Resurse electronice e-bibliografii Dimitrie Cantemir : bibliografie


DIMITRIE CANTEMIR

 

Bibliografie

                                                                           

 

Responsabil de ediţie: dr. Lidia Kulikovski, colectarea materialelor: Taisia Verebcean, Olga Detişin (Biblioteca Naţională, Biblioteca Ştiinţifică Centrală a AŞM, Biblioteca Municipală „B. P.Hasdeu”) , organizarea materialului: Ludmila Pânzari; Taisia Verebcean, indexuri auxiliare Taisia Verebcean, lector: Vlad Pohilă, culegere computerizată: Elena Grăjdeanu

.

 

 

Cuprins:  - Prefaţă;  - Introducere;  - Editiile operelor scrise lui Dmitre Cantemir- Scrisori;  -Manuscrisele lui Dmite Cantemir; Fragmente din operă;  - Referinţe critice la opera lui D. Cantemir;  - Partea II;  - Partea III;

 

 

 

                                                                 

Prefata

 

Prezenta lucrare este dedicată aniversării a 330-a de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, domnitor al Moldovei, cărtu–rar, savant, scriitor.

Ediţia include: surse din bibliografiile precedente apărute la Chişinău (??�?�, ?. �?????� ??�?????: �??�???�� �?????–?�??. – ?., 1973), Iaşi (Dimitrie Cantemir: Biobibliografie. – Iaşi, 1973) şi Bucureşti (Dimitrie Cantemir, reflectat în colec–ţiile Bibliotecii Metropolitane Bucureşti) cu ocazia aniversării a 300 de ani de la naşterea scriitorului, fiind completată cu sur–se bibliografice apărute după 1973.

Selectarea materialelor a fost terminată la 1 noiembrie 2003.

Pentru completarea informaţiei au fost consultate cata–loagele Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fonduri–le bibliotecilor „B. P. Hasdeu”, Târgu Mureş, O. Ghibu, M. Lomonosov, cataloagele electronice ale Bibliotecii de Stat şi ale Bibliotecii Naţionale din Rusia, Bibliotecii Naţionale din Cehia, Bibliotecii Congresului din SUA, Catalogul Colectiv al Franţei.

Lucrarea are următoarea structură:

                                                                                                                                                    top

                                                                                               Introducere

 -   Operele lui Dimitrie Cantemir

 Manuscrise

 Scrisori

 -  Opere complete

 -  Fragmente din operă

 -  Referinţe critice la opera lui D. Cantemir

 -  Recenzii, note, însemnări

 -  Recenzii la ediţii aparte

 -  Referinţe la personalitatea lui D. Cantemir

 -  Dicţionare, bibliografii, enciclopedii, istorii literare

 -  Articole şi culegeri

 -  Dimitrie Cantemir - om de stat şi politic

 -  Dimitrie Cantemir - scriitor 

 - Dimitrie Cantemir - savant-enciclopedist

 -  Dimitrie Cantemir -  istoric şi orientalist

 -  Dimitrie Cantemir - filozof

 -  Dimitrie Cantemir -lingvist

 -  Dimitrie Cantemir -geograf şi etnograf

 -  Concepţii religioase,  estetice, pedagogice 

 -  Concepţii economice, sociologice

 -  Dimitrie Cantemir - muzician

 -  Familia lui Dimitrie Cantemir

 -  o    Antioh Cantemir

 -  o    Maria Cantemir

 -  Dimitrie Cantemir în literatură  şi artă

La baza aranjării descrierilor bibliografice se află criteriile alfabetic şi cronologic. Fiecare compartiment este divizat în două părţi: din Cărţi şi din Periodice şi culegeri, la început apar descrierile în limbile română, engleză, germană, care sînt urmate de cele în limba rusă, prezentate în original. În compartimentul Ediţiile operelor, operele sînt prezentate în ordinea cronologică a apariţiei. Celelalte materiale sînt aranjate în ordine alfabetică, iar în cazul aceluiaşi titlu ele apar în ordine cronologică. Compartimentul Referinţe critice la opera lui D. Cantemir include două subdiviziuni: Recenzii, note, însemnări (conţine materiale despre opera scriitorului în general), aranjat în ordine alfabetică şi Recenzii la ediţii aparte, aranjate în ordinea alfabetică a operelor. Comparti–mentul Referinţe la personalitatea lui D. Cantemir conţine mai multe subdiviziuni, care demonstrează multilateritatea personalităţii domnitorului. Capitolul Dimitrie Cantemir - om de stat şi politic conţine descrieri despre activitatea politică a domnitorului, concepţiile juridice, relaţiile cu Petru cel Mare şi anii de viaţă în Rusia. Compartimentul Dimitrie Cante–mir în literatură şi artă inserează referinţe la lucrările, create de:

--                    plasticieni (pictură, sculptură),

-                     scriitori (versuri, proză)

-                     cineaşti (film, spectacole)

-                     lucrări arhitecturale

consacrate domnitorului.

Pentru facilitarea utilizării bibliografiei, pentru o cău–tare rapidă a materialului sînt organizate Indexurile auxiliare: de nume, de titluri şi de surse bibliografice şi indexul alfabetic al personalităţilor istorice întîlnite în lucrare.

Descrierile bibliografice sînt executate conform STAS-ului 5309/1-89 Descrierea bibliografică a documentelor. Abre–vierea cuvintelor s-a făcut conform STAS-ului 8256-82 Pre–scurtările cuvintelor şi expresiilor tipice româneşti şi străine din referinţele bibliografice.

                                                                                                                                       top

 

EDIŢIILE OPERELOR LUI DIMITRIE CANTEMIR

 

Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau

Giudeţul sufletului cu trupul (1698)

 

1.    Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul. Prin de  truda, şi de osteninţă iubire a lui Ioan Dimitrie Constantin Voievod. Întâiu izvodit, şi de iznoavă din vechiul şi noul Testament, în slava şi folosinţa Moldovenescului neam. În vremile, a Măriei sale Blago–cestivul prea Luminatul Moldavii oblăduitoriu Ioan Antioh Constantin Voievod, alcătuit. Turma a Pravoslavnicului Mol–dovenescului nărod, de pre Osvinţitul Părintele Savva Arhie–piscopul şi Mitropolitul Suceavii Ocârmuinduse. Iară cu osâr–dia, şi  epitropia cinstitului şi blagorodnicului boiar dumnea–lui Lupul Bogdan hatmanul, sau tipărit în oraşul scaunului domniei. - Eaşi, 1698. – 10+138+6 p. - Text tipărit în două coloane în limbile  română şi greacă.

 

2.    Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul: manuscris copiat de popa Ioan din Vizogna, (Ocna Sibiului, 1703; copie din 1753 de Săidăcarul Constantin) // Arhiva istorică a României. – 1865. – nr. 2. –  P. 82-170.

 

3.    Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul // Cantemir, Dimitrie. Opere. Tipărite de Societatea academică română. Tom. 5. Partea I. Eveni–mentele Cantacuzinilor şi Brâncovenilor; Partea II. Divanul / pref. şi glosar de G. Sion. – Bucureşti, 1878. – P. 35-241, IV, 24 p.

 

4.    Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul a lui Ioan Dimitrie Constantin Voievod: [fragm.] // Dodiţă, Gheorghe;  Marin, Vitalie. Istoria limbii şi a literaturii vechi moldoveneşti: Crestomaţie. – Chişinău, 1966. – P. 279-284.

 

5.    Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul a lui Ioan Dimitrie Constantin Voievod / ed. îngrijită şi studiu introductiv de Virgil Cândea. – Bucu–reşti: E.P.L., 1969. – 573 p., 8 f. facs. – (Scriitori români).

 

6.    Divanul sau gâlceava  înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul // Cantemir, Dumitru. Opere com–plete. – Bucureşti, 1974. – Vol. I. – P. 489 p.

 

7.    Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul / text stabilit, comentarii, glosar de Virgil Cândea, postf. şi bibliogr.: Alexandru Duţu. – Bucu–reşti: Ed. Minerva, 1990. – 408 p.

 

Imaginea tainică a ştiinţei sacre (1700)

 

1.    Sacrosanktae scientiae indepingibilis imago, tom primus quo comprehenduntur Theologo-physices Principia sacra, authore Demetrio Principe Moldavo / trad. rom. de Nicodim Locusteanu, cu titlul Metafizica; pref. de Em. C. Grigoraş. -  Bucureşti: Ancora, (1928). – 346 p.

 

 

Mic compediu asupra întregii învăţături a logicii (1701)

 

1.    Compendiolum universae logices institutionis // Cantemir Dimitrie. Opere. Vol. VI. – Bucureşti: Tipogr. Academiei Ro–mâne, 1883. – P. 409-468.

 

2.    Compediolum universae logices institutiones // Cantemir Dimitrie. Opere / tipărite de Societatea academică română. Vol. 6. – Bucureşti, 1883.

 

3.    Mic compendiu asupra întregii învăţături a logicii / trad. din lb. lat. de Dan Sluşanschi; st. introd., note şi indice de Alexandru Surdu. - Bucureşti: Ed. Ştiinşifică, 1995. – 172 p.

 

Doctrina fizicii generale a lui Van Helmont  (1701)

 

4.    Laudă cătră izvoditoriu şi cătră virtuţia învăţăturii lui // Cantemir, Dimitrie. Opere. Vol. VI. - În lb. rom. şi lat. - Denumirea latină: Joannis Baptistae Van Helmont, Physices universalis doctrina.

 

Tratat de muzică turcească (1703-1704)

 

5.    Tarifu ilmi musiki ala veghi maksus: [fragm.] / Vekta Raouf. Le Pechrev, ouverture instrumentale // Revue Musicale, VII (Paris). – 1907. – Nr. 5. -  P. 117-122.

 

Istoria ieroglifică (1705)

 

6.    Istoria ieroglifică. Compendiolum universae logices institutiones. Encomium in I. B. Van-Helmont: manuscris ro., cu 770 de  sentinţii, un Vol. de 700 p.; Opere. – Vol. Hasdeu. – Bucureşti: Tip. Academiei Române, 1883. – P. 1-408;

 

7.    Lupta dintre Inorog şi Corb (roman alegoric). Pe înţelesul tuturor, cu o pref. şi note de Emil C. Grigoraş. - Bucureşti: România Nouă, 1927. - 351 p.

 

8.    Sentenţii, publ. după categorii, cu un vocabular, mai ales pentru uzul şcolar, de Em. C. Grigoraş, Bucureşti: Oltenia, (1933). - 10 p.

 

9.    Istoria ieroglifică / ed. îngrijită cu un articol introductiv şi glosar de Iosif Varticean. – Ch.: Ed. de Stat a Moldovei, 1957. – XII,  410 p. cu 14 facs.; 4 f. port. (Filiala  Mold. a AŞ a URSS, Inst. de istorie, limbă şi lit.).

 

10. Istoria ieroglifică / ed. îngrijită şi studiu introductiv de P. P. Panaitescu, I. Verdeş. –  Bucureşti: E. P. L., 1965. – (Scriitori români).

Vol. I. VII-XCVIII. – 269 p.; 16 f. il.

Vol. II. – 496 p. 16 f. facs., portr.

 

11. Istoria ieroglifică: [roman alegoric] / îngrijirea textului, art. introd. şi glosar de Iosif Varticean. – Ed. a 2-a. – Chişinău: Cartea mold., 1973. – 394 p. – (Clasicii lit. mold.)

 

12. Istoria ieroglifică / ed. ilustrată de Simona Runcan; postf. de Ion Verdeş. – Bucureşti: Ed. Minerva, 1973. – 567 p., fig.

 

13. Istoria ieroglifică. Vol. I-II / ed. îngrijită, note şi glosar de Ion Verdeş şi P. P. Panaitescu; pref. şi tabel cronologic de Alexandru Duţu. – Bucureşti: Ed. Minerva, 1978.

Vol. I. - XXXV+343 p.

Vol. II. - 358p.

 

14. Istoria ieroglifică: Roman alegoric pentru şc. medie / glosar şi pref. de L. Ciobanu. – Ch. : Lit. artistică, 1987. – 391 p.

 

15. Istoria ieroglifică / postf. de Elvira Sorohan. – Iaşi: Junimea, 1988. - 648 p.

 

16. Istoria ieroglifică. – Bucureşti: Ed. Prietenii cărţii, 1996. – 320 p.

 

17. Istoria ieroglifică: [în 2 vol.]. - Ch.: Litera, 1998. – Reprod. după ed.: Bucureşti: Minerva, 1983.

Vol. I. – 312 p.

Vol. 2. - 383 p.

 

18. Istoria ieroglifică. Povestiri exemplare. – Ch.: Cartea Moldovei, 2003.

 

Panegiricul lui Petru I (1714)

 

19. ??�????? ???�?� �??????�?�. ????� ???��?�… ???., ?�–?��??? ? ?�??��???�? ?��??� ??�?????�???�? �??�–??�?�?? ?????�?�?? ?��??? ? ???��???… ?�???��?�–???� ?�???�??�?� ?�?��????�? ?�?�� ? ���???? ?�??��?–??�?��… ???�?� ??�????? � ??�??-?????��???, � �??� ?�?�?�?? �?�? 1714, ?????… �? ?�?�??�? �??�???? ??–�?���?. – ??�.: ??�??-?????��??, ???., 1714. - 13 ?. - ???. �. ? ????? ????�. �? ?�?. ? �???�. ?�????. Panagyricum juvenis principis Russise et Moldaviae sept. aetatis,  imperatori Petri,  anno 1714 (lat. şi ru.), St. Peterburg, 1714.

????? �? �??. ?�.: Petro Primo Hyper-Serenissimo et Potentissi?o Pio, Victori et Clementissimo imperatori Domino et Protectori Suc Panegyricum Holocaustum humil–lime litat et offert, Inclutae et Theophruritae Phalangis Sanktae Metamorthoseos, Miles nec non, Sacri Sosa: Imperij Princeps et Moldauae �ovrodarowicz, Servus deditus, Serbanus Cantemyr.

 

20. ????� ???��?� ????�??�?�???� ? �????��?�???�, ��??��????�?�???� ?��?�???�?, ? �????��???�?�???� ???????�?�, ?�?��??? ? ?�??��???�? ?��??� ??�???–??�???�? �???�???�?? ????�?�?? ?��??? ? ???��??? ????�?��??? ? ��?�? ???�????� ?��?? ?�??�?� ???��–????�?? ?���?? ? ?�???��?�???� ?�???�??�?� ?�?��??–??�? ?�?�� ? ����????� ?�??��???�?�  �???�??� ??�. ???�?� ??�?????, � ?. ?????��??? � �??� ?�?�?�?? �?�? 1714 ?????, ???��?? ??��?�?� ���????? ?��??� �??� �? ?��?�??�? �??�???? ??�?���? // �?�?? ?. �. ???�??? � ??��? ? �?�?? ?���?�??�?� ?�??��??? ?�?�? ?��???�??�? ??�??????, ?��?�?��?? ?. ?????��????�� ???�???? �?�? ?�?���?? ??��???�?�? �a??�? ? ?�???�???? ????����?, ? ? ???��??�???  ?���?���?? ?�?�?� ??�??????��. – ?.: ��?�. ???. � �. ���??��?, 1783. – ?. 323-328.

21. Le panégyrique de Pierre le Grand / édité par E. Lozovan. – Kobenhavn: Romansk institut, Kobenhavns univeristet, 1981. – 51 p. LC

 

Interpretarea  naturală a monarhiilor (1714)

 

22. Monarchiarum physica examinatio (lat. 1714); o trad. rom. de Gh. Haupt, Studiu asupra naturii monarhiilor // Studii: Rev. de istorie. – IV. - Nr. 1. – 1951. – P. 218-222.

 

23. Monarchiarum physica examinatio [e?????�?���? ?��?��?�?? ?��????�] //  ????���?? ?�??�???? ???�???�? XVIII-XIX  ��. – ?.: ?���???�, 1961. – ?. 69-77.

 

24. Monarchiarum physica examinatio. – Interpretarea naturală a monarhiillor // Studii şi cercetări de bibliologie. – Bucureşti: Ed. Academiei RPR, 1963. – P. 269-276.

Studiu introductiv de I. Sulea-Firu şi publicarea în original în limba latină şi în  traducere nouă a tratatului filozofic al lui Dimitrie Cantemir.

 

25. Interpretarea naturală a monarhiilor // Cantemir D. Descrierea Moldovei. – Bucureşti: Ed. Tineretului, 1967. – P. 61-70.

