale] / consemnare : Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2002. – 14 sept. – P. 9.

2003

22.   Cărţile sunt a doua noastră religie : dialog cu Lidia Kulikovski, dir. gen. al Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu" / consemnare : Gr. Grigorescu // Lit. şi arta. 2003. – 10 iul. – P. 6.

23.  *Dr. Lidia Kulikovski: „Biblioteca noastră are personalitate şi integritate datorită unei echipe de angajaţi inimoşi şi profesionişti” : [interviu cu dir. BM “B. P. Hasdeu”] / consemnare : Tamara Gorincioi // BiblioPolis. – 2003. – Vol. 7, Nr 3. – P. 4–9.

24.   80% din fondul de carte al bibliotecilor rurale constituie lucrările în grafia chirilică : [interviu cu L. Kulikovski, preş. Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova, dir. BM “B. P. Hasdeu”] / consemnare : L. Popuşoi // Flux: ed. de vineri. – 2003. – 11 iun.

25.   Sunt în opoziţie şi cu guvernarea şi cu opoziţia : interviu cu L. Kulikovski, dr. în pedagogie, dir. al Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu” / interviu acordat echipei Accente // Accente. – 2003. – 3 apr. – P. 5.

26.   Un veritabil templu al cărţii: Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” : [interviu cu Lidia Kulikovski, dir. BM “B. P. Hasdeu”] / consemnare : Vlad Pohilă // Limba Română. – 2003. – Nr 4/5. – P. 170–179.

2004

27.  „Dacă voi fi rugată să părăsesc postul de la bibliotecă, voi ţese covoare” : [interviu cu Lidia Kulikovski, dir. Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu”, preş. Asociaţiei Bibliotecarilor din RM] / consemnare : L. Popuşoi // Flux. – 2004. – 11 mart. – P. 4.

28.   „În SUA am văzut realizat şi funcţional conceptul "Biblioteca – centrul comunităţii” : [interviu cu Lidia Kulikovski, dir. gen. al BM “B. P. Hasdeu”] / consemnare : Tamara Gorincioi, Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2004. – Vol. 10, Nr 2. – P. 5–8.

29.   Lidia Kulikovski: „Biblioteca Municipală “B. P. Hasdeu” a înregistrat un număr record de cititori în ultimii 14 ani” : [interviu cu Lidia Kulikovski, dir. gen. a bibl.] / consemnare : Maria Vieru-Işaev // Opinia. – 2004. – 12-18 oct. – P. 6.

2005

30.   „Čtenie dlâ duši pol'zuetsâ vse men'šim sprosom, v osnovnom sprašivaût učebnuû literaturu” : [interv'û s dir. municipal. b-ki im. B. P. Hasdeu L. Kulikovski] / zapisala : Diana Bărbuţă // Stolica. – 2005. – 27 aug. – S. 5. – În lb. ru.

31.   Kulikovski, Lidia: “Am întîmpinat timpurile noi cu speranţă şi bucurie” : interviu cu dna Lidia Kulikovski, dir. gen. al Bibl. Municipale “B. P. Hasdeu” / realizat de Maria Vieru-Işaev // Democraţia la feminin : istoria verbală : [interviuri]. – Ch., 2005. – P. 130–141 : portr., fotogr.

32.  „Lectura pentru suflet este tot mai puţin solicitată, prevalează cea de studiu” : interviu cu Lidia Kulikovski, dir. Bibl. Municipale „B. P. Hasdeu” / consemnare : Diana Bărbuţa // Capitala. – 2005. – 17 aug. – P. 8.

33.  Studenţii întreabă, profii răspund : [blitz-interviu cu dr. conf. USM, dir. gen. BM „B. P. Hasdeu” L. Kulikovski] / consemnare : V. Ciubotaru şi A. Popescu // BiblioPolis : bul. bibliotecarilor BM „B. P. Hasdeu”. – 2005. – 7 noiembr. (Nr 5). – P. 2.

2006

 

34. Biblioteca – factor indispensabil întru asigurarea educaţiei de calitate : [fişier biogr. şi interviu cu Lidia Kulikovski, dir. general al BM B.P. Hasdeu] / consemnare : Raia Rogac // Rogac Raia. Cu dragoste, fidelitate şi dăruire : interviuri. – Ch., 2006. – 48-57.

35. "Cartea este obiectul muncii mele" : [interviu cu dr. conf. dir. BM "B. P. Hasdeu", d-na L. Kulikovski / consemnare Raia Rogac] // Glasul naţiunii. – 2006. – 17 aug.(Nr 28). – P. 7.

36. Femeia răsfăţată de soartă : [interviu cu dna Lidia Kulikovski, dir. general al BM  B.P. Hasdeu] / consemnare : Gutiera Postolachi // Viaţa ta. – 2006. – Nr 8. – P. 4-7.

 

2007

 

37. Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” a  marcat 130 de ani. Evenimentul s-a consumat. Ce a rămas? : Dialog post-aniversar cu dna dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, dir. general al BM „B.P. Hasdeu” / consemnare : Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2007. – Vol. 24, Nr 4. – P. 10-14.

38. Lidia Kulikovski: "Biblioteca este imaginea unei epoci" : [interviu cu L. Kulikovski, dir. general al BM B.P. Hasdeu] / consemnare: Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 15 oct. – P. 5.

39. Lidia Kulikovski: "Dacă vor să obţină progresul general, autorităţile trebuie să dezvolte bibliotecile" : [în dialog cu dir. Bibl. Municipale B.P. Hasdeu, Lidia Kulikovski] / consemnare: Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2007. – 24 aug. – P. 7. 

40. Prin Cetatea de lumină : [interviu ci dir. general al Bibl. Municipale B.P. Hasdeu] / consemnare : Raia Rogac // Moldova. – 2007. – Nr 7/8. – P. 13-15.

 

2008

 

41. Ctitor de biblioteci / Lidia Kulikovski, Nina Slutu-Soroceanu : [dialog dintre scriitoarea Nina Slutu-Soroceanu şi Lidia Kulikovski, dr. conf. univ. dir. general al Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu" ] // Glasul. – 2008. – 12 iun. – P. 10, 12.

 

2009

42. Ruşii şi românii din R. Moldova : ce cred şi ce ştiu unii despre alţii? : [28 ian. la BM „B.P. Hasdeu” a avut loc o masă rotundă, organizată de conducerea bibl. în colab. cu revista „Stare de urgenţă” cu genericul Ruşii şi românii din R. Moldova : ce cred şi ce ştiu unii despre alţii?] / au participat : Constantin Cheianu, Iulian Ciocan, Oleg Krasnov, Miroslava Metleaeva, Dumitru Crudu, Vladimir Beşleagă, Dinu Mihail, Vlad Pohilă, Lidia Kulikovski // Stare de urgenţa. – 2009. – Febr. – An II, Nr 10. – P. 7-9.

 

Aprecieri 

Manageră performantă sau Despre arta conducerii

Înscăunarea Lidiei Kulikovski în postul de director al BM “B. P. Hasdeu” a schimbat radical imaginea instituţiei date. În studiul Competenţa – noţiune definitorie în dezvoltarea profesională (BiblioPolis. – 2005. – Nr. 3. – P. 8 – 16), dna L. Kulikovski ne mărturiseşte: „...managerul performant trebuie să aibă drept caracteristici definitorii competenţa profesională şi modernă. Managerul performant trebuie să cunoască şi să stăpînească factorii critici care pot transforma activitatea într-un succes: relaţii de colaborare strînsă între membrii echipei, utilizatori şi management; plan care să configureze direcţia de urmat, responsabilităţi clare şi indicatori specifici pentru măsurarea progresului; comunicare constantă şi eficientă între toţi cei din echipă; controlul competenţelor”. Împărtăşesc acest program de activitate cu toate fibrele sufletului şi pot afirma că autoarea şi-a exprimat ideile cu sinceritate şi devotament. Dar, ca nu cumva să se găsească vreun  suflet care ar aprecia acest program ca pe o „declaraţie pentru naivi”, îmi permit să apelez la doar cîteva momente (fapte) din practica managerială a autoarei. În calitatea mea de bibliograf „cu barbă”, asistam la o mare adunare de talie republicană a bibliotecarilor. Era pare-mi-se, una din primele şedinţe ale tradiţionalului „An bibliologic”.

Printre mulţi alţi vorbitori luase cuvîntul şi o doamnă impunătoare: naltă, sprintenă, rumeoară la faţă şi cu zîmbet pe buze. Din ceea ce ţin minte – o aplaudase întreaga sală. Se numea Lidia Kulikovski şi reprezenta Biblioteca Centrală a Chişinăului. De la acea dată nu ţin minte nici o adunare a bibliotecarilor, nici o conferinţă sau un simpozion republican la care să nu fie prezenţi şi lucrătorii Bibliotecii Municipale  B. P. Hasdeu. Era perioada restructurărilor gorbacioviste. Se cereau schimbări, reînnoiri. Doamna Lidia Kulikovski s-a orientat de la bun început în schimbările ce se abătuseră asupra noastră şi pătrunse în esenţa acestora. „Se cer acţiuni, căutări, viteză”, spunea dînsa într-un articol; se cer profesionalism şi competenţă, va adăuga mai tîrziu. Deci, în ultimă instanţă, este vorba de cadre. Şi aici declar fără nici o rezervă, că managera Bibliotecii Municipale are ceva fermecător în felul său de a comunica cu oamenii.

Aceste calităţi şi competenţe, mereu în creştere i-au permis să pună bazele activităţii rodnice a BM pentru mulţi ani înainte. Ani în care, elaborînd strategii moderne şi mobilizîndu-şi puterile întru realizarea lor, biblioteca s-a impus cu forţa-i novatoare în comunitate, a devenit centru excelent nu doar pentru bibliotecile publice din Chişinău, ci şi pentru întregul sistem bibliotecar din ţară, precum şi pentru dezvoltarea biblioteconomiei şi bibliologiei naţionale.

Elocventă, în acest sens, este decizia managerei şi, desigur, a colectivului întreg, de a elabora programul Servicii de bibliotecă pentru minorităţile etnice, implementat pe parcursul anilor 1990–1994. Rezultatele nu s-au lăsat mult aşteptate. În curînd a apărut o reţea de filiale care s-au manifestat din plin în vederea desfăşurării diferitelor acţiuni culturale şi cognitive de masă, elaborării diverselor lucrări metodice, bibliografice, ştiinţifice etc. – toate luate împreună constituind un act de respectare a drepturilor minorităţilor etnice de acces liber la informaţia în limba maternă.

Acest act de respectare a drepturilor reprezentanţilor minorităţilor naţionale nicidecum nu a însemnat neglijarea drepturilor la cultura naţională a populaţiei băştinaşe. De aceea lucrătorii BM, în frunte cu liderul lor, L. Kulikovski, depun eforturi enorme în vederea satisfacerii intereselor spirituale ale celor ce au dat numele pămîntului natal.

