Resurse electronice e-bibliografii Dobrogea în spaţiul românesc : Bibliografie-catalog (din colecţiile BM B. P. Hasdeu, BNRM, BŞC a AŞM)


Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu

Biblioteca Publică Ovidius

Centrul de Informare şi Documentare Chişinău

 

Dobrogea în spaţiul românesc

 

Bibliografie-catalog

(din colecţiile BM B. P. Hasdeu, BNRM, BŞC a AŞM)

 

 

 

Alcătuitor: Margareta Cebotari

Lector: Vlad Pohilă

 


Cuprins

 

Margareta CEBOTARI. Dobrogea – locul de naştere al spiritualităţii româneşti (Cuvânt către cititor)

Elena BUTUCEL. Prezenţe literare constănţene la biblioteca „Ovidius”

BIBLIOGRAFIE

Aşezarea geografică şi geologică. Repere turistice

Istoria Dobrogei. Repere arheologice

Dezvoltarea economică şi agrară

Viaţa social-politică şi religioasă

Dobrogea literară. Lingvistică şi etnografie

Artă şi arhitectură dobrogeană. Muzeistică

Bibliografii. Dicţionare bibliografice

INDEXURI AUXILIARE

Index de nume

Index geografic

Index de biblioteci

 

 

 

 Cuvânt către cititor

 

Dobrogea este o străveche vatră de istorie şi cultură, fapt ce o integrează armonios în ansamblul spiritualităţii româneşti. Reproducem câteva aprecieri, ale unor distinşi istorici români, ce confirmă acest fapt.

C.C. Giurescu: ”Pe pământul Dobrogei s-a produs o adevărată sinteză etnică românească: aici s-au amestecat românii autohtoni – aşa-zişii dicieni – cu cei veniţi de pe malul stâng al Dunării, atât din Ţara Românească sau Muntenia cât şi din Moldova, şi cu păstorii transilvăneni sau mocanii coborâţi cu turmele”.

Nicolae Iorga: „Aici, în Dobrogea, n-am răsărit pe nepregătite. Într-un ceas de noroc războinic, sau de chibzuială diplomatică ... România a putut să nu ceară această întindere teritorială; poporul românesc, mocanul, cojanul au pretins-o prin dezvoltarea însăşi a necesităţilor istorice”.

Vasile Pârvan: „Dintre ţările care alcătuiesc România de azi, Dobrogea este cea mai veche ţară românească. Cu mult timp înainte ca dacii din Dacia să se facă romani, dacii din Dobrogea au început să vorbească latineşte, să se închine ca romanii şi să facă oraşe şi sate romane”.

Spaţiul românesc de astăzi s-a constituit în realitate din două provincii romane distincte: Dacia şi Moesia Inferior (Sciţia Minor). Dacă prima provincie a constituit leagănul daco-roman propriu-zis, cea de a doua înseamnă o importantă parte a etnicului traco-geto-roman. Latinii aduc o cultură nouă, aduc nenumărate credinţe păgâne, dar mai cu seamă creştinismul.  De aceea Dobrogea este considerată unul din cele mai puternice bastioane de latinitate danubiano-pontică. O semnificaţie aparte are faptul că de pe acest pământ a iradiat cu forţă credinţa creştină adusă şi sintetizată la începuturi de Sfântul Apostol Andrei.

Cercetarea documentară a surselor informaţionale despre Dobrogea ne-am propus să fie realizată cu prilejul aniversării a 15-a de activitate a bibliotecii noastre, porniţi de la încheierea acordului de colaborare dintre Biblioteca Publică Ovidius şi Biblioteca Judeţeană Ioan N. Roman din oraşul Constanţa, fostul Tomis. Graţie acestei colaborări deţinem un bogat fond documentar de carte românească. În scopul valorificării mai eficiente a  temei abordate a fost selectată  şi informaţia din patrimoniul bogat  aflat în colecţiile Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, au fost cercetate colecţiile Bibliotecii Municipale Bogdan Petriceicu Hasdeu şi a  filialelor ei.

Dobrogea este înzestrată cu frumuseţi naturale inegalabile. Litoralul românesc al Mării Negre şi Delta Dunării atrag mii de turişti din întreaga lume. Aici mai trăiesc încă arbori seculari fascinanţi, găsim un tezaur de o  biodiversitate şi o densitate uimitoare, multe alte rezervaţii şi monumente ale naturii, printre care – Valul lui Traian, Lacul Techirghiol, vestit prin nămolul său tămăduitor, peştera Limanu etc. În Pădurea Eminescu codrul dobrogean a păstrat vie amintirea poetului naţional care a căutat şi a găsit aici vestita Peşteră a Sfântului Apostol Andrei, azi o reînnoită vatră a creştinismului dobrogean, denumită „Bethleemul creştinismului românesc”, locul de naştere a spiritualităţii româneşti. În compartimentul „Aşezarea geografică şi geologică. Repere turistice” găsim sursele disponibile de informare despre bogăţiile naturale ale ţinutul dobrogean de ieri şi de azi.

Lucrarea se doreşte a fi o evocare a trecutului, dar şi a prezentului acestui spaţiu de sinteză a mai multor civilizaţii. Vestigiile arheologice de pe teritoriul de azi al Dobrogei demonstrează convingător perenitatea şi consistenţa autohtonilor geto-daci şi romani aici. În  acest ţinut întâlnim o parte din istoria preţioasă a străbunilor daci – Cetatea Sucidava din Pădurea cetate de lângă Oltina, şi romani bizantini – Cetatea Vicina din Insula Păciului lui Soare din Lunca Dunării etc. Legăturile economice şi culturale stabilite de geţii din Dobrogea cu grecii de la Histria, Tomis şi Callatis, încă de la primele momente ale venirii lor pe ţărmul Pontului Euxin, aveau să se dovedească reciproc fructuoase, ceea ce se vede clar datorită săpăturilor arheologice făcute pe pământul Dobrogei. Arheologia, cu tehnicile şi mijloacele sale moderne, demonstrează convingător perenitatea şi consistenţa autohtonilor geto-daci şi români aici. De aceea am prezentat informaţia despre realitatea istorică a acestui spaţiu românesc cât mai amănunţit în compartimentul „Istoria Dobrogei. Repere arheologice”. Am descris analitic conţinutul Ponticelor şi al revistei Analele Dobrogei,  aflate în colecţia bibliotecii noastre, care sunt valoroase  culegeri de studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie dobrogeană.

Compartimentul „Dezvoltarea economică şi agrară” include documente în care se regăsesc studii de referinţă  în acest domeniu. Prezentarea portului Constanţa în istorie şi actualitate înseamnă derularea a două milenii şi jumătate de existenţă necontenită. Prin acest port, dar şi prin celelalte aşezări din zona litoralului pontic, civilizaţia şi cultura românească au intrat şi continuă să intre în contacte şi schimburi cu lumea întreagă. O lucrare deosebit de valoroasă este propusă de savantul  Aurel Lup, care ne prezintă o evaluare a fenomenelor agrare din  Dobrogea din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre.

Adus pe pământul Dobrogei încă din secolul I d. Hr., creştinismul a fost îmbrăţişat de populaţia autohtonă romanizată şi s-a transmis nealterat, din generaţie în generaţie, până în zilele noastre. Documentele din compartimentul „Viaţa social-politică şi religioasă” ne transmit informaţii preţioase despre civilizaţia dobrogeană. Putem afla când au venit muntenii, moldovenii şi transilvănenii în Dobrogea, despre popularea zonei Deltei Dunării şi alte evenimente de importanţă majoră din istoria Dobrogei. 

Patrimoniul natural al Dobrogei se împleteşte armonios cu un excepţional patrimoniu cultural despre care aflăm din compartimentele „Dobrogea literară. Lingvistică şi etnografie” şi „Arta şi arhitectură dobrogeană. Muzeistică”. Din diverse studii, dicţionare ale scriitorilor dobrogeni putem afla despre înfăptuirile literaturii din Dobrogea care merită o cunoaştere şi difuziune în tabloul general al literaturii române. O semnificaţie deosebită o au culegerile de folclor autohton, în care se care cuprinde creaţia populară a trecutului. Din cărţile de impresii şi reportaje reîntregim adevărată atmosferă a vieţii din Dobrogea, consemnată  atât de călătorii români cât şi străini.

Lucrarea de faţă răspunde mai multor imperative de cercetare documentară a ţinutului dobrogean. Ultimul compartiment „Bibliografii. Dicţionare bibliografice” ne prezintă munca voluminoasă a neobosiţilor cercetători de la Biblioteca Judeţeană Ioan N. Roman din Constanţa, care sunt implicaţi major în  elaborarea şi editarea lucrărilor de prezentare selectivă a vieţii contemporane dobrogene din seria „Contribuţii la Bibliografia Dobrogei”.

         Demersul informaţional realizat  în această lucrare se adresează tuturor acelora care doresc să se edifice despre ce însemnă ţinutul dobrogean şi specificul său în spaţiul românesc, despre bogăţia patrimonială  ilustrată în muzee, despre imensul bagaj de componente spirituale, despre ce înseamnă prezenţa românească în spaţiul transdunărean. Aceştia sunt, în primul rând, studenţii de azi, dar şi liceenii, studenţii  de mâine  ai facultăţilor de istorie, filologie, geografie şi ştiinţele naturii etc.

Valoarea  lucrării reiese atât din multitudinea documentelor prezentate cât şi din faptul că facilitează regăsirea informaţiilor pe tema dată într-un singur volum de sinteză. Sunt incluse în această lucrare informaţională şi cele mai reprezentative imagini ale acestui ţinut, mărturii ale civilizaţiei antice: Farul de la Adamclisi, Cavalerul trac, statuia lui Ovidiu din Constanţa, imagini ale litoralului Mării Negre şi din Delta Dunării.

      Vor fi de folos pentru utilizatori indexurile auxiliare: de nume, de denumiri geografice menţionate în lucrare, al bibliotecilor deţinătoare ale documentelor incluse în această bibliografie.

Margareta CEBOTARI,

 bibliotecar principal BP Ovidius

 

Prezenţe literare constănţene la Biblioteca Ovidius

         În ultimele decenii  bibliotecile au posibilităţi nebănuite de valorificare a imensului potenţial de care dispun. Explozia tehnico-ştiinţifică generează informaţii pe suport diferit, care coexistă şi se completează reciproc. Implementarea noilor tehnologii de informare în biblioteci contribuie la extinderea şi diversificarea serviciilor informaţionale, la lărgirea spaţiului informaţional al acestora. Biblioteca trăieşte o adevărată revoluţie, produsă de aceste tehnologii, care au conturat ideea de  „bibliotecă virtuală”, venită în sprijinul nevoilor de cunoaştere ale oamenilor pentru a progresa. Tot mai des se pune întrebarea dacă în zilele noastre mai putem vorbi de consumul de carte, de interes pentru frământările trecutului. Cartea n-a dispărut, ea doar a cunoscut influenţele mijloacelor de comunicare moderne. Lectura pe suport tradiţional rămâne, totuşi, a fi în continuare printre sursele cele mai solicitate, instrumentul de bază al accesului omului la cultură. Prin carte omul devine mai puternic şi, de vreţi, prin ea se înalţă.

 In prezentul articol vom încerca să facem un studiu asupra lecturii şi literaturii scriitorilor constănţeni, a căror creaţie a  ajuns la Biblioteca Publică Ovidius din Chişinău prin generozitatea colegilor din municipiul Constanţa. Graţie lor, dispunem de o colecţie ce ne-a fost oferită în urma contractului de colaborare încheiat încă în anul 1994. Timp de 13 ani fondurile bibliotecii au crescut şi ca număr, şi ca valoare. Responsabilitatea şi sentimentele faţă de această oază de cultură a constănţenilor s-au dovedit a fi profunde. Ori de câte ori au venit la Chişinău, colegii constănţeni au avut grijă să ne completeze colecţia cu cărţi bune. Datoria noastră este să punem în evidenţă aceste comori, manifestând o adâncă recunoştinţă faţă de oamenii atât de generoşi de pe meleaguri dobrogene, care merită să fie promovaţi, cunoscuţi şi în partea aceasta de pământ cu suflare românească.

Ţinutul dintre Dunăre şi Mare a constituit un spaţiu cu o neasemuită, magnetică forţă de atracţie pentru scriitorii români dintotdeauna şi de pretutindeni, iar printre creatorii dobrogeni şi  publicaţiile editate aici se află destule nume demne de reţinut.

Scopul acestui studiu literar pe marginea operelor create de către scriitorii constănţeni este:

§  Promovarea colecţiei şi a valorilor literare;

§  Cultivarea interesului informativ-literar;

§  Stabilirea unei aderenţe între cititor şi literatura constănţeană;

§  Cunoaşterea şi difuzarea unui tablou literar al unui spaţiu românesc foarte interesant.

Biblioteca Publică Ovidius ţine la evidenţă şi promovează astăzi cca 160 de surse bibliografice ale scriitorilor constănţeni. Încă în anul 1999, la cei cinci ani de activitate a bibliotecii, a fost editat un pliant cu scriitori dobrogeni, care erau, la acea vreme, 66 la număr. Deci, scriitorii constănţeni vin în continuare spre Biblioteca Ovidius. 

 Din  viaţa şi opera marelui poet latin Oviduis fac parte 48 de titluri, la care se mai adaugă un dosar tematic cu studii, articole, recenzii din presa locală şi constănţeană în număr de 53 articole, în majoritate selectate din revista Tomis, publicaţie cu largă deschidere tematică (istorie, literatură, artă ş.a.) şi Analele Dobrogei (revista Societăţii Culturale Dobrogene). E vorba despre o colecţie specială adunată pe parcursul anilor, care este promovată prin mai multe forme de activitate: catalogul biobibliografic cu publicaţii ovidiene; culegerea Învăţăturile vieţii, care include cugetări şi maxime din opera poetului latin Ovidiu, (ambele alcătuite de lucrătorii Bibliotecii Ovidius); materialele promoţionale (semne de carte, pliante ş.a.);  articole publicate în presă; expoziţii permanente în bibliotecă; simpozioane literare; omagiu adus marelui poet prin orice activitate culturală organizată la bibliotecă.

         Acestea sunt formele de promovare a colecţiei respective, toate lăsând să persiste vie memoria faţă de poetul antic. Faptul că biblioteca noastră poartă numele Marelui Exilat  la Tomis ne obligă să întreprindem aceste activităţi.

Ovidiu aparţine, desigur, literaturii antice, latine, totodată însă, prin ceea ce a compus la Tomis, în anii de exil – Tristele şi Ponticele - şi pentru că şi-a petrecut ultimii ani ai vieţii în acest oraş, a scris despre aceste locuri şi despre strămoşii noştri, învăţând graiul lor, el este şi al literaturii române, fiind numit de unii istorici literari, eseişti şi poeţi „întâiul poet român”, „primul cântăreţ al meleagurilor noastre”. La fel este numit şi de Tudor Arghezi: „marele nostru strămoş de limbă, de scriere şi de sânge – poet al nostru ca şi Eminescu”.         