 

26.  Monarchiarum physica examinatio / coment. de E. Lozovan. – Kopenhagen: Romansk institut, Kobenhavns universitet, 1983. – 40 p.

 

Descrierea Moldovei (1716)

 

27. Descriptio Moldaviae Historisch-geographisch und politische Beschreibung der Moldau, nebst dem Leben des Verfassers (lat. - 1714-1716); trad. germ. Beschreibung der Moldau / publ. de A. V. Büssching // Magazin fur die neue Historie und Geographie, Hamburg.

Vol. III. - 1769. - P. 537-574;

Vol. IV. - 1770. –  P.1-120.

 

28. Historisch-geographisch und politische Beschreibung der Moldau, nebst dem Leben des Verfassers und einer Landcharte. – Frankfurt und Leipzig, 1771. – 341 s; I port., I hartă.

 

29. ??�?��??� ?�? ????�??��� ??�???�?�???�� �? 1770 ?��. – ??�: ??? ???. ???�???? �?�?, [1769]. - [70]?.,  1 �. ????.

�? ???. 29-70: “?????�? ??�???�?�???�? �????�?? ?�?????�? ?���?�??�?� ? �?????? ???�� �??�?? ? ??????�???? ?�????, �???�� ? �??����, ? �?��????��?�? ??? �???��” [�. �. ???�?�]. ?�?�? 1-? “� ?���?�??”  ?���?�?�? � ?�?????�?? ?� �???�??�� ?�?�???? �. ?. ??�??????.

? ????�? ???��??�? ???�??��?��?? ????? ?�� �??�?�??? “Regiones Pont. Evx.  et Mar. Casp. Adjacentes”.

??????�???�� � “?��??�?? ?��?�?�?�, �?�??��?? ?� ????�??�����…”,  �. 3. - ?. 91-121. - ????�? ?�????�? ????? � ?��?�?? Hoigold”s “Beylagen zum neuveranderten  Russland”. II. –  Riga und Mietau, 1769. – C. 437-450.

 

30. ??�?��??� ?�? ????�??��� ???�??�???�� �? 1790 ?��. – [??�]: ??? ???. ???�???? �?�?, 1769. – 76 ?.   

�? ???. 31-76: “� ??�???�?�?�?? ?���?����, � ?? ?�??? ��???�??? ????�?�?�???, �???, ???�?? ? ?��?�?�???”. [?. �. �????].

??????�???�� � “?��?�??? ?��?�?�?�, �?�??��?? ?� ????��?�����…”, �. 3. -  ?. 52-90.

?. ?. ????????� ?????, �?� ????�? �????? “�?????���?�? ?� ???�???�???�� ?�?�???? ?�?�? ??�?????? ”Descriptio antiqui et hodierni  status Moldaviae”.

 

31. ???�??�???�?,  ??�???�?�???�? ? ?��???�???�? �????�?? ?���?�?? ? ??��?? ?��?�???�?. ? �???�?�?� ???���??�?? ????�?� �???�?� �?�??�. - ?: ��?�. ???. � �. ���??��?, 1789. – XLIV, 388 ?.

?�????� ????��� ?�?�?� ? ??????, �?���??��?���?� ?. �. �???�?�? ? ???�??���??? ?. �. ??��??? � “Magazin für neue Historie und Geographie, Hamburg, 1769. - �. 3. – ?. 537-574; 1770. -  �. 4. – ?. 1-120. ?�????��?� �? ???. V-XXXIII �?�???�?�????� ��??? “??��� �??????? ??�??????” ????�?�?� ?� “Geschichte des Osmanischen Reichs” ??�?????? (�amburg,  1745).

 

32. Scrisoarea Moldovei de Dimitrie Cantemir Domnul ei. Carea acum întîiu s-au tipărit în zilele binecredinciosului…Domnului nostru Ioan Sandu Sturza Voevod… . - Tip. Mănăstirii Neamţ, 1825. - 4 ff nepag.+344 p.

 

33. Descrierea Moldaviei / cu o notiţă biografică de C. Negruzzi. – Ed. a 2-a. – Iaşi: Tip. Franco-rom, 1851. – 316 p.

 

34. Scrisoarea Moldovei / reeditată de către T. Boldur-Lăţescu. – Iaşi: Imp. Berman, 1868. - 330 p.

 

35. Descriptio antiqui et holdierni status Moldaviae. (Ex museo asiatico Academiae imp. Scient. Petropol) / pref. de A. Papiu Ilarianu.- Bucureşti: Tipogr. curţii (Lucrătorii asociaţi), 1872. – XII. –  154 p. 2 f. facs. – (Cantemir D. Opere. Vol. 1).

 

36. Descrierea Moldovei / tradusă de A. Papiu Ilarianu şi I. Hodosiu din textul original latinesc aflat în Museul asiatic al Academiei imperiale de la St. Petropol. - Bucureşti: Tipogr. curţii  (Lucrătorii asociaţi), 1875. - XVI, 171 p; 1 hartă; 1 f. facs.

 

37. Descrierea Moldovei / introducere de Miron Nicolescu. – Bucureşti, 1909. – 272 p. cu o hartă. - (Biblioteca pentru toţi).

Cuprins: Prefaţă de G. F. Miler. - P. 17-21; Negruzzi C. Prezentare din viaţa Principelui Dimitrie Cantemir. - P. 22-28.

 

38. Descrierea Moldovei / trad. de pe originalul latinesc la 200 de ani de la moartea autorului (21 august 1723) de G. Pascu. – Bucureşti: Cartea Românească, 1923.

 

39. Descrierea Moldovei. - Bucureşti: Alcalay, 1933. - 146 p.

 

40. Descrierea Moldovei / în traducere de G. Pascu. - ed. a II-a. - Bucureşti: Tip. Rom. unite, 1938. - 280 p.

 

41. Descrierea Moldovei / trad. de Gh. Adamescu. - Bucureşti: Cartea românească, 1935. - 172 p;

 

42. Descrierea Moldovei. - Bucureşti: Cartea românească, 1941. – 206 p.;

 

43. Descrierea Moldovei / trad. din latină de Gh. Adamescu. – Bucureşti: Cartea Românească, 1942. - XXXI, 173; 3 portr.

 

44. Descrierea Moldovei / trad. de P. Pandrea; cu pref. membrului Academiei C. I. Gulian. – Bucureşti: E.P.L., 1956. – 295 p.; 1 f. portr. – (Biblioteca pentru toţi).

 

45. Descrierea Moldovei / trad. de P. Pandrea; cu pref. de A. Borş. – Chişinău: Şcoala sovietică, 1957. –  215 p.; 6f. il., 1 hartă.

 

46. Descrierea Moldovei / pref. şi note de C. Măciucă. – Bucureşti: Ed. Tineretului,  1961. –263 p. cu portr. – (Biblioteca şcolarului).

 

47. Descrierea Moldovei / pref., antologie şi note de C. Măciucă. - Bucureşti: Ed. Tineretului, 1965. – 328 p. cu portr. – (Biblioteca şcolarului).

 

48. Descrierea Moldovei / studiu introductiv, antologie şi note finale de C. Măciucă. – Bucureşti: Ed. Tineretului, 1967. – 328 p. – (Lyceum 10). - Bibliogr.:  p. 321-324.

Conţine: Istoria ieroglifică: [Fragm.]. – Interpretarea naturală a monarhiilor. – Descrierea Moldovei. – Viaţa lui Constantin Cantemir zis cel Bătrân, domnul Moldovei: [Fragm.]. – Hronicul vechimei a  romano-moldo-vlahilor: [ Fragm.].

 

49. Beschreibung der Moldau. Faksimiledruck der Originalausgabe von 1771 / Nachwort von Constantin Măciucă. Mit einem eröuterdon Namen-und sachverzeichnis und Anmerkungen von Dieter Roth und Rolf Frieder Mormont. – Bucureşti: Kriterion Verlag, 1973. – 392 p. – Reprod. foto a ed. germane: Frankfurt und Leipzig, 1771.

 

50. Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae. Ad fidem codicum duorum in Bibliotheca Academiae mosquitanae scientiorum servatorum post Alexandrum Papiu Ilarian iterum edita=Descrierea Moldovei / trad. după originalul latin de Gh. Guţu; introducere de Maria Holban; coment. istoric de N. Stoicescu; studiu cartografic de Ioane Constantinescu; cu o notă asupra ediţiei de D. P. Pippidi. – Bucureşti: Ed. Academiei R. S. România, 1973. – 404 p., fig., facs., h.

 

51. Descrierea Moldovei  / postf. şi bibliogr. de Magdalena Popescu. – Bucureşti: Ed.: Minerva, 1973. –344 p., h.

 

52. Moldova leirása / Forttitotta Köllô Károly, cselényi Béla, Debreczeni József; Az elôszôt irta Cselényi Béla. – Bukarest: Kriterion Kiadó, 1973. – 224 p.

 

53. �????�?? ?���?�?? / ???. ? �??. ?�. �?��?�? ??�??????�?; ??�., �??�?. ????�?, ?????�. ? ?�???�?. �. ?. ???�?????�?�. – Ch., 1973. – 222 ?. – ???�., ???�?. –?????���., ??�??. �??�. - ?. 205-219.

 

54. Descrierea Moldovei / trad. din lb. latină de Nicolai Costenco. – Chişinău: Cartea mold., 1975. – 215 p.

 

55. Descrierea Moldovei / postf. şi bibliogr. de Magdalena Popescu. – Ed. II. – Bucureşti: Ed. Minerva, 1976. – 288 p., h.

 

56. Descrierea Moldovei / ed. îngrijită şi pref. de Constantin Măciucă. – Bucureşti: Ed. Ion Creangă, 1978. – 264 p.

 

57. Descrierea Moldovei / pref. şi tabel cronologic de Leonida Maniu. – Bucureşti: Ed. Minerva, 1981. – XXXVIII+265 p.

 

58. Descrierea Moldovei / trad. din lb. lat. de Nicolai Costenco; pref. şi coment: Vasile Coroban; prez. graf.: Boris Brânzei. – Ed. a  2-a. –  Chişinău: Lit. artistică, 1982. – 213 p., il. – (Biblioteca şcolarului).

 

59. Descrierea Moldovei / postf. şi bibliogr. de Magdalena Popescu. – Bucureşti: Ed. Minerva, 1986. –208 p.

 

60. Descrierea Moldovei / ed. îngrijită de P. Balmuş; prez. graf. de I. Severin. – Chişinău: Lit. artistică, 1988. – 234 p. - (Aleea clasicilor).

Reluarea textului după “Scrisoarea Moldovei” de Dimitrie Cantemir domnul ei, apărută la 1825 la Mănăstirea Neamţ în traducere din limba germană.

 

61. Descrierea Moldovei / pref. Permanenţa şi paradoxul unei cărţi de căpătâi de Ion Ciocanu; prez. grafică Isai Cârmu. – Chişinău: Hyperion, 1992. – 158 p. - Rezumat în lb. fr., sp., en., ru.

 

62. Descrierea Moldovei / tabel cronologic Leonida Maniu; cop. Isai Cârmu. – Chişinău: Litera, 1997. – 256 p. – (Biblioteca şcolarului).

 

63. Descrierea Moldovei / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu. – Ch.: Litera; Bucureşti: Litera Int., 2001. – 254 p. ­– (Bibl. şcolarului: ser. nouă; 221).

 

Istoria măririi şi decăderii Imperiului Otoman (1714-1716)

 

64. Historia incremenatorum atque decrementorum Aulae Othomanicae (lat. 1714-1716) (Cu “Annotationes”: trad engl. The history of the growth and decay of the Ottoman Empire. Writen originally in Latin, By Demetrius Cantemir late Prince of  Moldavia / translated into English from the Author’s own Manuscript by N. Tyndal. 2 vol. – Londra:  J. J. a. P. Knapton, 1734-1735, XVI + 160 p. + 22 pl.

Content: Part. 1. Containing the Growth of the Ottoman Empire, from the Reign of Othoman the Tounder to the Reign of Mahomet IV. That is, from  the year 1300, to the Siege of Vienna, in 1683–1734. –XV. - 272 p. I map.

Part. 2. The history of the Decay of the Ottoman Empire, from the reign of Mahomet IV. To the reign of Ahmed III. Being the history of the Author”s own. – 1735. – P. 273-460.

 

65. Histoire de L’Empire Othoman où se voyent les causes de son aggrandissement et de sa décadence. Avec de notes très instructives / Par S.A.S. Demetrius Cantemir, prince de Moldavie / trad. par M. de Jonquières, commandeur, chanoine régulier de l’Ordre hospitalier de Saint-Esprit de Montpellier. 2 tomes réunis dans 1 vol. – Paris: Louis Etienne Gaman, 1743. - În alte surse sînt indicaţi ca editori: Despilly, MDCCXLIII; Barois fils, 1743. - 2 Vol. (XLVIII+300, 389 p.). – Band. grav. par F. G. Scotin et par Nioul.

 

66. Histoire de L’Empire Othoman où se voyent les causes de son aggrandissement et de sa décadence. Avec de notes très instructives / Par Demetrius Cantemir, prince de Moldavie / trad. en franc. par M. de Jonquières; ed. donné par P. Desmolets. T. 1-4. – Paris chez Nyon fils, 1743. – în alte surse ca editor apare: Savoye; Huart; Le Clerc.

T. /II/, CXLIV. – 366 p.

T. 1. - 502 p.

T. III. - 576 p.

T. IV. - 568 p.

 

67.  Geschichte des Osmanischen Reichs nach seinem Anwachse und Abnehmen. Beschrieben  von Demetrie Kantemir, ehemaligem Fürsten in Moldau. Nebst den Bildern der Türkischen Kaiser. Aus dem Engl. Ubersetzen. – Hamburg Herold, 1745. – 64 + 852 p. + 23 gravuri şi un plan al Constantinopolului.

 

68. The history of the growth and decay of the Othoman Empire / translated into english by N. Tyndal. – Ed. II. – 2 Vol. – London, 1756. –  4+XV+460 p.

 

69. ???�??? ?�??�?�?� ?�?��????�? �? ???�?� �?���?�?? ���?� �� ���?�??? �????� / ???. ? �??. - �. 1-2. – ?.: ��?�. ???., 1828.

�??�. o????�?�?: Geschichte des Osmanishen Reihs von seiner ontstehung bis auf die neuesten Zeiten/Nach Kantemir, Galletti und d”Ohsson.

�. 1. - 103 ?.; �. 2. - 91 ?. - � ����? ?????�??? / ?�??. ????��� ?  �??. �? ???. �????? ?�?�? �? �??�?�.

 

70. Istoria Imperiului Ottoman. Creşterea şi scăderea lui / cu note foarte instructive de Demetriu Cantemir principe de Moldavia; trad. de dr. I. Hodosiu. 2 Vol. – Bucureşti: Ediţiunea Societăţii Academice Române, 1876-1878. – (Operele princepelui Dimitrie Cantemir. Vol. III-IV).

Vol. I. De la domnia lui Osman până la  domnia lui Muhamed IV… 1300-1683, 1876. – 41, 410 p.

Vol. II. De la domnia lui Muhamed IV până la domnia lui Ahmed III. 1683-1712, 1878. – P. 412-807. –  CXXXVI.

71. Istoria Imperiului Otoman / pref., studiu introductiv de Virgil Cândea; text ales, note, variante şi traducere de Dan Sluşanschi // Manuscriptum. – 1985. – 16. - Nr. 2. – P. 17-42; 1986. – 18. - Nr. 2. – P. 33-58.

72. Creşterea şi descreşterea Imperiului Otoman. – Bucureşti: Roza vânturilor, 1999. – 1064 p.

73. Incrementorum et decrementorum Aulae Othomanicae sive Aliothomanicae Historiae a prima gentis origine ad nostra usque tempora deductae libri tres / pref. de Virgil Cândea; ed. critică de Dan Sluşanschi. – Oradea: Timişoara: Amarcord, 2001. – 550 p.

Viaţa lui Constantin Cantemir (1716-1718)

 

1.    �?�??, ?. �. ???�??? � ??��? ? �?�?? ?���?�??�?� ?�??��??? ?�?�? ?��???�??�? ??�??????, ?��?�?��?? ?. ?????��????�� ???�???? �?�? ?�?���?? ??��???�?�? �a??�? ? ?�???�[?]??? ????����?, ? ? ???��??�??? ?���?���?? ?�?�?� ??�?????? / ????�?� ? ?��?� �. �. �?�???-????�???�. -  ?.: ��?�. ???. � �. ���??��?, 1783. –  ???II, 408  ?.: 1 �.  ??��. 8.