Era o cerinţă a vremii, căci se ştie, pe acele timpuri, fondul de carte în limba română abia de ajungea la 10%. În acest plan, de bun augur s-au dovedit a fi relaţiile de colaborare a două biblioteci: Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu din Chişinău, şi respectiv, Biblioteca Judeţeană O. Goga din Cluj-Napoca, a directorilor acestora, Lidia Kulikovski şi Traian Brad. În urma colaborării acestor şi a altor biblioteci, Chişinăul s-a ales cu un şir întreg de filiale ale BM: Transilvania, Târgu-Mureş, Ovidius, Târgovişte, Alba Iulia, Maramureş ş. a. O bună parte din aceste filiale ale BM, inclusiv O. Ghibu, ctitorită de feciorul cărturarului, cît şi cele deschise în unele raioane ale ţării, s-au manifestat şi se manifestă în continuare ca nişte adevărate focare de cultură. Trebuie menţionate şi filialele de ramură, în special cele de Arte şi de Drept, care constituie importante puncte de atracţie pentru specialiştii de profil.

Să poposim puţin şi la un alt serviciu, la o nouă structură a BM, înnăscută din voinţa vremii, dar şi din iniţiativa managerei L. Kulikovski şi de echipa ei. Este vorba de perfecţionarea, modificarea şi restructurarea serviciului de informare şi documentare. Dintr-o structură obişnuită (o secţie bibliografică) se transformă într-un serviciu dintre cele mai moderne din ţară – Centrul de Informare şi Documentare (CID) Chişinău. Insist să amintesc doar despre unele rezultate ale Centrului, or ele sînt impunătoare. Lăsînd la o parte toate căutările în vederea depistării documentelor curente şi în plan retrospectiv, organizării pe baza acestora a aparatului (bazei) informativ al bibliotecii, colectivul Centrului, în strînsă colaborare cu filialele BM, doar în anul 2005 a elaborat şi editat aproape 10 (zece!) importante biobibliografii consacrate scriitorilor şi oamenilor de cultură  şi ştiinţă de la noi.

Dacă pînă la venirea doamnei L. Kulikovski în postul de director, Biblioteca Municipală aproape că nu practica elaborarea bibliografiilor, sau dacă a şi editat vreo una-două, de regulă, ele erau adresate cititorului de masă, adică erau bibliografii de referinţă. Astăzi situaţia s-a schimbat. O bună parte din producţia bibliografică a BM este valabilă şi pentru cercetători, iar multe din ele, cum sînt cele nominalizate aici, poartă caracter ştiinţific.

De observat că trecerea aceasta spre alimentarea cu informaţie şi a cititorilor-cercetători nu este deloc spontană. De cînd L. Kulikovski se află în calitate de manager la BM, aspectul ştiinţific, în activitatea instituţiei, mereu se află în capul mesei. Dna director general foarte iscusit şi curajos îşi orientează echipa spre studii de îmbogăţire spirituală şi intelectuală, concomitent nu uită nici de obligaţiile proprii, dînd pildă celor din jur. Despre aceasta vorbesc nu doar manifestările culturale şi ştiinţifice: conferinţe, simpozioane, lansări de carte, serate literare  etc. organizate în cadrul BM sau participarea la asemenea manifestări din ţară şi de peste hotare, şi nu doar cooptarea specialiştilor în domeniu întru înviorarea activităţii ştiinţifice. Deopotrivă cu toate aceste activităţi harnica manageră reuşeşte să deschidă în cadrul bibliotecii structuri avantajoase care susţin imaginea ştiinţifică a BM şi totodată contribuie la dezvoltarea de mai departe a direcţiilor respective. În acest sens se cer nominalizate structurile: Centrul Naţional de Hasdeulogie, Centrul de literatură germană şi nu în ultimul rînd – revista BiblioPolis, care deja şi-a găsit locul printre organele de presă de specialitate, se bucură de succes din partea cititorilor şi principalul, are deja un contingent stabil de autori. Aceasta, probabil, nu e totul de ce are nevoie o revistă pentru existenţa sa. Însă, dacă ţinem cont că pentru mulţi membri ai colectivului BM, în primul rînd, a devenit o bună şcoală de a mînui condeiul – putem fi siguri că ea, revista, îşi îndreptăţeşte existenţa.

Conform rezultatelor de cercetare din ultimii ani, BM, credem, ar merita să se bucure de un statut de instituţie ştiinţifică. Acceptînd o asemenea decizie, organele respective, sînt sigur, ar încuraja esenţial cercetările ştiinţifice în domeniul biblioteconomiei, bibliografiei şi bibliologiei naţionale atît în cadrul BM, cît şi în întreaga ţară. Într-un ceas bun!

În rîndurile anterioare am încercat să scot în evidenţă doar cîteva aspecte din iniţiativele, din activitatea doamnei L. Kulikovski în calitate de manageră a BM. Nu e puţin, dar cîte mai sînt de spus! Despre organizarea fondurilor, despre aparatul informativ, despre felul impresionant cum a crescut potenţialul informaţional al BM, despre colaborarea cu celelalte biblioteci din oraş (universitare, ştiinţifice etc.), din republică şi din alte ţări.

Se cuvine de spus măcar cîteva cuvinte despre munca Domniei sale în calitate de conferenţiar universitar la USM, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării, Catedra de Biblioteconomie şi asistenţă informaţională, cît şi la Şcoala de Biblioteconomie de pe lîngă Asociaţia Bibliotecarilor din R. Moldova, Asociaţie, preşedinte al căreia a fost între anii 2000 – 2004. Vom menţiona şi despre funcţia de coordonator naţional al proiectelor europene PULMAN şi CALIMERA, despre activitatea dnei L. Kulikovski în componenţa redacţiilor unor reviste de specialitate de la Chişinău şi Bucureşti etc. Cu adevărat, este greu să depistezi toate urmele Domniei sale, lăsate pe ogorul cultural al R. Moldova.

Cu toate aceste omiteri, cauzate doar de lipsă de spaţiu, cele relatate de noi vor convinge pe mulţi colegi de breaslă şi simpli utilizatori ai BM că protagonista noastră, dna dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, este o manageră performantă, care a crescut alături de noi şi în faţa noastră, demonstrîndu-ne că Domnia sa „cunoaşte şi stăpîneşte factorii critici care pot transforma activitatea într-un succes” şi, totodată, convingîndu-ne de adevărul: „Competenţele nu sînt fixe şi codificate, dar flexibile şi într-o permanentă evoluţie”.

Mulţi ani înainte, stimată, dragă colegă Lidia Kulikovski! Sănătate şi cer senin. Noi proiecte naţionale, europene şi internaţionale. Noi realizări şi succese!

Ion Şpac, bibliolog

Lidia Kulikovski, între cărţi şi bibliotecari

(…)Abia cînd am fost înscăunat la De­par­ta­men­tul Cul­tură al Chişinăului am des­co­pe­rit în gos­podăria com­plexă a cul­tu­rii ca­pi­ta­lei lo­cul im­por­tant al bi­bli­o­te­cii şi o ar­mată de bi­bli­o­te­ca­re neîmpăca­te.

E de menţio­nat – şi ai­ci, şi me­reu – că neîmpăca­rea unui bi­bli­o­te­car teafăr din Re­pu­bli­ca Mol­do­va, ţară cu pes­te 65% de români (vor­bi­to­ri de română sunt mai mulţi), pro­vi­ne de la o sta­tis­tică umi­li­to­a­re pen­tru ima­gi­nea sta­tu­lui: 2 cărţi în lim­ba de stat faţă de 17 cărţi în lim­ba rusă, pe cap de lo­cui­tor.

Pînă azi cea mai em­ble­ma­tică, mai per­so­nală ca­li­ta­te a Li­diei Ku­li­kov­ski ră­mîne neîmpăca­rea cu rit­mul gre­oi al ma­şinăriei bi­ro­cra­ti­ce, cînd ci­ti­to­rul, mai ales cel tînăr, ele­vul stu­den­tul, creşte la fu­guţă, iar pen­tru creşte­re teafără caută car­te, car­te, car­te şi încă ce­va ofe­rit de lim­ba­je­le mo­der­ne in­for­maţio­na­le, con­ju­ga­te cu ecuaţia umi­li­to­a­re, bună de ci­tit la tot pa­sul: 2 cărţi în lim­ba de stat faţă de 17 cărţi în lim­ba al­tui stat.

Nu ştiu dacă acest val de ofer­tanţi cons­ti­tuie “ghion­tul” de­clanşator al ela­borării proiec­te­lor de mo­der­ni­za­re a ser­vi­cii­lor bi­bli­o­te­ca­re, dar cea mal flexi­bilă şi mai mo­dernă com­po­nentă a cul­tu­rii ca­pi­ta­le e bi­bli­o­te­ca di­ri­jată de Li­dia Ku­li­kov­ski. Fi­gu­ra dis­tinctă şi dis­tinsă a Di­rec­to­ru­lui Bi­bli­o­te­cii Mu­ni­ci­pa­le “B. P. Has­deu”, a pro­fe­so­a­rei, a au­to­a­rei de proiec­te, a ge­ne­ra­to­a­rei de înnoi­ri Li­dia Ku­li­kov­ski e axială (era să zic nu­cleară) în ace­astă for­fotă de ca­li­ta­te - în po­fi­da ca­dru­lui le­gis­la­tiv-ju­ri­dic res­tant (faţă de spi­ri­tul mo­dern al re­laţii­lor ac­tua­le bi­bli­o­tecă-ci­ti­tor-proiec­te). Ma­re­le me­rit al unui di­rec­tor de bi­bli­o­tecă e să aibă cărţi, car­te şi echi­pa. Echi­pa Li­diei Ku­li­kov­ski e din doam­ne, dom­nişoa­re cu car­te, ca­re ştiu bi­ne cărţile de pe raf­tu­ri şi cărţile lipsă.

Fru­mo­a­se aces­te su­fle­te mişunînd între cărţi în toa­te tim­pu­ri­le, dar spre primă­vară, dar primăva­ra ce­va zburător le nuan­ţează um­ble­tul şi, Doam­ne, cîţi ci­ti­to­ri nu mai ştiu ce ci­tesc, ce aşteaptă să ci­tească din cîte duc-aduc spre ei bi­bli­o­te­ca­re­le! Dar aduc de ci­tit, de re­ci­tit tai­ne, tai­ne, mis­te­rio­a­se pa­gi­ni de nu ştiu ce şi nu ştiu cum, ca­re la bi­bli­o­tecă se mai con­jugă cu încă alt­ce­va, me­reu cu încă alt­ce­va, pe ca­re mai ales primăva­ra nu-i bi­ne să-l pri­ce­pem. Alt­fel... de ce am mai ve­ni la bi­bli­o­tecă?

Iulian Filip, şef Direcţia Cultură
a Primăriei mun. Chişinău

 Spirit doct, de biblio-gospodar

 

In­des­truc­ti­bil le­gat de Car­te, Bi­blio­tecă, Lec­tură, des­ti­nul do­am­nei Li­dia Ku­li­kov­ski es­te unul rom­boi­dal, con­cen­tric, zig­za­go­form şi foşni­tor mur­mu­rat sub un lacăt au­riu de Psal­ti­re, mulîndu-se ast­fel perf­ect pe spaţiul vir­tu­al al un­ei Bi­blio­te­ci­ borges­iene.