Operele scriitorului antic sunt citite la biblioteca Ovidius în mare parte de profesori, scriitori şi studenţi, ei reprezentând un grup cu o pregătire intelectuală specială. Cele mai solicitate cărţi din opera poetului Ovidiu sunt următoarele: Opere / red.: Dorin Onofrei (Chişinău, 2001); Epistole din exil / trad. de Eusebiu Camilar (Bucureşti, 1966); Metamorfoze (Bucureşti, 1975) ; Arta iubirii / trad. din lb. fr., note şi schiţă biobibliogr. de Mihai Cimbru (Deva, 2002); monografii: Ovidiu Drimba. Ovidiu, poetul Romei şi al Tomisului ( Bucureşti, 1966) ; Ovidius (Publius Ovidius Naso): [studii] (Bucureşti, 1957) ; Adrian Rădulescu. Ovidiu la Pontul Euxin  (Bucureşti, 1981) ;  Vintilă Horia. Dumnezeu s-a născut în exil: [roman] (Craiova, 1990). Am nominalizat doar câteva titluri dintre cele mai solicitate, dar interesul pentru viaţa şi opera lui Ovidiu a fost mereu viu la noi. Figura poetului a intrat în zona de interes al folclorului literar, a pătruns în legende, basme, colinde, devenind, în felul acesta, o permanenţă a spiritualităţii româneşti.

Am început această relatare cu Publius Ovidius Naso din două motive:

§  pentru că biblioteca poartă numele marelui poet

§   pentru că Ovidiu face parte din epoca străveche a istoriei literaturii constănţene.

         O publicaţie de forţă,  care a văzut pentru prima oară lumina tiparului în 1966 şi care dăinuieşte până în prezent şi se bucură de o largă popularitate pe întreg teritoriul ţării, este revista Tomis. Biblioteca Ovidius deţine toate numerele pe anii 1966 - 2006. Revista abordează un  spectru larg de probleme ale contemporaneităţii (istorie, literatură, artă, oceanologie, arheologie ş.a.). Pe parcursul anilor a fost susţinută de personalităţi consacrate ale ştiinţei şi culturii naţionale (Ion Jalea, Mihai Băcescu, Ştefan Augustin Doinaş ş.a.). Având un conţinut bogat şi o ţinută artistică realmente atrăgătoare, revista Tomis este aşteptată şi citită cu interes la Chişinău, ea fiind o valoroasă sursa de informare pentru noi, în deosebi în ceea ce priveşte apariţiile editoriale din ţinutul dobrogean.Cu câţiva ani în urmă o mai găseam în cataloagele cu ediţii periodice pentru abonare şi în felul acesta ne abonam anual. Însă acuma nu o mai putem abona direct, pentru că lipseşte din aceste cataloage şi doar aşteptăm de la colegii noştri să ne-o ofere cu vreo ocazie.

Cartea rămâne a fi un izvor nesecat de cunoaştere, descoperiri şi taine neexplorate. În acest sens, cu referire la literatura dobrogeană, suntem obligaţi să facem nişte bilanţuri, prin care să desluşim mai bine starea de lucruri, sensul evoluţiei şi o cunoaştere la zi a prezentului literar.Vom lua ca studiu epoca modernă – sfârşitul secolului XIX şi început de secol XX – în care evidenţiem în mod special doi scriitori: Victor Crăsescu şi Panait Cerna. Cel dintâi este studiat la noi ceva mai demult cu Fugarul de la seminar: schiţe şi povestiri din viaţa seminariştilor, a clericilor şi a pescarilor dunăreni. Opera lui V. Crăsescu, cu o prefaţă de Efim Levit, a fost editată în 1984, la Editura Literatura Artistică  din Chişinău.

Un alt scriitor descoperit în seria de scriitori dobrogeni în fondurile de carte ale bibliotecii noastre este Panait Cerna, autor al unei poezii de „concepţie”. Creator cu o carieră literară destul de scurtă, ca mulţi poeţi, de altfel, şi cu o operă restrânsă la un volum de versuri, o teză de doctorat şi câteva studii şi recenzii, Panait Cerna continuă să fie şi azi unul dintre cei mai însemnaţi poeţi pe care i-a dat Dobrogea până în prezent. Încadrarea lui, alături de Corneliu Moldovanu, George Gregorian şi alţii în grupul poeţilor conceptuali de la începutul veacului XX a devenit demult un loc comun în cercetarea literară, impus rând pe rând de sinteze şi istorici literari de primă mărime: Nicolae Iorga, Eugen Lovinescu, G. Călinescu. Deşi referinţele despre opera lui Panait Cerna sunt contradictorii, poate tocmai acesta este argumentul de a-i căuta creaţia în rafturile bibliotecii şi a o citi, pentru a ne forma propriul punct de vedere. Panait Cerna a fost publicat şi la Chişinău cu o culegere de poezii Floare şi genune: antologie, postfaţă şi bibliografie de Ion Dodu Bălan, apărută la editura Litera.

         Interesantă se dovedeşte a fi, bineînţeles, perioada interbelică: 1918 – 1944, prin scriitorii Ioan N. Roman – (Cavalerii Danubieni, Craiova: Scrisul Românesc);  Mihail Straje (Dicţionar de pseudonime, alonime, anagrame, astreonime, criptonime ale scriitorilor şi publiciştilor români), Alexandru Raicu (Adio, Baudelaire, Cartea dimineţii şi Puntea din vale).

Cea mai consistentă, şi e firesc acest fapt, este perioada postbelică, începând de la 1944 şi până în zilele noastre. Această etapă este prezentă la biblioteca noastră printr-un număr mare de opere literare ale scriitorilor Ion Coja, Traian Coşovei, Ştefan Cucu, Ovidiu Dunăreanu, Aurel Dumitrescu, Arthur Porumboiu, Constantin Novac, Nicolae Motoc etc. Trei dintre aceşti scriitori – Nicolae Motoc, Constantin Novac, Ovidiu Dunăreanu – au fost prezenţi la programele Zilelor Bibliotecii Ovidius, unde şi-au prezentat creaţia. Impactul a fost simţitor, aceşti scriitori au avut o mai mare priză la utilizatori, lucrările lor au fost solicitate mai des.

Desigur, utilizatorul Bibliotecii Publice Ovidius, cel interesat de istoria literaturii din Dobrogea, a descoperit că Victor Crăsescu, înainte de Mihail Sadoveanu, a introdus în literatura română lumea pescarilor din Deltă. Şi-a semnat prozele şi cu pseudonimul Ştefan Basarabeanu şi are meritul că a adus în universul dobrogean o notă de realism dur, naturalist. Lucrul trebuie pus în seama celor de la revista Contemporanul, în special a lui Constantin Dobrogeanu-Gherea, cu care V. Crăsescu s-a aflat în relaţii bune, ca şi cu Bogdan Petriceicu Hasdeu, de altfel. Un rol important îl va fi jucat şi orientarea revoluţionară a tânărului V. Crăsescu. Cea mai realizată şi mai cunoscută nuvelă a acestui autor rămâne a fi Spirca. Deşi insuficient de cizelată, nuvela reţine atenţia îndeosebi prin eroul pe care îl propune – un tânăr pescar cu numele Spirca, având un statut social identic cu al celorlalţi pescari, nevoiţi  să muncească din greu, pentru a-şi întreţine familia. Pe protagonist îl particularizează nivelul de conştiinţă mai ridicat şi spiritul  de dreptate şi de iniţiativă, care le lipseşte în prezent multor semeni de ai noştri. Cred că citind cartea, utilizatorii de la Ovidius îşi dau seama de acest lucru.

Printre romanticii tardivi ai perioadei interbelice de dezvoltare a literaturii româneşti din Dobrogea se distinge Ioan N. Roman, al  cărui nume îl poartă cu demnitate Biblioteca Judeţeană din Constanţa. Debutând la sfârşitul secolului XIX (1895) cu un volum masiv de Poezii, el a fost la începutul activităţii un junimist ce s-a bucurat de aprecierea lui Titu Maiorescu. Poet liric cu delicate sentimente, cu suflet cald şi sensibil, Ioan N. Roman l-a cunoscut pe Eminescu şi a aparţinut pleiadei de creatori care nu s-au putut sustrage de la înrâurirea exercitată de acesta. Mai întâi, ea se manifestă tematic, mai ales în ceea ce priveşte viziunea şi substanţa propriu-zisă a  poeziilor. Cred că un cititor interesat ar putea extrage multe momente profunde din creaţia acestui poet. Aprig apărător al drepturilor românilor în Dobrogea, el a fost cel care, la sfârşitul Primului Război Mondial, a redactat Memoriul asupra Dobrogei, prin care a apărat interesele româneşti la Versailles. În anul 1920 a înfiinţat la Constanţa, împreună cu profesorul C. Brătescu Societatea Culturală Dobrogeană, un organism cu mare rol de seamă în viaţa spirituală a celor de la mare, societate care a editat revista Analele Dobrogei.

Dintre poeţii şi scriitorii epocii postbelice acordăm în principal atenţie celor mai solicitaţi, graţie operei lor diverse ca gen şi abordare tematică. Arthur Porumboiu este unul dintre aceştia. El şi-a dezvăluit identitatea artistică încă de la primul volum – Domnule copil. În acest volum existau indicii clari ai talentului, între care şi poemul Treisprezece  (Treisprezece cai duc un copil străveziu -/ Căldura-l acoperă albă cu sare. / Treisprezece cai n-au timp pentru iarbă / nici pentru soare). Alte poeme semnate de Arthur Porumboiu divulgă semnificaţia atribuită luminii sau întunericului şi prin aceasta ne amintesc de Lucian Blaga şi George Bacovia. A obţinut pentru poezie, în anul 1995, Premiul Uniunii Scriitorilor (Filiala Dobrogea) şi în anul 1996 Marele Premiu Literar OVIDIUS.

Nicolae Motoc este reprezentantul poeziei miracolului marin. Ne bucurăm că l-am avut în calitate de oaspete de onoare la inaugurarea bibliotecii noastre şi încă o dată, la cinci ani de activitate. „ ...Creator din stirpea marilor  aventurieri întru frumosul artistic, el poate fi numit un scriitor total”. A publicat mai multe cărţi de poezie. Femeia şi marea sunt două realităţi fundamentale în opera lui, care prilejuiesc constatări vrednice de interesul cititorului. Reproducem un fragment pentru claritate şi convingere: ”Nici tu, mare, nu-ţi aduci / adâncurile sub o zodie mândră / treci şchiopătând peste praguri ascunse / din piatră. Te laşi îngânată / de lagune în care uitucă ţi-ai rătăcit apele. / Cunoşti nepăsarea / mulţumirea băltoacei la prima picătură de ploaie / nici tu / mare nu-ţi sui /egale cu tine / valurile / spre ţărmul trufaş şi ursuz. / Acum suspini şi baţi mătănii albastre / printre pietrele templului / pe care furioasă l-ai cotropit!”... (Dezlegare de mare). Şi cele două romane ale sale, pe care le avem în colecţia de carte dobrogeană a bibliotecii, prezintă interes şi sunt solicitate de către utilizatori.

Un alt autor care reprezintă Dobrogea la compartimentul lirica evenimentului şi a patosului social este Traian Coşovei, care semnează câteva zeci de volume, dintre care mai mult de jumătate  cultivă reportajul, T. Coşovei fiind considerat un reporter şi un poet. Specie jurnalistică prin care fondatorul ei modern, Geo Bogza, a dat literaturii româneşti creaţii de vârf, reportajul a avut în Traian Coşovei un „slujitor dintre cei mai devotaţi şi pasionaţi din anii postbelici”. De altfel, scriitorul a şi mărturisit această pasiune: ”Ca surdul şi ca orbul alerg / Dintr-o parte în alta / a văzduhului – / Şi tot mi se pare / că aud, că mă strigă, mă cheamă –  / are să-mi aducă o veste / De la cine? De unde ?! // Ca surdul, ca orbul / îmi plec urechea în toate vânturile, / îmi strivesc tâmpla de toate zidurile, / frământ în mâini fiecare piatră – alerg dintr-o parte în alta / a văzduhului / gol pentru mine”.

Un volum întru totul reprezentativ pentru această specie la Traian Coşovei este opul masiv de peste 400 de pagini intitulat Dobrogea de aur, cu reportaje ce evocă fapte şi evenimente din existenţa materială şi spirituală din spaţiul carpato-danubiano-pontic.

Din volumul La ţărmul cu luna desprindem pentru iubitorii de poezie nişte versuri ce trădează firea unui poet hipersensibil, care ne cucereşte prin expresivitate simplă, ceea ce şi-ar găsi, potrivit exegeţilor, un loc sigur în cea mai exigentă antologie tematică:

„Doamne, mamă!

Cum ai potrivit tu

Din cer

Sau din adânc

Şi ce puteri ai tu acolo

De ai înduplecat

Bătrânul nostru liliac

Să înflorească în noiembrie!

Cumplita noastră lună

În care ai plecat...

         Ce semn din cer

         Şi din adânc

         Ne trimiţi tu

         Împărăteasa noastră simplă,

         Cu liliacul înflorind

         În noiembrie!

         Ce dulce primăvară mare

         Eşti tu în lumea viitoare,

         Şi-n frigul fără alinare

         Te-ntorci la noi în chip de floare”.

 

Aducem în faţă acum volumul Istoria literaturii din Dobrogea de Enache Puiu, care, după cum scrie autorul, este  Omagiul meu Dobrogei, din al cărei pământ am fost plămădit şi în care mă voi topi”. Autorul constată printre altele că: „...odată cu secolul al VII-lea după Hristos şi prin concursul unor condiţii istorice specifice acestei provincii, faptele interesând literatura cultă s-au redus drastic, până târziu, la sfârşitul secolului al  XIX-lea, când Dobrogea a revenit la Statul Român. Drumul parcurs de fenomenul literar în acest ţinut, după aceea, în cei aproape 130 de ani ce s-au scurs după reintegrare, dar mai ales în ultimele trei sferturi de secol, a fost unul al continuei dezvoltări, sub toate raporturile: al suportului material, al dimensiunii, al calităţii. Mai important decât toate este progresul de conţinut, ascensiunea calitativă înregistrată de această literatură”. Afirmaţia implică aspecte ce au fost relevate în cuprinsul studiului, constatând rapida modernizare şi diversificare a modalităţilor şi formelor literare în ultimele şase-şapte decenii, precum şi procesul din ce în ce mai evident de cristalizare a unui specific dobrogean în creaţie, reflex al „sufletului” straniu al acestor locuri, specific observabil într-o percepţie mitico-poetică a lumii, precum şi în deschiderea constantă spre miracolul marin. Opera scriitorilor  din spaţiul pontic pendulează între două motive literare esenţiale: reflectarea pe plan artistic a universului marin şi cultul pentru antichitate, pentru vestigiile greco-romane, pentru poetul Ovidiu.

      Ne propunem şi în continuare să difuzăm cât mai larg bibliografia scriitorilor dobrogeni, alcătuită de Biblioteca Ovidius, după care  să iniţiem un club de discuţii pe marginea cărţilor scrise de autori din zona Constanţei, astfel contribuind la popularizarea într-o mai mare măsură a creaţiei acestora. Încă mulţi dintre scriitorii dobrogeni meritau să fie nominalizaţi, dar nu putem cuprinde  necuprinsul. Am făcut doar o trecere în revistă a principalelor perioade literare.

Lăsăm pe seama actualilor şi viitorilor cititori ai acestor scriitori şi poeţi să pătrundă în esenţa tezaurului literar dobrogean ce şi-a găsit loc de referinţă în fondul de carte oferit cu dragoste de fraţi şi de colegi, de către prietenii noştri de la Biblioteca Judeţeană din oraşul lui Ovidius – Tomis–Constanţa. Suntem siguri că acest îndemn îi va motiva pe toţi cei interesaţi de fenomenul literar dobrogean, şi nu numai, să escaladeze înălţimile muntelui literar de la mare şi ne va purta pe valurile unei pasiuni inepuizabile pentru creaţia menită să ne îmbogăţească spiritual şi să ne înnobileze.