????? ????�. �? ?�?. ? �???�. ?�????.

????? ��??��??���?� ??�?��?�?�?? �. ??�?????? “De vita et rebus gestis Constantini Cantemiri Principis Moldaviae” [“� ??��? ? �?�??�??? ?���?�??�?� ?�?�? ?��???�??�? ??�??????”] �?�?????    ?�??? ?. 1-261. ?��????? ?????: �?�???�?? �.  ??�??????. - C. 275-312. – ????�? ??� ??�?��?�?�?�. - ?. 313-314. - �??��? [�? �???�. ?�.] �?��?� ??� ?� ?����� ???�???? � ��?�? �??�?�??�� ???�????. - ?. 315-316. – ??� ???�?  ?  �??�?��???. - ?. 317-362. – ???� ?�?�?� ??�?????�� [????���?�??]. - ?. 362. – ?��????? � �????�??? � ?�???? 1711 ?��? ? ?���?�???? ?�??��???? ?�?�?? �??????? ?��???�??���?�?? ??�?????�? ?���?�???? ��?? ? ��?�??��. - ?. 363-400.

 

2.    Vita Constantini Cantemyrii cognomentio senis, Moldaviae Principis ex autographo auctoris (lat. 1716-1718) // Opere. - Vol. VII. - Bucureşti: Tip. Academiei Române, 1883. - 88 p.

3.    Viaţa lui Constantin Vodă Cantemir / text latin şi trad. românească de Nicolae Iorga. – Bucureşti: Tip. cărţilor bisericeşti, 1925. - 92 p. + XV +126 p.

4.    Viaţa lui Constantin-Vodă Cantemir / trad. rom. de Nicolae Iorga; ed. două, îngrijită de Liliana Iorga. – Craiova: Scrisul românesc, 1942. – 194 p. cu il. – (Clasicii români comentaţi).

5.    Viaţa lui Constantin Cantemir zis Bătrîn domnul Moldovei. – Bucureşti: E.S.P.L.A., 1959. - 164 p.

6.    Viaţa lui Constantin Cantemir, zis cel bătrân, domnul Moldovei / în româneşte de Radu Albala; cuvânt înainte de P. P. Panaitescu. –  Bucureşti: E.S.P.L.A., 1960. – XXVIII, 163; 5 f. il.

Din cuprins: Dimitrie Cantemir în literatura română. – Împrejurările în care a scris D. Cantemir Viaţa lui Constantin-Vodă. – Valoarea istorică a Vieţii lui Constantin Cantemir. – Valoarea literară a Vieţii lui Constantin Cantemir.

 

7.    Opere. Viaţa lui Constantin Cantemir [Domnitor al Moldovei între anii 1683-1693] / text stabilit şi tradus [din limba latină de Radu Albala; introducere de Const. C. Giurescu. – Bucureşti: Ed. Minerva, 1973. – XLIV+249 p., fig. – (Scriitori români).

 

                                                        Evenimentele Cantacuzinilor şi Brâncovenilor (1717-1718)

 

8.    �?��?? ??���?�?? ???�?�?��?� ��??? �????�?? �? �???�?? ??�???��?��?? � �?�???? ?�?��??, ? �??�?��?��� / ???�. ? ?�???: ?�?�?� ?�? ?��?��?? �??????, ��???��?? ? �?�����??���?? ?????? ?�?��??? ???????�?? ????? �?�??�?�, ? 1698 ?��? �?�? �� �?�??????�?� ???? / �???�???� ? ��??????????? � ??�?�??��? ????�? ?????��, ???��?��?? ?��??�?���? ?�?�?, ??� ???????�???�?� �?�?�???�?. �???� 2. – ??�.: ???�???? �?�?, 1772. – ?. 291-313. ?�?�? �? �??�?�.

 

9.    Wunderbare Fügungen der gottlichen Rache an der Familie der in der Wallachey barühmten Kantakuzenen, wie auch der Brankowanischeen Familie // Bacmeister H. L. C. Russische Bibliothek zur Kentnise des gegen wartiges Russland. – Riga; St. Petersburg; Leipzig, VIII, 1783. - P. 147-184.

 

10. ?��???? �??��??�????? ��???�?? � �?�????. – �?�?, 1795. - În lb. greacă.

 

11. Evenimentele Cantacuzinilor şi Brâncovenilor din Ţara Muntenească / după originalul scris de autor în limba rusească, tradusă mai întâi în limba germană şi apoi în cea grecească populară la an. 1795 de G. Zavira, iar acum din nou tradusă de G. Sion // Cantemir D. Opere. Tipărite de Societatea academică română. Vol. 5. Partea I. Evenimentele Cantacuzinilor şi Brâncovenilor; Partea II. Divanul. – Bucureşti, 1878. - P. 1-46.

 

12. Scurtă povestire despre stârpirea familiilor lui Brâncoveanu şi Cantacuzinilor / ed. îngrijită, studiu informativ, note şi coment. de Paul Cernovodeanu; transcriere, fragm. şi indici de Emil Larea. – Bucureşti: Ed. Minerva, 1995. – LXXII, 17 p.

 

13.  Scurtă povestire despre stârpirea familiilor lui Brâncoveanu şi Cantacuzinilor. Memorii către Petru cel Mare (1717 şi 1718). – Bucureşti: Ed. Academiei RSR, 1986. – 270 p.

 

14. Evenimentele Cantacuzinilor şi ale Brâncovenilor / trad. de V. Vârnav // Arhiva  Românească. .- [s. a.]. -  II. - P. 207-242.

 

                                                       Loca obscura in Cathechisi qure anonymo authore slaveno (1720)

 

15. Loca obscura in Cathechisi qure anonuyo authore slaveno idio…. Edita et (...) dilucidata autore Principe Demetrie Cantemire (lat., 1720).                                   

 

                                                       Sistema religiei mahomedane (1722)

 

16. ?�???-??????? ?�? ?�??�?�?? ?�???��?�c??? ??�????. �???�???�� ?��?�?�??? ?. �. ????? �?�??�?�, ???????�?? ? ???��???�?  �???�??�??�?� / ???. ? �??. ?. ?��?�???? ??? ?�?��?? �. ??��?�?. - ??�.: ???. ??�??-?????��???, 1722. – 404 ?.  ??��. ��?. 1 �. ?�. �? ???. �. ?�?�? �? �??�?�. ?�?�? �???����?� ?� ????�?��?�?? ?�?�?�?�, ?�????��?? ????� ?????�?.

 

17. Sistemul sau întocmirea religiei mahomedane / trad., st. introd. şi coment. de Virgil Cândea. – Bucureşti: Ed. Minerva, 1977. – LXXIV+689 p., fig.

 

18. Sistemul sau întocmirea religiei muhamedane / trad., st. introductiv, note şi coment. de V. Cândea; text rus îngrijită de A. I. Ionescu // Cantemir, Dimitrie. Opere complete. – Bucureşti, 1987. –  Vol.VIII. T. 2. - 709 p. – Text paralel în lb. rusă şi română.

 

                                                       Hronicul  vechimei  a romano-moldo-vlahilor (1717-1722)

 

19. Exteria moldo-Vlahilor (text latinesc) devenit Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor întîiu pe limba latinească izvodit, iar acum pe limba românească scos cu truda şi osteninţa lui Dimitrie Cantemir… în Sant-Petersburg 1717.

 

20. ???�??���?? ? “??��??�” // �?�?? ?. �. ???�??? � ??��? ?  �?�?? ?���?�??�?� ?�??��??? ?�?�? ?��???�??�? ??�??????, ?��?�?��?? ?. ?????��????�� ???�???? �?�? ??��. �???�? ? ?�???�???? ????����?, ? ? ???��??�??? ?���?���?? ?�?�?� ??�?????��. – ?.: ��?�. ???. � �. ���??��?, 1783. – ?. IV-XXXI. - �? ?�?. ? �???�. ?�????. ????��� �????�?�? ? �???�??�?� �?�????�?� �. �. �?�???-????�???�.

 

21. Hronicul vechimei romano-mold�-vlahilor / compus de domnul Moldovei Dimitrie Cantemir / ed. pregătită de G. Săulescu. 2 Vol. – Iaşi: tip. Mitropoliei, 1835-1836.

1835. – 360 p.

1836. – 402+57 p.

 

22. Hronicul romano-moldo-valahilor alcătuit de domnul Moldaviei la anii 1710 // Chrestomaţie română / texte tipărite şi manuscrise (sec. XVI-XIX) dialectele şi populare; cu o introducere, gramatică şi un glosar romano-francez de M. Gaster. Vol. I: Introducere, gramatică, texte [1550-1710 ]. – Leipzig-Bucureşti, 1891. – P. 359-363.

 

23. Din Cronicul romano-moldo-vlahilor // Autorii români vechi şi contemporani. – Bucureşti, 1896.

 

24. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor / publicat sub auspiciile Academiei române de preoriginalul manuscript al autorului, păstrat în Arhivele principale din Moskova ale Ministerului de externe de G. Tocilescu. – Bucureşti: Göbl, 1901. LXXIII,  893 p.; f. il. 1 portr.

 

25. Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor / text ales şi stabilit, tabel cronologic, pref. şi note de Stela Toma. – Bucureşti: Ed. Albatros, 1981. – LVI+216 p.

 

26. Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor / ed. îngrijită, studiu de Stela Toma. – Bucureşti: Ed. Minerva, 1999.

[Vol. I]. – 286 p. [Vol. II]. –338 p.

 

Despre zidul Caucazian (1722)

 

27. Bayero T. S. De muro Caucaseo / coment. Academiae Scientiarum imperialis Petropolitanae. – St. Petersburg: tipis Academiae, 1726. - Tomus I. –  P. 425-463.

 

28. De muro Caucaseo // Bayer T. S. Opuscula ad historiae antiqiuam, chronologiam, geographiam, et rem numariam spectantia. – Halle, 1770. – P. 94-125.

Lucrarea se mai numeşte: Tractus orientalis Caucasi cum restigiis muri veteris in se ducti descriptus a Celsissimo Principe Demetrie Cantemirio.

 

                                                       Colecţii orientale (1722-1723)

 

29. Collectauea Orientalia. Principis Demetrii Cantemiri variae schedea et excerpta et autographo descripta. (lat.1722) (trad. dintr-un scriitor arab despre Derbend şi Daghestan). Se află aici şi studiul lui Cantemir “Regiones que ab Baku circa littua Caspium usque ad Cyircassos extenduntur” // Opere. Vol. VII. P. 2. - Bucureşti: Tip. Academiei Române, 1883. – P. 1-32 .

 

30. Jurnal persan [1722] / tradus de Grigore Tocilescu după transcrierea lui Nicolae Bantîş-Kamenski; publicat de Ecaterina Ţarălungă // Manuscriptum. - 1987. – 18. - Nr. 2. – P. 91-98.

 

 

31. The complete history of Thamas Kouli Kan (at present called Schah Nadir) sovereign of Persia. In two parts / written in French an rendered into English with improvements. Continued down to the last battle between the Persians and the Turks to which are added an appendix by the translaters and the alphabetical index, a new map of Persia and the bordering countries and a fine head of Kouli Kan, engraved from an original in the possession of Prince Cantemir. – 2nd ed. – London: J. Bridley, 1746. – 163, 140, 15 p.

32. Maxime. – Ch.: Cartea Moldovei, 2003.

                                                                                                                                                     top

 

                                                                                 SCRISORI

 

33. ????????? ?� ?����� ?��?�?���� ?�. �??????? ??�?????�? ?�??? ??????? ???�??�?�??�� ??�????. – ??�??�?? ?�??��??? ����??�?� �?� �����?�?�?? ?��?. – �???��? ?� ???�?? �?????? ??�?????? �? 23 ��?�?? 1719 ?��?. – ??�??�?? ??���?� ?�. �?. ??�??????, ???�???��?���? ?�?�?��?? ????� �?�??�?�. (17 �?�??�? 1721 ?.). – ??�??�?? �? ???�? ?�??�?? ??�?????? (17 �?�??�? 1721 ?.). – ??�??�?? �?????? ??�?????? ? ????� �?�??�?� (?��??� 1722 ?.). – ???�?� �?????? ??�?????? � ??�?�?? ????????? ?????��� ?� �?????e�??�?� 23 ??�? 1723 ?. – ???�?� ? ???????�? I ????�??�? �?????? ??�?????? � ?���?�? ??� (22 ?�?�??? 1723 ?.). – ?��??�?���?����? ??�??�?? ?�??�?? ??�?????? ? ????� �?�??�?� (25 ??? 1724 ?.) // ????????� ?. �?�?? ? �??????�?? � ?�???? ??? ????? �?�??�?. ?. 1. ��?�?�?? � ???�??? ??�?�???�?? � ?�???? XVIII ??��????. – ??�., 1862. – ?. 567-578.

 

34. Scrisoarea adresată unui membru al Academiei din Berlin / publicată de O. Densusianu // Rev. critică (Iaşi). – 1894. – Nr. 2. –  P. 62-68.

35.  [???�?�] �?. ??�?????? �?���?a???�� ????????�� ? ?. ???��?�??�?� 2 ??�? 1711 ?��? // ???�??�???� ?. �. ����? ? ?�?�??? 2 ??�? 1711 ?��?. (??�????? �????�??). - ??�., 1898. – ?. 119-120.

???�?� �?�?�?�� � ?�??� ?�� � 114. � �?? �. ??�????? ?���????, �?� ?�?�?� ? �??�? ?� �???� ?�??� ?�??��????�� ? ????�?��??? �? �?? ��?�????�? ? �?�?� �??? �??��??, �?�? ?��??�??? ? ���?�??�???, ? ????�? ? ?��???????? ���???? �� 15-20 �??�? c??� ????�?” ? ??�??? �??�???� �???�?�?�?? ?�????? ���?? ??�??� ?�?�?.

36. ???�?� ?�?�? �??????? ??�?????? ? ???�� ??�???�� ?����???�� / ?���??� ?. �. ???�� // �??�?? � ???????�???�? ��????�? ???�??? ? �??���???� ?�???�???? ??? ?�??��??�? ��?�????????. – 1909. - � 3 (????�, ?. 25-27). ???�?� �? �????��?��.

37. Scrisori, memorii // Analele Academiei Române. Mem. sect. ist. - Bucureşti:  1911. – Seria 3. - Tom 2. - P. 485-648.

38. Din “Metafizica”: (Scrisoarea lui D. Cantemir către Ieremia Cacavela) // Texte privind dezvoltarea gândirii social-politice în România: (În ajutorul celor ce studiază istoria şi filozofia). – Bucureşti: Ed. Academiei RPR, 1954. – P. 43-73.

39. Sulea-Firu, I. O scrisoare inedită a lui D. Cantemir Monarhiarum phisica examinatio // Studii şi cercetări de bibliologie. – Bucureşti, 1963. – Vol. V. - P. 267-276.

După un scurt studiu pentru prima oară se publică în originalul latin manuscrisul “Monarchiarum physica examinatio”. - P-269-272; traducere în lb ro. de Sulea-Firu. – Interpretarea naturală a monarhiilor. – P. 273-276.

40. Scrisoarea lui Dimitrie Cantemir către cancelarul Golovkin, din 16 sept. (în limba rusă); trad. rom. // Rev. de filozofie. – XVII. - nr. 1. - 1970. – P. 107-110.

                                                                                                                                                    top

MANUCRISELE LUI D. CANTEMIR

 

1.    Istoria ieroglifică în douăsprezece părţi împărţită aşijdere cu chee, de sentenţii frumos împodobită. La începuturi cu Scară a numerelor dezvelitoare, iară la sfârşit cu a numerelor streine tâlcuitoare. Dimitriu Cantemir.

p. 21,0x16,0. F.181, Nr. 1419.

Începutul s. XVIII. Autograful lui D. Cantemir în lb. ro.

??�??? ???�?�?�?�?????, ?��. �?????? ??�??????

Istoria ieroglifică, ?o�. �??????? ??�??????
Arhiva Centrală de Stat a actelor vechi din Sankt-Petersburg

 

2.    Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor întâi pre limba latinească izvodit iară akmu pre limba românească scris cu truda, şi osteninţa, Dmitrie Cantemiru Voevodu şi de moşie Domn al Moldavii, şi a svintei Rosieştii împărăţii cniaz. În Sankt Peterburg anul 1717.

p. 31,5x20,0. F.181.  Nr. 1420.