Es­te la cu­rent cu tot ce se scrie în tot mai puţin ci­ti­ta no­astră re­pu­blică li­te­rară, mun­ca-i pres­tată la cîrma Bi­blio­te­cii Mu­ni­ci­pa­le B. P. Has­deu es­te as­emănăto­a­re cu a unui timonier încer­cat, na­vigînd cu di­spe­ra­re prin­tre re­ci­fe­le tran­ziţiei, pe sal­va­to­a­rea-i li­nie de plu­ti­re menţinîndu-se o între­agă flo­ti­lă a bi­blio­te­ci­lor de car­ti­er, sal­va­te din de­rivă.

La un re­cent ju­bi­leu al Bi­blio­te­cii Mu­ni­ci­pa­le ne-a ui­mit cu un set im­pres­io­nant de apa­riţii edi­to­ri­a­le, ca­re jalo­nau în fond o între­agă epocă în is­to­ria cărţii ba­sa­ra­bene. În egală măsură es­te cu­nos­cută şi mult ap­re­ci­ată în întreg ar­ea­lul Cărţii româneşti, la fel şi în fo­ru­ri­le euro­pene de pro­fil ale UN­ES­CO şi ale Con­si­liu­lui Euro­pei. În rit­mu­ri­le apa­riţii­lor so­li­ci­ta­te ale re­vi­stei Bi­blio­Po­lis şi se­ri­a­lu­lui de Bio­bi­blio­gra­fi­i ale scri­i­to­ri­lor con­tem­po­ra­ni de as­emen­ea se întrezăreşte sti­lul ace­leiaşi ri­go­ri exemp­la­re. I-am ci­tit, cu “in­vi­die albă”, stu­di­ul in­tro­duc­tiv la bi­blio­gra­fia cărtu­ra­ru­lui Iu­rie Co­les­nic şi mi-am zis că puţini ne sunt es­eiştii ca­re mai pres­te­ază as­emen­ea per­su­as­iune şi com­pe­tenţă. “... Îmi pla­ce mun­ca de cer­ce­ta­re, ana­li­za, prog­no­za, îmi pla­ce să des­copăr, să af­lu luc­ru­ri noi, să va­lo­ri­fic co­lecţii uita­te...”, re­cu­noaşte dum­ne­a­ei într-un in­ter­viu. (Car­tea nu te trăde­ază, ea do­ar te po­a­te de­zamăgi. - Democ­raţia. - 2002. - 24 sept.).

Prin­tre in­te­lec­tu­a­lii oraşului es­te o au­to­ri­ta­te de ne­con­tes­tat. În se­co­lul lu­mi­ni­lor ast­fel de spi­ri­te, o Madame Re­ca­mi­er sau o E. Daşko­va, făce­au glo­ria un­ei so­ci­etăţi. În tim­pu­ri­le no­as­tre, mai ales căutăm scu­ze în con­diţii­le ce ne-au fost hărăzite. Cu to­a­te aces­tea, cel puţin, în cli­pe­le ju­bi­li­a­re, să re­cu­noaştem, că dacă Ion Ma­dan es­te Bi­blio­gra­ful uni­ver­si­tar al bi­blio­te­co­no­mi­ei no­as­tre naţio­na­le, iar Ale­xe Rău es­te Bi­blio­so­ful aces­tei branşe ce­nuşe(ri­za­te!) de vre­mu­ri­le astea tulburi (dna Clau­dia Ba­la­ban rămînînd cu de­vo­ta­ment la dra­go­stea-i dintîi a Cărţii pen­tru co­pii!), atun­ci Li­dia Ku­li­kov­ski es­te prin ex­ce­lenţă Bi­blio-Gos­po­da­rul, te­mei­nic şi doct, al Chişinăului.

Dacă nu se supără am­bii, e ca un fel de Cim­poi al bi­blio­te­ci­lor no­as­tre, în lipsa lui Ştrem­pel, des­igur...

Felicitări şi omagini hasdeene!

 Ion Hadârcă, scriitor

Succesul ei este şi succesul nostru sau Cîteva gînduri lîngă Marele Zid

 Lidia Kulikovski împlineşte o aniversare ce va fi în curînd marcată în marea familie a noastră de bibliotecari. Acest eveniment este o onoare pentru noi toţi. Este, dacă vreţi, o continuare a unor relaţii mult mai vechi care există nu numai între bibliotecile noastre, ci chiar şi în cultura basarabeană modernă.

Lidia Kulikovski nu este doar un mare bibliotecar, ci şi o personalitate completă. Profesionalismul ei se conjugă cu bucuria de a lucra şi a crea pentru comunitate. Fidelitatea, ceva esenţial pentru un bibliotecar, o conduce la rezultate spectaculoase. Ştie să-şi dozeze succesele, ştie să-şi facă simţită prezenţa, nu doar prin cuvinte, ci şi printr-o capacitate mare de a asculta.

Cea mai importantă dimensiune a activităţii bibliotecare astăzi este schimbarea. Aceasta a devenit, cu certitudine – vocaţie pentru omagiata noastră. Fapt demonstrat de cea mai mare creaţie din viaţa ei - Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu, care în prezent este un loc de vis, un loc pe care mii de oameni îl văd ca un adevărat lăcaş de cultură şi spiritualitate. Un loc unde pentru mulţi ar fi o şcoală perfectă, o şcoală desprinsă din lumea imaginară în care se întîlnesc personaje, care întregesc atmosfera minunată de echipă. Mereu gata să spună o vorbă bună la momentul potrivit, Lidia Kulikovski conduce destinele bibliotecii într-un mod ştiinţific, în spiritul respectării normelor profesionale şi umane. Pe lîngă calităţile sale de abil conducător, ea este un om care preţuieşte valorile morale, pasiunea, munca şi onoarea.

Un gînd, aparent banal, al acestor zile este că cifra 55 înseamnă firul neîntrerupt al unui destin legat de carte, cultură, incluziune socială, dragoste şi devotament pentru profesia de bibliotecar.

Nu întîmplător am făcut legătura cu cifra 5. Pe Lidia Kulikovski am cunoscut-o mai bine atunci cînd am avut o splendidă călătorie la Beijing, China, în anul 1996, participînd la Conferinţa IFLA. Am rămas împreună uimite de Marele Zid Chinezesc, o construcţie cu adevărat cosmică. Ne-au impresionat mult cifrele rostite de ghid, care ne povestea că lungimea zidului ridicat în timpul dinastiilor Qin, Han şi Ming, construit în diferite perioade istorice, astăzi depăşeşte 50 000 de km. Dacă ne închipuim un zid, construit de Lidia Kulikovski din pietre (cunoştinţe), cărămizi (talente) şi lut (înţelepciunea ei), lungimea acestuia va fi greu de estimat. Fac această asociere cu gîndul la frumosul jubileu al colegei şi prietenei noastre, pentru că tot ce a realizat pînă acum dînsa este un zid trainic care ocupă un loc demn în istoria biblioteconomiei din Republica Moldova.

Întotdeauna am remarcat că, prin cunoştinţele şi capacităţile sale, directoarea BM este un exemplu bun pentru toţi noi, care alături de ea şi-au făcut o carieră profesională. Personalitatea Lidiei Kulikovski este caracterizată de corectitudine, distincţie, creativitate, competenţă, spirit analitic foarte puternic, dar şi de o mare pasiune pentru biblioteconomie. Foarte strictă în privinţa respectării conduitei profesionale, extrem de inteligentă, impresionîndu-ne întotdeauna cu proiecte ambiţioase.

Ţin să-i mulţumesc pentru că nu m-a dezamăgit niciodată, a fost şi este o persoană de excepţie, care m-a uimit de fiecare dată. Mi-a confirmat de nenumărate ori ceea ce intuiam, ceea ce simţeam pentru acest OM. Am învăţat multe, ştiu la ce să mă aştept în viaţă, sunt pregătită, datorită şi ei. Nici nu vă daţi seama cît ajutor poate oferi dînsa prin cîteva cuvinte doar. Îi mulţumesc încă o dată şi îi doresc din tot sufletul sănătate, armonie, înţelepciune, frumos şi adevăr în viaţă.

Ştim foarte bine că trebuie să preţuim fiecare clipă din viaţa noastră. Cu regret, nu întotdeauna ştim cum s-o facem. Există însă şi o soluţie, ca cea oferită cu multă generozitate de Lidia Kulikovski: este necesar să apreciem oamenii pe care îi avem alături de noi, să-i respectăm şi să-i iubim.

Cît e de dificil să fii profesionist şi, totodată, OM! De cîte ori Lidia Kulikovski ne-a dat şi cîte o lecţie de viaţă, cu sufletul deschis, ştiind că vom învăţa lucruri extrem de utile.

Dragă Lidia, să dea Dumnezeu să cunoşti bucuria la orice vîrstă, totul ce ţi se întîmplă să capete semnificaţii, să simţi mereu fiorul luminii pe care ai dăruit-o, cu multă pasiune, toată viaţa. Să ne fii alături, plină de forţe, încă mulţi ani înainte, mîngîiată de dragostea celor apropiaţi, înconjurată de atenţia şi respectul celor ce te cunosc. Să fii sănătoasă şi rezistentă şi să ai, mereu, sentimentul împăcării cu sine, al împlinirii şi al confortului sufletesc.

Te felicit cu ocazia frumosului tău jubileu, dorindu-ţi sănătate şi realizări noi, cît mai puţini neprieteni şi cît mai mulţi discipoli demni de personalitatea TA.

Marele Zid, construit de tine, întruchipează înţelepciunea şi frumosul şi este un simbol şi un motiv de mîndrie pentru toţi cei care te cunosc.

Dr. Silvia Ghinculov,

directorul Bibliotecii ASEM

 O ascensiune uimitoare: de la Jdanov la Hasdeu!

După trei decenii de carieră universitară economică, şi după mai multe călătorii prin lumea civilizată şi prosperă, m-am convins că poate deveni dezvoltat economic, cu un standard de viaţă avansat şi cu o democraţie reală doar un stat cu cetăţeni culţi, cu un înalt nivel profesional şi spiritual.

Această axiomă m-a făcut să mă apropii mai mult de oamenii de cultură, arte  şi litere, în primul rînd, poate – de lucrătorii bibliotecilor, care au demonstrat, în repetate rînduri, mereu, că şi cu mijloace mici, financiare, şi cu salarii mizere, pot face fapte mari, dacă nu chiar măreţe, menţinînd aprinsă în biblioteci şi săli de lectură - chiar şi cînd lipseşte curentul electric, – candela culturii Neamului. Vreţi dovezi? Dacă economia naţională, condusă de fosta-actuală conducere nomenclaturistă, într-o perioadă de tranziţie fără de capăt, s-a diminuat de trei ori, apoi în biblioteci această „cădere liberă”, atît de dramatică, nu a avut loc. Mai mult: pe alocuri, anumiţi indicatori ai activităţii bibliotecare s-au schimbat în bine: a crescut considerabil numărul de biblioteci şi fondurile lor, cu sprijinul fraţilor de peste Prut; au sporit şi numărul, şi calitatea, manifestărilor culturale (lansări de carte, expoziţii, cenacluri, spectacole, omagieri...); lumea noastră, necăjită, nu numai că n-a uitat drumul la biblioteci, dar, dimpotrivă, îşi înteţeşte într-acolo paşii.