 

                                               Elena BUTUCEL, directorul BP Ovidius

(Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate. Ch., 2007)

 

top

 BIBLIOGRAFIE

 

Aşezarea geografică şi geologică. Repere turistice

 

1.Albu, Florenţa. Constanţa : [ghid] / Florenţa Albu. – Bucureşti : Ed. Tineretului, 1964. – 80 p. : il.

2.Anastasiu, Victor. Contribution a l'étude géologique de la Dobrogea : Terrains secondaires / Victor Anastasiu. – Paris :  [s. n.], 1898. – 133 p. – În lb. fr.

3.Athanasie, Napoleon. Dobrogea şi gurile Dunării din punctele de vedere fizic-militar şi politic-administrativ / Napoleon Athanasie. – Bucureşti, 1896. – 100 p.

4.Bărbulescu, Aurelia. Stratigrafia jurasicului din vestul Dobrogei Centrale / Aurelia Bărbulescu, Vasile Ionel. – Bucureşti : Ed. Academiei R.S.R., 1974. – 174 p.

5.Bogza, Geo. Dobrogea! Dobrogea! // Lăpuşan Aurelia. Techirghiol pentru Europa : 1899-1999. Centenarul balneologiei maritime româneşti / Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan. – Galaţi, 1999. – P. 10-15.

6.Brandza, D. Flora Dobrogei / D. Brandza, S. Ştefănescu ; Academia Română. – Bucureşti, 1898. –  490 p.

7.Călinescu, Constanţa. Acasă în port // Călinescu Constanţa. Popas în dimineţi albastre / Constanţa Călinescu, Ion Faiter. – Bucureşti, 1985. – P. 157-184.

8.Călinescu, R. I. Cutrierând  Dobrogea meridională. – Bucureşti : Adevărul, [s. a.]. – 84 p. : il.

9.Călinescu, R. I. Insula Şerpilor : [schiţă monogr.] // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1931. – Anul XII,  Fasc. 1-12. – P. 1-62.

10.Chiriac, Mircea. Amoniţi cretatcici din Dobrogea de Sud / Mircea Chiriac. – Bucureşti : Ed. Acad. R.S.R., 1981. – 143 p. 

11.Cioroiu, Constantin. Călători la Pontul Euxin / Constantin Cioroiu. – Bucureşti : Sport-Turism, 1984. – 272 p. : 15 f. il.

12.Cioroiu, Constantin. Litoralul românesc la 1900 : Repere istorico-literare / Constantin Cioroiu, Marian Moise ; cuv. înainte de Ştefan Cucu ; postf. de Stoica Lascu. – Constanţa : Europolis, 1997. – 328 p. : 4 f. il .

13.Conea, Ana. Formaţiuni cuaternare în Dobrogea / Ana Conea. – Bucureşti : Ed. Acad. R.S.R., 1970. – 235 p.

14.Constanţa // Vizitaţi România : [ghid turistic] / text : Stela Mariana Checiu. – Bucureşti, 1997. – P. 84-93.

15.Constanţa : Litoral  : [ghid turistic] / red. resp. : Doina Suciu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1962. – 184 p. : il.

16.Constanţa şi împrejurimile ei : [ghid turistic]. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1960. – 320 p. : il. color.

17.Cucu, Vasile. Insula Şerpilor / Vasile Cucu, Gheorghe Vlăsceanu. – Bucureşti, 1991. – 64 p. – (Col. Pământ românesc).

18.Cucu, Vasile. Judeţul Constanţa // Cucu Vasile. România : ghid-atlas al monumentelor istorice / Vasile Cucu, Ştefan Marian. – Bucureşti, 1979. – P. 175-194. 

19.Delta Dunării : [ghid] / text de Eugen Panighianţ ; schiţe şi hărţi de Demetru Popescu. – Bucureşti, 1967. – 108 p. : il.

20.Dicţionarul geografic, statistic şi istoric al judeţului Tulcea / Grigore Gr. Dănescu ; Soc. Geografică Română. – Bucureşti, 1896. – 591 p.

21.Dobrogea : [tablou geografic] / pref. de  Geo Bogza. – Bucureşti : Meridiane, 1964. – 138 p.

22.Dobrogea. Litoralul românesc. Delta Dunării : [ghid]. – Bucureşti : Meridiane, 1964. – 246 p.  : il.

23.Dobrogea maritimă / Soc. de şt. naturale şi geografie din R.S.R. – Bucureşti, 1966. – 262 p. – (Bibl. geografului ; Vol. 4).

24.Dobrogea turistică : [ghid]. – Constanţa : Dobrogea, 2001. – 130 p. : il.

25.Florea, Mihai. Judeţul Constanţa // Florea Mihai. Drumuri şi condeie. – Sibiu : Ed. pentru Turism, 1974. – P. 115-120.

26.Florescu, Radu. Histria = The sity of Histria / Radu Florescu, Ion Miclea. – Bucureşri : Sport-Turism, 1989. – 100 p. : il.  – În lb. ro şi engl.

27.Ghinea, Dan. Constanţa // Ghinea Dan. Enciclopedia geografică a României. – Bucureşti, 1996. – Vol. I (A-G). – P. 449-463.

28.În interiorul Dobrogei : [destinaţii turistice] // Cu noi la drum / alcăt. : Costache Zmeu, Ioan Istrate, Petre Baron. – Bucureşti, 1991. – P. 95-131.

29.Judeţul Constanţa // Enciclopedia geografică a României / coord. şt. : Grigore Posea. – Bucureşti, 1982. – P. 385-401.

30.Judeţul Constanţa // Judeţele şi oraşele României în cifre şi fapte. – Bucureşti, 1994. – Vol. 1 : Judeţele României. – P. 271-285.

31.Lacurile sărate de pe litoralul Mării Negre // Lacurile din România : Importanţa balneară şi turistică / alcăt. : Tiberiu Morariu. – Bucureşti, 1968. – P. 50-62.

32.Litoralul românesc : [album] / pref. de Vladimir Colin. – Bucureşti : Meridiane, 1962. – 110 p. : il. – (Oraşe şi privelişti).

33.Lumina şi culoarea litoralului : [album] / fotogr. de  Hedy Lőffler. – Bucureşti : Meridiane, 1967. – 108 p. : fotogr. color. 

34.Manta, Ion. Histria : [Cel mai vechi oraş de pe actualul teritoriu al ţării] // Manta Ion. De la mare la munte. – Bucureşti, 1988. – P. 77-79.

35.Manta, Ion. Litoralul românesc al Mării Negre şi Delta Dunării // Manta Ion. România : O enciclopedie a naturii. – Bucureşti, 1992. – P. 179-194.

36.Mihăilescu, Vintilă. Dobrogea // Mihăilescu Vintilă. Dealurile şi câmpiile României : studiu de geografie a reliefului. – Bucureşti, 1966. – P. 274-292.

37.Mohan, Gh. Delta Dunării (Judeţul Tulcea) ; Indexul rezervaţiilor naturale din România pe judeţe : Judeţul Constanţa // Mohan Gh. Rezervaţii şi monumente ale naturii din România. – Bucureşti, 1993. – P. 76-87 ;  P. 344-345.

38.Ocrotirea naturii dobrogene : lucrările Simpozionului „Rezervaţiile naturale din Delta Dunării şi Dobrogea” (20 mart., 1976) / Academia R.S.R., Filiala Cluj-Napoca, Subcomisia monumentelor naturii. – Cluj-Napoca, 1976. – 192 p. : il.

39.Rareş, Marin. Xavier Hommaire de Hell : Un călător francez în Dobrogea în 1846 // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1934. – Anul XV, Fasc. 1-12. – P. 54-67.

40.Rădulescu, Adrian. Constanţa : [ghid] / Adrian Rădulescu, Stoica Lascu, Puiu Haşotti. – Bucureşti : Sport-Turism, 1985. – 200 p. : il + 1 f. hartă.

41.Rădulescu, I. Judeţul Constanţa / I. Rădulescu, Athena Herbst-Rădoi ; Academia R.S.R., Inst. de Geografie. – Bucureşti : Ed. Academiei R.S.R., 1974. – 184 p. : il. – (Judeţele patriei).

42.Seişanu, R. Dobrogea : [tablou geografic] / R. Seişanu. – [S. l., s. a.]. – 272 p . : il.

43.Seişanu, R. Dobrogea şi Insula Şerpilor : [schiţă monogr.] : [st. docum.] / R. Seişanu. – Bucureşti : Ed. ziarului „Universul”, 1928. – 275 p.

44.Simionescu, I. Ţara din poveşti. Vol. I : Dobrogea  / I. Simionescu. – Bucureşti : Cartea Română, 1928. – 118 p.

45.Şerbănescu, Mihail. Pădurile Dobrogei / Mihail Şerbănescu ; Regia Naţ. a Pădurilor, Dir. Silvică Constanţa. – Constanţa : Ed. Romart Design, 2003. – 50 p. : il.

46.Toader, Tudor. Judeţul Constanţa // Toader Tudor. Invitaţie la drumeţie : ghidul pădurilor, parcurilor dendrologice şi a arborilor seculari, monumente ale naturii sau rezervaţii ştiinţifice / Tudor Toader, Constantin Niţu. – Bucureşti, 1976. – P. 77-85.

47.Tufescu, Victor. Tradiţii şi înnoiri în Dobrogea // Tufescu Victor. Popasuri prin ţară. – Bucureşti, 1976. – P. 180-189.

48.Tulcea : [monogr.] / red. : M. Didâc ; coord. : Gh. Ion, M. Alexandru. – Bucureşti : Sport-Turism, 1980. – 312 p. – (Judeţele Patriei).

49.Vlahuţă, Alexandru. Pe Marea Neagră. Constanţa // Vlahuţă Alexandru. România pitorească / ed. îngr. şi stud. introd. de Valeriu Râpeanu. – Bucureşti, 1989. – P. 46-50. 

top

 

Istoria Dobrogei. Repere arheologice

 

50.Almaş, Dumitru. Dunărea – punte de hotar // Almaş Dumitru. Popasuri la vetrele   istoriei româneşti. – Bucureşti, 1981. – P. 8-14.

51.Almaş, Dumitru. Prin Dobrogea de-a lungul şi de-a latul // Almaş Dumitru. Vetre de istorie românească. – Bucureşti, 1988. – P. 26-35.

52.Analele Dobrogei : 75 de ani de la apariţia primului număr. – Constanţa :  Muntenia, 1995. – 286 p.

53.Arbore, A. P. Sciţia transdunăreană : O schiţă istorică / A. P. Arbore. – Cernăuţi : Glasul Bucovinei, 1935. – 41 p. – (Extras din „Analele Dobrogei”).

54.Asan, B. G. Cuadrilaterul dobrogean: Rusciuk, Varna, Şumla, Silistria / B. G. Asan. – Bucureşti : Minerva, 1912. – 64 p.

55.Banaru, Valeriu. Bemerkungen zur frage nach den Tragern des griechischen Handeles im nordwesten des Pontos Euxeinos am beispiel von Histria / Valeriu Banaru // Analele Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova : anuar istoric. – Ch., 2005. – Nr 6. – P. 52-56. – În lb. germ.

56.Barbu, Vasile. Tomis : Oraşul poetului exilat / Vasile Barbu. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1972 – 122 p.

57.Barbu, Vasile. Trofeul lui Traian / Vasile Barbu. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1987. – 152 p. : il.

58.Barnea, Ion. Aşezări geto-dacice din Nord-Vestul Dobrogei // Strămoşii poporului român : Geto-dacii şi epoca lor / coord. : Cristian Popişteanu. – Bucureşti, 1980. – P. 244-248.

59.Bănescu, N. Dobrudea bizantină / N. Bănescu. – Cernăuţi : Glasul Bucovinei, 1938. – 10 p.  – (Extras din vol. festiv al „Analelor Dobrogei” ; Anul 19, Vol. 2, 1938).

60.Brătescu, C. Dobrogea / C. Brătescu. – Bucureşti : Cartea Română, [s. a.]. – 32 p. – (Cunoştinţe folositoare. Ser. C : Din lumea largă ; Nr 7).

61.Brătescu, C. Noile numiri de sate din Dobrogea-Veche // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1925. – Anul V-VI, 1924-1925. – P. 194-202.

62.Brătescu, C. Nume vechi ale Dobrogei: Vlahia lui Asan, Vlahia Alba / C. Brătescu. – Bucureşti, 1919. – 16 p. – (Soc. pentru crecet. şi stud. Dobrogei). – (Extras din „Arhiva Dobrogei”, 1919)

63.Brătescu, C. Sarcofagul cu simboluri din Constanţa // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1931. Anul XII, Fasc. 1-12. – P. 210-244.

64.Buzoianu, Livia. Civilizaţia greacă în zona vest-pontică şi impactul ei asupra lumii autohtone (sec. VII-IV a. Chr.) / Livia Buzoianu. – Constanţa : Ovidius University Press, 2001. – 370 p. +7 hărţi.

65.Canarache, V. Tomis / V. Canarache. – Bucureşti : Meridiane, 1961. – 44 p. : il.  – (Monumentele patriei noastre).

66.Călători străini despre Ţările Române. Vol. VI / Acad. de Şt. Sociale şi Politice a R. S. R., Inst. de Istorie „N. Iorga”. – Bucureşti, 1976. – 820 p. – Din conţ. : P. 21, 262, 347, 353, 355, 356, 379, 380, 382, 383, 396, 399, 400, 629, 635.

67.Chirtoacă, Ion. Emigrarea din Dobrogea în sud-estul Moldovei (secolul al XVI-lea – începutul sec. al XIX-lea) // Cugetul. – 2007. – Nr 2. – P. 18-23.

68.Ciachir, Nicolae. România în sud-estul Europei (1848-1866) / Nicolae Ciachir. – Bucureşti : Ed. Politică, 1966. – 230 p. – Din conţ. : P. 58, 178, 181-185, 201.

69.Cioranesco, A. Une restitution historique: La Dobroudja – terre roumaine / A Cioranesco. – Paris, 1939. – 32 p. – În lb. fr.

70.Coandă, George Gr. Câteva cuvinte de chestea Dobrogei / George Gr. Coandă. – Bucureşti, 1908. – 15 p.

71.Colcer, Iosif. File din istoria Dobrogei / Iosif Colcer, Viorel Măgureanu. – Tulcea, 1998. – 250 p.

72.Complexul muzeal de la Adamclisi / Muzeul de Ist. Naţ. şi Arheologie Constanţa. – [S. l.], 1990. – 61 p. 

73.Condurachi, Emil. Contribuţia săpăturilor arheologice organizate de Academia R.P.R. la Histria, la cunoaşterea perioadei elenistice în Dobrogea // Condurachi Emil. Studii şi referinţe privind istoria României. – Bucureşti, 1954. – Partea I. – P. 61-81.

74.Constantinescu-Mirceşti, C. D. Un sat dobrogean: Ezibei / C. D. Constantinescu-Mirceşti ; cu o pref. de D. Gusti. – Bucureşti : Bucovina, 1939. – 421 p.

75.Cordoneanu, Maria. Adamclisi – Tropaeum Traiani ; Mangalia, cetatea Callatis ; Histria – cetatea // Cordoneanu Maria. 100 de monumente şi locuri istorice ale Patriei / Maria Cordoneanu, Victoria Nedel. – Bucureşti, 1972. – P. 7-8 ; P. 24-25 ; P. 61-65.

76.Costache, Daniel. Capidava. Între cercetarea arheologică şi valorificarea muzeistică / Daniel Costache, Mihaela Bologan // Analele Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova : anuar istoric. – Ch., 2003. – Nr 4. – P. 41-46.