Arhiva Centrală de Stat a actelor vechi din Sankt-Petersburg

 

3.    Decenia L’ul al II-lea al sec. XVIII-lea Autografului D. Cantemir în lb. română.

4.    ??��??? ????��?���??? ?�??��-?����-��??��, ?��?�?��a? �??????? ??�?????�?, ?�??��??� ?���?�??�� �??�? ? ?�?�� ?�??�??�� ???????. � ??�?? ?????��??? � 1717 ?.

Arhiva Centrală de Stat a actelor vechi din Sankt-Petersburg

 

5.    Dell’accrescimento o decadenze dell’Impero Othomano o siô epitome dell’Istoria  Turca. Parte primo che continine l’accrescimento dal MCCC al MDCLXXII. Originalmente scritta în Latino da Demetrio Cantemir Principe de Moldavia, gia tradutta in inglese de Nicolo Tindal et ora in Italiano da Antioco Principe Cantemir figlio dell’Autore.

p.    f. 181,  …16, Nr. 1363.

Arhiva Centrală de Stat a actelor vechi din Sankt-Petersburg

 

6.    Istoria măririi şi decăderii Imperiului Otoman ori scurt istoric despre Turcia scrisă în lb. latină de Dimitrie Cantemir, principe al Moldovei, tradusă în lb. italiană de  Antiohi Cantemir fiul autorului.

Arhiva Centrală de Stat a actelor vechi din Sankt-Petersburg

 

7.    Compediolum universae Logices institutionis, t. e. ?�?????��?�? �??��??� ��????.

q.    43 p. pe o parte a foii. 15,8x13,3.  F.181, Nr. 1329.

8.    Scris cu un scris rapid mărunt, foarte frumos la sf. sec.XVII - începutul sec.XVIII.  La sfârşitul ……….Devotissimus ne benevolus Ioannes Demetrius C.K.I.P. Terrum Moldaviae”.

Arhiva Centrală de Stat a actelor vechi din Sankt-Petersburg

 

9.    Ioanis Baptistae Van Helmont, toparchae in Merode Royessnborch Oorshot, Pellines ete Physicese universalis doctrina et cristianae fidei congrua et necessaria philosophia.

r.     21, 6x16,5.  F.173.1, Nr. 312.

Biblioteca de Stat a Federaţiei Ruse (Moscova)

 

10. Începutul sec. XVIII Scrisul latin rapid. O parte din manuscris în lb. română. La pag. 11 este indicat: Ioannes Demetrius C.K.P. desp. Mold. [?�?�? �?????� ?[��???�??�] ?[?�?????] ?�??��??� ?���?�??].

Sunt incluse încă 2 articole:

Encomium in authorem et virtutem doctrina eius Moldavo idiomate interpretatum (Lauda autorului şi minunatei sale învăţături) fila 11verso-18.

Lectori amico S.D. “Ionnes Demetrius Constantini Vayv” ( Prietenului cititori, Ioani Dimitrii Constantinov fiul),  fila  18 verso - 19 verso.

Coperta din carton, îmbrăcată în piele surie cu aur.

Biblioteca de Stat a Federaţiei Ruse (Moscova)

 

11. �??????? �?� ??��?��??, ?��???? � ???��? ? ?. �., �??��??? �?�?? �?�??? ? �?��?????? ? �?��?��???? ��? �??? ???????�??�� �?��?��??.

12. Loca obscura in Catechisi, qua ab Anonymo Authore Slaveno idiomate, edita (???��? ��?�?? ???�?�?) intitulata est, dilucidata. Autore Principe Demetrio Cantemirio”.

20,0x15,5. F. 173. Nr. 277.

13. ?��?��?�?? ?�. �?????? ??�?????? �? ???�?? ????� ?�?�?�??�?�  ??????�???, ?��?���?� �??��???�?? ?�?�?�? (??��?��? ??�?�?��?�?? � 1720 ?.) ?�� �?��?�??? “???��? ��?�?? �??�?�?”.

14. Sacro-Sanktae scientiae indepingibilis Imago. Tom pri.: Quo comprehenduntur Theologophu lices Principis Sacra. Sacra Nehaimeron Creatio. Progrefasus Creaturae Item de Tempore otq Aeternitate: die vita, et luadvuplici rerum forma,  tractatur. Denig Habitus S: Scientia, in quo divina Providencia: ferum naturalium conversatio; et Anima Intellectualis libera inclinatio, declarantur. Authore Demetrio Principe Moldavo.

s.     21,0x16.0  f.173.1 Nr.256.

Începutul s. XVII scrisul latin rapid.

Biblioteca de Stat a Federaţiei Ruse (Moscova)

 

15. ?��?�?? ??�?????�????�, ?�?�???��?� ????� I ? ?��??????�:

??�?????�???�? �???�???�?? … �? 7-�??�??� ???�?�? ??�??????. ?�?�???� �? ???�???�? ? ?�???�? ?�????.

Monarchiarum Phisica Examenatio: ?�?�???� �? �???�??�? ?�??? ? ????��� �?�� ????�? �? ?�????� ?�?? ?�� �?��?�??? «?��????? �?�?�???�? ????�?�?�??».

33 p., f.1.5.78

sec. XVIII (1714).

Biblioteca Academiei de Ştiinţe din Sankt-Petersburg

 

16. Demetrii Cantemiri Principis Moldaviae Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae (V. Histoire Othomane. Tom.1. - P. 55) descripta ex Apographo quod  eius filius mecum communicavit. Petropoli, 1727. - 296 p. 

Sectorul manuscriselor orientale. Fond Nr. 25, dosarul 8/1086

Institutul de orientalistică al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse (Sankt-Petersburg)

 

17. Demetrii Cantemiri Principis Moldaviae Descriptio Moldaviae Autographum   auctoris passfimm in margine. - 187 p.

Sectorul  manuscriselor orientale. Fond Nr. 25, dosarul 7/1086

Institutul de orientalistică al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse (Sankt-Petersburg)

 

18. Vita Constantini Cantemyrii. Cognomento senis Moldaviae Principis. – 372 p.

Sectorul manuscriselor orientale. Fond Nr. 25, dosarul 9/1086

Institutul de orientalistică al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse (Sankt-Petersburg)

 

19. Historiae Moldaviae. Partes tres. – 415 p.

19,5x16. Fondul secţiei de ediţii rar şi manuscrise. Manuscrisul 12/1.

 

20. Copie din ultemele decenii ale sec. XVIII. Pe foaie de titlu autorul nu este indicat. La sfârşitul textului se precizează apartenenţa operei. (“Post, et parens noster, Constantinus Cantemirius, eruditissimum Hieromonachum, Ieremiam Cacavelam; Cretensen, in Moldaviam vocauit, ciusque curae et docrinnae suos et aliorum baronum filios cimmisit…”).

Pe prima pagină ştampila “C?�?���???? �?��?�????”.

Biblioteca Ştiinţifică de Stat “Maxim Gorki” din Odessa

 

Alte manuscrise

 

21. Cartea cîntecelor după gustul muzicii turceşti culegere de pestade (beste) şi peşrovuri; Chart des Derviches // Recueil de cants estampies de M. Perriol. – Paris, 1714.

Introducere în muzica turcească, manuscris în limba română.

 

22. Tarifu ilmi musiki ala vââksus (Tratat de muzică) (în lb. turcă, 1703-1704).

23. Planul Constantinopolului sau Ţarigradului… rădicat de prinţul Dimitrie Cantemir.

24. Cartea genealogiei neamurilor boierimii moldoveneşti (în lat., pierdută).

25. Despre starea politică a Porţii Otomanice (în lat., pierdută).

26. Catehism (în lb. persană, pierdut).

27. Institutiones logices id. Est philosophiae instrumentali arte habitus (în lat.)

28. Logica (în lat.).

29. Istoria Kantakuzinîh i Brankovanov, trad. rusească a “Istoriei celor două case Brîncoveanu şi Cantacuzin” scrisă rom. de D. Cantemir.

                                                                                                                                                    top

                                                                                OPERE COMPLETE

 

1.    Operele princepelui Dimitrie Cantemir tipărite de Societatea academiei române. – Bucureşti: tip. Curţii, 1872-1883. – Les tomes III et IV ne portent pas la mention de la collection.

Vol. I. Descriptio Moldaviae

Vol. II. Descrierea Moldovei / trad. rom. de Papiu Ilarianu şi I. Hodosiu

Vol. III-IV. Istoria imperiului otoman / trad. de dr. I. Hodosiu

Vol. V.  Partea I. Evenimentele Cantacuziniloru şi Brâncoveniloru.

Vol. V. Partea II. Divanul / publ. şi pref. de G. Sion.

Vol. VI. Istoria ieroglifică

Vol. VII. – Vita Constantini Cantemiriu. Collectanea orientalia.

2.    Opere complete. În 9 vol. / ed. critică publicată sub îngrijită lui Virgil Cândea. – Bucureşti: Editura Academiei Române, 1973-1983.

Vol. I. Divanul / ed. îngrijită; st. introd. şi coment. de V. Cândea. – 1974. – 491 p.

Vol. 4. Istoria ieroglifică / text stabilit şi glosar de Stela Toma, prez. de V. Cândea; st. introd., coment. de N. Stoicescu. – 1973. – 444 p.

Vol. IX. Partea I. Descriptio antiquis et hodiernis status Moldaviae nominibus. Historia moldo-vlahică / ed. critică publicată sub îngrijirea lui Virgil Candea; trad., note şi indici de Dan Sluşanschi. – 1983. - 457 p.

 

3.    Opere / ed. îngrijită, studiu introductiv de P. P. Panaitescu şi I. Verdeş. În 3 vol.– Bucureşti: Ed. pentru Literatură, 1965.

4.    Opere. În 4 volume. – Chişinău: Cartea Moldovei, 2003.

 

5.    ?��??��?? �?��?��???? ??�?��?�?�??. – ?.: ????? ?�����?�, 2003.

                                                                                                                                                    top

FRAGMENTE DIN OPERĂ APĂRUTE ÎN PERIODICE ŞI ANTOLOGII

 

1.    Bucăţi alese. Sentenţii, publicate după categorii / cu un vocabular de Em. Grigoraş. – Bucureşti, 1933. - (Biblioteca Şcoalei).

 

2.    Cartea sistema, ori starea religiei muhamedane: [fragm.] // Din istoria gândirii ateiste în Moldova / alc.: A. Babii, V. Ermuratschi. – Chişinău, 1967. – P. 30-34.

 

3.    Cele mai frumoase pagini… / antol., pref. şi coment. de Ion Rotaru. – Bucureşti: Ed. Prometeu, 1993. – 120 p.

Din cuprins: Istoria ieroglifică. – Descrierea Moldovei. – Istoria creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman. – Hronicul a vechimei romano-moldo-vlahilor.

 

4.    Ceremonie la logodnă şi la nuntă. Despre înmormîntare // Elogiul folclorului românesc / antologie şi pref. de Octav Păun. – Bucureşti,  1969. – P. 2-6.

 

5.    Cîteva maxime de D. Cantemir (din vol. Sentenţii, publ. de Em. C. Grigoraş) //  Adevărul. – 1933. - 47. - Nr. 15-249. – P. 2.

 

6.    Coranul / trad. din lat. de Nicodim Lecusteanu // Universul literar. – 1938. – XLVII. - Nr. 32 (24 sept.). – P. 5; Nr. 33 (1 oct.). – P. 7; Nr. 35 (15 oct.) – P. 5.

 

7.    Cunoştinţe din istoria şi viaţa turcilor după Dim. Cantemir, trad. de dr. Ios. Hodosiu //  Transilvania. – IX. – 1876. - Nr.8 (15 aug.). – P. 92-95; Nr. 9(1 mai). – P. 100-102.

 

8.    D. Cantemir: hotarele Moldovei: [fragm. din Descrierea Moldovei] // Magazin istoric. – 1991. – nr. 3. - P. 2

 

9.    Despre obiceiurile moldovenilor: [cap. din lucrarea “Descrierea Moldovei”] // Timpul. – 2001. – 14 sept. – P. 14.

 

10. Descrierea Moldovei: (A. Pentru năravurile moldovenilor. B. Pentru obiceiurile logodnelor şi a nuntelor în Moldova. – V. Pentru obiceiurile îngropării în Moldova // ??�k���� �. ?��??�?? ?��?�?�?� ? ????����� � ??��? ? ?????? ��? �????�?�?? � �?�??�-?���?�??�? ?�???. – ??�., 1850,  ?. 14-37. – [�??�����? �? ?�?. ?�.: ?���?�?�?? ?� “�????�?? ?���?�??”  ?�. �. ??�??????].

 

11. Descrierea Moldovei: (cap. din lucrare) // Proza moldovenească: Antologie. – Chişinău, 1954. – P. 52-57.

 

12. Descriptio Moldaviae. (�????�?? ?���?�??): �???��? ?� XVI ?�?�? // ????���?? ?�??�???? ???�???�?  XVIII-XIX ��. – ?., 1961. – ?. 77.

13. “Descriptio Moldaviae” // Viaţa economică. - XI. – 1973. - Nr. 17(27 apr.). – P. 10.

14. Descrierea Moldovei: (fragm.) // Dodiţă Gheorghe, Marin, Vitalie. Istoria limbii şi a literaturii moldoveneşti: Crestomaţie. – Chişinău, 1966. – P. 298-305.

15. Descrierea Moldovei: (fragm.) // Antologia gândirii româneşti. Sec. XV-XIX. Partea I. – Bucureşti, 1967. - P. 80-84.

16. Descrierea Moldovei: cap. al V-lea: despre literele moldovenilor: [fragm.] // Vasile Lupu. – Ch., 1982. – P. 108-109.

17. Descrierea Moldovei: Fragm. // Zorile=????�??. – 2001. - � 2. – ?. 111-119.

18. Despre coran. După copia latine?scă de la Academia română, acum mai întâiu  tălmăcit şi tipărit în româneşte de I. Georgescu. – Cernăuţi: Analele Dobrogei, 1927. - 57 p.

19. Despre hora moldovenească // Constantin Bodulescu. Lăutarii noştri. Din trecutul lor. – Bucureşti, 1922. – P. 93-95.

20. Despre limba moldovenilor // Bulgăr, Gh. Scriitorii români despre limbă şi stil de, Bucureşti, 1957. – P. 48-51.

21. [Despe Dobrogea] (extrase de Constantin Brătescu din Istoria Imperiului Otoman) // Analele Dobrogei. – 1. – 1920. - nr.1. – P. 178-184.

22. Despre ocîrmuirea stăpînirii moldoveneşti // Universul lit. – XLV. – 1929. – Nr. 32. – P. 510.

23. Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau giudeţul sufletului cu trupul // Arhiva istorică a României. – II. - 1865. - P. 82-170.

24. Divanul. Istoria ieroglifică // Antologia poeziei vechi moldoveneşti: Modele şi reconstituiri / red. P. Balmuş; pref., selecţie, trad. şi note de N. Dabija. – Ch.: Lit. artistică, 1987. – 215 p.

25. Domnia lui Ilderim Baiazet / The Reiga of Ilderim Bajazet // Albina românească. - VIII. – 1845. – P. 398-399. - (fragm. dintr-un msr. al Istoriei Imperiului Otoman, trad. engl.)

26. Extracts from „The History of the Ottoman empire”. – Bucharest: Association Internationale d’etudes du Sud-Est europeen, 1973. – 359 p. – În lb. en.

27. Extrase din Dimitrie Cantemir (Istoria Imperiului Otoman) de C. B. // Analele Dobrogei. – I. – 1920. - nr.1. - P. 178-184.

28. Fragmente în lb. lat. din “Istoria înfiinţării căderii Imperiului Otoman” Incrementa atque decrementa aulae othomanicae // Exceptum ex operibus latinis Demetrii Cantemiri Vayvodae Imperii Romani et Russiae Principis, Membri Accademiae Berolinen ais et Petropolitensis, qui reguavit Anno. – Jasaiis: Typographia Apis, 1833. - 6 p.

29.  [Fragm. din Divanul lumei] // Profile literare. - 1927. - II. - Nr. 4 (1 mai). - P. 10-13.

30. [Fragm. din Cartea despre cel dintîi război al lui Mihai Viteazul contra Ţării Otomane în trad. revistei ] // Pontice. - I. – 1939. –  Nr. 2. – P. 46-50.

31. Historia of South-East European and oriental Civilizations: Extracts from “The History of Ottoman Empire” / edited by Alexandru Duţu and Paul Cernovodeanu with a foreword by professor Halil Inalcik. – Bucureşti: Association International d’Etudes du Sud-Est Européen, 1973. – 360 p. fig., pl. - General bibliography, P. 331-343. – În lb. en.

32. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor: [fragm.] // Dodiţă G. Marin V. Istoria limbii şi literaturii moldoveneşti: Crestomaţie. – Chişinău, 1966. - P. 305-308; Antologia gândirii româneşti. Sec. XV-XIX. Partea I. – Bucureşti, 1967. – P. 84-89; Cantemir Dimitrie. Descrierea Moldovei. – Bucureşti, 1967. – P. 279-305.

33. Imaginea tainică a ştiinţei sacre: [Cartea IV, cap. 9-13] // Antologia gândirii româneşti. Sec.XV-XIX. Partea I. – Bucureşti, 1967. – P. 69-75.

34. Intîmplările Cantacuzineştilor şi Brâncovenilor în Valahia… tălmăcite de pe grecească prin Vasili Vîrnav la anul 1811 iunie 19 // Arhiva românească. – II. - 1845. – P. 279-322.

 

35. Ioannis Baptistae van Helmont, Physices universalis doctrina et christianae fidei  congrua, ot nececcaria philosophia, cu o “Laudă către izvoditoriu şi către virtutea învăţăturei lui” (lat. şi  rum.) // Opere. – Vol. VI. – Bucureşti, 1883. – P. 469-492.

 

36. Istoria ieroglifică: [cap. din lucrare] // Proza moldovenească: Antologie. – Ch.: Ed. de Stat a Moldovei, 1954. – P. 47-52.

 

37. Istoria ieroglifică:  [fragm.] // Dodiţă, Gheorghe; Marin, Vitalie. Istoria limbii şi a literaturii vechi moldoveneşti: Crestomaţie. – Chişinău, 1966. – P. 285-298.

 

38. Istoria ieroglifică: [fragm.] // Cantemir, Dimitrie. Descrierea Moldovei. - Bucureşti, 1967. - P. 37-60.

 

39. Istoria ieroglifică: [fragm.] // Antologia gândirii româneşti. Sec. XV-XIX. Partea I. – Bucureşti, 1967. – P. 76-80.

 

40. Istoria ieroglifică [fragm. din partea a II-a] // Virgil Ene. Satira în literatura română. Vol. 1. – Bucureşti, 1972. – P. 23-26.

 

41. Istoria ieroglifică: Povestea hameleonului. Povestea Porcarului: [ secvenţe din literatura clasică] // Pagini de satiră şi umor moldovenesc. – Chişinău, 1972. - P. 24-27.

 

42. Istoria Imperiului Otoman / text critic, variante şi trad. de Dan Sluşanschi; coment. de Virgil Cândea // Manuscriptum. – 1990. – 21. - Nr. 3-4. – P. 10-27.

 

43. Istoria Imperiului otoman. Creşterea şi scăderea lui: [fragm.] // Din istoria gândirii ateiste în Moldova / alc.: A. Babii, V. Ermuratschi. – Chişinău, 1967. – P. 28-30.

 

44. Istoria măririi şi decăderii Imperiului otoman: [fragm.] // Antologia gândirii româneşti. Sec. XV-XIX. Partea I. – Bucureşti, 1967. – P. 90-91.

 

45. Iubitului cetitor sănătate! (extrase din D. Cantemir, Scrieri diverse, Despre Coran, trad. în lb. ro. de Ioan Georgescu cu un rezumat în lb. fr.) // Analele Dobrogei. - 8. – 1927. – P. 77-121.

 

46. În cetatea Delta: ( partea a II-a din Istoria ieroglifică, publ. de Em. C. Grigoraş) //  Profile literare. – I. – 1926. - Nr. 11-12 (1 sept.). – P. 33-37.

 

47. Logica generală prescurtată: [ fragm. ] // Din istoria gândirii ateiste în Moldova / alc.: Alexandru Babii, Vasile Ermuratschi. – Ch.: Cartea mold., 1967. – P. 27-28.

 

48. Melanholia neasemuitului Inorog: Povestiri exemplare din “Istoria ieroglifică” / selecţia textelor, pref., note şi glosar de Doina Curticăpeanu. – Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 1973. – 216 p., fig.

 

49. Micul compediu de logică generală: [introducere] // Antologia  gândirii româneşti. Sec. XV-XIX. Partea 1. – Bucureşti, 1967. – P. 75-76.

 

50. Nunta Helgei: poemă în versuri (?) publ. cu o notiţă introd. de Em. C. Grigoraş //  Adevărul. – 48. – 1934. - Nr. 13(345). - P. 3.

 

51. Nuntele româneşti. În Ţara Românească şi Moldavia // Curierul românesc. - 1844. – P. 370-372.

52. Persia între istorie şi fabulă: (… din “Sistema religiei mahomedane”, 1721…) //  Secolul 20. – 1971. - aug. (Nr. 8). – P. 15-38.

53. Poveşti : [fragm. din Istoria ieroglifică ] / publ. cu pref. o şi note explicative de Em. C. Grigoraş; întocmită mai ales pentru uzul şcolar. – Bucureşti: Adevărul, (1933). – 123 p. + 4;

54. Reproducere în facsimil şi în transcriere, după colecţia de microfilme a Arhivelor statului, o pagină din manuscrisul lui D. Cantemir Hronicul vechimii a romano-moldo- vlahilor (Cartea a 9-a, Capul 1). Pe marginea textului sunt corecturile făcute de către autor : [adnotări autografe] / selecţ. şi transcrierea text.: Gabriela Mărăşoiu şi Valeria Şindelaru // Magazin istoric. – 1973. – nr.8. - P. 26-27.

55. Rezbelul dintre dobitoace şi păsări: [fragm. din “Istoria ieroglifică” “transpus pe înţelesul tuturor” de E. C. Grigoraş] // Profile literare. – I. – 1927. - Nr. 9-10. – P. 29-33; Nr.11-12. – P. 33-37.

56. Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago [ �?�???�???� ��??� ?�??�� �?�??] (????�?�???): [O???�?? ?� ?�??? IV] // ????���?? ?�??�???? ???�???�?  XVIII-XIX ��. – ?.: ?���???�, 1961. – C. 53-68.

57. Scrisoarea Moldovei / reeditată de către T. Boldur-Lăţescu // Moldova. – 1868. – P. 38-41.

58. Sentinţe, maxime şi proverbii, culese din Istoria ieroglifică a lui D. Cantemir de I. Encescu (Tăriceni) // Lumină pentru toţi. – 1886. – II. - Nr.4 (1-30 sept.). – P. 176-177.

59. Sentinţe, maxime şi proverbii culese din Istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir de E. B. [Emain-Bălteanu] // Lumină pentru toţi. –1887. - III. - Nr. 3 (1-31 aug.). – P. 106-107.

60. Sentinţii de Dimitrie Cantemir (culese de Em. C. Grigoraş) // Cuvîntul. – 1933. - XI. - Nr. 3026. – P. 1-2.

61. Sistemul sau întocmirea religiei muhamedane: (text inedit în lb. ro., publicat de Virgil Cândea) // Luceafărul (Bucureşti). – 1973. - XVI. - Nr. 21(26 mai). – P. 3.

62. Soborul [partea I din Istoria ieroglifică] publ. de Em. C. Grigoraş // Profile literare. – I. – 1926. - 1 aug. (Nr. 9/10.). – P. 29-33.

63. [Texte din Metafizica, Istoria ieroglifică, Descrierea Moldovei, Istoria creşterii şi descreşterii Porţii Otomane, Studii asupra naturii monarhiilor] // Texte privind dezvoltarea gîndirii social-politice în Ţările Române. - Vol. 1. / de I. C. Gulian. – Bucureşti, 1954. – P. 43-73.

64. [Texte din “Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor”] // Gîndirea social-politică despre Unire (1859): Culegere. – Bucureşti, 1966. - P. 18-20.

65. Tîrgurile Afroditei (Gelozie). Rezbelul gîngăniilor [frag. din cap. IV şi VIII ale Istoriei ieroglifice] // Profile literare. – 1926. - 1. - Nr. 17(15 nov.). – P. 12-15.

66. Viaţa lui Constantin Cantemir, zis cel Bătrân, domnul Moldovei: [fragm.] // Cantemir D. Descrierea Moldovei. – Bucureşti: Ed. Tineretului, 1967. – P. 240-278.

67. ?�???-??????? ?�? ?�??�?�?? ?�????�?�??�� ??�????: (???�??���??. – ?�??? �?�???). – ???�??�???�?, ??�???�?�???�? ? ?��???�???�? �????�?? ?���?�??. II. ?��???�????? �???�. � ????�?�??�? ?�??�?�??. – III. � �???����? ? ��?��? ?�??�?�?? � ?���?�?? // ?????�????? ?� ???�??? ��????�?���-?��???�???�� ? �?��?��??�� ???�? �??���� ???? �?�?? �?��a�?�?? / ?� XVIII �. �?�?�???����. �. 1. / ?�??. �. ?. �?????�?�?�. –  ???�, 1953. – ?. 333-344.

68. ?���?�???? �??????�??. ?????�????? ��? ???��?? ???�??���?? ��?��?? �?�?�?�?� / ?�� ??�. ��??�?? �?���. �?�? �. ?. ?�?��?. – ????�?�: ��??�?, 1988. -  381 ?. – � ?��???.: �?????� ??�?????. ???�?�?�?�????? ???�??? (????�? � ?�?��????); �????�?? ?���?�??. ?�. ?VII; � �??�?? ?���?�?�. - ?. 15 – 17.

 

CITATE, FOTOCOPII, HĂRŢI, MICROFILME, TABELE, ETC.

 

1.    Anul Cantemir: maxime selectate din lucrarea Divanul sau Gâlceava înţeleptului... // Nistru. – 2003. – 3 dec. (nr. 2). – P. 6.

2.    Autograful Principelui Dimitrie Cantemir: (Foaie deosebită, Nr. 20, din mscr. Chronicului vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor) // Adevărul lit. şi artistic. – IV. – 1923. - 17 iunie (Nr. 134). – P. 3.

3.     Buruit-au gîndul ...să scot la vedere felul neamului”: Conştiinţa populară a unităţii neamului. Umanişti străini despre unitatea poporului român. Ideea unităţii de neam şi de limbă afirmată de Grigore Ureche, Miron Costin, Stolnicul Cantacuzino, Dimitrie Cantemir  // Răduţu, A. Teodor, P. Ideea de unitate politică la români. – Bucureşti, 1968. - P.52-62; foto.

4.    [Cantemir despre Ştefan cel Mare: citat] . – (f. p.) // Ştefan cel Mare şi Sfânt. – Ch., 1997. - 51 p.

5.    [Citat de D. Cantemir]. – (f. p.) // Iosif, Elisabeta. Case cu ferestre luminate. – Bucureşti, 1985. – 160 p. 

6.    [Citate de D. Cantemir] // Dicţionar al bunei-cuviinţe. – Bucureşti, 1972. - P. 47; 50; 77; 98; 106; 107; 112; 171; 181; 185; 188; 190; 195; 245; 253; 269; 319; 333; 351.  

7.    Cugetări cantemiriene // Natura. – 2003. – Oct. (nr. 10). – P. 8.

8.    Dimitrie Cantemir // Panaitescu, P. P. Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera. – Bucureşti,  1958. – P. 96.

9.    Divanul sau Gîlceava…: (fotocopie) & p. Iaşi: B.C.U. “M. Eminescu”, 1967, 3  Bucureşti.

10. Divanul sau Gîlceava…- Iaşi, 1698. - (microfilm). - Iaşi, B.C.U. “M. Eminescu”, 1965. - 650 cm.

11. [Facsimil şi transcriere din mss. lui D. Cantemir, Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor, cartea a 9-a, capul I] // Magazin istoric. – VII. – 1973. - Nr. 8 ( aug.). – P. 26-27.

12. [Facsimil din Divanul lumii (Stema) şi Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor (titlul mss.] // Panaitescu, P. P. Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera. – Bucureşti,  1958. – P. 49 –246.

13. Hronicul vechimei a Româno-Moldo-Vlahilor… - St. Petersburg, 1717. - Vol. 1-6. – Iaşi: BCU “M.Eminescu”, 1969. - (Fotocopie, 6 Vol.).

14. Hronicul vechimei  … Copie făcută de C. Dimitrievici, Blaj, 1757 (ms. 46), 2 p. + (ms.83), 2 p. Cluj, Bibl. Filială a Academiei R. S. R., 1970, 58 cm. (Microfilm).

15. Ioannes Scapula, Lexicon graeco-latinum, Basileae, 1579, cu un ex-libris al lui Dimitrie Cantemir, 1697 şi cu pecetea sa personală din 1693 // Georgescu-Tistu, N. Bibliografia literară română. – Bucureşti, 1932. - planşa I.

16. Principatus Moldaviae. Nova et accurata descriptio. – [ A Amsterdam, chez François Changuion, 1737]: Reproducere. – Bucureşti: Inst. Geogr. al Armatei, 1936. - 1 foaie. - Retipărită şi de G. Vâlsan, s. l., s. a. (Academiei Rom, Mem. Secţ. Istorice, seria III, tom 6, …… 9).

 

17. Principatus Moldaviae nova et accurata descriptio / delineante Principe Demetrio Cantemirio. – Ch., 1994. – 1 map. 37x49 cm. LC

 

18. Stampă / cu semnătura autografă a lui Dimitrie Cantemir / Universitatea “A. I. Cuza” Iaşi. 1860-1960. – Bucureşti: Ed. şt., 1960. – P. 19.

 

19. Tabla hronologhicească în cării ne pomenesc Romanii cei din Ulpie Traian în Dakia de la Roma aduşi…. - [Iaşi: Tipogr. Mitropoliei, 1836. - XXI p.]  

20. Text autograf al lui Dimitrie Cantemir aflat ca filă deosebită în mscr. Operei Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor cuprinzînd indicaţii date la 1720 privind tipărirea operei // Magazin istoric. – 1973. – VII. - Nr. 8 (aug.). – P. 28.

 

[Titluri şi pagini din operele lui Dimitrie Cantemir]: (microfilm). – Iaşi: B.C.U. “M. Eminescu”, 1969, 50 cm.

                                                                                                                                                    top

 

REFERINŢE PRIVIND OPERA LUI  DIMITRIE CANTEMIR

 

Recenzii, note, însemnări asupra volumelor

 

1.    Miron, Paul. Der Wortschatz Dimitrie Cantemir: lexical Unters. Von Divanul und Istoria ieroglifică im vergleich zu Texten ans d. 16, 19 und 20 Jh. – Frankfurt am Main; Bern; Las Vegas: Lang, 1978. - 331 p. – În lb. de.

 

2.    A late renascence: Dimitrie Cantemir: [despre operele principale ale cărturarului şi comentarii la ele] // Ciopraga C. The personality of romanian literature. - Iaşi, 1981. - P.171-178. – În lb. en.

3.    Bogaci, Gheorghe. Dimitrie Cantemir - inedit: [pe marginea manus?risului “Istoriile împărăteşti turceşti pe scurt”] // Moldova socialistă. – 1976. – 13 aug.

4.    Bodogae, Teodor. Dimitrie Cantemir: “Loca obscura” [traducere şi comentariu] // Biserica ortodoxă română. (Bucureşti). – 1973. – 91. – Nr. 9-10. – P. 1063-1111.

5.    Cazan, Gheorghe N. Cercetarea în Rusia la sfârşitul secolului trecut de către savanţii români a unor lucrări ale principelui Dimitrie Cantemir // Rev. română de studii internaţionale (Bucureşti). - 1973. – 7. - Nr. 4. - P. 211-215.

6.    Cândea, Virgil. Tratatul “Despre raţiunea dominantă” cea dintîi operă filosofică publicată în limba română (1688) // Viaţa Românească. – XVI (1963). – Nr. 3. – P. 84-89.

7.    Cândea, Virgil; Giurescu, Dinu C.; Maliţa, Mircea. Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti. – Bucureşti, 1966. -253 p.; il. - (P. 122,  123, 149, 171, 173, 184, 185, 202, 228 – despre scrierile lui Cantemir).

8.    Corlăteanu, N. „Nasc şi în Moldova oameni...”: [despre opera lui Dimitrie Cantemir] // Corlăteanu, Nicolae. Limba noastră.- Ch., 1981.- P.74-82.

9.    Coroban V. Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673–21 august 1723) // Zorile=????�??. – 2001. - � 2. – ?. 92–111.