În legătură cu participarea, în ultimii ani, la multiple acţiuni şi manifestări culturale, organizate de Sediul Central şi la filialele BM “B. P. Hasdeu” (şi nu numai), am avut ocazia să cunosc mai bine acest domeniu şi pe unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai săi – dna dr. conf. univ. Lidia Kulikovski. Chiar dacă la prima întîlnire m-a cam contrariat ortografierea numelui dumneaei cu trei de „kapa”, crezînd că e venită la noi de pe la Cîmpia Kulikovo, pentru „a ne lumina”, ca şi alţii, în continuare, limba română, cu grafia chirilică, din fericire – m-am înşelat amarnic! Numele dumneaei fiind ortografiat aşa (ca şi Mihail Kogălniceanu, de ex.!), totuşi, Lidia Kulikovski ne-a demonstrat că este cu mult mai de a noastră decît unii „patrihoţi” mascaţi cu litera „ce”, care, numai văzîndu-se sus, în fotolii, au furat cît a încăput în traistele lor goale, pînă şi sufletul acestui popor au furat! Ca, în final, pentru a-şi proteja „acumulările primitive” de capital financiar şi politic, să-şi scoată masca democrată şi s-o ia pe calea trădării.

Dna Lidia Kulikovski, în această perioadă, a avut voinţa şi pasiunea să ridice Biblioteca Municipală de la nivelul lui Jdanov – o întruchipare a întunericului bolşevic -  la nivelul lui Hasdeu – unul dintre cei trei piloni ai luminoasei noastre spiritualităţi, alături de Eminescu şi Nicolae Iorga. Bravo ei şi toată preţuirea şi dragostea noastră pentru această dăruire, care ne îndeamnă şi pe noi să facem mai mult decît ne stă uneori în puteri. Am toată convingerea că dacă o personalitate ca dînsa ajungea în fruntea Ministerului Culturii (sau poate chiar şi mai sus!), astăzi şi economia noastră - iar în consecinţă, şi viaţa noastră, - era comparabilă cu cea a Ţărilor Baltice din fostul „URSS”...

 

Vasile Şoimaru,
conf. univ. dr., ASEM

 Carte mereu deschisă

O carte, după umila mea părere, dacă nu e deschisă de nimeni, rămâne a fi doar un stoc de hîrtie fără nici o valoare. Fiind deschisă, adică lecturată, adesea poate deveni o adevărată comoară. Cartea - cel puţin aceasta mi-e convingerea - e dascălul suprem al omului cult. Şi tot ea e ziditoare de destine, făuritoare de personalităţi. Şi dacă „la început a fost Cuvîntul”, contează foarte mult, ca să nu zic totul, „cine ţi-l rosteşte”; în prezentul context ţin să zic - cine-ţi deschide Cartea.

În cele ce urmează, aş vrea să aştern cîteva gînduri despre o pasionată DESCHIZĂTOARE DE CĂRŢI care e doamna Lidia Kulikovski, directoarea Bibliotecii Municipale  B. P. Hasdeu.

 Dar mai întîi - un mic episod din propria-mi viaţă. Eram prin clasa a cincea sau a şasea, profesorul de limbă şi literatură ne obliga să vizităm regulat biblioteca, să citim cărţi de literatură artistică. Iar în limba noastră erau doar vreo trei volumaşe: „Foc” de Cutcoveţchi, „Mama” de Canna, ceva de Corneanu... Altele, aflate pe la alţi cititori, le luam şi eu la întîmplare, copiam titlul şi numele autorului (pentru darea de seamă în faţa învăţătorului), şi cu aceasta se încheia „activitatea” mea de cititor al bibliotecii raionale Floreşti (frecventam şcoala medie din acea localitate). Odată am făcut o „descoperire”: clubul nostru sătesc, aflat în casa unui gospodar refugiat în 1944 peste Prut, avea şi o mică bibliotecă - din cîteva zeci de titluri. Majoritatea - broşuri despre cultivarea diferitelor plante agricole, apoi – cărţi pe teme ateiste, materiale ale congreselor parti­dului etc. Dar asta nu mă deranja: totuna nu le citeam. Notam, regulat, în fiece săptămînă, cîte un titlu, pentru aceeaşi „dare de seamă”. Într-o zi, însă, şeful clubului, un consătean, cu patru clase primare la activ, invalid de război, mă întrebă pironindu-mă cu privirea încruntată: „Mă, Cibotarule, eşti om serios? Ştii să ţii un secret?” Pe scurt, a doua zi mi-a înmînat, învelită într-un ziar, o carte pe care nu trebuia s-o vadă nimeni. Căci, zise el, „e românească, şi Doamne fereşte să afle cineva că ţi-am dat-o şi că o citeşti: înfundăm Sibirul, să ştii”. Era o carte fără coperte, fără cîteva foi de la început şi de la sfîrşit. Dar, fiindcă era „interzisă”, chiar în ziua ceea am început s-o lecturez. Cu atît mai mult cu cît era în grafie latină, iar eu, deoarece făcusem trei clase „la români”, nu numai că citeam liber româneşte, dar îmi venea cam greu să mă acomodez la alfabetul rusesc. Deci, lectura îmi făcea, în acest sens, plăcere. Atunci, datorită acelei cărţi, adică, şefului de club, am aflat că o carte conţine o lume. Cu oameni vii-vii, cu destine care nu te lasă indiferent. Şi acuma îmi amintesc unele episoade din cele pagini. Anume de la acea cărţulie s-a şi trezit în mine ispita cititului. Apoi şi dragostea, pentru întreaga viaţă, faţă de respectivul domeniu.

Mi-am permis această deviere pentru a accentua, printr-un simplu, fie şi stîngaci exemplu, ce importanţă uriaşă are un om, să-i zicem, un obişnuit deschizător de cărţi. De la ea, de la carte, ai impresii, dar şi convingeri; de la ea pornesc, îşi au începutul, majoritatea profesiilor, iar în definitiv, şi al destinelor omeneşti. Şi fiindcă vreau să scriu despre mult stimata doamnă Lidia Kulikovski, aceasta îndrăgostită, împătimită de CARTE, cărei i-a consacrat întreaga sa activitate şi chiar viaţă, mă gîndesc - cîtor mii şi mii de suflete plăpînde le-a deschis în faţa ochilor simpla carte, care, mai apoi, le-a devenit acestora CARTE A VIEŢII, adică, DESTIN! Dar pînă a deveni „deschizătoare de cărţi”, mai întîi a fost cineva care i-a deschis pentru întîia dată şi dumneaei cartea ce a captivat-o, a fascinat-o şi a prizonierat-o, făcînd-o să robească, fără a fi roabă, în unul din cele (ca să nu zic CEL) mai de seamă domenii ale educaţiei spirituale a generaţiilor. A te naşte şi a copilări la nordul republicii (pe lîngă Rîşcani) şi a-ţi începe biografia de muncă la sud (la Cahul), după absolvirea Universităţii, e tot atît de ne-simplu precum e, crescînd într-o familie de simpli plugari să-ţi alegi ca domeniu al activităţii întregii vieţi fundamentul şi simbolul intelectua-lismului uman, care este CARTEA.

Prin muncă asiduă totul se poate obţine. Cu o singură condiţie: să mai ai şi har. Adică, talent. Doamna Lidia Kulikovski a dovedit cu brio, pe parcursul anilor, că deţine din plin ambele calităţi. După ce mai mulţi ani a tot deschis cartea cu tainele-i copleşitoare şi edificatoare în faţa cititorilor de la sud, drumul vieţii a adus-o la Chişinău. Nu i-a fost deloc uşor să-şi continue activitatea de deschizătoare de cărţi alături de unele colege de breaslă din capitală. Mai ales că o bună parte dintre acestea nici nu ne cunoşteau limba şi nici nu vroiau s-o studieze. Iar multe dintre ele, şi de-o posedau, se ruşinau sau chiar se temeau s-o vorbească. Lidia, avînd un alt caracter, deveni un fel de excepţie. Şi cine ştie care-i era destinul, dacă nu stăpînea cele două calităţi moştenite de la părinţi: capacitatea – dar şi dragostea - de a munci, şi harul, talentul nativ.

Cînd, în 1990, a fost anunţat (de altfel, pentru prima dată în istoria domeniului) un concurs pentru ocuparea postului de director al Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, dînsa a decis să-şi încerce şi ea norocul. Colegele care aflaseră despre intenţia Lidiei, priveau sceptic la acest pas, socotindu-l o „aventură”, ştiind cine-i sunt concurentele. Era, însă, deacuma perioada perestroikăi. Începuse democratizarea. Şi trezirea sentimentului şi demnităţii naţionale. Şi dreptatea a triumfat.

De atunci încoace, de aproape două decenii, Lidia Kulikovski e în fruntea acestei împărăţii a cărţii – Sediul Central şi aproape 40 de biblioteci-filiale din întregul municipiu. În acest răstimp a reuşit să facă multe întru cinstirea cărţii şi întru folosul cititorilor. Dar principalul e că a izbutit să asigure bibliotecile cu literatură de calitate în limba română. Pornind aproape de la zero, ea a înzestrat biblioteca centrală, precum şi majoritatea filialelor, aproape cincizeci la sută cu literatură română. Cele mai de prestigiu lansări de carte, conferinţe ale cititorilor, discuţii tematice, omagieri ale clasicilor literaturii noastre, ale sărbătorilor naţionale, expoziţii, spectacole aici au loc. Din iniţiativa şi cu participarea cea mai activă a doamnei Lidia Kulikovski. E şi natural. Fiindcă ea însăşi e o mare sufletistă, plină de energie în clocot permanent, o Carte deschisă pentru acei care trec pragul instituţiei, pentru acei care i se adresează.

Îi dorim din suflet ani mulţi înainte, împodobiţi mereu de o asemenea fructuoasă activitate.

 Mihail Gh. Cibotaru, scriitor,
ex-ministru al Culturii al R. Moldova

 Preot Suprem în Templul Cărţii

De fiecare dată cînd recitesc sau îmi amintesc de inspiratul poem al lui Vasile Romanciuc Cuvintele, în special prima strofă: „Locaşuri sfinte / ne sunt cuvintele / Ca-ntr-o biserică / într-un cuvînt... ”, de atîtea ori imaginea bisericii din poezie se suprapune peste cea a bibliotecii, pentru că atît prima, cît şi a doua sînt nişte spaţii sacre în care Stăpîn peste tot şi peste toate este Cuvîntul. Slujitori ai Cuvîntului în biserică sînt preoţii, majoritatea lor absolută fiind bărbaţi, pe cînd în biblioteci, de regulă, femeia îngrijeşte de Cuvintele adăpostite între tartaje de carte. Senzaţia de intrare „ca-ntr-o biserică” îl are, cu siguranţă, fiecare vizitator care trece pragul Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu şi al filialelor sale, iar acest sentiment se naşte graţie celor care slujesc spaţiul sacru în care cititorii însetaţi de carte „intră-n cuvînt”.