77.Covaceff, Petre. Povestea farului genovez / Petre Covaceff. – Constanţa : Ex Ponto, 2003. – 238 p. : il.

78.Crişan, Ion Horaţiu. Burebista şi epoca sa / Ion Horaţiu Crişan. – Ed. a 2-a, rev. şi adăug. – Bucureşti, 1977. – 532 p. – Din conţ. : P. 25, 69, 98, 104, 110,115, 116, 129, 130-132, 140, 156-157, 183, 189, 212, 244, 245-246, 251, 282, 288.

79.Crişan, Ion Horaţiu. Spiritualitatea geto-dacilor / Ion Horaţiu Crişan. – Bucureşti : Albatros, 1986. – 450 p. : il.

80.Culea, Apostol D. Cât trebuie să ştie oricine despre Dobrogea : Trecutul – Prezentul – Viitorul / Apostol D. Culea. – Bucureşti : Casa şcoalelor, 1928. – 260 p. : il.

81.Daicoviciu, Hadrian. Romanii cuceresc Dobrogea // Daicoviciu Hadrian. Dacii. – Bucureşti, 1965. – P. 119-121.

82.Davidescu, Mişu. Cetatea română de la Hinova / Mişu Davidescu. – Bucureşti : Sport-Turism, 1989. – 147 p. : il.

83.Diaconu, Gh. Roxolani şi alani la Dunărea de Jos // Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. – Bucureşti, 1980. – Tom. 31, Nr 2. – P. 275-287.

84.Din istoria Dobrogei : în 3 vol. Vol. I : Geţi şi greci la Dunărea de Jos din cele mai vechi timpuri până la cucerirea romană / sub red. : D. M. Pippidi, D. Berciu [et al.]. – Bucureşti : Ed. Academiei R.P.R., 1965. – 344 p. – (Col. Bibliotheca Historica Romaniae).

Vol. II : Romanii la Dunărea de Jos / sub red. : R. Vulpe, I. Barnea. – 1968. – 591 p.

Vol. III : Bizantini, romanii şi bulgari la Dunărea de Jos / sub red.:  I. Barnea, S. Ştefănescu. – 1971. – 439 p.

85.Din Tezaurul Documentar Dobrogean / ed. de docum. întocmit de S. Marin ; Dir. Generală a Arhivelor Statului din R.S.R. – Bucureşti, 1988. – 441 p.

86.Dobrogea : [monogr. arheologică] / Demetru Popescu [et al.]. – Bucureşti : Meridiane, 1964. – 247 p. : il.

87.Dobrogea : Patru conferinţe ale Universităţii Libere. – Bucureşti : Cartea Românească, 1928. – 99 p. : il. – Bibliogr. : P. 48-49.

88.Dobrogea. 1878-1928 : Cincizeci de ani de vieaţă românească : [publicaţie tipărită cu prilejul semicentenarului reanexării Dobrogei (Bucureşti : Cultura Naţională, 1928)]. – Constanţa : Ex Ponto, 2003. – 794 p. – Volum editat cu prilejul a 125 de ani de la revenirea Dobrogei în cadrul Statului Românesc.

89.Dobrogea în timpul stăpânirii romane (sec. I î.e.n – sfârşitul sec. III e.n.) // Istoria românilor : Antică. – Ch. ; Iaşi, 1991. – P. 82-107.

90.La Dobrogea Roumaine : etudes et documents. – Bucarest : [s. n.], 1919. – 176 p. – În lb. fr.

91.La Dobroudja / Académie Roumaine. – Bucarest :  [s. n.], 1938. – 700 p. : il. – În lb. fr.

92.Documente privind istoria Dobrogei (1830-1877) / vol. întocmit de Tudor Mateescu ; Dir. Generală a Arhivelor Statului din R.P.R. – Bucureşti, 1975. – 344 p.

93.Dogaru, Petre. Insula Şerpilor – străvechi pământ românesc în bazinul Mării Negre / Petre Dogaru. – [S. l.], 1996. – 174 p.

94.Dron, Ion. Scurte informaţii extrase din „Tristele” şi „Ponticele” lui Publius Ovidius Naso despre geţii (daco-geţii) din Dobrogea şi de la Dunărea de Jos // Dron Ion. Studii şi cercetări. – Ch., 2001. – P. 79-88.

95.Ekrem, Ali Mehmet. Din istoria turcilor dobrogeni / Ali Mehmet Ekrem ;  cuv. înainte de Demeny Lajos. – Bucureşti :  Kriterion, 1994. – 255 p.

96.Florescu, Florea Bobu. Monumentul de la Adamklissi : Tropaeum Traiani / Florea Bobu Florescu. – Ed. a 2-a, rev. şi adăug. – Bucureşti :  Ed. Academiei R.P.R., 1961. – 750 p. + Il. – (Monografii de monumente).

97.Florescu, Gr. Descoperiri arheologice în Constanţa şi monumente antice inedite din Muzeul Regional al Dobrogei // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1934. – Anul XV, Fasc.1-12. – P. 116-128.

98.Florescu, Gr. Monumente antice din Muzeul regional al Dobrogei // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1936. – Anul XVII, Fasc.1-12. – P. 128 -135.

99.Florescu, Radu. Adamclisi : [ghid arheologic] / Radu Florescu. – Bucureşti : Meridiane, 1973. – 43 p. : il.

100.Florescu, Radu. Ghid arheologic al Dobrogei / Radu Florescu. – Bucureşti : Meridiane, 1968. – 96 p. : il.

101.Georgescu, Ion. Coloniile germane din Dobrogea  / Ion Georgescu. – Cernăuţi : Glasul Bucovinei, 1926. – 43 p. – (Extras din „Analele Dobrogei”; Anul VII).

102.Georgescu, Ion. Românii transilvăneni din Dobrogea // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1929. – Anul X, Fasc.1-12. – P. 163-177.

103.Gheorghiu-Bărlad, G. N. Dobrogea : [conf.] / G. N. Gheorghiu-Bărlad. – Bucureşti : Gobl, 1898. – 35 p.

104.Giurescu, C. C. Dobrogea, vechi pământ românesc : Conferinţă ţinută la Soc. de radiodifuziune la 22 sept. 1939 / C. C. Giurescu. – Bucureşti : Monitorul of., 1939. – 9 p.  – (Extras din „Bul. Muzeului militar naţional” ; Anul 3, Nr 5-6).

105.Gramatopol, Mihai. [Dobrogea] // Gramatopol Mihai. Artă şi arheologie dacică şi romană. – Bucureşti, 1982. – 240 p. – P. 127-130, 134, 136, 142, 149-151, 171, 195, 197.

106.Histria. Vol. I : [monogr. arheologică] / îtocm. de Em. Condurachi [et al.]. – Bucureşti : Ed. Academiei R.P.R., 1954. – 590 p. : il.

107.Histria : [catalogul Complexului arheologic Histria] / Muzeul de Ist. Naţ. şi Arheologie Constanţa. – Constanţa, [s. a.]. – 40 p. : il.

108.Husar, Alexandru. Geţii nemuritori // Husar Alexandru. Ideea europeană / Alexandru Husar. – Ch., 1993. – P. 13-20.

109.Inscripţiile din Scythia Minor  greceşti şi latine. Vol. I : Histria şi împrejurimile / culeg., trad., coment. şi indici de D. M. Pippidi. – Bucureşti : Ed. Acad. R.S.R., 1983. – 544 p. + 427 foto. – (Inscripţiile antice din Dacia şi Scythia Minor  / col. îngr. de D. M. Pippidi, I. I. Russu).

110.Iorga, Nicolae. Drepturile naţionale şi politice ale românilor în Dobrogea : 50 de ani de viaţă românească în Dobrogea / Nicolae Iorga ; trad. de C. Brătescu. – [S. l.] : Fundaţia culturală, [s. a.]. – 73 p. – (Cartea vremii ; 23 / col. encicl. îngr. de N. Crainic).

111.Iorga, Nicolae. Droits nationaux et politiques des Roumains dans la Dobrogea : Consideration historiques / Nicolae Iorga. – Jassy : Imprimerie de l’etat, 1917. – 90 p. – În lb. fr.

112.Iorga, Nicolae. România : Cum era până la 1918 / Nicolae Iorga. – Bucureşti : [s. n.], 1940. – Vol. 2. Moldova şi Dobrogea. – 398 p.

113.Iscru, G. D. Geto-dacii : Naţiunea matcă din spaţiul carpato-danubo-balcanic / G. D. Iscru. – Bucureşti, 1965. – 160 p.

114.Judeţul Constanţa : documentar sinteză / red. : Stelian Duţu, Vasile Marcu [et al.]. – [S. l.], 1993. – 76 p. : il.

115.Lăpuşan, Aurelia. Constanţa. Memoria oraşului : Vol. I. 1878-1940 / Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan. – Ed. a 2-a. – Constanţa : Ed. Muntenia, 1997. – 460 p.  : il.

116.Liuşnea, Mihaela-Denisa. Arheologia între ştiinţă şi demagogie. Studiu de caz: Fortificaţia romană de la Bărboşi (jud. Galaţi) şi rolul acesteia în sistemul defensiv roman de la Dunărea de Jos // Analele Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova : anuar istoric. – Ch., 2008. – Nr 8. – P. 44-59.

117.Liuşnea, Mihaela-Denisa. Consideraţii privind fortificaţiile militare romane pe Limas-ul de la Dunărea de Jos // Analele Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova : anuar istoric. – Ch., 2003. – Nr 4. – P. 46-57.

118.Marele Edificiu roman cu mozaic de la Tomis / Muzeul de Ist. Naţ. şi Arheologie Constanţa. – Constanţa, 1986. – 52 p. : il.

119.Mărculescu, Octavian. Bizone – portul Cavarna : [st. istoric] // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1935. – Anul XVI, Fasc.1-12. –P. 119-130.

120.Mărculescu, Octavian. Descoperiri arheologice dobrogene // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1934. – Anul XV, Fasc.1-12. – P. 146-161.

121.Miclea, Ion. Adamclisi : [ghid] / Ion Miclea. – Bucureşti : Sport-Turism, 1980. – 23 p. : il. 

122.Micu, Ioan. Note asupra stelei funerare, cu inscripţie greacă şi cu bassorelieful unui retiarius, din Muzeul Dobrogei // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1935. – Anul XVI, Fasc.1-12. – P.137-143.

123.Moise, Marian. Ţara dorobanţilor de fier : Dobrogea / Marian Moise ; red : Ovidiu Dunăreanu. – Constanţa : Menora, 1998. – 218 p.

124.Pascu, Vasile. Coloniile greceşti din Dobrogea între secolele VII-I î. d. Hr. ; Dobrogea romană // Pascu Vasile. Istoria antică şi medievală a românilor. – Bucureşti, 1993. – P. 26-29 ; P. 54-57.

125.Pippidi, D. M. Contribuţii la istoria veche a României / D. M. Pippidi. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1967. – 596 p.

Conţ. : I. În loc de introducere: inscripţiile greceşti din Sciţia Mică în ultima sută de ani ; II. Histria şi Callatis în secolele III/II î.e.n. ; III. Ştiri noi despre organizarea internă a Histriei în perioada autonomiei ; IV. Cu privire la organizarea militară a Histriei  în perioada preromană ; V. Provenienţa inscripţiei greceşti de la mănăstirea Dragomirna ; VI. În jurul relaţiilor agrare din cetăţile pontice înainte de cucerirea romană ; VII. Ştiri noi despre legăturile Histriei cu geţii în secolul al II-lea ; VIII. Histria şi geţii în secolul al II-lea: observaţii asupra Decretului în cinstea lui Agathocles, fiul lui Antiphilos ; IX. Relaţiile politice dintre cetăţile de la coasta de vest a Mării Negre în epoca elenistică ; X. Decret histrian pentru un preot al zeilor din Samothrache ; XI. Două inscripţii fragmentare din Callatis ; XII. Data Decretului histrian pentru Aristagoras, fiul lui Apaturios ; XIII. Tiberius Plautius Aelianus şi frontiera Dunării-de-Jos în sec. I e. n. ; XIV. În jurul gerusiilor din Histria şi Callatis ; XV. Despre o ipoteză a lui Patsch privind istoria Moesiei în secolul I ; XVI. Hotărnicia consularului Laberius Maximus ; XVII. În jurul unei inscripţii din Muzeul Naţional de Antichităţi al Institutului de Arheologie ; XVIII. Un nou document despre comunitatea pontică în secolul II e.n. ; XIX. Dedicaţii dobrogene din epoca imperială ; XX. O inscripţie agonală din Histria de la începutul secolului al III-lea e.n.; XXI. Cu privire la distrugerea Histriei de goţi în secolul al III-lea. (În marginea  unei inscripţii latine editate de Vasile Pârvan); XXII. În jurul izvoarelor literare ale creştinismului dacă-roman ; XXIII. Niceta din Remesiana şi originile creştinismului daco-roman ; Note adiţionale :  1. În legătură cu scalvajul la daci ; 2. Sclavi „histrieni” la Rheneia ? ; 3. Inscripţie funerară din Callatis ; 4. Teatre greceşti în Dobrogea Antică ; 5. „A doua întemeiere” a Histriei, în lumina unui document inedit.

126.Pontice : Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie / Muzeul de Arheologie Constanţa. – Constanţa, 1968. – 510 p. : il.

Din conţ. : V. Volschi, M. Irimia.  Descoperiri arheologice la Mangalia şi Limanu aparţinând Culturii Hamangia ; M. Irimia. Un depozit de bronzuri la Constanţa ; V. Canarache. Sistemul ponderal şi tipologia drahmelor istriene de argint ; M. Irimia. Cimitirele de incineraţie geto-dacice de la Bugeac-Ostrov ; C. Iconomu. Cercetări arheologice la Mangalia şi Neptun ; M. Bucovală. Noi morminte de epocă romană timpurie la Tomis ; Th. Sauciuc-Săveanu, A. Rădulescu. Inscripţia lui Herennois Apollinarios din Callatis ; A. Rădulescu. Note epigrafice ; C. Scorpan. Contribuţii arheologice la problemele etnice ale Dobrogei antice ; M. Irimia. Cuptoarele romano-bizantine de ars ceramică de la Oltina ; C. Cîrjan. Cimitirul feudal-timpuriu de la Gîrliţa-Ostrov ; Z. Covacef. Bibliografia arheologică a Dobrogei (1948-1968) ; M. Boca. Dobrogea veche în stampe şi gravuri (1826-1882).

127.Pontice 2 : Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie / Muzeul de Arheologie Constanţa ; red. resp. : Adrian Rădulescu. – Constanţa, 1969 – 444 p. : il.