Din conţ.: Viaţa şi activitatea; Opera „Divanul”; „Istoria ieroglifică”; Scrierile lui D. Cantemir în anii 1711-1723; „Descrierea Moldovei”; „Istoria Impreriului Otoman”; „Hronicul vechimii a romano-moldo-vaiahilor”; „Viaţa lui Constantin Cantemir”; Alte scrieri cantemiriene”; Însemnătatea operei lui D. Cantemir.

10. Curticăpeanu, Doina. Orizonturile vieţii în literatura veche românească (1520-1743). – Bucureşti, 1975. – 213 p. –

Din cuprins: Omul,  încotro?: [despre operele lui Cantemir]. - P. 66-71; O structură barocă: „Istoria ieroglifică”. – P. 128-132.

11. Despre manuscrisele lui Dimitrie Cantemir // România liberă. - 1877. - 1. – P. 87.

12. Dicţionarul operelor filozofice româneşti. – Bucureşti, 1997. – 317 p. - Din cuprins: Compendiolum universae logices institutionis. – P. 18-19; Istoria ieroglifică. – P.101-103; Sancrosanktae scientiae indepingibilis imago. – P. 194-196; Dimitrie Cantemir: (1673-1723): [ bibliogr. operei]. – P. 279  vezi şi:

13. Dimitrie Cantemir - Jurnal persan // Manuscriptum. – 1987. – nr. 2. - P.91-96.

14. Gîlceava lungă atocma este cu boala hronică”: [ despre D. Cantemir şi operele sale, actuale şi azi ] // Făclia. – 2003. – 11 oct. – P. 7-8.

15. [I. Hodosiu cere exemplarele ce i se cuvin din traducerea operei lui Cantemir, Descriptio Moldaviae şi Istoria Imperiului Otoman, în şedinţa Academiei Române din 24 martie 1880] // Monitorul oficial. – 1880. – 2/14 apr. ( Nr. 77). – P. 2370.

16. Hasdeu, B. P. Notiţă asupra două opere a lui Cantemir Voevod // Foiţa pentru istorie şi literatură. – 1859. – Vol. 1. – P. 69-70.

17. Holban, M. Autour de “l’Histoire de la Moldavie et de la Valachie” de Carra // Revue historique du sud-est européen. – 1944. – 21. – P. 155-230.

18. Kogălniceanu, M. Cere de la tatăl său - printre alte cărţi, şi “Istoria Imperiului Otoman” şi “Descrierea Moldovei” de D. Cantemir // Scrisori. - 1913. – P. 87-88; 93-95; Scrisori din timpul studiului, 1934. – P. 98-102, 109-111; Cultura.- 1973.- 27 oct.- P.5.

19. Moraru Mihai. De nuptiis Mercurii et Philologiae. – Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997. – 260 p. - Din conţ.: Istoria ieroglifică. Construcţia labirintică şi semnificaţiile ei în Istoria ieroglifică. – P. 150 – 161; Precizări privind una dintre sursele Divanul lui Cantemir. – P. 189 – 197.

20. Operele lui Dimitrie Cantemir // Magazin istoric. – 1973. – nr.10. - P.11, 22.

21. Negru, N. Din biografia operelor cantemiriene // Lit. şi arta.- 1986.- 23 oct.- P.5.

22. Noi ediţii din opera lui Dimitrie Cantemir // Scînteia. – 1973. – 42 (Nr. 9578). – 23 iulie. ­– P. 2.

23. Societatea Academică Română. Şedinţa din 14 sept. 1878: [propunerea lui G. Sion de a se tipări operele lui Cantemir - Vita Constantini Cantemiri, Colectanea Orientalia, Istoria ieroglifică] // Monitorul oficial al României. – 1878. – Nr. 206 (17/29), sept. – P. 52-57.

24. Societatea Academică Română [ se aprobă tipărirea operelor lui Dimitrie Cantemir - Vita Constantini Cantemiri, Colectanea Orientalia, Istoria ieroglifică] // Analele Academiei Române. – Seria I. – Tom XI. –  Pt. 1. – P. 122.

25. Societatea Academică Română. Sesiunea extraordinară a anului 1879, şedinţa din 23  mai: [ G. Sion, în raportul Delegaţiunii, punctul 6, 7, despre tipărirea operei  lui D. Cantemir ­ de către Odobescu - Istoria ieroglifică, extras din Collectanea Orientalia, Vita Constantini Cantemiri] // Analele Academiei Române. – Seria II. –Bucureşti, 1880. – Tom I. – P. 5-6.

26. Societatea Academică Română - Şedinţa din 30 mai: [Ioan Ghica anunţă că s-au împrumutat din Rusia 7 vol., de manuscrise ale principelui Dimitrie Cantemir pentru copiere - Incrementa et decrementa Aulae Othomanicae, Annotationes ad incrementa Aulae Othomanicae; Vita Constantini Cantemiri cognomento senis] // Analele Academiei Române. – Seria II. – Bucureşti, 1880. – Tom I. – P. 18.

27. Societatea Academică Română - Şedinţa din 5 iulie: [s-a tipărit Vol. 6 - Istoria ieroglifică; Vol. 7 – Collectanea Orientalia şi Vita Constantini Cantemirii e sub tipar. Urmează corespondenţa, notele biografice, glosar, prefaţă sub îngrijirea lui Al. Odobescu] // Analele Academiei Române. – Seria II. – Bucureşti, 1880. – Tom I. – P. 218, 228.

28. Societatea Academică Română - şedinţa din 10 mart. - Raportul asupra activităţii Academiei citit de B.P.Hasdeu: [tipărirea operei lui Cantemir - Vol. 6. Istoria ieroglifică şi Compediolum logicae; Vol. 7. Vita Constantini Cantemirii, Annotationes criticae] // Analele Academiei Române. – Seria II. – Pt. II. – Secţ. I. - Partea adm. şi dezbaterile. – Bucureşti, 1882. – Tom III. – P. 120.

29. Societatea Academică Română: [şedinţa solemnă din 20 martie - Raportul general asupra lucrărilor executate de la 1879 până la …1880 (citit de B. P. Hasdeu). Vol. Istoria ieroglifică şi alte lucrări inedite mărunte ale lui Cantemir este aproape terminat de Al. Odobescu; la fel şi tratatul despre Viaţa lui Constantin Cantemir şi Collectanea Orientalia] // Analele Academiei Române. – Seria II. – Partea II. – Partea adm. şi dezbaterile. –  Bucureşti, 1881. – Tom II. – P. 95.

30. Unirea Transilvaniei cu România 1 decembrie. – Bucureşti, 1972. – 773 p. - (P. 58, 62, 66-68, 79 – despre lucrările lui Cantemir. – P. 67: foto).

31. Urechia, V. A. Romania: [se anunţă tipărirea operelor lui Dimitrie Cantemir – Istoria ieroglifică, Vita Constantini Cantemirii şi Descriptio Moldaviae] // Luminătorul ( Timişoara). – 1882. - 3. - Nr. 17.

32. Urechia, V. A. Academia Română - Sesiunea generală din 1882: [s-a tipărit Viata Constantin Cantemir şi Istoria ieroglifică] // Românul. – 1882. – 26. – P. 195.

 

33. ??�??��, ?. ?. �?????� ??�????? ? ??� “??????�??” �? ?�??�?�? ?�???: [�???�??�?? � ?�?�???��? �?�?] // ?�??�??�???�?? ? ?�??�?? ?��??�?? � ?�???? �� ????�?�? XIX �.: ?�. �?��. ??. – �?�?�???�, 1979. – C. 134-141.

                                                                                                                                                     top

                                                                          Descriptio Moldaviae

Vezi şi nr.: 253, 259, 262, 275, 855, 1329, 2167, 2664, 3058, 3088, 3106, 3109, 3135, 3485

 

34. Eşanu A. I. Dimitrie Cantemir “Descrierea Moldovei”: Manuscrise şi ediţii / red. resp. Demir Dragnev. – Ch.: Ştiinţa, 1987. – 106 p.

 

Periodice

 

35. Albala, Radu. Dimitrie Cantemir într-o nouă tălmăcire românească (Descrierea Moldovei, ed. 1956, trad. de Petre Pandrea) // Gazeta literară. – 1956. – III. – nr. 33 – P. 4.

36. Alecu, Niculina. Valoarea folkloristică a “Descrierii Moldovei” de Dimitrie Cantemir // Preocupări literare. – 6. - 1941. – P. 312-318.

37. Anunţ literariu [D. Cantemir: Opere. – Descriptio Moldaviae, tipărit de Soc. Academică Română, Bucureşti, 1872. – Tom I ] // Transilvania. – 7. – 1974. - 15 oct. (Nr. 20). – P. 247. - (anunţ de apariţie).

38. Băcănaru, I. , Iordan, Ion. Sărbătorirea a 250 de ani de la întocmirea lucrării lui D. Cantemir Descriptio Moldaviae 1716-1966: Extras. – Bucureşti, 1967. – P. 169-171 (şi în lb.fr.).

39. Băcănaru, I., Iordan, Ion. Célébration du 250-e anniversaire de l’oeuvre Descriptio Moldaviae (1716-1966) de Dimitrie Cantemir // Revue Roumaine de géologie. - géophysique et géographie, série de Géographie. – 1967. – Tom II. – nr. 2. – P. 169-171.

40. Bobu Florescu, Fl. Elemente etnografice în opera lui Dimitrie Cantemir “Descriptio Moldaviae” // Studii şi cercetări de istorie a artei. –  1955. –  Nr. 1-2. – P. 15-26. – Bibliogr. în subsol . – Rezum. în lb. ru. şi fr.

41. Bogrea, V. D. Cantemir, Descrierea Moldovei, trad. de George Pascu, Bucureşti,  1923, 185 p. // Anuarul Inst. de Istorie Naţională Cluj. – II. – 1923. – Bucureşti, 1924. – P. 393-396.

42. Borş, Andrei. D. Cantemir şi opera sa “Descrierea Moldovei” // Cantemir Dimitrie. Descrierea Moldovei. – Chişinău, 1957. – P. 5-17.

43. Brâncuş, Gr. Vitalitatea limbii române: [P. 10 - despre lucrarea Descrierea Moldovei] // Destin românesc. – 1995. – nr. 2. - P. 8-12

44. B[ucuţa] Em. Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir. – Cartea Românească, 1923 / trad.  de G. Pascu // Cugetul românesc. – II. – 1923. – P. 663-664.

45. Cărţile sunt tot atât de importante pentru militari ca şi muniţia”: Spicuiri din lucrarea lui D. Cantemir „Descrierea Moldovei” // Oastea Moldovei.- 1994.- 27 iul.

46. Cercetările economico-geografice pe teritoriul actual al R. Moldova: Lucrarea lui D. Cantemir Descrierea Moldovei // Mâtcu, M., Sochircă, V. Geografia umană a Republicii Moldova. – Ch., 2002. – P. 13-14.

47. Chidel, A. O carte de ieri şi de azi: Descrierea Moldovei // Nistru. – 1976. – nr.10. – P. 143-146.

48. Ciocan-Ivănescu, R. Notes pour servir a l’histoire des Arméniens de Moldavie (XV-e - XVII-e siècles) d’apres le “Descriptio Moldaviae” du prince Demetre Cantemuir // Anuar de cultură armeană (1995-1996). – Bucureşti, 1997. – P. 137-142. – În lb. fr.

49. Das Leben Demetrius Cantemir. Fürsten der Moldau (Descriptio Moldaviae, Teil I) // Jahrbuch der Bukowiner Landesmuseums. – Cernăuţi. - 21. – 1912/1913. –  P. 5-53. – În lb. de.

50. De prin ţară / D. Cantemir, Descrierea Moldovei, trad, după originalul latinesc de Giorge Pascu] // Ideea europeană. – 1923. – 5. – Nr. 27. – 9-16 sept. – P. 4.

51. Descrierea Moldovei – carte de dor: [referinţe critice] // Şerban, Geo. Ispita istoriei: Investigaţii, precizări, demersuri metodologice. – Bucureşti, 1980. – P. 9-17.

52. Descrierea Moldovei: [date prescurtate despre D. Cantemir] // Şcoala Basarabiei. - 1922. – Nr. 1-2. - P. 119-120.

53. Descriptio Moldaviae // Husar, Al. Ideea europeană sau noi şi Europa (istorie, cultură, civilizaţie). – Ch., 1993. -  P. 113-122.

54. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, P. II-a // Catalogul manuscriselor româneşti / de G. Strempel ş. a. Vol. IV. – Bucureşti, 1967. – P. 324-325.

55. Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei. Apare în Bibl. Socec. prin Miron Nicolescu  (ed. din 1909) // Ion Creangă. – 1910. – III. – nr. 1 (ian.) – P. 26. (anunţ  de apariţie).

56. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, trad. de G. Pascu // Cugetul  românesc. –1923. – II. –  Nr. 8-9 (aug. - sept.) – P. 663-664.

57. Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei // Comunistul. – 2003. – 10 oct. – P. 12.

58. Dobre, Gheorghe. “Descriptio Moldaviae”- operă ştiinţifică românească de prestigiu european // Viaţa economică. – 1973. – 11. – 27 apr.  (Nr. 17). – P. 20.

59. Dodiţă, Gh. Carte de aur a literaturii noastre: [„Descrierea Moldovei” – 270 de ani de la apariţia] // Moldova Soc.- 1986.- 21 febr.

60. Dr. Giorge Pascu, Descrierea Moldovei, trad. după origin. latinesc, Bucureşti, 1923. Dr. Giorge Pascu, Viaţa şi operele lui D. Cantemir, Bucureşti, 1924 // Ioan Neculce, fsc. 4, 1924. – P. 340-341.

61. Eşanu, Andrei. Descriptio Moldaviae în cultura europeană: [ izvoarele, modelele, limba Descriptio Moldaviae] // Limba română. – 2003. – nr. 1. – P. 73-84; nr. 2-3. - P. 85-96.

62. Florea-Rarişte, D. Despre năravurile rele ale unui critic (Polemici) [privind ed. din 1956 a Descrierii Moldovei, (trad. de P. Pandrea)] // Steaua. – 1956. – 7. – Nr. 11. – P. 111-115.

63. Florea-Rarişte, D. O reeditare neştiinţifică a operei lui Dimitrie Cantemir (Descrierea Moldovei / trad. P. Pandrea, 1956) // Steaua. –  1956. –  nr. 7. – P. 84-88.

64. Florescu Florea, Bobu. Elemente etnografice în opera lui Dimitrie Cantemir Descriptio Moldaviae // Studii şi cercetări de istoria artei. – 1955. – II. – Nr. 1-2. – P. 15-25.

65. Ghibănescu, Gh. Gh. Adamescu, Descrierea Moldovei de D. Cantemir, Bucureşti, 1935, 170 p. // Teodor Codrescu. – 1935. – 5. – nr. 1. – 1 iunie – P. 15.

66. Ghimpescu, Spinu. Descrierea Moldovei (istoricul operei şi traducerile sale) // Familia. – 1875.- II. – P. 592-594.

67. Giurescu, Constantin C. D. Cantemir. Descrierea Moldovei, trad. de G. Pascu: Extras // Rev. istorică română (Bucureşti). - 1931. –Vol. I. - fasc. 2– P. 136-142.

68. Giurescu, Constantin C.  Descriptio  Moldaviae // Luceafărul. – 1967. – nr. 9. –  P. 1, 7.

69. Hâncu, Andrei. Folclor şi etnografie în “Descrierea Moldovei” // Destinul Inorogului: Omagiu lui Dimitrie Cantemir. – Chişinău, 1981. – P. 224-232.

70. Ivan, Ioan. Dimitrie Cantemir – trei veacuri de la naştere (1673-1973). Contribuţia Laurian, Aug. Tr.: [scrisoare către Frate Bariţi Bucureşti: 23 nov. 1875 despre trad. Descrierii Moldovei] // George Bariţ şi contemporanii săi. – Bucureşti: Minerva, 1973. Vol. 1. – P. 200-201 (şi nota 5 de la subsol).

71. Laurian, Aug. Treb. Societatea Academică Română – şedinţa din 19 aug. 1875: (Anunţ pentru tipărirea Descrierii Moldovei) // România viitoare. – 19. – 1875. – P. 763;  20. – 1876. – P. 750-751; Analele Academiei Române. – 9. – 1876. – P. 1, 10; 1877. – P. 15-16, 38, 39.

72. Lăcustă, Ioan. 1858. Gazul lampant trece Milcovul: [P. 66 – izvoarele de păcură în „Descrierea Moldovei” a lui Cantemir) // Magazin istoric. – 1998. – aug. (nr. 8). - P. 66 - 67.