Rolul de Preot Suprem, cel care diriguieşte această împărăţie a cărţilor, îl are, în acest sens, distinsa doamnă Lidia Kulikovski, doctor conferenţiar universitar, directorul general al Bibliotecii principale a capitalei basarabene. Aportul Dumneaei la prosperarea acestei oaze spirituale poate fi înşiruit pe multe pagini, lucru făcut cu brio de numeroşi cititori şi mînuitori ai condeiului. E necesar poate de amintit doar acţiunea de performanţă a doamnei Director în instituirea mai multor biblioteci ale minorităţilor naţionale din municipiu, fapt unical în spaţiul de sud-est al Europei...

Dacă e să revin la acel poem, pretext pentru multe gînduri, am impresia că la finalizarea lui: „De-aici (din Cuvînt, n.n) ajung în sufletul / pînă la Tatăl nostru / care este-n pămînt”, poetul V. Romanciuc a ţinut să sugereze că „minunea” e în stare să se întîmple doar atunci cînd cititorul se află sau în biserică, sau în bibliotecă, fără a da prioritate vreuneia dintre ele. Este evident că prin intermediul preotului din biserică omul ajunge  cu sufletul „pînă la Tatăl nostru carele este în ceruri” şi la fel de evident e că graţie cărţilor din Templul cu numele de Bibliotecă cititorul ajunge cu sufletul şi la Tatăl nostru ceresc, şi la strămoşii îngropaţi în lutul istoriei umane. Aceste sublime călătorii transcendentale ar fi fost imposibile, indiscutabil, fără contribuţia celor care slujesc în Templul Cărţilor. Şi dacă vestalele din Roma antică erau nişte preotese care întreţineau focul sacru în templul zeiţei Vesta, bibliotecarele Templului Municipal B. P. Hasdeu, diriguite de Doamna Director Lidia Kulikovski, sînt nişte harnice vestale care întreţin cu abnegaţie şi cu multă pricepere o neostoită sete  şi dorinţă  de a ajunge cu sufletul pînă la cele mai îndepărtate margini, mai abisale profunzimi şi mai ameţitoare piscuri ale cunoaşterii.

Sănătate, perseverenţă, mulţi ani şi mult har, stimată Doamnă Lidia Kulikovski, Preot Suprem al Templului Cărţii.

Nicolae Rusu, scriitor

  Bucuria revelaţiei

 ... Cînd am văzut-o întîia oară, mi-am zis că seamănă cu cineva. Sînt oameni care, atunci cînd îi vezi prima oară, ei, fără a rosti un cuvînt, îţi inspiră respect, ceva ce te face să-i saluţi şi nu-ţi permiţi să-i tutuieşti sau să-i baţi pe umăr. E o tagmă de oameni, puţini, care au un fel de măreţie. I-aş aminti, în context, pe Valeriu Cupcea – artistul; este frumoasa şi admirabila Eliza Botezatu – critic literar; Ion Ungureanu – regizor. În această listă de personalităţi marcante se înscrie şi numele doamnei Lidia Kulikovski – directoarea Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, pe care nu o cunosc îndeaproape, dar o admir de la distanţă. Cum vorbeşte, ce vorbeşte şi ce înfăptuieşte... Multe, şi toate bune. Fiind o fire temerară, spune lucrurilor pe nume, tranşant, fără a ezita, neavînd sentimentul fricii sau al laşităţii. Prin aceste calităţi, care s-au constituit pe parcursul anilor, într-o viaţă trăită fără compromisuri, prin muncă asiduă – iată se şi conturează, se citeşte această măreţie.

Odată, ascultînd-o cum vorbea la o lansare de carte, mi-am amintit cu cine seamănă. Cu femeia din pictura francezului Delacroix – Libertatea pe baricade. Exact! Tot atît de liberă, încrezătoare, puternică şi măreaţă precum este idealul feminin – adică Franţa imaginată sau pictată atît de frumos.

Doamna Lidia Kulikovski, prin dăruire, consecvenţă şi demnitate este un model al basarabencei care luptă pe baricade. Luptă pentru libertate, pentru idealul naţional, pentru românism, reîntregire spirituală, un viitor destoinic al acestui Neam.

Rămîn cea care Vă va admira în continuare, dnă Lidia Kulikovski.

Mulţi ani, stimată Doamnă, şi toţi trăiţi la maxima tensiune a demnităţii şi dăruirii de sine!

Ninela Caranfil,
artistă emerită

 ��??���?? ?????�?�? �??�? ?????�??��

 ???� �?�?�, ?��??????? ?�?�?? ����???�?�? ��? ??��???? �?���?�???�?� � �?���???. ? �?� �?�?� - ?�???. ? ?�?? �?�??�?? �????�? ��?�� �??�??�??? ?�????? �?�?�?�?�??, �?�??�� �? �????????? ?���?�?? �???��??? �?? ???�?�??? �?���?�???�� ��?����??? ?� ???�?�?? �?��?�??? «�?��?�????». ? ???� ?���??�???, �? �????? �???��?� �??? �???�???? ��???? ��?????�?� �?���?�???�� ???�?.

�?�?? ?��??��???, �?????�? ?��?�???����� �?��?�???? ??. ???�?� (�?�??? �?��?�???? ??. ?�?���?) � �?�??? ??��?�? – ��?�???���?� �?���??, ?�?�?�??� �?�??�??�� ?��?� ��? ?�???�?�?? ? ???�?��??�?? ?�??��???�?����?� �?�?��?����?� ��??�?�?? � ?��?��? �?�?� ???����?�?? ����� ?�?��????�?���???.

?����?� ???���?�?� ?�? �???, �?� �?? �?��?�???? �?�? �?���?�? �? ?��??? 19-20 �??�� �???� ?��??�???�?��?�?� �??�?� ?????�??�� ? �?� ��??����� ?? ?????�?�?� �? ?��??? 20-21 �??�� ???�? �?�?? ?��??��???.

�?��?�?? ?? �?�?� � ??��???? ?���?�? �?�?��?���?? ??��??�??� ?�����?. �?� ?� ?�?�????�? �?�?? ?��??��??? � ??��?�? �?�? ?���?�? ?�????? �?��?�???? ??. ?????�? ��?���?��? ? �?��?�????? �?�?��?, ?�??�???? �?��?�???? ??. ?�??? ??�????, �????�???? �?��?�???? ??. �??? �????�??, ���??????? �?��?�???? ??. ?????� ��??�?, ????��???? �?��?�???? ??. ?????�? �?????, ? ????? �???�??� �?� ??? �?������ �?��?�????. � �?�? ?��� �????�????? ? ?���???? �?��?�????. �?? �?? �??�?��?? ???�?�??? ?�??? ???�? �???�????? ?���?�?�??? �?�????? ??��?�?.

��???� ���?? ?�??�???? �?��?�??? – ?�?? �??��?? �?�?? ?��??��???. �?? �??�?���???��?? ??�??�? �? �?????? �? ???���?�?� �???, ? ?? ?????�???? � �?��?�???? ��?�?????? ????? ????���?? ?���???�?���?? ???����??? ��? �??���???� ��????�?�?? �?��? ?��?��??�?��?? �?????�??. ? � ?��???�?? «?��?��??�?��?? �?????�?» ?��??????? ?�?�?�???��?? ���?, ?�?�?�? ?��??? �?�?�-????� ??�??�?? �?�?? ?��??��???, ??? ??��?��?, ���?�?, �?���?.

 ???�?�?�? ???�??�?, ?��?????, ????����??,
?�?��?� ??�???�? ??�??? ???�?? ??��?

 

  otă asupra ediţiei

 Vorbeşte Lidia Kulikovski

Un veritabil templu al cărţii: Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”

Pe la mijlocul lunii martie a.c., am avut ocazia să asist la susţinerea unei teze de doctor mai puţin obişnuită. Neobişnuit suna însuşi subiectul lucrării: „Evoluţia serviciilor de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate în contextul democratizării sociale”. Un alt aspect inedit al acestui test ştiinţific consta în faptul că persoana ce candida la titlul de doctor era o bibliotecară. Vorba e că la noi mulţi, foarte mulţi îşi imaginează că bibliotecarii nu fac decît să dea cititorilor cu împrumut cărţi, ziare, reviste; eventual, să pună în ordine rafturile ticsite cu volume, aranjîndu-le pe domenii, poate chiar conform cotelor – înălţimii şi grosimii tipăriturilor.

La acea susţinere m-am convins o dată în plus că bibliotecarii pot fi şi oameni de ştiinţă, că cercetarea ocupă un loc important în viaţa, în activitatea multor dintre ei. Convingerea mi-a fost întărită atît de modul cum se discuta pe marginea tezei de doctor cu subiectul amintit mai sus, cît şi de felul degajat, sigur, documentat cum răspundea la întrebările puse de specialişti din Chişinău, Bucureşti şi Moscova, făcînd ample şi argumentate comentarii, candidata – dna Lidia Kulikovski, directorul general al Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, preşedinta Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova, concomitent – lector la Universitatea de Stat din Moldova, la facultatea pe care a absolvit-o cîndva.

Lidia Kulikovski este de mai de mult un nume de referinţă în bibliografia, biblioteconomia şi managementul bibliotecar din republică. Aşa cum mărturiseşte chiar d-ei, de o viaţă trăieşte printre cărţi, între colegii de breaslă, mereu preocupată de ameliorarea serviciilor de bibliotecă, a accesibilităţii cititorilor la tipărituri, iar în ultimul deceniu – şi la tot felul de materiale audiovizuale.

Licenţiată a Facultăţii de Biblioteconomie şi Bibliografie a U.S.M. (1973), a lucrat cîţiva ani în sistemul de biblioteci din Cahul, ca să revină la Chişinău la începutul anilor ’80 şi să-şi lege destinul de principala bibliotecă a capitalei basarabene. Din anul de graţie 1990 deţine funcţia de director al Bibliotecii Municipale, care include 35  filiale, biblioteci publice din Chişinău.

Relativa democratizare ce s-a produs în societatea noastră în ultimii 12-14 ani i-a permis Lidiei Kulikovski să-şi fructifice cunoştinţele, experienţa acumulată, să-şi manifeste din plin harul  şi – de ce n-am spune-o? – ambiţiile de manager şi biblioteconomist de forţă.

A iniţiat proiectul colecţiei „Bibliografii basarabene”, în scopul valorificării moştenirii biblioteconomice naţionale, apoi al elaborării de noi bibliografii consacrate creaţiei unor personalităţi marcante ale literaturii şi culturii contemporane de la noi.

Lidia Kulikovski este animatoarea organizării la Chişinău a unei salbe de biblioteci de carte românească: sub conducerea ei nemijlocită, prin concursul energic al unor biblioteci judeţene şi municipale din România, a fost posibilă apariţia pe harta culturală a Chişinăului a unor importante focare de spiritualitate naţională. Graţie altui proiect, al cărui autor este de asemenea dna Lidia Kulikovski – „Servicii de bibliotecă pentru minorităţile naţionale” –, la Chişinău s-au deschis biblioteci de carte rusă, ucraineană, bulgară, evreiască, găgăuză.