Din conţ. : A. Fălticeanu. Arheologia Dobrogei la un sfert de veac de la eliberare ; Rapoarte de săpături. M. Irimia. Noi cercetări arheologice în cimitirul II geto-dacic de la Buceag ; C. Scorpan. Săpăturile arheologice din aşezarea getică de la Buceag – Valea lui Marinciu ; C. Iconomu. Noi morminte paleocreştine la Mangalia ; Corneliu Cîrjan. Necropola de epocă feudal-timpurie de la Gîrliţa-Ostrov ; Studii şi note. M. Irimia, D. Dumitraşcu. Sabia de bronz miceniană descoperită la Medgidia ; Radu Vulpe. Note de istorie tomitană ; D. Berciu. Mormântul „princiar” de la Agighiol şi unele probleme ale artei traco-getice ; Vladimir Iliescu. Contribuţii la problema raporturilor scito-trace în sec. IV î. e. n. ; Const. Ionescu Cîrligel. Cadrane solare greceşti şi romane în Dobrogea ; Radu Ocheşeanu. Bolurile „megariene” din colecţiile Muzeului de Arheologie Constanţa ; Th. Sauciuc-Săveanu. Un fragment din epigrama greacă pentru Nikasó din Callatis ; C. Scorpan. Imitaţii getice după opaiţe greco-romane ; Al. Suceveanu. Două note privind istoria Moesiei în sec. I î. e. n. ; Nicolae Lascu. „Villa lui Ovidiu” de la Sulmona ; M. Bucovală. Tradiţii eleniste în materialele funerare de epocă romană timpurie la Tomis ; A. Rădulescu. Ateliere meşteşugăreşti pentru ars materiale de construcţie din lut ; V. Culică. Obiecte de caracter creştin din epoca romano-bizantină găsite la Pîrjoaia – Dobrogea ; Corneliu Cîrjan. Ceramica feudal-timpurie, descoperită pe teritoriul oraşului Constanţa ; Petre Diaconu. Rolul cetăţii din insula Păciul lui Soare în cadrul situaţiei politice a Dobrogei la sfârşitul secolului X ; Radu Ciobanu. Genovezii şi rolul lor în Dobrogea în secolul XIV ; T. Mateescu. Un oraş dobrogean dispărut – Ester.

128.Pontica 3 : Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie / Muzeul de Arheologie Constanţa ; red. resp. : Adrian Rădulescu. – Constanţa, 1970 – 400 p. : il.

Din conţ. : A. Aricescu. Depozite de unelte, arme şi podoabe de bronz din Dobrogea ; P. Alexăndrescu. Peisajul histrian în Antichitate ; Vl. Iliescu. Cu privire la coloniile greceşti din Dobrogea şi la data constituirii teritoriului lor rural ; M. Coja. Ceramica autohtonă de la Histria. Secolele V- I î. e. n. ; R. Ocheşeanu. Monedele basileului Moskon aflate în colecţiile Muzeului de arheologie Constanţa ; Bucur Mitrea. Contribuţii la studiul circulaţiei monetare în Dobrogea în sec. I î. e. n. Tezaurul de denari romani de la Costineşti, jud. Constanţa ; C. Scorpan. Aspecte ale continuităţii şi romanizării băştinaşilor din Dobrogea, în lumina recentelor cercetări ; M. Bucovală. Descoperiri noi în zona suburbană a Tomisului ; M. Munteanu. Cu privire la organizarea administrativă a teritoriului capidavens (sec. I – III e.n.) ; Z. Covacef. Monumente sculpturale inedite din Muzeul de arheologie Constanţa ; C. Iconomu. Un depozit de lucerne la Constanţa ; A. Rădulescu. Un atestat strămoşesc la Capidava ; P. Diaconu. Despre localitatea Vicinei ; R. Ciobanu. Aspecte ale civilizaţiei portuare din Dobrogea la sfârşitul secolului al XIII-lea şi în secolul al XIV-lea ; N. Costar. Despre mormântul lui Ovidiu la Tomis ; N. Lascu. Amintirea lui Ovidiu la Constanţa ; N. C. Ionescu. Câteva toarte de amforă stampilate descoperite în apropierea Troesmisului ; V. Culică. Cărămizi, ţigle şi olane cu ştampila legiunii a XI-a Claudia găsite în canabae Aeliae ; M. Alexandrescu-Vianu. Un portret roman în nordul Dobrogei ; C. Cîrjan. Un mormânt creştin descoperit la Tomis ; Gh. Papuc. Câteva monede feudale din Ţara Românească şi Moldova, descoperite în Dobrogea.

129.Pontica 4 : Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie / Muzeul de Arheologie Constanţa ; red. resp. : Adrian Rădulescu. – Constanţa, 1971 – 400 p. : il.

Din conţ. : Studii şi comunicări. Marin Cîrciumaru. Analiza polinică a stratului de locuire musteriană  din peştera Cheia ; Gh. Lazarovici. Difuziunea unor civilizaţii neolitice în regiunea Dunării de Jos ; M. Bucovală, M. Irimia. Cimitirul din sec. VI-V î. e. n. de la Corbu, jud. Constanţa ; Vl. Iliescu. Campania strategului Zopyrion la Dunărea de Jos ; Radu Ocheşeanu. Denari romani republicani descoperiţi în Dobrogea ; H. Daicoviciu. Burebista şi Dobrogea ; Aurelian Petre. Cucerirea oraşelor pontice de către Burebista ; Al. Suceveanu. În legătură cu data de anexare a Dobrogei de către romani ; Maria Munteanu. Despre magistraturile săteşti din Dobrogea romană (sec. I-III e.n.) ; C. Scorpan. Noi descoperiri getice în Dobrogea romană – secolele II-VI e. n. ; Al. Suceveanu, C. Scorpan. Stratigrafia Histriei romane târzii în lumina săpăturilor din 1969 şi 1970 în sectorul central ; Em. Condurachi. Problema unor basilici creştine de la Histria şi Callatis ; Emanoil Zah. Exploatarea fierului în Dobrogea antică ; Note şi discuţii. Doina Galbenu. Aşezarea neolitică de la Costineşti ; N. Harţuche. Contribuţii la repertoriul arheologic al Dobrogei ; Bucur Mitrea. Două probleme de numismatică dobrogeană ; R. Ocheşanu, M. Liculescu. Denari romani republicani dintr-o colecţie particulară, descoperiţi  în Dobrogea ; A. Rădulescu. Podoabe de bronz ale unui car roman şi depozitul de ţigle de la Teliţa (jud. Tulcea) ; N. Anghelescu. Figurine romane din lut ars de la Durostorum ; Elena Zavatin-Coman. Un nou relief votiv privind cultul cavalerului trac ; Radu Ocheşeanu. O gemă gnostică descoperită la Constanţa ; Petre Diaconu. În căutarea Dafnei ; Gh. Poenaru-Bordea. Monede recent descoperite la Histria şi unele probleme de circulaţie monetară în Dobrogea antică ; Corneliu Cîrjan. Ceramica băştinaşă din sec. VI-VII e. n. descoperită la Tomis ; Andrei Aricescu. Noi date despre cetatea de la Hîrşova ; Octavian Iliescu. A stăpânit  Dobrotici la Gurile Dunării ? ; Panait I. Panait. Vechimea aşezărilor săteşti de pe braţul Borcea.

130.Pontica 5 : Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie / Muzeul de Arheologie Constanţa ; red. resp. : Adrian Rădulescu. – Constanţa, 1972 – 590 p. : il.

Din conţ. : Studii şi comunicări.  M. Cîrciumaru, Fl. Mogoşanu. Unele consideraţii asupra paleoliticului mijlociu în Dobrogea ; Silvia Marinescu-Bîlcu. Asupra unor aspecte ale raporturilor dintre culturile Precucuteni şi Hamangia ; E. Comşa. Date cu privire la răspândirea comunităţilor fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa pe teritoriul Dobrogei ; Vl. Dumitrescu. Din nou despre sceptrele de piatră în formă de cap de cal ; S. Morintz. Probleme ale epocii bronzului în Dobrogea ; N. Harţuche. Un nou aspect cultural de la sfârşitul epocii bronzului la Dunărea de Jos ; C. Preda. Tariverde – aşezare băştinaşă sau factorie histriană? ; Al. Suceveanu. Unele probleme politico-economice din Dobrogea secolelor V-IV î.e.n. ; El. Coman. Un mormânt elenistic cu Kalpida de la Mangalia ; M. Bucovală. Vase romane de bronz descoperite la Dervent, jud. Constanţa ; Gh. Bichir. Sarmaţii la Dunărea de Jos în lumina ultimelor cercetări ; A. Rădulescu. Aspecte privind exploatarea pietrei în Dobrogea romană ; R. Vulpe. Limita meridională a provinciei Scythia ; M. Comşa. Elemente barbare în zona limesului Dunării inferioare în secolele II-IV e.n. ; C. Stavru. Morminte romane la Sipote jud. Constanţa ; I. Barnea. Relaţiile provinciei Scythia Minor cu Asia Mică, Siria şi Egiptul ; V. Culică. Moneda măruntă romano-bizantină din sec. V şi unele replici de plimb de la Izvoarele, jud. Constanţa ; C. Scorpan. Sacidava şi unele probleme stratigrafico-cronologice ale limesului (sec. V) în arheologia dobrogeană ; A. Aricescu. Încercare nouă de înţelegere a ştirilor date de Procopius din Caesareea despre teritoriul Dobrogei în vremea împăratului Iustinian ; C. Scorpan. Date arheologice referitoare la sec. VI-VII pe teritoriul Dobrogei ; P. Diaconu. Câteva constatări în legătură cu valurile din Dobrogea ; R. Florescu, R. Ciobanu. Problema stăpânirii bizantine în nordul Dobrogei în sec. IX-XI ; D. Vîlceanu. Situaţia meşteşugurilor în Dobrogea în sec. X-XII ; Ovidiana. D. M. Pippidi. În jurul cronologiei scrisorilor lui Ovidiu din Pont ; M. Munteanu. Informaţiile date de Ovidiu despre populaţia teritoriului rural al Dobrogei în comparaţie cu alte izvoare documentare ; A. Aricescu. Despre zidul de apărare al Tomisului pe vremea lui Ovidiu ; N. Lascu. Călători italieni pe urmele lui Ovidiu la Tomis ; I. Micu. Un interpret al poetului Ovidius – Nicolae Iorga ; Note şi rapoarte. R. Ocheşeanu, Gh. Papuc. Monede greceşti, romane şi bizantine descoperite în Dobrogea ; R. Ocheşeanu. Monede rare şi inedite din colecţiile muzeului de arheologie Constanţa ; R. Ocheşeanu. Doi dinari republicani romani descoperiţi în Dobrogea ; D. Tudor. Unele aspecte iconografice ale reliefurilor cavalerilor danubieni în Scythia Minor ; Z. Covacef. Reliefuri inedite din Muzeul de arheologie din Constanţa ; Oct. Iliescu. Solidus emis de Theodosius I găsit în nordul Dobrogei (Contribuţii la numismatica theodosiană) ; R. Ocheşeanu, A. Dumitraşcu. Un tezaur de la Theodosius I descoperit în Medgidia ; V. Baumann. Consideraţii preliminare asupra bazilicii creştine din satul Niculiţel ; R. Harnoiu. Câteva observaţii asupra necropolei birituale de la Canlia, jud. Constanţa.

131.Pontica 8 : Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie / Muzeul de Arheologie Constanţa ; red. resp. : Adrian Rădulescu. – Constanţa, 1975 – 466 p. : il.

Din conţ. : Studii şi comunicări. M. Irimia. Observaţii privind arheologia secolelor VII-V î.e.n. în Dobrogea ; Al. Suceveanu. În legătură cu statutul juridic al oraşului Tomis în epoca romană ; B. Mitrea, A. Rădulescu. Un tezaur monetar de la Filip Arabul în Dobrogea ; M. Munteanu, R. Ocheşeanu. Descoperiri monetare în satele Dobrogei Romane (sec. I-III e.n.) ; V. Culică. Plumburi comerciale din cetatea romano-bizantină de la Izvoarele ; C. Scorpan. Ceramica romano-bizantină de la Sacidava ; A. Aricescu. Drumul militar de la Noviodunum la Callatis în lumina itinerariilor antice ; A. Rădulescu. Contribuţii la cunoaşterea ceramicii de uz comun din Dobrogea ; R. Florescu. Date noi cu privire la cronologia Capidavei romane târzii ; Note. M. Bucovală. Un alt mormânt din epoca elenistică la Tomis ; M. Munteanu. Inscripţii funerare inedite din Scythia Minor ; Z. Covaceff. Contribuţii privind cultul lui Hercule în Scyhţia Minor.

132.Pontica 16 : Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie / Muzeul de Ist. Naţ. şi Arheologie Constanţa ; red. resp. : Adrian Rădulescu. – Constanţa, 1983 – 366 p. : il.

Din conţ. : Studii şi comunicări. Glicherie Caraivan. Evoluţia zonei lacului Agigea în cuaternarul târziu ; Eugen Comşa. Creşterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei ; Puiu Haşotti. Observaţii privind uneltele din silex aparţinând culturii Hamangia ; Valeriu Sîrbu. Nouvelles considerations générales concernant l’importations des amphores grecques sur la territoire de la Roumanie ; Mihai Irimia. Date noi privind necropolele din Dobrogea în a doua epocă a fierului ; Livia Buzoianu, Nicolae Cheluţă-Georgescu. Ştampile de amfore inedite de la Callatis ; Adrian Muranu, Alexandru Avram. Consideraţii preliminare asupra pietrei de construcţie folosite la Histria ; Constantin Chera-Mărgineanu, Virgil Lungu. Contribuţii la cunoaşterea unor necropole creştine ale Tomisului ; Adrian Panaitescu. Cercetări arheologice pe via forensis a cetăţii Tropaeum Traiani ; Bucur Mitrea. Un tezaur de monede bizantine descoperit la Constanţa ; Ion Barnea. Sigilii bizantine inedite din Dobrogea ; Octavian Bounegru. Tipuri de nave la Dunărea de Jos în sec. IV-VII e. n. ; Note. Tudor Parasima. O nouă drahmă histriană în stânga Dunării ; Puiu Haşotti, Eugen Mihail. Cercetări perieghetice între localităţile Izvorul Mare şi Cochirleni ; Gabriel Custurea. Monede de aur medievale descoperite în Dobrogea.

133.Pontica 19 : Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie / Muzeul de Ist. Naţ. şi Arheologie Constanţa ; red. resp. : Adrian Rădulescu. – Constanţa, 1986 – 316 p. : il.

Din conţ. : Studii şi comunicări. Puiu Haşotti. Observaţii asupra plasticii culturii Hamangia ; Petre Alexandrescu. Histria în epoca arhaică (II) ; Adrian Rădulescu, Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu. Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanţa): Heraclea Pontică ; Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu, Nicolae Cheluţă-Georgescu. Importuri amorfice la Albeşti (jud. Constanţa): Thasos ; Radu Ocheşeanu. Câteva descoperiri de denari romani republicani din Scythia Minor ; Virgil Lungu, Constantin Chera. Contribuţii la cunoaşterea complexelor funerare de incincraţie  cu „rug-busta” de epocă elenistică şi romană de la Tomis ; Zaharia Covaceff. Consideraţii asupra unui portret roman aflat în colecţiile muzeului de istorie naţională şi arheologie Constanţa ; Adrian Rădulescu, Traian Cliante. Tezaurul de la Sucidava-Izvoarele (jud. Constanţa) ; Gheorghe Papuc. Câteva precizări în legătură cu Cetatea Tropaeum Traiani ; Radu Florescu. Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană şi macedoneană ; Mihai Irimia, Traian Cliante. Morminte din epoca feudală timpurie descoperite în punctul Sitorman (com. M. Kogălniceanu, jud. Constanţa ) ; Marian Vicol. Nemulţumiri şi revolte ţărăneşti în Dobrogea la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea ; Stoica Lascu. Din istoricul industriei româneşti interbelice. Principalele componente ale ramurilor de profil din Dobrogea ; Gheorghe Dumitraşcu, Stoica Lascu. Din istoricul aviaţiei naţionale interbelice. Construirea primului hidroavion românesc („Getta”) – împrejurări, implicaţii, urmări ; Irina Cios. Un sceptru aparţinând epocii bronzului descoperit în cetatea feudală timpurie de la Capidava ; Emilian Alexandrescu, Alexandru Avram. Cercetări perieghetice în teritoriul histrian (II) ; Cristian Matei. Cercetări perieghetice pe ţărmul lacului Taşaul (II) ; Octavian Bounegru. Consideraţii privind portul cetăţii Callatis în antichitate ; Gabriel Custurea. Unele aspecte privind penetraţia monedei bizantine în Dobrogea în secolele VII-X ; Doina Păuleanu. Bijuterii dobrogene – centura tătărească de tipul Caucaz-Kusak ; Maria Magiru. Aspecte privind dezvoltarea istoriografiei etnografice în Dobrogea.