73. Lotreanu, Ion. Creaţie şi implicare. – Bucureşti, 1976. – 183 p.

Valoarea detaliului în Descriptio Moldavie. – P. 54

74. Lotreanu, Ion. Amintirea lui Ştefan în Descriptio Moldaviae // Săptămîna. – 1973. – 27 iulie. –  P. 3; Lotreanu, Ion. Creaţie şi implicare. – Bucureşti, 1976. – P. 51.

75. Madan, Ion. Enciclopedie a vremii: 200 de ani de la apariţia în ediţie aparte a “Descrierii Moldovei” de Dimitrie Cantemir // Moldova socialistă. – 1971. – 30 oct. – P. 4.

76. Madan, Ion. Valoroasă operă a lui Dimitrie Cantemir : (150 de ani de la apariţia primei ediţii moldoveneşti a “Descrierii Moldovei”) // Tinerimea Moldovei. – 1975. – 20 aug. – P. 3.

77. Matei, M. D. Andronic, Al. Cetatea de scaun a Sucevei. – Bucureşti, 1965. – 65 p. - (P. 41 – descrierea cetăţii Suceava în Descriptio Moldaviae).

78. Ibidem: 1967. – 38 p.: il. - (P. 34 - descrierea cetăţii Suceava în Descriptio Moldaviae).

79. Mănăstirii Neamţ la tipărirea celei dintâi ediţii în limba română a operei lui Dimitrie Cantemir “Descrierea Moldovei” // Mitropolia Moldovei şi Sucevei (Iaşi). - 1973. – 49. – Nr. 5-6. – P. 369-375.

80. Munteanu, Ion. Moldova lui Dimitrie Cantemir // Contemporanul. – 1973. – 3 aug. – P. 8.

81. Müller. [precuvântare la Descrierea Moldovei] tipărită de Büssching // Magazin für die Neues Historie und Geographie. - 1769, 1770. - tom III-IV.

82. Negru, N. Ştiinţă şi literatură în „Descrierea Moldovei” Dimitrie Cantemir // Lit. şi arta.- 1986.- 6 mart.- P.4.

83. Netea, Vasile. Descriptio Moldaviae. A l’occasion de son deux centcinquantenaire // Revue roumaine d’histoire. – 1967. – 6. – Nr. 3 (mai-iunie). – P. 480-482. – În lb. fr.; Luceafărul. – 1967. – 25 febr. – P. 3.

84. Nicola, Ion. Un manuscris românesc al Descrierii Moldovei de Dimitrie Cantemir // Limbă şi literatură. – 25. – 1970. – P. 159-161; Extras. – Bucureşti, 1970. – 3 p.

85. Notiţă - G. Pascu, Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir. – Bucureşti, 1936 // Südostdeutsche Forschungen. - V. Jahrg. – 1940. – S. 1024.

86. O descriere a Moldovei anterioară lucrării lui Dimitrie Cantemir // Nedelcea, T. Vocaţia spiritualităţii: Studii şi art. – Craiova, 1995. – P. 65–69.

87. Osadcenco I. Din istoria „Descrierii Moldovei”: [270 de ani de la apariţia cărţii „Descrierea Moldovei” de D. Cantemir] // Învăţământul publ.- 1986.- 15 mart.

88. Papiu, Ilarianu A. Prefaţiune // Cantemir, Dimitrie. Descriptio Moldaviae. – Bucureşti, 1872. – P. V-X.

Despre ediţiile precedente în diferite limbi ale “Descrierii Moldovei”.

89. Pascu, G. Descrierea Moldovei de D. Cantemir // Buletinul cărţii. – 1923. – Nr. 19/20. – P. 286.

90. Pascu, Giorgio. Note despre Cantemir (Descrierea Moldovei) // Rev. critică. – II. – 1928. – Nr. 4 (oct. – dec.). – P. 231-233.

91. Pascu, George. Introducere // Cantemir, Dimitrie. Descrierea Moldovei / trad. de pe originalul latinesc la 200 de ani de la moartea autorului (21 august 1723) de G. Pascu. – Bucureşti: Cartea Românească, 1923. – P. III-XIV.

92. Porcescu, Scarlat. Scrisoarea Moldovei // Cronica. – 1973. – Nr. 37. – 14  sept. – P. 10.

93. Postolachi, Gh. Dimitrie Cantemir - biogeograf: [despre partea geografică a „Descrierii Moldovei”] // Cultura.- 1973.- 27 oct.- P. 5.

94. Predescu, Lucian. Despre Descriptio Moldaviae a lui Dimitrie Cantemir // Cercetări istorice (Iaşi). – 1926. – Nr. 2-3. – P. 288-294.

95. Proca, V. O remarcabilă operă a lui Dimitrie Cantemir: (La 200 de ani de la apariţia cărţii “Descrierea Moldovei”) / V. Proca, N. Râmbu // Comunistul Moldovei. – 1971. – Nr. 10. – P. 64-67.

96. Russev, E. “Descrierea Moldovei”: [ de D. Cantemir ] // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. – Chişinău, 1971. – Vol. 2 – P. 287: il.

97. Russu, N. Descrierea Moldovei: [rec.: Cantemir, Dimitrie. Descrierea Moldovei / trad. de P. Pandrea; pref. de A. Borş. – Chişinău: Şcoala sovietică, 1957] // Moldova soc. – 1957. – 28 aug.

98. Sadoveanu, Mihail. Vechea şi frumoasa Moldovă: [despre lucrarea lui D. Cantemir ”Descrierea Moldovei”] // Magazin istoric. – 1996. – mart. (nr.3). – P.2

99. Sandru, Ion. Geografia populaţiei şi aşezărilor în lucrarea lui Dimitrie Cantemir Descriptio Moldaviae: Extras. – Bucureşti, 1969. – P. 16-20.

100.       Simonescu, Dan. Istorie literară în recenzii.– Bucureşti, 1936. - (Descrierea Moldovei / trad. de C. Adamescu.).

101.       Societatea Academică Română – Şedinţa din 4 sept. 1870: [despre tipărirea Descrierii Moldovei] // Analele Academiei Române. – seria I, 3. – (1871). – P. 48-49; 4. – (1872). – P. 52-54, 66, 90-91, 102, 136, 142-146, 150; 5. – (1873). – P. 7, 32, 40, 51, 115; 6. – (1874). – P. 5-6, 12, 26, 31, 40; 7. – (1874). – P. 8, 63, 90. 237; 8. – (1875). – P. 4, 6, 13, 14, 39, 48, 52, 59;  Românul. – 1877. - 21. – P. 857.

102.       Sorohan, Elvira. Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir // Ateneu. – 1956. – Nr. 7 – P. 7.

103.       Stici, Ion. Dimitrie Cantemir s-a întors acasă aproape după 300 de ani: [ "Descrierea Moldovei", copia traducerii vechi adusă la Academia de Ştiinţe de ambasadorul Rusiei în R. M. ] // Moldova Suverană. – 2001. – 21 febr. – P. 5.

104.       Suciu, Gh. Patru adnotări la Descrierea Moldovei // Ramuri. – 1966. – III. – Nr. 3. – P. 14.

105.       Şpac, Ion. Dimitrie Cantemir s-a întors acasă aproape peste 300 de ani: [Academia de Ştiinţe a primit copia manuscrisului “Descrierea Moldovei” de D. Cantemir] //  Moldova Suverană. – 2001. – 21 febr. – P. 3.

106.       Teodorescu, Petru I. D. Cantemir. Descrierea Moldovei / trad. din lat. de Gh. Adamescu: (recenzie) // Ţara  Bîrsei. – 1937. – 9. – P. 75-76.

107.       Tufescu, Victor. Descriptio Moldaviae - operă fundamentală pentru geografia românească // Studii şi cercetări de geologie, geofizică şi geografie. – 1967. – Tom XIV. – Nr. 2. – P. 121-128. - (Comunicare prezentată în şedinţa festivă consacrată   comemorării a 250 de ani de la apariţia primei lucrări româneşti de geografie. – Descriptio Moldaviae, şedinţă din 20 febr. 1967, din Aula Academiei R. P. Române). (cu un portret).

108.       Ţiulescu, Radu. Descoperirea Planete Terra: [P. 30 – 1716 Cantemir redactează în latineşte prima monografie geografică „Descriptio Moldaviae”] // Magazin istoric. – 1970. – nr. 2. – P. 28. – 32.

 

109.       �?�?�?, ??�?�. ??�?���???� ????�? “Descriptio Moldaviae” �. ??�??????) (???���??��?�. ?�?�?�) // ??���??? ???���??��?�?�?? ???�??? ?���?�?? ????��?  �?��?�?�?? ? ??????�?�??. – ????�?�, 1983. – P. 131-158.

110.       ��??�, ??�???. ?�???� ? ?���?�???� ����?��?. – ?��. 2-?, ��?. – ????�?�: ????? ?���., 1967. – 296 ?.

?�?�?� ?�?�?? �. ??�?????? � “�????�?? ?���?�??” � ??�??�?�?? ��?�?? ???��� � �??????�??. – ?. 91-95.

111.       �??�, �. ?. � ????��? ? ?��?�??�? ?���?�?? � ??��? �. ??�?????? “Descriptio Moldaviae” (“�????�?? ?���?�??”) // ?��. ?���. �?�??�? ?� ????. – 1957. – � 4. – ?. 125-128.

112.       ???�??????� �. �. �?????� ??�????? ? ??� “�????�?? ?���?�??” // ??�????? �. �????�?? ?���?�??. – ?., 1973. – P. V-XXVIII.

113.       ???�??????�, �. �. �?����? ?��?�?? ??��?? �. ??�?????? “�????�?? ?���?�??” // ??�??? ��?�?��� ???�?? ???�??? ? ????���???  [?�?�. ?����� ?????? ?��??? ?���. �?�??�? ?� ????,  ?�?�???���� 40-�???? �?�??�� �???�?�??�� ?��.  ??�.]. – ????�?�, 1957. –  ?. 11.

114.       ???��, ?��??�. ?�???�? ?��?�?? 1789 ?��? “�????�?? ?���?�??” �. ??�?????? // ???�?���?? ??���??? �?��?�???��?�?�??, �?��?�???���?�?�?? ? ?�??��?�?�?? ?��????�� ?���?�??: �?�???  ????. �?����-??�???. ?���. ??�??? ��?�?���. – ????�?�, 1981. – ?. 97-99.

115.       ??�??��?�?, ?. ???�???? �?�? ?? ?����?�? ?�??? «�????�?? ?���?�??» �??????? ??�?????? ?� ��?���-???�??�???�?� ?��?? ?�???? // ����? �????. - 2001. - 22 �?�?.

116.       �?�?�?�, �. ?. ??�???�?? � ?�???? ????�??�?� �????�?. – ?.-�.: ?��.  ???�. �?�? ????, 1950. - 383 ?.

?????�? ?���??�?? “�????�?? ?���?�??” �. ??�??????. �??�?�?????, �?� “?� ??��???  ? ?????????���??? ?���??�??, ?� ???�?? �??�?�?��?? ??�?�� ??��? ????�? ?��?�?�?? �. ??�?????? ?�??? ?�????�?? ���?? ?� �?�??????? ??�?��?�?�?� �??????����-????���?��???�?� ????, �?????��?? � ?�?�?? � ??�?�?? ???��� ?����?�? XVIII �.”. – ?. 328-331.

117.       �??��?�?� ?. ?� ???�??? ?��?�?? «�????�?? ?���?�??» (270 �?? ?� �????�? (1716) �?????�?? �. ??�?????�? ?�??? «�????�?? ?���?�??») // �??. ��??���?�??.- 1986.- 15 ?????.

118.       ??�??, �. �?�????�?? ??�� �?????? ??�??????: (? 200-�???? ?��?�?? ?�??? “�????�?? ?���?�??”) / �. ??�??, �. ???�� // ?�??�??? ?���?�??. – 1971. –  � 10. – ?. 64-67.

119.       ?�???�, �??��?�. ��? ???c??? ?� “�????�?? ?���?�?? �??????? ??�??????: ?????????�? ????���??�???�� ?�????????�??: (???��?????���?? ?���????�??) // Rev. de istorie a Moldovei. – 1994. –  Nr. 2. – P. 24-28.

120.       ???��, �. �. �?????� ??�????? ??? ??�???� // ��?�. �??. ??????���??�?� ??�. ?�-??. – 1958 [?�� ?��.: 1960, �??.9]. – ?. 147-159.  

??????? ???�??? ?��?�?� “�????�?? ?���?�??” �. ??�??????, ?�?�?� ???���, ??�???�?�???�� �???? ??��?. ?�?�? ?��??????�??, �?� “??�???�?�????? �???� ??��?? �. ??�?????? ?��????? ???��� ?� �????�? �????�?����� ????���?��???�� ??�???�?�???�� ??��?��”.

121.       Co?�?��-?�??�?��?�, �. ?. «�????�?? ?���?�??» �?????? ??�?????? ??? ???���?? ?���?�?? �?��???�?? ?���?�?? // ????���???, �?��???�?? ? ???�???���?�?�?? ?���?�??: ??�?? ? ?????????�?.- ?., 1989.- ?. 69-71.

122.       ??�� �. ??�?????? “�????�?? ?���?�??” ? ??� ????? // ??�??��??�� ?. ?. ???�??? ??�???�?�???�� ???�? � ?���?�??. – K., 1974. – P. 28-31.

123.       ??�?�, ?. [??�?��?? �? ?�??� �?. ??�?????? «�????�?? ?���?�??», ?., 1973 ?.] // ���?� ???. – 1974. - �4. – ?. 285.

                                                                                                                                                     top

                                                                 Divanul…

Vezi şi nr.: 253, 263, 1978, 2167, 2800, 2897, 2898, 2903, 2913

 

124.       Adam, Marieta. Cartea românească în spaţiul românesc – simbol al unităţii: [P. 22 – menţiuni despre scrierea „Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea”] // Magazin istoric. – 1979. – dec. (nr. 12). -  P. 22-25.

125.       Afloarei, Ştefan. Scenariul modern al metafizicii: ecouri din “Divanul” lui Dimitrie  Cantemir // Rev. de filozofie. – 2000. – Nr. 3-4. – P. 175-213, 215-222, 243-251.

126.       Anghelescu, Mircea. Sur la traduction arabe du “Divan” de Cantemir // Romano-Arabica. – Vol. II. – Bucureşti: Romanian Association for Oriental Studies, 1976. –P. 65-68.

127.       Bolduratu, Sergiu. Cantemir – “Rege  între filozofi şi filozof între regi”: 300 de ani de la publicarea primei sale lucrări – “Divanul” // Momentul. - 1998. – 12 dec.

128.       Bucur, Marin. “Versuri” ale unui domn moldav (Dimitrie Cantemir, Divanul, ed. îngrijită de V. Cândea, 1969) // Familia. – 6. – 1970. – Nr. 7. – P. 5.

129.       Buluţă, Gheorghe. Scurtă istorie a editurii româneşti. – Bucureşti, 1996. -  94 p. – (P. 32. – despre apariţia cărţii „Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea” la Iaşi).

130.       Cardaş, Gh. Dimitrie Cantemir, Divanul său Gîlceava înţeleptului cu lumea, Iaşi, 1698 // Adevărul lit. şi artistic. – 1923. – Nr. 134. – 17 iunie. – P. 4.

131.       Călinescu, G. Dimitrie Cantemir, Divanul său gîlceava înţeleptului cu lumea, Iaşi, 1698 // Adevărul lit. şi artistic. – 1937. – Nr. 876. – 19 sept. – P. 15.

132.       Cândea, Virgil. Dialogul Orient-Occident, tradiţie-inovaţie în “Divanul” lui Dimitrie Cantemir=Le dialogue Orient-Occident, tradition-innovation dans “Le Divan” de Démetre Cantemir // Buletinul Comisiei naţionale a R. P. Române pentru UNESCO. – 1964. – ian.-iunie (Nr. 1-2). – P. 41-61.

133.       Cândea, Virgil. Dimitrie Cantemir şi începuturile bibliografiei de recomandare în cultura românească: [cuprinse în lucrarea “Divanul” sau “Gâlceava înţeleptului cu lumea”] // Studii şi cercetări de bibliologie. – Bucureşti. – 1972. – [Vol.] 12. – P. 15-20.

134.       Cândea, Virgil. Începuturile literare ale lui Dimitrie Cantemir: [I. Structura şi cuprinsul “Divanului”. – II. Geneza “Divanului”. – III. “Divanul” - scriere filozofică şi etică. IV. “Divanul” - operă literară. – V. Circulaţia “Divanului” –VI. “Divanul” în cultura românească şi în cultura europeană] // Cantemir, Dimitrie. Divanul. – Bucureşti, 1969. – P. VII-CI.