Serviciul biblioteconomic al Bibliotecii Municipale a fost transformat într-un Centru automatizat de Informare şi Documentare (CID), ai cărui angajaţi oferă persoanelor interesate informaţii despre orice chestiune referitoare la viaţa capitalei: de la istorie şi cultură la business şi legislaţie, din care motiv CID este supranumit „Enciclopedia ambulantă a Chişinăului”. Adăugăm aici că această enciclopedie virtuală se înnoieşte, se completează, se îmbogăţeşte, practic, pe zi ce trece.

Lidia Kulikovski a participat la numeroase conferinţe şi seminare internaţionale (Moscova, Beijing, Copenhaga, Budapesta, Washington, Helsinki, Londra etc.), unde a putut studia pe viu experienţa avansată a colegilor de breaslă pentru a implementa, în măsura posibilităţilor, anumite elemente definitorii, indispensabile şi în activitatea Bibliotecii Municipale, dar, concomitent, dînsa a prezentat în lume faţete ale chipului spiritual al poporului nostru, starea de lucruri existentă la noi atît în ramura biblioteconomiei/bibliografiei, cît şi în alte domenii ale culturii, vieţii sociale, spinoasei căi spre democraţie. Lista lucrărilor ştiinţifice scrise de Lidia Kulikovski depăşeşte cifra de 70, inclusiv un manual universitar (în colaborare), cîteva ghiduri şi cîteva bibliografii, capitole din istoria bibliotecii. A îngrijit şi a prefaţat 10 bibliografii şi alte 10 volume tratînd diferite aspecte ale bibliografiei, biblioteconomiei şi managementului bibliotecar. O carte ce îşi aşteaptă editorul este chiar teza de doctor a Lidiei Kulikovski – o lucrare ştiinţifică cu un subiect inedit, cu o tratare judicioasă a problemelor ridicate şi cu o incontestabilă valoare aplicativă, de natură să amelioreze nu numai accesul la carte, dar chiar însăşi existenţa unui segment de populaţie mult timp neglijat – persoanele dezavantajate fizic sau intelectual, numărul şi nevoile cărora sînt în toată lumea şi, poate cu deosebire, în Republica Moldova cu mult mai multe decît s-ar crede.

Am făcut aceste haşuri la chipul dnei Lidia Kulikovski, directorul general al Bibliotecii Municipale din Chişinău, pentru a contura mai bine un tablou ce ne interesează – instituţia pe care o conduce protagonista interviului nostru. Căci, aşa cum apreciază mulţi colegi de breaslă, dar şi unii oameni de cultură, factori de decizie, munca şi crezul Lidiei Kulikovski se identifică în bună parte cu însăşi activitatea acestui veritabil centru de cultură şi de spiritualitate, numit oficial Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”.

– Conform unor evaluări, fiecare al doilea locuitor al Chişinăului apelează într-un fel sau altul la serviciile oferite de Biblioteca Municipală. Nu cred că toţi au o imagine clară ce „maşinărie spirituală” reprezintă azi această bibliotecă, cea mai veche, cea mai bogată bibliotecă a capitalei noastre. Tocmai de aceea, V-am ruga să ne prezentaţi o carte de vizită a Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu”.

– Biblioteca Municipală este una dintre cele mai vechi şi mai prestigioase din Chişinău şi chiar din Basarabia. Unii tind să o identifice cu Sediul Central, situat într-o clădire-monument istoric de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt, la intersecţia străzilor Bănulescu-Bodoni şi Teatrală. De fapt, Biblioteca Municipală este compusă din 38 de filiale, situate în toate sectoarele capitalei şi în multe comune suburbane. Fondul total de carte depăşeşte un milion de tipărituri şi alte documente audioviziuale în peste 20 de limbi, cu o pondere substanţială a literaturii în română şi rusă. Nu voi exagera afirmînd că sîntem, în pofida vechimii apreciabile, o instituţie culturală modernă. Cuprinzînd prin activităţile sale cel mai larg spectru social – chişinăuienii, în totalitatea lor – Biblioteca Municipală s-a dovedit un spaţiu public comunitar foarte respectat şi bine utilizat: 58,2% din populaţia Chişinăului sînt utilizatorii bibliotecii. Auditul social efectuat ne demonstrează că şi alţi indicatori de performanţă – cărţi împrumutate, vizite, vizite virtuale sînt la nivel european. Conform standardelor europene este şi timpul mediu de funcţionare, care a crescut de la 48,5 la 54,1 ore pe săptămînă. Sîntem unica instituţie de cultură care funcţionează 7/7, şi 24/24 prin www.hasdeu.md, iar pentru publicul care nu are acces la tehnologii – 11/24.

Numărul de vizite în Biblioteca Municipală este în continuă creştere. Astfel, în anul 2002 fiecare din cei 311.640 de utilizatori activi au vizitat biblioteca şi au beneficiat de serviciile ei în medie de 10 ori, numărul total de frecvenţe constituind 3.097.919.

Utilizatorii sînt principalii noştri judecători. Considerăm dorinţele beneficiarilor nişte ocazii favorabile pentru susţinerea activităţii noastre, luăm în considerare sugestiile utilizatorilor; cîştigăm loialitatea lor; măsurăm succesul în raport cu aşteptările lor, ceea ce justifică indicatorii de performanţă obţinuţi de BM în ultimii ani.

Avem o echipă inteligentă de lucrători. Potenţialul nostru profesional îl pot caracteriza prin următoarele calificative: flexibil, competitiv, competent. În anul 2002 numărul bibliotecarilor a crescut de la 351,5 la 362, fiind recrutate 41 de persoane noi, în condiţiile în care s-au concediat 37.

Teoria şi practica biblioteconomică la BM sînt într-o permanentă coeziune şi se completează reciproc. Biblioteca se orientează spre întinerirea personalului prin recrutarea tinerilor specialişti. Salutăm integrarea în „echipa Hasdeu” a acestora, mizăm pe gîndirea lor proaspătă, pe elanul şi entuziasmul lor.

În fine, Biblioteca Municipală tinde spre a deveni o instituţie performantă, de excelenţă. Acest deziderat ne obligă să aplicăm şi să promovăm o politică proprie în domeniul calităţii. Atributele de bază ale politicii noastre sînt: promptitudinea, corectitudinea şi competenţa – pentru servicii, iar încrederea, amabilitatea şi respectul constituie fundamentul relaţiilor dintre noi şi beneficiari. Deviza „Prin experienţă şi eficienţă la nivel de excelenţă” este mult apreciată de utilizatorii noştri. Experţi independenţi de la Uniunea Europeană au apreciat calitatea activităţii noastre prin conferire Bibliotecii Municipale a distincţiei internaţionale „Clasa europeană a calităţii” în nominalizările „Managerul secolului XXI” şi „Instituţia secolului XXI” în cadrul proiectului „UE-XXI”. Activitatea BM a fost apreciată şi de Guvernul Republicii Moldova prin conferirea titlului de Instituţie de o semnificaţie deosebită pentru societate, al cărei impact a fost majorarea cu 40% a salariului angajaţilor.

– În anii ’20-’30 ai secolului trecut, deci cînd Basarabia era parte integrantă a României, actuala BM era supranumită „bibliotecă rusească”. În anii ’80, cînd biblioteca purta numele unui sinistru ideolog sovietic – Jdanov – era o problemă să găseşti aici plachete cu versuri de poeţi din R.S.S.M., nici vorbă de cărţi editate la Bucureşti...

– Faptul că fondul de carte al Bibliotecii orăşeneşti ruse, „ţariste” din Chişinău s-a păstrat, practic, intact „pe timpul românilor” (au fost eliminate sau puse la index doar unele mostre de propagandă bolşevică) e o dovadă clară a toleranţei culturale ce exista în România interbelică. În anii de putere sovietică, cînd s-a numit Jdanov, cărţile de autori locali – în română cu grafie chirilică – nu constituiau decît 8 la sută din fondul de carte al principalei biblioteci din Chişinău.

Noul concept al BM, trasat prin 1989-1990, prevedea, pe de o parte, deideologizarea fondului de carte şi în genere a activităţii bibliotecare, pe de alta – formarea unei instituţii multiculturale, cu accentul pus, fireşte, pe creşterea şi diversificarea fondului de carte în limba naţiunii titulare. S-a renunţat la numele lui Jdanov, politician aruncat la lada de gunoi şi a istoriei ruşilor, Bibliotecii Municipale a Chişinăului atribuindu-i-se numele marelui cărturar român, originar din Basarabia, Bogdan Petriceicu Hasdeu. Caracteristica enciclopedică, de universalitate culturală, patronează simbolic, dar şi eficient, benefic, activitatea BM de 15 ani. Din 1989 s-a procedat la o îmbunătăţire constantă a segmentului de carte românească, încît astăzi procentual aceasta prezintă în BM 46%, ceva mai mult decît cea în limba rusă. Nu e lipsit de importanţă nici faptul că deţinem o colecţie bogată de literatură şi în alte limbi, aceasta constituind 11 la sută. În unele filiale procentajul de carte românească atinge cota de 80-90.

– Tocmai despre bibliotecile de carte românească am dori să vorbim ceva mai mult. Apariţia lor se datorează, neîndoios, şi spiritului de iniţiativă, perseverenţei Dvs.

– Avem la ora actuală în Chişinău şapte biblioteci româneşti, pe care le voi enumera în ordinea întemeierii, deschiderii lor: „Transilvania”, „Onisifor Ghibu”, „Ovidius”, „Tîrgu-Mureş”, „Tîrgovişte”, „Alba-Iulia”, „Maramureş”. Este bogată şi variată colecţia de carte românească şi la Sediul Central al BM. Aceste focare de spiritualitate naţională au fost dotate cu cărţi, mobilier, alte accesorii indispensabile cu concursul unor biblioteci judeţene din România – fapt ce poate fi întrezărit în denumirile lor, precum şi de Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Bucureşti, în cazul Bibliotecii „Ghibu”. Este greu de estimat aportul direcţiilor pentru cultură ale consiliilor judeţene respective, dar şi al unor personalităţi concrete ale culturii române. Mă voi rezuma, în acest sens, la doar cîteva nume: familia Ghibu de la Bucureşti – Onisifor (testamentar) şi Octavian, tatăl şi fiul, precum şi dna Constanţa Ghibu; nu pot să nu evoc şi figura luminoasă a scriitorului şi bibliotecarului Traian Brad din Cluj, care ne-a părăsit prematur, dramatic, anul trecut, fără a avea, deocamdată, un echivalent ca integritate, verticalitate, dăruire profesiei şi afecţiunii pentru noi, basarabenii.

– Un barometru al corectitudinii şi, de vreţi, al înţelepciunii politicii culturale pe care o promovează BM „Hasdeu”, de comun acord cu Primăria Chişinăului, rezidă şi în deschiderea şi dezvoltarea în capitala moldavă a unor biblioteci de carte pentru minorităţile etnice de la noi...