134.Ponticus. La Dobrodja. – Bucarest : Luceafărul, [s. a.]. – 74 p. – În lb. fr.

135.Popa, Corneliu. Monumente şi locuri istorice din Dobrogea medievală: sec. X-XV / Corneliu Popa, Gheorghe Drăgan. – Bucureşti : Sport-Turism, 1987. – 162 p. : il +1 f. hartă.

136.Popa-Lisseanu, G. Cetăţi şi oraşe greco-romane în noul teritoriu al Dobrogei / G. Popa-Lisseanu. – Ed. a 2-a. – Bucureşti, 1921. – 108 p.

137.Popescu, E. Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite în România / E. Popescu. – Bucureşti : Ed. Acad. R.S.R., 1976. – 438 p. : il.

138.Preda, Constantin. Callatis / Constantin Preda. – Bucureşti : Meridiane, 1963. – 48 p. : il.  – (Monumentele patriei noastre).

139.Preda, Constantin. Callatis : Necropola romano-bizantină : [ghid] / Constantin Preda. – Bucureşti : Ed. Acad. R.S.R., 1980. – 224 p. : il.

140.Provinciile Moesia Inferior (Dobrogea), Dacia şi Imperiul Roman // Istoria României / red. de Mihai Bărbulescu [et al.]. – Bucureşti, 1998. – P. 50-81.

141.Rădulescu, A. Itinerare arheologice dobrogene / A. Rădulescu, C. Scorpan, R. Florescu. – Bucureşti : Sport-Turism, 1976. – 120 p. : 22 il.

142.Rădulescu, A. V. Monumentul triumfal de la Adamclisi / A. V. Rădulescu ; Muzeul de Ist. Naţ. şi Arheologie Constanţa. – Constanţa, 1982. – 46 p. : il.

143.Radulescu, Adrian. A concise history of Dobruja / Adrian Radulescu, Ion Bitoleanu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984. – 281 p. – În lb. engl.  

144.Rădulescu, Adrian. Burebista şi Dacia pontică // Strămoşii poporului român : Geto-dacii şi epoca lor / coord. : Cristian Popişteanu. – Bucureşti, 1980. – P. 268-272.

145.Rădulescu, Adraian Cimitirul feudal-timpuriu de la Castelu / Adrian Rădulescu, N. Harţuchi ; Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea. – Constanţa, 1967. – 128 p. : il.

146.Rădulescu, Adrian. Constanţa : Muzeul de arheologie / Adrian Rădulescu. – Bucureşti : Sport-Turism, 1975. – 48 p.  : il.

147.Rădulescu, Adrian. Geţii şi Tomisul // Rădulescu Adrian. Ovidiu la Pontul Euxin. – Bucureşti, 1981. – P. 66-101.

148.Rădulescu, Adrian. Istoria Dobrogei / Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu. – Ed. a 2-a, rev. – Constanţa : Ex Ponto, 1998. – 536 p. : il.

149.Rădulescu, Adrian. Istoria românilor dintre Dunăre şi mare : Dobrogea / Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979. – 438 p. 

150.Rădulescu, Adrian. Monumente romano-bizantine din sectorul de Vest al cetăţii Tomis / Adrian Rădulescu; Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea. – Constanţa, [s.a]. – 84 p. : il.

151.Rădulescu, Adrian. Monumentul triumfal de la Adamsclisi / Adrian Rădulescu. – Bucureşti : [s.n.], 1976. – 36 p.

152.Rădulescu, Adrian. Tropaeum Traiani : Monumentul şi cetatea / Adrian Rădulescu. – Bucureşti : Ed. Sport-Turism, 1988. – 194 p. : il +1 hartă.

153.Romanii în Dacia nord-dunăreană şi în Moesia Inferior // Istoria Românilor de la începuturi până în secolul al VIII-lea. – Bucureşti, 1995. – P. 216-279.

154.Românii de la sud de Dunăre : documente / coord. : Stelian Brezeanu, Gheorghe Zbughea ; Arhivele Naţ. ale României. – Bucureşti, 1997. – 400 p. – Din conţ. : P. 102, 136, 142, 144, 156.

155.Românii în istoria universală / coord. : I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian. – Iaşi, 1986. – 720 p. – Din conţ. : P. 7, 9, 12, 161, 308, 313-313, 321-323, 326, 361, 382, 40, 410-412, 418, 453, 456, 463, 475, 675.

156.Ruze, Alain. Un caz deosebit: Dobrogea // Ruze Alain. Latinii din Carpaţi. – Bucureşti, 1994. – P. 77-81.

157.Sauciuc-Săveanu, Teofil. O inscripţie latină şi alte obiecte antice şi ştiri din satul roman Petra, Camena de azi,  din judeţul Tulcea // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1934. – Anul XV, Fasc. 1-12. – P. 94-112.

158.Sauciuc-Săveanu, Teofil. O stelă funerară cu inscripţie şi cu palmele deschise în relief din Tomis – Constanţa // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1934. – Anul XV, Fasc. 1-12. – P. 11-18.

159.Sauciuc-Săveanu, Teofil. Un monument de măsură numit Dimodion din Muzeul Regional al Dobrogei din Constanţa // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1934. – Anul XVI, Fasc. 1-12. – P. 150-166.

160.Scorpan, C. Callatis : ghid arheologic al Mangaliei / C. Scorpan. – Bucureşti : Sport-Turism, 1976. – 29 p. : il.

161.Scorpan, Constantin. Cavalerul Trac / Constantin Scorpan ; Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea. – Constanţa, 1967. – 86 p. : il.

162.Seişanu, R. Dobrogea. Gurile Dunării şi Insula Şerpilor : schiţă monogr, st. şi docum. / R. Seişanu. – Bucureşti : Universul, 1928. – 279 p. : il. – Bibliogr. : p. 266-275.

163.Spaţiul nord-est-carpatic în mileniul întunecat / coord. : Victor Spinei. – Iaşi, 1997. – 260 p. – Din conţ. : P. 47-48, 56, 87, 104, 210.

164.Stabilirea pe teritoriul Dobrogei a primelor oraşe-state de tip sclavagist : Coloniile greceşti // Istoria României / Acad. R.P.R. – Bucureşti, 1960. – Vol. I. – P. 162-212.

165.Studii istorice dobrogene / coord. : Valentin Ciorbea ; Univ. „Ovidiu” Constanţa , Centrul de st. şi cercet. ale istoriei şi civilizaţiei Zonei Mării Negre. – Constanţa : Ovidius University Press, 2003. – 502 p. 

166.Suceveanu, Alexandru. Arian despre geto-daci // Strămoşii poporului român : Geto-dacii şi epoca lor / Alexandru Suceveanu ; coord. : Cristian Popişteanu. – Bucureşti, 1980. – P. 320-327.

167.Suceveanu, Alexandru. La Dobroudja Romaine / Alexandru Suceveanu, Ion Barnea. – Bucarest : Ed. Enciclopedica, 1991. – 331 p. – În lb. fr.

168.Şincan, Dionisie. Noi, latinii Bizanţului : Tablete radiofonice 1999-2000 / Dionisie Şincan ; ed. îngr. de Sofia Şincan ; postf. de Alexandru Suceveanu. – Bucureşti : Ed. Casa Radio, 2003. – 114 p. : il. – (Col. Repere XXI).

169.Ştefan, Alexandra. Probleme ale strategiei Histriei şi ale organizării teritoriului său rural în epoca preromană // Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. – Bucureşti, 1982. – Tom. 33, Nr 2. – P. 199-209.

170.Talmaţchi, Gabriel. Observaţii privind prezenţa monedelor de tip macedonean în Dobrogea : Un studiu al problemei // Analele Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova : anuar istoric. – Ch., 2008. – Nr 8. – P. 24-37.

171.Tavitian, Simion. Cronică dobrogeană / Simion Tavitian. – Bucureşti : Ed. politică, 1984. – 314 p.

172.Tudor, D. Antichităţi din Scythia Minor : Colecţia Maria Istrati-Capşa de la Muzeul din T. Severin // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1935. – Anul XVI, Fasc.1-12. – P. 22-32.

173.Vulpe, Radu. Dobrogea meridională în antichitate / Radu Vulpe. – Cernăuţi : Glasul Bucovinei, 1938. – 51p. – (Extras din „Analele Dobrogei” ; Anul 19, Vol. 2).

174.Vulpe, Radu. Figurinele magice de la Poiana şi captivii de pe reliefele de la Adamclisi // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1931. – Anul XII, Fasc.1-12. – P. 258-262.

175.Vulpe, Radu. Noutăţi arheologice Dobrogene. 1936-1937 / Radu Vulpe. – Cernăuţi : Glasul Bucovinei, 1937 p. – 13 p. – (Extras din „Analele Dobrogei”; Anul 18).

176.Vulpe, Radu. Romanii la Dunărea  de Jos / Radu Vulpe, Barnea Ion. – Bucureşti : Ed. Acad. R.S.R., 1968. – 591 p.  : il. – (Din istoria Dobrogei).

177.Vulpe, Radu. The anciet history of Dobrogea / Radu Vulpe. – Bucureşti : Monitorul Of., 1940. – 140 p. – În lb. engl.

178.Vulpe, Radu. Vechi hotare de civilizaţie: Histria, Tomis, Callatis / Radu Vulpe. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1966. – 92 p. : il. – (Orizonturi).

top

 

Dezvoltarea economică şi agrară

 

179.Alimentarea cu apă în Dobrogea : repere istorice / elab. de Octavia Creţu ; Consiliul Jud. Constanţa, Bibl. Jud. Constanţa, Regia Autonomă Jud. de Apă Constanţa. – Constanţa : [s. n.], 2002. – 106 p. : il.

180.Ciorbea, Valentin. Portul Constanţa. 1896-1996 / Valentin Ciorbea. – Constanţa : Ed. Fundaţiei Andrei Şaguna, 1996. – 208 p. : il.

181.Cooperarea transfrontalieră în ariile protejate din Delta Dunării şi Prutului de Jos : Obiectivele de management pentru conservarea diversităţii biologice de dezvoltare durabilă / Grigore Baboianu, Ion Munteanu, Oleksandr Voloshkevych [et al.]. – Constanţa, 2004. – 161 p. : il.

182.Dănescu, Grigore. Dicţionarul statistic, economic şi istoric al judeţului Constanţa / Grigore Dănescu ; Soc. Geografică Română. – Bucureşti, 1897. – 756 p.

183.Lăpuşan, Aurelia. Drumul Pâinii în istoria Dobrogei / Aurelia Lăpuşan ; Ştefan Lăpuşan. – Constanţa :  Dobrogea,  2001. – 449 p. + il.

184.Lege pentru reforma agrară din Oltenia, Muntenia, Moldova şi Dobrogea. – Bucureşti : Imprimeria naţională, 1921. – 248 p. :il.

185.Lup, Aurel. Dobrogea agricolă – de la legendă ... la globalizare / Aurel Lup. – Constanţa : Ex Ponto, 2003. – 928 p.

186.Pascu, Radu. Carierele şi apele minerale din Dobrogea : cu o hartă a carierelor. – Bucureşti : Cultura naţională, 1928. – 158 p. – (Carierele şi apele minerale din România ; Vol. VI, Fasc. Nr 1).

187.Păltineanu, Cr. Dobrogea : Condiţiile pedoclimaterice, consumul şi necesarul apei de irigaţie ale principalelor culturi agricole / Cr. Păltineanu, I. F. Mihăilescu, I. Seceleanu. – Constanţa : Ex Ponto, 2000. – 260 p.

188.Stoenescu-Dunăre, Jean. Canalul navigabil de la Cernavodă la Constanţa între Dunăre şi Mare / Jean Stoenescu-Dunăre. – Cernăuţi, 1927. – (Extras din „Analele Dobrogei” ; Anul VIII).

189.Suceveanu, Alexandru. Viaţa economică în Dobrogea Romană în sec. I-III e. n. / Alexandru Suceveanu. – Bucureşti : Ed. Acad. R.S.R., 1977. – 178 p. : hărţi.

190.Şerbănescu, Mihail. Portul Constanţa : [album] / Mihail Şerbănescu ; text de Doina Păuleanu ; pref. de Ştefan Cucu. – Constanţa : Romart Design, 2004. – 160 p. : il.

top

 

Viaţa social-politică şi religioasă

 

191.Bitoleanu, Ion. Dobrogea – vatră a creştinismului românesc / Ion Bitoleanu, Nechita Runcan. – Constanţa : Ex Ponto, 2001. – 362 p.

192.Brătianu, Traian. Dascăli basarabeni, pionieri ai învăţământului românesc din Dobrogea // Cugetul. – 2006. – Nr 1. – P. 72-74.

193.Ciorbea, Valentin. Evoluţia Dobrogei între 1918-1944 : Contribuţii la cunoaşterea problemelor geopolitice, economice, demografice, sociale şi ale vieţii politice şi militare / Valentin Ciorbea ; Univ. „Ovidius” Constanţa, Centrul de st. şi cercet. ale istoriei şi civilizaţiei Zonei Mării Negre. – Constanţa : Ex Ponto, 2005. – 558 p. : il.

194.Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu”. Valori ale civilizaţiei româneşti din Dobrogea : (Vol. dedicat Centenarului Şcolii Normale „Constantin Brătescu” din Constanţa şi aniv. a 115 ani de la reintegrarea Dobrogei la Statul Român) / coord. : St. Lascu, C. Vitanos. – Constanţa, 1993. – 424 p.

195.Dumitraşcu, Gheorghe. Localităţi, biserici şi mănăstiri româneşti în Dobrogea, până la 1878 / Gheorghe Dumitraşcu. – Constanţa : Ed. Fundaţiei „Andrei Şaguna”, 1996. – 230 p.

196.Giurescu, Const. C. Ştiri despre populaţia românească a Dobrogei în hărţi medievale şi moderne / Const. C. Giurescu ; Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea. – [S. l.], [s. a.]. – 64 p. + 2 hărţi. – ( Pagini din istoria Dobrogei).

197.Ibram, Nuredin. Comunitatea musulmană din Dobrogea : Repere de viaţă spirituală / Nuredin Ibram. – Constnaţa : Ex  Ponto, 1998. – 226 p.

198.Nestor Vornicescu-Severineanul (Arhiepiscop şi Mitropolit). Aethicus Histricus: Un filosof străromân de la Histria dobrogeană. Autorul unei cosmografii şi a unui alfabet (sec. IV-V). – Craiova : Ed. Mitropoliei Olteniei, 1986. – 84 p.

199.Roman, M. Studiu asupra populaţiei turceşti din Dobrogea şi sudul Basarabiei // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1936. – Anul XVII, Fasc. 1-12. – P. 95-127. 

200.Sfântul cuvios Gherman din Dobrogea. – Constanţa : Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, 1993. – 32 p.

top

 

Artă şi arhitectură dobrogeană, muzeistică

 

201.Arhitectura Populară Românească : Dobrogea. – Bucureşti : Ed. Tehnică, 1972. – 106 p. : il. 

202.Arta populară a aromânilor din Dobrogea. – Bucureşti : Meridiane, 1979. – 40 p.: il. 

203.Barnea, Ion. Garvăn-Dinogeţia / Ion Barnea. – Bucureşti : Meridiane, 1961. – 88 p. : il. – (Monumentele patriei noastre).

204.Bucovală, M. Vase antice de sticlă la Tomis : [catalog] / M. Bucovală ; Muzeul de Arheologie Constanţa. – Constanţa, 1968. – 174 p  : il.

205.Condurachi, Em. Histria / Em Condurachi – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Meridiane, 1962. – 30 p. + 20 f. cu il. – (Monumentele patriei noastre).

206.Dobrogea : [album] / pref. de Geo Bogza. – Bucureşti : Meridiane, 1964. – 140 p. : il.

207.Iconomu, C. Opaiţe greco-romane : [catalog adnotat] / C. Iconomu ; Muzeul Naţ. de Arheologie Dobrogea. – Bucureşti, 1967. – 168 p.

208.Ionescu, Nicolae. G. Euterpe la Tomis : (Gânduri şi amintiri despre muzică în Constanţa) / Nicolae G. Ionescu. – Constanţa, 1981. – 96 p.

209. Irimia, Mihai. Bronzuri figurate : [catalog] / Irimia Mihai ; Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea. – Constanţa, 1960. – 54 p. : il.

210.Miclea, Ion. Dobrogea : [album] / Ion Miclea ; coord. de E. Condurachi. – Bucureşti : Sport-Turism, 1979. – 683 p. : il. 

211.Mihalache, Marin. Dobrogea văzută de pictori : [album] / Marin Mihalache. – Bucureşti : Sport-Turism, 1983. – 24 p.

212.Morărescu, Dragoş. Lumini dobrogene : [catalog. expoz. de pictură] / Dragoş, Morărescu ; st. introd. de Petre Oprea. – Bucureşti : Sport-Turism, 1982. – 36 p. : il.

213.Muzeul de artă din Constanţa : [catalog] / red. resp. : Ivan Marin. – Bucureşti, 1967. – 46 p. : il.

214.Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa // Ghid ilustrat. – Bucureşti, 1979. – P. 95-96.

215.Muzeul sătesc Limanu : [catalog] / Fondul Plastic, Agenţia de publicitate „Artis”. – [S. l.], [s. a.] . – 48 p. : il.

216.Păuleanu, Doina. Constanţa : Aventura unui proiect european / Doina Păuleanu : Muzeul de Artă Constanţa. – Constanţa : Ex Ponto, 2003. – 574 p.

217.Tomis – Constanţa : Vestigii nemuritoare : [album în miniatură] / coord. şt : Adrian Rădulescu. – Sibiu, [s. a.]. – 24 p. : il. – (Col. Monumente istorice, de artă şi civilizaţie dobrogene).

top

 

Dobrogea literară. Lingvistică şi etnografie

 

218.Antologia Dobrogei : Prozatori şi poeţi : cu prilejul cincantenarului. – Bucureşti : Casa şcoalelor, 1928. – 192 p.

219.Arbore, A. P. Caracterul etnografic al Dobrogei sudice : (Din epoca turc. până la 1913) / A. P. Arbore. – Cernăuţi : Glasul Bucovinei, 1938. – 46 p. 

220.Arbore, A. P. Din etnografia Dobrogei. Aşezările bulgarilor / A. P. Arbore ; Soc. pentru cercet. şi st. Dobrogei. – Bucureşti : Ed. Văcărescu, 1916. – 44 p. – (Extras din „Arhiva Dobrogei” / publ. sub îngrij. lui C. Moisil ; Vol. 1).

221.Arbore, A. P. Informaţii etnografice şi mişcări de populaţiune în Basarabia sudică şi Dobrogea în veacurile XVIII şi XIX, cu specială privire la coloniile bulgăreşti din aceste regiuni // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1929. – Anul X, Fasc.1-12. – P. 1-105

222.Arbore, A. P. Noi informaţiuni etnografice, istorice şi statistice asupra  Dobrogei şi a ţinuturilor basarabene învecinate Dunării // Analele Dobrogei : rev. Soc. Culturale Dobrogene / dir. : C. Brătescu. – Cernăuţi, 1930. – Anul XI, Fasc.1-12. – P. 65-94.

223.Arbore, A. P. La culture roumanie en Dobroudja / A. P. Arbore. – Bucureşti : Monitorul Oficial, 1938. – 99 p. – (Extras din „La Dobroudja”). – În lb. fr.

224.Atlasul lingvistic român pe regiuni. Vol. 3 : Muntenia şi Dobrogea / T. Teaha, M. Conţiu, I. Ionică [et al.] ; Acad. României, Inst. de fonetică şi dialectologie „Al. Rosetti”. – Bucureşti : Ed. Academiei Române, 2001. – 300 p.

225.Brăiloiu, C. Folclor din Dobrogea / C. Brăiloiu, E. Comişel, T. Găluşcă-Cîrşmariu ; stud. introd. de Ovidiu Papadima. – Bucureşti : Minerva, 1978. – 616 p.

226.Burada, Teodor T. O călătorie în Dobrogea / Teodor T. Burada ; ed. îngr. şi pref. de Marin Bucur. – Bucureşti : Ed. Tineretului, 1962. – 182 p. – (Col. Mioriţa).

227.Butucel, Elena. Prezenţe literare constănţene la Biblioteca Ovidius // Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate : culeg. de comunic. de la Conf. int. consacrată aniv. a 130-a a BM / ed. îngr. de Lidia Kulikovski ; Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu. – Ch., 2007. – P. 134-144.

228.Chihaia, Pavel. Înfăptuiri pontice : antologie dobrogeană / Pavel Chihaia. – Constanţa : Ex Ponto, 2004. –  370 p.

229.Coşovei, Traian. Dobrogea de aur : [o sută de ani de independenţă] : [reportaje] / Traian Coşovei. – Bucureşti : Ed. Eminescu, 1978. – 415 p.

230.Cucu, Ştefan. Literatura în Dobrogea. Vol. 1: [dicţionar biobibliogr.] / Ştefan Cucu, Corina Apostoleanu ; Bibl. Judeţeană Constanţa. – Constanţa, 1997. – 378 p.

231.Cucu, Ştefan. Literatura în Dobrogea. Vol. 2 : [dicţionar biobibliogr.] / Ştefan Cucu, Corina Apostoleanu ; Bibl. Judeţeană Constanţa. – Constanţa, 1999. – 370 p. 

232.Domşa, Petre. Corăbii în inima Dobrogei : [reportaje] / Petre Domşa. –  Bucureşti :  Albatros, 1984. – 236 p.

233.Florea, Alexandru. Din Dobrogea : culeg. de folclor / Alexandru Florea. – Constanţa : Casa Corpului Didactic, 1985. – 62 p.

234.Galavu, Dumitru. Din tradiţia populară a Dobrogei : culeg. de folclor literar-muzical / Dumitru Galavu. – Constanţa, 1974. – 336 p.

235.Lazia, Liliana. Antroponimie dobrogeană : Consideraţii diacronice / Liliana Lazia. – Constanţa : Muntenia, 2003. – 410 p.

236.Leu, Corneliu. Nopţi dobrogene : [eseuri] / Corneliu Leu. – Bucureşti : Ed. Tineretului, 1958. – 69 p.

237.Mihalcea, Gheorghe C. Fata de la Izvoru’ limpede : antol. de folclor dobrogean / Gheorghe C. Minalcea ; stud. introd. de Narcisa-Alexandra Ştiucă ; ed. îngr. de Olimpiu Vladimirov. – Constanţa : Ex Ponto, 2003. – 212 p.

238.Negrea, Al. Din Dobrogea : [schiţe şi povestiri] / Al. Negrea. – Bucureşti : Cultura Românească, 1943. – 212 p.

239.Onal, Mehmet Naci. Din folclorul turcilor dobrogeni / Mehmet Naci Onal ; postf.  de Nevzat Yusuf Sarigol. – Bucureşti : Kriterion, 1997. – 399 p.

240.Porumbescu, Marin. Dobroge mândră grădină : [antologie de folclor] / Marin Porumbescu. – Bucureşti : Casa regională a creaţiei populare Dobrogea, 1963. –192 p.

241.Puiu, Enache. Istoria literaturii din Dobrogea / Enache Puiu. – Constanţa : Ex Ponto, 2005. –­ 550 p.

242.Puiu, Enache. Scriitori şi reviste la Pontul Euxin / Enache Puiu. – Constanţa : Ex Ponto, 1997. –­ 278 p.

243.Russu, I. I. Ce ştim despre limba geto-traco-dacilor // Strămoşii poporului român : Geto-dacii şi epoca lor / coord. : Cristian Popişteanu. – Bucureşti, 1980. – P. 130-135.

244.Sadoveanu, Mihail. Privelişti dobrogene : [eseuri] / Mihail Sadoveanu ; cuv. înainte de Fănuş Neagu. – Bucureşti : Minerva, 1974. – 491 p. – (Biblioteca pentru toţi : serie nouă ; 731).

245.Saramandu, Nicolae. Cercetări asupra aromânei vorbite în Dobrogea / Nicolae Saramandu. – Bucureşti : Ed. Academiei R.S.R., 1972. – 199 p.

246.Tarfali, O. Scene din viaţa dobrogeană : [schiţe] / O. Tarfali. – Bucureşti, 1906. – 181 p. 

247.Teodorescu, Hortensia. Prin constelaţii dobrogene : [impresii de călătorie] / Hortensia Teodorescu, Ion Faiter. – Bucureşti : Sport-Turism, 1979. – 142 p.  – (Cartea de vacanţă).

top

 

Bibliografii. Dicţionare bibliografice

 

248.Arheologia şi istoria veche a Dobrogei : [bibliogr. select. adnot.] / alcăt. : Ştefan Cucu ; Bibl. Jud. Constanţa. – Constanţa, 1985. – 338 p. – (Contribuţii la Bibliografia Dobrogei).

249.Bibliofilie la Pontul Euxin / Soc. Română de Bibliofilie, Bibl. Municipală Constanţa. – Constanţa, 1973. – 72 p. : il. – (Ser. Bibliofilia română contemporană).

250.Bibliografia Dobrogei. 1969 : [prez. select.] / red. coord.: Stela Motoc ; Bibl. Jud. Constanţa. – Constanţa, 1970. – 310 p.

251.Bibliografia Dobrogei. 1974 : [prez. select.]  / red. coord.: Dumitru Constantin-Zamfir ; Bibl. Jud. Constanţa. – Constanţa, 1975. – 294 p.

252.Bibliografia Dobrogei. 1975 : [prez. select.]  /  red. coord.: Dumitru Constantin-Zamfir ; Bibl. Jud. Constanţa ;. – Constanţa, 1976. – 284 p.

253.Bibliografia Dobrogei. 1976 : [prez. select.]  / red. coord.: Dumitru Constantin-Zamfir ; Bibl. Jud. Constanţa. – Constanţa, 1977. – 326 p.

254.Bibliografia Dobrogei. 1977 : [prez. select.]  / red. coord.: Dumitru Constantin-Zamfir ; Bibl. Jud. Constanţa. – Constanţa, 1978. – 356 p.

255.Bibliografia Dobrogei. 1991 : [prez. select.]  / red. resp.: Dumitru Constantin-Zamfir ; Bibl. Jud. Constanţa. – Constanţa, 1992. – 292 p.

256.Bibliografia Dobrogei. 1992 : [prez. select.]  / red. resp.: Dumitru Constantin-Zamfir ; Bibl. Jud. Constanţa. – Constanţa, 1993. – 378 p.

257.Bibliografia Dobrogei. 1994 : [prez. select.] / red. coord.: Corina Apostoleanu ; Bibl. Jud. Constanţa. – Constanţa, 1999. – 230 p. – (Anul XXVI ; 1994 ;  Nr 26).

258.Bibliografia Dobrogei : [prez. select.]  : Vol. I / red. coord.: Adriana Dumitru ; Bibl. Jud. Constanţa. – Constanţa, 2001. – 175 p. – (Anul XXVII ; 1995 ;  Nr 27).

259.Bibliografia Dobrogei : [prez. select.] : Vol. II / red. coord. : Adriana Dumitru ; Bibl. Jud. Constanţa. – Constanţa, 2001. – 362 p. – (Anul XXVII ; 1995 ;  Nr 27).

260.Călinescu, Constanţa. Dimensiunile unor vocaţii : [indice biobibliogr. de personalităţi dobrogene] / Constanţa Călinescu, Ion Faiter ;  Bibl. Municipală Constanţa. – Constanţa, 1979. – 626 p. : il. – (Contribuţii la Bibliografia Dobrogei).

261.Călinescu, Constanţa. Reprezentanţi ai Dobrogei în ştiinţa şi cultura românească : [bibliogr. de recomandare] / Constanţa Călinescu ; Bibl. Municipală Constanţa. – Constanţa, 1969. – 320 p. – (Contribuţii la Bibliografia Dobrogei).

262.Cioroiu, Constantin. Cartea Românească în Dobrogea înainte de 1877 : [bibliogr. adnot.] / Constantin Cioroiu, Aurel Mocanu ; pref. de Dan Simionescu ; Bibl. Jud. Constanţa. – Constanţa, 1978. – 124 p. : 10 f. il.

263.Corches, Victor. Orizonturi lirice dobrogene : [bibliogr. poeziei publicate în Dobrogea] / Victor Corcheş, Gavril Voşloban ; Bibl. Jud. Constnaţa. – Constanţa, 1984. – 516 p.

264.Cristea, Ovidiu. Bibliografia istorică românească a Mării Negre : (bibliogr. select.) / Ovidiu Cristea. – Bucureşti : Ed. Enciclopedică, 1996. – 158 p. – (Bibliotheca Pontica ; I).

265.Culicea, Gelu. Dobrogea în lucrările lui Nicolae Iorga : [bibliogr. adnot. şi coment.] / Gelu Culicea. – Constanţa, 1998. – 56 p. : il. – (Contribuţii la Bibliografia Dobrogei).

266.Dicţionar de personalităţi dobrogene : În 4 vol. Vol. I : matematică, fizică, chimie, biologie, botanică, zoologie, medicină, tehnică, etnografie, ştiinţe economice, lingvistică, istorie, geografie, geologie, meteorologie / col. red. : Constanţa Călinescu, Liliana Lazia, Ion Faiter [et al.] ; Bibl. Jud. „Ioan N. Roman” Constanţa, Bibl. Univ. „Ovidius” Constanţa.– Constanţa : Ex Ponto, 2004. – 326 p.

267.Faiter, Ion. Reviste dobrogene – Analele Dobrogei. Arhiva Dobrogei : [bibliogr. analit. select.] / Ion Faiter, Constanţa Călinescu ; Bibl. Municipală Constanţa. – Bucureşti, 1971. – 196 p. – (Contribuţii la Bibliografia Dobrogei).

268.Lazia, Liliana. Nume de persoane din Dobrogea : [dicţ. invers] / Liliana Lazia. – Constanţa : Ex Ponto, 2004. – 380 p.

269.Lăpuşan, Aurelia. Presă şi teatru în Dobrogea : [bibliogr.] / Aurelia Lăpuşan. – Constanţa : Mondograf, 2000. – 311 p.