– Apariţia şi funcţionarea acestor biblioteci au fost posibile datorită proiectului „Servicii pentru minorităţile naţionale”, iniţiat şi materializat în formă incipientă în anii 1990-1991. S-a pornit de la ideea că renaşterea naţională a românilor basarabeni ca populaţie titulară, majoritară, nu poate să nu ţină cont şi de satisfacerea necesităţilor spirituale ale grupurilor etnice conlocuitoare. Astfel au început să funcţioneze: Biblioteca rusă „Mihail Lomonosov”, una dintre cele mai solide în capitalele republicilor ex-sovietice; Biblioteca evreiască „Iţic Mangher”, şi ea una dintre cele mai bogate în spaţiul C.S.I.; Biblioteca ucraineană ce poartă numele poetei iubite a rutenilor, Lesia Ukrainka; Biblioteca găgăuză, căreia i s-a dat numele lui Mihail Ciachir, un cărturar basarabean de seamă, de origine găgăuză; Biblioteca bulgară cu numele poetului naţional al Bulgariei, Hristo Botev, care a trăit un timp în Basarabia. Aceste biblioteci în prezent pot concura cu unele centre culturale de tipul Alianţei Franceze, care există şi la Chişinău, sau al Institutului German Goethe, Institutului Spaniol Cervantes – cu filiale în majoritatea capitalelor din Europa şi din America. Experienţa noastră în soluţionarea necesităţilor de carte şi culturale în genere ale reprezentanţilor diferitelor grupuri etnice conlocuitoare a suscitat interesul colegilor de breaslă din metropolele post-sovietice, precum şi din unele ţări dezvoltate ca Elveţia, Finlanda şi chiar S.U.A.

– Aveţi în cadrul BM „B.P. Hasdeu” şi cîteva biblioteci specializate...

– Cam puţine, deocamdată: Biblioteca de Arte, care a funcţionat şi în anii de regim sovietic; Centrul Academic Internaţional Eminescu; Biblioteca de Drept, recent deschisă, foarte bine dotată; Serviciul pentru informaţii de afaceri; Sala de lectură germană. Aş aminti aici şi de biblioteca din Cricova, ce deserveşte un segment specific de populaţie – deţinuţii, care în virtutea statutului lor, nu frecventează biblioteca şi lucrătorii acesteia merg cu cărţile la ei.

– Se ştie că la noi bibliotecarii nu au lefuri din cele mai grozave. Cum reuşiţi să-i menţineţi într-un colectiv destul de constant de buni specialişti, fluctuaţia de cadre nefiind la BM o problemă ca atare?

– Cred că principalul în această situaţie – colegii mei de breaslă sînt cu adevărat prost, nemeritat de slab remuneraţi –, e faptul că majoritatea angajaţilor noştri o formează bibliotecarii prin vocaţie, oameni care ţin mult la carte şi la profesiunea lor, punînd mai presus dragostea, ataşamentul pentru activitatea aleasă. Dar, pînă la urmă, bibliotecarele trebuie să se îmbrace frumos, să procure o carte preferată, să aibă grijă de propriii copii... De aceea, căutăm şi găsim diferite modalităţi, „tertipuri” manageriale de stimulare a muncii. Tindem să creăm un climat spiritual propice, de a remunera angajaţii după coeficientul de muncă depus. Încurajăm proiectele, ca o motivare în acest sens, deplasările la stagii şi schimb de experienţă în străinătate. Ne-am făcut deviză de lucru următorul principiu: ca să reuşeşti, trebuie să fii bine informat. Perfecţionarea continuă a devenit un criteriu de evaluare a personalului, ceea ce a condus la o creştere substanţială a gradului de profesionalism – tot mai mulţi doresc să reuşească în mediul nostru atît de turbulent.

Susţinînd dezvoltarea profesională, tindem să contribuim la creşterea performanţelor angajaţilor; adaptarea acestora la schimbările structurale, sociale şi tehnologice; perfecţionarea capacităţii de rezolvare a problemelor; executarea unor activităţi specifice; îndeplinirea unor sarcini noi; şlefuirea aptitudinilor de comunicare; pregătirea pentru noi reforme. Numai în 2002 au beneficiat de multiple forme de instruire specializată 108 persoane. Au contribuit mult la dezvoltarea profesională vizitele şi stagiile de documentare peste hotare: în Crimeea (Sudak, Bahcisarai), la Glasgow (Marea Britanie),  Budapesta (Ungaria), în S.U.A., Finlanda, Turcia, România, Rusia, Bulgaria, Ucraina, Israel, Portugalia.

– În 2002 aţi sărbătorit 125 de ani de la întemeierea BM. V-aş ruga, doamnă directoare Lidia Kulikovski, să faceţi o succintă trecere în revistă a principalelor manifestări culturale organizate cu această frumoasă ocazie.

– Anul 2002 a fost marcat printr-o suită, cred, impresionantă de activităţi şi programe culturale. Promovarea dialogului cultural, social, susţinerea diversităţii culturale s-a soldat cu desfăşurarea în ritm susţinut a diferitelor saloane literare, de arte, ateneuri, cluburi, cenacluri, lansări de carte, expoziţii de arte plastice etc. La activităţile culturale din anul trecut au participat mii de persoane – utilizatori, oameni de cultură, oficialităţi, oaspeţi din străinătate.

Anul Caragiale a cuprins manifestări culturale de anvergură la filialele „O. Ghibu”, „Ovidius”, „Transilvania”, „Tîrgu-Mureş”, „Alba-Iulia”, „Tîrgovişte”, Biblioteca de Arte etc. Ediţia a 12-a a Concursului republican „La izvoarele înţelepciunii”, consacrată irepetabilului Caragiale, a fost organizată la nivel de cartier de către filialele „Transilvania”, „Ovidius”, Centrul Academic Internaţional Eminescu. Etapa municipală a Concursului, avînd genericul „Caragiale – întemeietorul realismului critic”, a fost organizată la Centrul Academic Internaţional Eminescu.

Festivalul cărţii evreieşti a devenit o adevărată sărbătoare de valorificare a cuvîntului scris şi rostit, incluzînd expoziţii de carte, recitaluri de poezie, programe literar-muzicale, reviste bibliografice, spectacole etc.

În anul trecut, jubiliar, Biblioteca Municipală a realizat mai multe proiecte editoriale de valoare. În context, aş menţiona următoarele apariţii editoriale: catalogul Presa basarabeană de la începuturi pînă în anul 1957 (Editura Epigraf, 2002, 652 p.), lucrare ce s-a plasat pe locul I la Concursul Naţional pentru cea mai bună bibliografie; monografia Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chişinău (1877-2002): Etape, contexte, conexiuni şi incursiuni istorice. Partea I (1877-1950) de M. Vieru-Işaev, Chişinău (Editura Colograf-Com, 256 p.) – locul II la Concursul pentru cea mai bună lucrare în biblioteconomie; Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu: 125 ani de activitate. Bibliografie (Editura Colograf-Com, 2002, 160 p.), locul II în acelaşi concurs; Mihai Cimpoi: Biobibliografie (Editura Litera, 2002, 192 p.), locul I la compartimentul cea mai bună bibliografie. O premieră editorială absolută a constituit-o volumul Cărţi cu autografe în fondul BM, în care au fost descrise 1000 (prima mie!) de donaţii făcute bibliotecii noastre de către autori sau de către unii bibliofili de la Chişinău. Am avut surpriza de a descoperi dedicaţii făcute de majoritatea scriitorilor basarabeni contemporani, de multe personalităţi ale literaturii şi culturii din România, Rusia, Israel şi din multe alte ţări. Cum asemenea cărţi constituie atît un document al memoriei, cît şi un gest de recunoştinţă faţă de cei care au făcut aceste donaţii, intenţionăm să tipărim şi în continuare volume similare, fiecare incluzînd prezentarea/descrierea a o mie de cărţi cu autografe. Ţin să menţionez şi lansarea, în 2002, a revistei trimestriale de specialitate BiblioPolis: multe biblioteci municipale, metropolitane au asemenea publicaţii, dar şi mai multe şi-ar dori să le aibă.

– Se pare că anul 2002 a fost unul de vîrf şi în ceea ce priveşte achiziţia de carte la BM.

– Rata de achiziţii a fost determinată de mărimea bugetului alocat, dar influenţată şi de alţi factori ca: numărul de cărţi publicate în limbile locale şi la editurile locale, interesele solicitanţilor, gradul de utilizare a serviciilor de bibliotecă; diversitatea multiculturală şi lingvistică a utilizatorilor; nevoile speciale, cum ar fi cele ale persoanelor cu disabilităţi, de vîrsta a treia, copiii din familii vulnerabile. În anul 2002 în colecţia BM au intrat 48.911 tipărituri. Domeniul prioritar îl deţine beletristica – circa 50%. După criteriul lingvistic, circa 80% de documente sînt în limba română, 14,1% în limba rusă, cam 10% în alte limbi. Ediţiile periodice se cifrează la 489 de titluri, dintre care 185 în limba română. La 1 ianuarie 2003 colecţia BM constituia ?irca 1,2 mln. documente. Conform structurii după limbi a colecţiei se simte o creştere semnificativă a documentelor în limba română, în comparaţie cu anii precedenţi: în română – 40,0%; în rusă – 57,6; în evreiască – 0,2; în bulgară – 1,4; în ucraineană – 0,6; în găgăuză – 0,1; în alte limbi – 0,1 la sută.

– Cum justificaţi afirmaţia că BM este o bibliotecă modernă?

– Ar fi mai corect să spunem că BM tinde să fie o bibliotecă modernă, tot mai mult comparabilă cu instituţiile similare din capitalele unor state din Europa Centrală şi de Sud-Est, căci pînă a ne alinia la sistemul bibliotecilor din Occident mai avem multe de făcut. Voi ilustra această tendinţă spre modernitate prin cîteva elemente ce definesc activitatea actuală a BM.

Astfel, am putut formula misiunea şi pregăti setul de valori acceptat ca pe o filozofie a instituţiei noastre, care ne ghidează activitatea, prin promovarea strategiilor la unele direcţii prioritare, prin elaborarea instrumentelor manageriale – Politica de acces, Referenţial BM, Evaluarea activităţii, Strategii de instruire BM, conceptul „BM şi persoanele dezavantajate”, manualul Motivarea personalului, Strategia de marketing BM, Politica de achiziţii BM, Strategia de dezvoltare a colecţiei BM, Manualul calităţii, Reţeaua Metro, Strategia de automatizare BM.

Elementul pozitiv reţinut şi valorizat de mine, ca directoare, din această muncă dificilă este că profesioniştii noştri, managerii, au învăţat să gîndească strategic, se pot orienta mai bine în aria lor de responsabilitate, au devenit mai competenţi şi mai competitivi. Toate acestea ne vor ajuta să finisăm aceste instrumente deja în anul curent, să le publicăm şi să le oferim fiecărui bibliotecar din reţeaua noastră. Alt aspect pozitiv pe care l-am sesizat din această lucrare colectivă este faptul că managerii sînt pregătiţi şi motivaţi să participe foarte activ la elaborarea strategiei BM 2003-2010.

Instrumentele manageriale se bazează pe conceptul de edificare durabilă a BM, pe dimensionarea ei polivalentă la cerinţele societăţii informaţionale, conceptelor despre comunitate şi societatea civilă, incluziune socială, libertatea accesului la informaţie, libertatea intelectuală şi de expresie – documente care deleagă bibliotecii un rol social sporit, iar activităţii ei responsabilitatea de conciliere a libertăţii individuale şi a necesităţii de cooperare a indivizilor din cadrul comunităţii.

Efortul pentru îmbunătăţirea Web-ului BM, pentru calitatea şi eficienţa paginii Internet s-a încununat cu locul I în cadrul concursului WEB Top 2002, organizat de Fundaţia Soros, şi de recunoştinţa utilizatorilor – la 1 ianuarie 2003 PW a fost vizitată de 46.341 ori.

Implementarea sistemului automatizat TINLIB s-a făcut în filialele „Maramureş”, „Alba-Iulia”, „Transilvania”, „O. Ghibu”, iar sistemul IRBIS – în bibliotecile „I. Mangher”, „Lomonosov”. Departamentul „Automatizare. Informatizare” a elaborat ghidul TINLIB pas cu pas. Modulul Catalogare – un instrument deosebit de necesar bibliotecilor noastre.

Un pas important spre modernizare îl constituie crearea infrastructurii unei reţele unice – reţeaua metropolitană BM. La 01.01.03 – Biblioteca Municipală deţinea 56 de calculatoare conectate la Internet, din care 24 sînt pentru utilizatori şi 32 pentru bibliotecari. Acest număr reprezintă deocamdată o cotă mică (11,2%) în raport cu necesităţile noastre – avem nevoie de minimum 500 de calculatoare.

Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale s-a mărit cu 7.364 de descrieri bibliografice. În total, catalogul on-line al BM conţine 43.528 de descrieri şi a fost accesat de 29.246 de ori. Servicii electronice de referinţă inedite oferă Biblioteca Publică de Drept (www.pll.md). Întreabă bibliotecarul sau intreab@bibliotecarul este un serviciu informaţional inovator în lumea bibliotecară din Republica Moldova. El are ca scop ghidarea şi orientarea utilizatorului în găsirea informaţiei prin indicarea celor mai bune resurse informaţionale şi documentare cu caracter juridic. Răspunsurile cuprind informaţii sumare bibliografice şi factologice prin consultarea de către bibliotecarul de referinţă a resurselor electronice oferite via Internet, precum şi a colecţiei şi a bazelor de date locale ale BPD şi BM.

Esenţa activităţii de marketing BM în 2002 a fost identificarea necesităţilor de informare ale utilizatorului, anticiparea lor, prestarea serviciilor culturale şi informaţionale de înaltă calitate şi armonizarea lor cu preferinţele şi interesele consumatorului.

Folosind cele mai relevante metode în cercetarea pieţei culturale chişinăuiene – sondaje sociologice, sondaje de opinii, interviuri –, a fost identificat cu exactitate locul bibliotecii în viaţa socială, spirituală, multiculturală a colectivităţii.

Forma electronică de feed-back plasată pe pagina Web a bibliotecii a constituit o comunicare virtuală eficientă între utilizator şi bibliotecă: Cartea de vizită a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”. Utilizatorul are posibilitatea să scrie un mesaj cu privire la activitatea bibliotecii şi să aprecieze site-ul nostru după diferite criterii: design, conţinut, ortografie.

De altfel, ideea de profesionalitate este convergentă nu numai cu o bună pregătire ci şi cu responsabilitatea individuală a perfecţionării, cu competenţa şi performanţa, gîndirea dinamică şi asumarea unor decizii dificile. Calităţile acestea le ştiu la doamnele Ludmila Pînzaru, Tatiana Fiodoruc, Zinaida Pahomi, Genoveva Scobioală, Tatiana Coşeriu, Ana Baţmanov, Parascovia Onciu, Elena Vulpe, Elena Butucel, Claudia Şatravca, Elena Roşca, Elena Dabija, Valentina Tofaniuc, Ecaterina Nedzelski, Angela Olărescu, dl Alexandru-Horaţiu Frişcu. Calităţile şi caracteristicile acestea le au cei 10 lucrători învingători în concursul Cel mai bun bibliotecar, atare însuşiri le întrunesc şi echipele de la filialele şi departamentele învingătoare în concursul Cea mai bună bibliotecă, cel mai bun departament. Aceleaşi caracteristici i-au determinat pe bibliotecarii noştri (rezultatele interviului „Activităţile stimulative şi inhibitoare”) să identifice – ca stimulative şi motivaţionale – libertatea în activitate şi tendinţa spre performanţă.

Parteneriatele constituie succesul instituţiei noastre. BM şi-a coordonat activitatea cu centrele biblioteconomice ca membri ai grupurilor de lucru: Comitetul Tehnic nr. 1 Biblioteconomie. Informare. Documentare, Consorţiul EBSCO, Consorţiul TINLIB. Pînă în luna mai 2002 biblioteca noastră a prezidat Comitetul Tehnic nr. 1, care a coordonat activitatea de standardizare în biblioteconomie, informare şi documentare din ţară. La nivel internaţional relaţiile s-au extins prin proiectul PULMAN XT.

Un moment important şi semnificativ a fost lansarea ideii de a crea Consorţiul Centrelor de Resurse Juridice şi al Specialiştilor în Informare de Drept din Europa Centrală, de Sud-Est şi din Asia, care are ca scop partajarea resurselor informaţionale de drept (carte, baze de date, ediţii periodice) între membrii consorţiului, sprijinirea şi dezvoltarea instruirii specialiştilor în informare din domeniul dreptului. Ca administrator, pentru perioada 2002-2004 a fost aleasă Biblioteca Publică de Drept din Chişinău.

– Nu pot să nu Vă întreb – mai ales în această primăvară! – cum se manifestă, cum se realizează colaborarea dintre BM şi Primăria Chişinăului?

– Sîntem o bibliotecă favorizată într-un fel, faţă de bibliotecile din provincie, bunăoară, şi aceasta se datoreşte conlucrării cu Departamentul Cultură al Primăriei, cu Municipalitatea în ansamblu. Conducerea municipiului nostru înţelege bine ce înseamnă cultură, carte, tratează cu atenţie şi competenţă problemele dezvoltării culturale a Chişinăului, inclusiv multe din cele ce stau în faţa BM. Departamentul cultură, în persoana scriitorului Iulian Filip, alte subdiviziuni ale Primăriei – de la Direcţia financiară şi pînă la cea juridică, însuşi dl Primar General Serafim Urecheanu reacţionează adecvat la solicitările noastre, ba chiar se implică adeseori în activitatea instituţiilor de cultură.

Această disponibilitate se explică prin faptul că la Primărie lucrează oameni de cultură. Am convingerea că tocmai oamenii cu un grad avansat de cultură sînt indicaţi să lucreze în asemenea structuri, căci numai cei care înţeleg afirmaţia lui Dostoievski că „frumosul va salva omenirea” sînt dispuşi şi capabili să rezolve cele mai diferite şi mai dificile probleme.

Mai concret, Primăria municipiului Chişinău se implică în procesul de achiziţionare a cărţii pentru biblioteci – caz nu prea des întîlnit la noi, cel puţin eu nu cunosc altele similare. De asemenea, conducerea municipală susţine tipărirea cărţilor de autori autohtoni, avînd un plan editorial pe mai mulţi ani, patronat de Primarul General. Este edificatoare în acest sens conferinţa cu genericul Neliniştea dialectică a bibliotecii, organizată în cadrul Primăriei şi la care au fost invitate să participe bibliotecile din teritoriu. Nu pot să nu menţionez şi acest detaliu semnificativ: datorită concursului Primăriei, BM a iniţiat în 1991 editarea unor bibliografii cu care se poate mîndri orice bibliotecă. Am început prin valorificarea moştenirii noastre în acest domeniu – mă refer la proiectul Basarabiana, iniţiat în 1992 prin reeditarea ulterioară într-o colecţie specială a volumelor:

·         David Alexandru, Tipăriturile româneşti în Basarabia sub stăpînirea  rusă, 1993;

·         Draganov Petr, Ucenaia, literaturnaia i hudojestvennaia  Bessarabia, 1993;

·         Moghileanski Nicolae, Materialy dlia ukazatelia literatury po Bessarabii, 1994.

Am procedat apoi la întocmirea unor bibliografii ale scriitorilor şi altor oameni de cultură basarabeni. Simbolic, prima bibliografie a fost consacrată operei şi vieţii cîntăreţului limbii noastre, Alexie Mateevici. Au urmat: Eugeniu Doga, 1993; Grigore Vieru, 1995; Glebus Sainciuc, 1996; Ion Vatamanu, 1997; Leo Butnaru, 1997; Nicolae Dabija, 1999; Ion Hadârcă, 1999; Agnesa Roşca, 1999; Mihai Cimpoi, 2002; Puşkin în Basarabia, 1999; Bibliografia Municipiului Chişinău, 1996 ş. a.

Calitatea acestor lucrări, însuşi „luxul” de a le edita trezesc încîntarea colegilor de la Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, dar şi din alte ţări.

– M-a surprins o declaraţie făcută de Dvs. într-un interviu recent: Lidia Kulikovski, un om prin excelenţă al cărţii, tentaţiei de a scrie o carte ar da preferinţă... construirii unei clădiri moderne! Ce edificiu visează să înalţe dna directoare a BM?

– Evident, e vorba de un sediu nou pentru biblioteca noastră, actualul fiind depăşit, din mai toate punctele de vedere. De altfel, prima tentativă de a construi un nou sediu pentru BM are o vechime de 30 de ani, realizarea acestui proiect fiind stopată de cheltuielile direcţionate pentru Olimpiada din Moscova, din 1980. Alt proiect ce începuse a se contura – fusese pus deja fundamentul, solid, în valoare de 200 mii ruble vechi, „tari” – a fost înghiţit de Ambasada Rusiei, tocmai pe locul acestei „Bastilii diplomatice” urma să se afle noul sediu al BM!

Cu doi ani în urmă a fost emisă o hotărîre specială a Primăriei municipiului Chişinău privind edificarea noii clădiri a BM, alături de actualul Sediu Central: pe bd. Ştefan cel Mare, între Opera Naţională şi stradela Teatrală. Deocamdată ne putem bucura doar de existenţa acestei decizii. Cît priveşte proiectul... Mi-a fost dat să văd multe sedii moderne de biblioteci municipale/metropolitane – la Helsinki, Copenhaga, Ierusalim, în S.U.A. etc. Şi totuşi, cel mai impresionant, dar şi mai funcţional mi se pare noul sediu al Bibliotecii Judeţene „O. Goga” din Cluj, dat în folosinţă anul trecut. Este într-o apreciabilă măsură opera vieţii marelui om de omenie şi de cultură, a statornicului nostru prieten, regretatul Traian Brad. Autorul proiectului fiind un arhitect basarabean, Traian Brad ne-a sugerat să-l realizăm şi la Chişinău, sută la sută, fără vreo cheltuială suplimentară pentru ideea arhitectonică originală şi practică.

Nu pot spune deocamdată în privinţa noului edificiu pentru BM decît atîta: realizarea lui depinde extrem de mult, dacă nu întru totul, de rezultatele scrutinului din 25 mai...

– Vă mulţumim pentru dialog şi Vă urăm să se realizeze aşa cum doriţi visul, proiectul unui edificiu nou, potrivit pentru biblioteca pe care o conduceţi.

– Să ne audă şi Cel-de-Sus toate dorinţele...

Consemnare: Vlad POHILĂ
(Limba Română, 2003, Nr 4-5)

 

 

 

 

 

 

Interviuri