270.Zamfir, Dumitru-Constantin. Presa dobrogeană (1879–1980) : [bibliogr. comentată şi adnot.] / Dumitru-Constantin  Zamfir, Octavian Georgescu ; Bibl. Jud. Constanţa. – Constanţa, 1985. – 392 p.

top

 

Index de nume

 

Aethicus Histricus [198]

Agrigoroaiei, I. 155

Alain, Ruze 156

Albu, Florenţa 1

Alexandrescu, Emilian 133

Alexandrescu-Vianu, M. 128

Alexandru, M. 48

Alexăndrescu, P. 128, 133

Almaş, Dumitru 50-51

Anastasiu, Victor 2

Anghelescu, N. 129

Apostoleanu, Corina 230, 231, 257

Arbore, A. P 53, 219- 223

Aricescu, A. 128- 131

Asan, B. G. 54

Athanasie, Napoleon 3

Avram, Alexandru 132-133

Baboianu, Grigore 181

Banaru, Valeriu 55

Barbu, Vasile 56, 57

Barnea, Ion 58, 84, 130, 132, 167, 176, 203

Baron, Petre 28

Baumann, V. 130

Bănescu, N. 59

Bărbulescu, Aurelia 4

Bărbulescu, Maria 133

Bărbulescu, Mihai 140

Berciu, D. 84, 127

Bichir, Gh. 130

Bitolenau, Ion 143, 148-149, 191

Boca, M. 126

Bogza, Geo 5, 21, 206

Bologan, Mihaela 76

Bounegru, Octavian 132-133

Brandza, D 6

Brăiloiu, C. 225

Brătescu, C. 9, 39, 60-63, 97-98,  102, 110, 119-120, 122, 157-159, 172, 174, 199, 221-222

Brătianu, Traian 192

Brezeanu, Stelian 154

Bucovală, M. 126-131, 204

Bucur, Marin 226

Burada, Teodor T 226

Burebista  [78, 129]

Butucel, Elena 227

Buzatu, Gh. 155

Buzoianu, Livia 64, 132-133

Canarache, V. 65, 126

Caraivan, Glicherie 132

Călinescu, Constanţa 7, 261, 266-267

Călinescu, R. I. 8, 9

Checiu, Stela Mariana  14

Cheluţă-Georgescu, Nicolae 132-133

Chera-Mărgineanu, Constantin 132-133

Chihaia, Pavel 228

Chiriac, Mircea 10

Chirtoacă, Ion 67

Ciachir, Nicolae 68

Ciobanu, Radu 127-128, 130

Cioranesco, A. 69

Ciorbea, Valentin 165, 180, 193

Cioroiu, Constantin 11-12, 262

Cios, Irina 133

Cîrciumaru, Marin  129-130

Cîrjan, C. 126-129

Cîrligel, Const.  127

Cliante, Traian 133

Coandă, George Gr. 70

Coja, M.  128

Colcer, Iosif 71

Colin,Vladimir  32

Coman, El. 130

Comişel, E. 225

Comşa, Eugen 130, 132

Comşa, M. 130

Condurachi, Emil 73, 106, 129, 205, 210

Conea, Ana 13

Constantinescu-Mirceşti, C. D. 74

Conţiu, M.  224

Corches, Victor 263

Cordoneanu, Maria 75

Costache, Daniel 76

Costar, N. 128

Coşovei, Traian 229

Covacef, Z. 126, 128, 130-131, 133

Covaceff, Petre 77

Crainic, N.  110

Creţu, Octavia 179

Cristea, Ovidiu 264

Cristian, V. 155

Crişan, Ion Horaţiu 78-79

Cucu, Ştefan  12, 190, 230-231, 248

Cucu, Vasile 17, 18

Culea, Apostol D. 80

Culică, V.  127-128, 130-131

Culicea, Gelu 265,

Custurea, Gabriel 132-133

Daicoviciu, Hadrian 81, 129

Davidescu, Mişu 82

Dănescu, Grigore 20, 182

Diaconu, Gh. 83

Diaconu, Petre 127-129, 130

Didâc, M.  48

Dogaru, Petre 93

Domşa, Petre  232

Drăgan, Gheorghe 135

Dron, Ion 94

Dumitraşcu, A. 130

Dumitraşcu, D. 127

Dumitraşcu, Gheorghe 133, 195

Dumitrescu, Vl. 130

Dumitru, Adriana 258-259

Dunăreanu, Ovidiu 123

Duţu, Stelian 114

Ekrem, Ali Mehmet 95

Faiter, Ion 7, 247, 260, 266-267

Fălticeanu, A 127

Florea, Alexandru 233

Florea, Mihai 25

Florescu, Florea Bobu 96

Florescu, Gr. 97-98

Florescu, Radu 26, 99, 100, 130-131, 133, 141

Galavu, Dumitru 234

Galbenu, Doina 129

Găluşcă-Cîrşmariu, T. 225

Georgescu, Ion 101-102

Georgescu, Octavian 270

Gheorghiu-Bărlad, G. N. 103

Ghinea, Dan 27

Giurescu, Const. C 104-105, 196

Gramatopol, Mihai 105

Gusti, D. 74

Harnoiu, R. 130

Harţuche, N. 129-130, 145

Harţuchi, N. 145

Haşotti, Puiu 40, 132-133

Herbst-Rădoi, Athena  41

Nerennois Apollinarios [126]

Husar, Alexandru 108

Ibram, Nuredin 197

Iconomu, C. 12, 126-127, 207

Iliescu, Octavian 129, 130

Iliescu, Vladimir  127-129

Ion, Gh.  48

Ionel, Vasile 4

Ionescu, Nicolae. G. 128, 208

Ionică, I. 224

Iorga, Nioclae 110-112, [130, 265]

Irimia, Mihai 126-127, 129, 131-133, 209

Iscru, G. D. 113

Istrate, Ioan  28

Iustinian [130]

Kulikovski, Lidia 227

Laberius Maximus [125]

Lajos, Demeny 95

Lascu, Nicolae  127-128, 130

Lascu, Stoica 12, 40, 133, 194

Lazarovici, Gh. 129

Lazia, Liliana 235, 266, 268

Lăpuşan, Aurelia 5, 115, 183, 269

Lăpuşan, Ştefan 5, 115, 183

Leu, Corneliu 236

Liculescu, M. 129

Liuşnea, Mihaela-Denisa 116-117

Lőffler, Hedy 33

Lungu, Virgil 132-133

Lup, Aurel 185

Magiru, Maria 133

Manta, Ion 34-35

Marcu, Vasile 114

Marian, Ştefan  18

Marin, Ivan 213

Marin, S.  85

Marinescu-Bîlcu, Silvia 130

Mateescu, Tudor 92, 127

Matei, Cristian 133

Măgureanu, Viorel 71

Mărculescu, Octavian 119-120

Miclea, Ion 26, 121, 210

Micu, Ioan 122, 130

Mihail, Eugen 132

Mihalache, Marin 211

Mihalcea, Gheorghe C. 237

Mihăilescu, I. F. 187

Mihăilescu, Vintilă 36

Mitrea, Bucur  128-129, 131-132

Mocanu, Aurel 262

Mogoşanu, Fl. 130

Mohan, Gh. 37

Moise, Marian 12, 123

Moisil, C. 220

Morariu, Tiberiu 31

Morărescu, Dragoş 212

Morintz, S. 130

Motoc, Stela 250

Munteanu, Ion 181

Munteanu, Maria 128-131

Muranu, Adrian 132

Neagu, Fănuş 244

Nedel, Victoria 75

Negrea, Al. 238

Nestor Vornicescu-Severineanul 198

Niceta [125]

Nikasó [127]

Niţu, Constantin 46

Ocheşeanu, R.  127, 128-131, 133

Onal, Mehmet Naci 239

Oprea, Petre 212

Ovidius [127, 128, 130, 147]

Panait, I. 129

Panaitescu, Adrian 132

Panighianţ,  Eugen  18

Papadima, Ovidiu 225

Papuc, Gh. 128, 130, 133

Parasima, Tudor 132

Pascu, Radu 186

Pascu, Vasile 124

Patsch [125]

Păltineanu, Cr.  187

Păuleanu, Doina 133, 190, 216

Pârvan, Vasile [125]

Petre, Aurelian 129

Pippidi, D.M. 84, 109, 125, 130

Poenaru-Bordea, Gh. 129

Popa, Corneliu 135

Popa-Lisseanu, G. 136

Popescu, Demetru 19, 86

Popescu, E. 137

Popişteanu, Cristian 58, 144, 166, 243

Porumbescu, Marin 240

Posea, Grigore 29

Preda, Constantin 130, 138-139

Procopius 130

Publius Ovidius Naso [94]

Puiu, Enache 241, 242

Rareş, Marin 39

Rădulescu, Adrian 40-41, 126-133, 141-152, 217  

Rădulescu, I. 41

Râpeanu, Valeriu 49

Roman, M. 199

Runcan, Nechita 191

Russu, I. I. 109, 243

Ruze, Alain 156

Sadoveanu, Mihail 244

Saramandu, Nicolae 245

Sarigol, Nevzat Iysuf 239

Sauciuc-Săveanu, Teofil 126-127, 157-159

Scorpan, Constantin 126-131, 141, 160-161

Seceleanu, I. 187

Seişanu, R. 42, 43, 162

Simionescu, Dan 262

Simionescu, I. 44

Sîrbu, Valeriu 132

Spinei, Victor 163

Stavru, C.  130

Stoenescu-Dunăre, Jean 188

Suceveanu, Alexandru 127, 129- 131, 166-168, 189

Suciu, Doina 15

Şerbănescu, Mihail 45, 190

Şincan, Dionisie 168

Şincan, Sofia 168

Ştefan, Alexandra 169

Ştefănescu,  S. 6, 84

Ştiucă, Narcisa-Alexandra 237

Talmaţchi, Gabriel 170

Tarfali, O. 246

Tavitian, Simion 171

Teaha, T.  224

Teodorescu, Hortensia 247

Tiberius Plautius Aelianus [125]

Toader, Tudor 46

Tudor, D. 130, 172

Tufescu, Victor 47,

Vicol, Marian 133

Vitanos, C. 194

Vîlceanu, D. 130

Vladimirov, Olimpiu 237

Vlahuţă, Alexandru 49

Vlăsceanu, Gheorghe  17

Voloshkevych, Oleksandr 181

Volschi, V.  126

Voşloban, Gavril 263

Vulpe, Radu 84, 127, 130, 173-178

Xavier Hommaire de Hell [39]

Zah, Emanoil 129

Zamfir, Dumitru-Constantin 251-256, 270

Zavatin-Coman, Elena 129

Zbughea, Gheorghe 154

Zmeu, Costache 28

Zopyrion [129]


top

 

Index geografic

 


Adamclisi 72, 75, 96, 99, 121, 142, 151, 174

Aeliae 128

Agigea 132

Agighiol  127

Albeşti (jud. Constanţa) 133

Asia Mică  130

Basarabia 199, 221

Bărboşi (jud. Galaţi) 116

Bizanţ 168

Bizone – portul Cavarna 119

Boian   130

Borcea 129

Buceag 127

Bugeac-Ostrov 126

Caesareea 130

Callatis 75, 125, 127, 129, 131-133, 138-139, 160, 178

Canlia (jud. Constanţa) 130

Capidava 128, 131, 133

Castelu 145

Caucaz-Kusak 133

Cernavodă 188

Cheia 129

Cochirleni 132

Constanţa 1, 15, 18, 25, 27, 29, 30, 40-41, 46, 49, 63, 97, 114-115, 126-130, 132-133, 146, 158-159, 180, 182, 188, 190, 194, 213-214, 216-217

Corbu (jud. Constanţa) 129

Costineşti 128-129

Dacia 140, 144

Delta Dunării 19, 22, 35, 37, 181

Dervent (jud. Constanţa) 130

Dragomirna 125

Dunărea 3, 19, 50, 130, 132, 149, 154, 162, 188,  222

Dunărea de Jos 83, 84, 94, 116-117, 129-130, 132, 176

Durostorum 129

Egipt 130

Ester 127

Ezibei 74

Garvăn-Dinogeţia 203

Gîrliţa-Ostrov 126-127

Gumelniţa 130

Gurile Dunării 43, 129, 162

Hamangia 130, 132, 133

Heraclea Pontică 133

Hinova 82

Histria 26, 34, 55, 73, 75, 106-107, 109, 125, 128-129, 132-133, 169, 178, 198, 205

Hîrşova 129

Insula Şerpilor 9, 17, 43, 93, 162

Izvoarele 131, 133

Izvorul Mare  132

Limanu 126, 215

Limas 117

Mangalia 75, 126-127, 130, 160

Marea Neagră 31, 35, 49, 93, 125, 165, 188, 192, 264

Medgidia 127

Moesia 127

Moesia Inferior 140, 153

Moldova 112, 184

Muntenia 184, 224

Neptun 126

Niculiţel 130

Noviodunum 131

Oltenia 184

Oltina 126

Petra (Camena de azi,  judeţul Tulcea) 157

Pîrjoaia 127

Poiana 174

Pontul Euxin 11, 55, 130, 147, 242, 249

Precucuteni  130

Prutul de Jos 181

Remesiana 125

Rusciuk 54

Sacidava 130, 131

Samothrache 125

Sciţia Mică 125

Scythia Minor   109, 130-131, 133, 172

Silistria 54

Sipote (jud. Constanţa) 130

Siria 130

Sitorman (com. M. Kogălniceanu, jud. Constanţa ) 133

Sucidava 133

Sulmona 127

Şumla 54

Tariverde 130

Taşaul 133

Techirghiol 5

Tomis 56, 65, 118, 126, 128-133, 147, 150, 158, 178, 204, 208, 217

Troesmis 128

Tropaeum Traiani 96, 132-133, 152

Tulcea 20, 37, 157

Varna 54

Vicinei 128

Vlahia Alba 62

Vlahia lui Asan 62


top

 

Index de biblioteci deţinătoare de documente

 

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. Sediul Central 4, 5, 10, 13, 38, 55, 73, 74, 76, 83-84, 86, 95, 112, 116-117, 155, 164, 169-170, 187, 189, 229-231, 244, 268, 269

Biblioteca „Alba-Iulia” 14, 25, 30, 33, 72, 214

Biblioteca „Onisifor Ghibu” 18, 34, 46, 50-51, 55-57, 68, 75-76, 94-95, 108, 113-114, 116-117, 148, 153, 161, 163-165, 170, 178, 205, 229

Biblioteca „Ovidius” 1-2, 6-7, 9, 11-12, 14-17, 19, 21, 27-29, 31-32,  35-37, 39, 41, 45, 47, 49, 55-58, 61, 63-66, 71, 74, 76-79, 81, 88-89, 91-94, 96-98, 101, 105-109, 115-120, 122-133, 136, 138, 140, 144-145, 147-148, 150, 152, 154, 156-159, 161, 165, 166, 168, 170, 172, 174, 179-180, 183-188, 190-191, 193-197, 199,  203-209, 212-213, 215-218, 221-222, 225-228, 230-231, 233-237, 241-243, 247-268, 270

Biblioteca „Târgovişte” 95, 126-133, 149, 171, 209

Biblioteca „Târgu-Mureş” 23, 100, 105, 149, 196, 229, 239

Biblioteca „Transilvania” 105, 141, 196, 202

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 3, 5, 8, 10, 13, 20, 22, 24, 26, 40, 42-44, 48, 52, 60, 67, 70, 71, 80, 84, 86, 90, 94, 99, 100, 111-112, 121, 134-136, 139, 141-142, 146, 151, 160, 167, 182, 189, 192, 194, 200-201, 207, 210-211, 224, 226, 229, 238, 240, 246

Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe din Moldova 53, 54, 59, 62, 69, 74, 80, 82, 84, 85, 87, 94, 102-104, 110-111, 135-137, 143, 162, 173, 175-177, 181, 198, 219, 220, 223-224, 245

 

 

Chişinău, 2009

top

 


Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski, dr., conf. univ.