135.       Cândea, Virgil. Studiu introductiv la Divanul lui Dimitrie Cantemir / ed. îngrijită şi studiu introd. de Virgil Cândea. – Bucureşti, E.P.L., 1969. – P. VII-CI.

136.       D. Cantemir. Divanul lumii cu înţeleptul său giudeţul sufletului cu trupul // Catalogul manuscriselor româneşti. Vol. III / Ioan Bianu şi G. Nicolăiasa. – Cariova, 1931. – P. 29; Vol. IV / G. Strempel ş. a. – Bucureşti, 1967. – P. 410, 567.

137.       Dimitrie Cantemir: [Discontinuitate şi înnoire; Divanul, scriere literar-filosofică; Structura dialogică a Divanului; Personajele. Proza poetică. Exerciţii de stil roman; Romanul Istoria ieroglifică şi motivaţiile lui. Măştile alegorice; Planurile acţiunii. Personajele ţin discursuri; Inserări narative insolite: scrisori, visuri, poveşti: Proza poetică. „Final fericit”] // Sorohan, Elvira. Introducere în istoria literaturii române. – Iaşi, 1997. – P. 275-311.

138.       Divanul lui Cantemir în ediţie nouă (îngrijită de Virgil Cândea, EPL, 1969) // România lit. – 1970. – Nr. 10. – 5 mart. – P. 12; Varia: Preciziuni şi controverse. – Bucureşti, 1972. – P. 16-18.

139.       [G. Sion se însărcinează a retipări Divanul lumii lui Cantemir] // Analele Academiei Române. – Seria I. – Tom XI. –  Pt. 1. – P. 218.

140.       Ghibu, Octavian O. Copia lui Picu Pătrut după “Divanul” lui Dimitrie Cantemir // Biserica Ortodoxă Română (Bucureşti). – 1987. – 105. – Nr. 5-6. – P. 81-101.

141.       Horvat, Săluc. Mihai Eminescu: dicţ. cronologic. – Baia Mare, 1994. - 299 p. - ( P. 83 – despre opera „Divanul”).

142.       Ilieş, Aurora. Date noi despre circulaţia şi cititorii operei lui Dimitrie Cantemir “Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea” / Aurora Ilieş, Marieta Adam //  Studii: Rev. de istorie. - 1973. - 26. - Nr. 5. –  P. 999-1021.

143.       Marin, Constantin. Motive filozofico-literare antice în scrierea lui Dimitrie Cantemir. - “Divanul” // Rev. de istorie. – 2000. – Nr. 3-4. – P. 243-354.

144.       Mazilu, Dan Horia  D. Cantemir: "Divanul". Introducere în imaginar // Limbă şi literatură. – 1998. – V. III-IV. – P. 35-39.

145.       Moldovanu, Dragoş. Stilizarea citatului biblic în Divanul lui Dimitrie Cantemir // Anuar de lingvistică şi istorie literară. – Iaşi. – 1969. – Tom 20. – P. 49-68. – (Cu o bibliogr.: 63 titluri).

146.       Paşca, Şt. Des copies du Divan de Démètre Cantemir en Transylvanie: Extras // Langue et litérature. – 1943. – II. – Nr. 1-2. – P. 116-124; Monitorul oficial (Bucureşti). - 1943. – P. 110-124.

147.       Popp Vasile. Disertaţie despre tipografiile româneşti în Transilvania şi învecinatele ţări de la începutul lor până la vremile noastre. Sibiu, 1838. Studiu introductiv, ediţie, note, rezumat şi indice de Eva Marza şi Iacob Marza. – Cluj Napoca: Editura Dacia, 1995. – 225 p. – Despre „Divanul” lui D. Cantemir.

148.       Silvestri, Artur. Poezia “Divanului” // Luceafărul. – 1973. – 16. – Nr. 35. – 1 sept. – P. 6.

149.       Simonescu, Dan. ”Divanul” nou “Gâlceava înţeleptului cu lumea” // Analele universităţii Bucureşti. Limba şi lit. română. – 1973. – 22. – Nr. 2. – P. 15-20.

150.       Sion, G. Prefaţă (la Divanul) // Operele… lui Cantemir / tipărite de Soc. Academiei Române. Tom.V. – Bucureşti, 1878. – P. VI-XIII.

151.       Stoleru, Nicolae. “Divanul” lui Dimitrie Cantemir, unul din primele tratate româneşti de învăţătură, morală creştină // Studii Teologice (Bucureşti). – 1973. – 25. – Nr. 5-6. – P. 352-365.

152.       Teodor, Pompiliu. Dimitrie Cantemir, Divanul / ed. îngrijită şi studiu introd. de Virgil Cândea, Bucureşti 1969 // Tribuna. – 1970. – 14. – nr. 23. – 4 iunie. – P. 6.

153.       Toma, Stela. Dimitrie Cantemir, Divanul, ed. îngrijită şi studiu introd. de Virgil Cândea, Bucureşti: EPL, 1969 // Studii şi cercetări lingvistice. – 1970. –  Nr. 5 (sept.-oct.). – P. 614-617.

154.       Ţarălungă, Ecaterina. Marginalii la “Divanul” lui Dimitrie Cantemir // Transilvania (Sibiu). – 1988. – 17. – nr. 2. – P. 24-25; Rev. de istorie şi teorie literară (Bucureşti). – 1985. – 33. – Nr. 4. – P. 16-19.

155.       Vaida, Petru. Umanistul Andrei Wissowatius tradus de Dimitrie Cantemir cu privire la izvoarele Divanului // Gazeta literară. – 1964. – 11. – 10 sept. (Nr. 37).– P. 7.

156.       Vlăduţescu, Gh. Condiţia moralităţii în Divanul lui Cantemir // Tomis. – 1970. – mai (Nr. 5). – P. 16.

157.       Zamfirescu, Dan. “Flori s-au deschis în pămîntul nostru” // Luceafărul. – 1970. – Nr. 25. – 20 iunie. – P. 7.

158.       Zane, G. “Divanul” lui Cantemir în ediţia lui Virgil Cândea // Contemporanul. –  1970. – Nr. 15. – 10 apr. – P. 8.

159.       ?????? �. �?????�? ??�?? ?���???. ?�??? � ?���?�??  XVII – �?�?�? XIX ��. (???�???�-?�??��?��????� ��???) / ?�� ??�. �. ?. �???�?�?. – ????�?�: ????? ?���., 1986. – 128 ?. – ?. 66 – 67. – �� ?��?�?? �?�?�?.

 

                                                     Evenimentele Cantacuzinilor şi Brâncovenilor

 

1.    Cantacuzino, Ion Mihai. O mie de ani în Balcani: O cronică a Cantacuzinilor în vâltoarea secolelor. – Bucureşti, 1996. – 587 p. – (P.133, 177, 207, 219, 220 – despre Cantemir).

2.    Cernovodeanu, Paul. O operă cantemireană mai puţin cunoscută: Istoria lui Brâncoveanu şi Cantacuzinilor // Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol”. – Iaşi, 1992. – Vol. 29. – P. 239-250.

3.    Dimitrie Cantemir. Întîmplările Cantacuzinilor şi ale Brâncovenilor (1678-1716) // Repertoriul manuscriselor de cronici interne sec. XV-XVIII privind istoria României de I. Crăciun şi A. Ilieş. – Bucureşti: Ed. Academiei, 1963. – P. 100-101.

4.    [Kogălniceanu, M.]: [notiţă despre Vasile Vîrnav şi despre trad. lui după Întîmplările Cantacuzineştilor şi Brîncovenilor de D. Cantemir] // Arhiva românească. – 1845. – II. – P. 279-280.

5.    Operele Principelui Dimitrie Cantemir tipărite de Societatea Academiei Română. Tom 5, partea I, Evenimentele Cantacuzinilor şi Brâncovenilor, pt. II-a, Divanul, publicate şi însoţite cu o prefaţă şi un glosar de G. Sion (anunţ de apariţie) // Monitorul oficial. – 1878. – 1/13 oct. (Nr. 218). – P. 5565.

6.    Ornea, Z. O scriere a lui Dimitrie Cantemir: [„Scurtă povestire despre stîlpirea familiilor lui Brâncoveanu şi a Cantacuzinilor”] // România lit. - 1996. - 7-13 febr.

7.    Societatea Academică Română: [se anunţă tipărirea scrierii lui D. Cantemir, Evenimentele Cantacuzinilor… şi Divanul lumii] // Analele Academiei Române. –  1878/1879. – Seria I. – Tom. XI. – Pt. 1. – P. 5.

 

                                                     Historia incrementarum atque decrementerum Aulae Othomanicae

Vezi şi nr.: 253, 259, 262, 855, 2167, 2664, 2668, 2700, 2913, 3370, 3516, 3541

 

8.    Anghelescu, Mircea. L’histoire ottoman de Cantemir et la cronique de Saad-Eddin // Rev. de istorie şi teorie literară. – 1974. – 23. - Nr. 2. – P. 313-315.

9.    Bibliografia: [a apărut Istoria imperiului otoman, creşterea şi scăderea lui, cu note foarte instructive de Demetriu Cantemiru, principe de Moldavia, trad. de dr. Ios. Hodosiu, Partea I, Bucureşti:  1876, 410 p.] // Transilvania. – 1876. – 9. – 15 nov. ( Nr. 22). – P. 258.

10. Bordeianu, Mihai. Un tiraj necunoscut al traducerii în limba franceză a operei principale a lui D. Cantemir - Istoria imperiului otoman // Călăuza bibliotecarului. –  1964. – 17. – nr. 10 (oct.). – P. 624-625.

11. Cantemir, D. Istoria Imperiului Otoman: [manuscris descoperit în fondurile documentare ale Universităţii Harvard] // Manuscriptum. – 1985. – nr. 2. - P. 17-42.

12. Cândea, Virgil. Extraordinara biografie a unui manuscris: Istoria Imperiului Otoman: [senzaţionale dezvăluiri ale arhivelor americane despre Dimitrie Cantemir] // Magazin istoric. – 1985. – nr. 1. – P. 10-18; cop. II - foto.

13. Cândea, Virgil. Istoria Imperiului Otoman de Dimitrie Cantemir: Biografia unui manuscris // Biblioteca almanah: supl. al rev. “Biblioteca”. – Bucureşti. – 1986 (1995????????). - P. 32-37. ghibu /tg-mures

14. Cândea, Virgil. Life story of a Manuscript: Dimitrie Cantemir’s History of the Ottoman Empire // Revue des études sud-est européens (Bucureşti). – 1985. – 23. – Nr. 4. – P. 297-312.

15. Cândea, Virgil. “Manuscrisul original al Istoriei Imperiului Otoman“ de Dimitrie Cantemir // Tribuna României. – 1984. – 13. – Nr. 280. – P. 12-13, 15.

16. Duţu, Alexandru. L’abbé Prévost traducteur de l’Histoire ottomane de Cantemir // Revue de littérature compare, 1971. – avril.-juin (Nr. 178 ). – P. 234-237.

17. Guboglu, M. Dimitrie Cantemir şi Istoria Imperiului otoman // Studii şi articole de  istorie. – 1957. – I. – P. 179-208.

18. Hammer-Purgatall, Josif von. Sur l’histoire ottoman du Prince Cantemir // Journal Asiatique. – S. III. – Vol. IV. – Paris, 1824. – P. 24-54.

19. Haneş,  Petre V. Istoria Imperiului Otoman al lui D. Cantemir utilizată încă în 1901. Ediţii ale traducerii franceze a Istoriei Imperiului Otoman. Lecturi ale lui M. Kogălniceanu la Luneville // Convorbiri literare. – 1933. – 66. – P. 210-224, şi extras.

20. Joiţa, Monica. Prestigiul occidental a lui Dimitrie Cantemir: Omagiu sau complex de interioritate?: (Cu aplicare la Istoria Imperiului Otoman) // Rev. de lingv. şi şt. lit. – 1994. – nr. 3. – P. 86-89.

21. Lemny, Ştefan “O carte fără asemănare” [Hambourg, 1745: Istoria Imperiului Otoman de D. Cantemir în versiune germană] // Magazin istoric. – 1986. – 20. – Nr. 11. – P. 27-28.

22. Mihăescu, Valentin F. Un remarquable découverte concernant l’histoire et la culture roumaine: Le manuscrit original de “L’Histoire de l’Empire ottoman” de Dimitrie Cantemir [trouvé par Virgil Cândea] // Roumanie. Pages d’histoire (Bucureşti). – 1985. – 10. – Nr. 2. – P. 70-80. – În lb. fr.

23. Mihăilă, G. O descoperire senzaţională: Creşterile şi descreşterile Imperiului Otoman - text original latin în formă finală revizuită de Dimitrie Cantemir // România lit. – 1999. – 27 oct.-3 noiembr. – P. 12-13, 14.

24. Mihordea, V. Note cu privire la Antioh Cantemir (în Anexă - e dare de seamă asupra Istoriei Imperiului otoman / trad, franc.) // Rev. istorică. – 1945. – 31. - ian.-dec. (Nr. 1-12). – P. 39-85. 

25. Minea, I. Cînd a redactat Dimitrie Cantemir Istoria pentru creşterea şi descreşterea curţii aliosmăneşti // Cercetări istorice. – 1926-27. – II-III. – P. 255-256.

26. Popescu-Gilly, A. O recenzie contemporană despre Istoria otomană a lui Dimitrie Cantemir (apărută în Journal Encyclopedique, 1756) // Universul. – 1929. – 48. – Nr. 187. – P. 1.

27. Quérard: [despre Histoire de l’Empire ottoman…] // La France littéraire. - II. – P. 43.

28. Societatea Academică Română. Sesiunea extraordinară a anului 1879: [G. Sion, în raportul Delegaţiunii, punctul 6, 7, despre transcrierea citatelor arabe din Istoria Imperiului Otoman] // Analele Academiei Române. – Bucureşti, 1880. – Seria II. –  Tom I. – P. 5-6.

29. Stoide, Const. A. Note literare: [istoria Imperiului otoman a lui D. Cantemir] // Rev. critică. – 1933. – 7. – P. 91-92.

30. Tansin, Gemil. Considérations concernant „L’histoire ottomane” de Demetre Cantemir // Dacoromania: Jahrbuch fur Ostliche Latinität. – Munchen, 1974.  – nr. 2. - P. 155-166. – În lb. fr.

31. Xantonelli, Ioan. [despre Hronicul…lui Dimitrie Cantemir] // Orientul latin. – II. - 1875. – Nr. 55.

 

                                                     Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor

Vezi şi nr.: 253, 855, 2167, 2913, 2961, 3055-3058, 3060-3064

 

32. Carugă, Matei. Analele lui Zonoraş în Hronicul lui Dimitrie Cantemir // Studii teoretice (Bucureşti). – 1973. – 25. – Nr. 5-6. – P. 366-376.

33. Demeny, Ludovic. Continuitate şi erudiţie în Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor: [Dimitrie Cantemir - 300 ani de la naştere] // Magazin istoric. – 1973. – nr. 9. – P. 38-42.: foto.

34. Demény Lajos. Tradiţie şi continuitate în “Hronicul” lui Dimitrie Cantemir // Studii: Rev. de istorie. – 1973. – 26. - Nr. 5. – P. 947–956.

35. Diaconescu, Emil. Ştirea despre cruciata a II-a în Hronicul lui Cantemir // Cercetări istorice. – 1925. – I. – Nr. 1. – P. 416.

36. Dimitrescu, Florica. „Hronicul” lui D. Cantemir în ediţie ştiinţifică integrală // Limba şi lit. – 2001. – Vol. 1-2. – P. 39-43.

37. Epitopia Învăţăturilor Publice [Spătarul M. Cantacuzino donează Academiei din Iaşi 19 exemplare din “Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor” de Dimitrie Cantemir] // Buletin: Foaie oficială (Iaşi). – 1844. – 12. – P. 357.

38. Eremia, Ion. Moldova, Moldovlahia, Valahia, Ţara Românescă – ce ne spun izvoarele istorice [şi „Hronicul vechimei....” a lui D. Cantemir] // Destin Românesc.- 2002.- nr.4.-       P.5-14.

39. Grigoraş, N. Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor // Cronica. – 1973. – 8. – 3 aug. (Nr. 31)– P. 13.

40. Haneş, P. V. Manuscriptele de la Blaj ale Hronicului lui Cantemir // Studii şi cercetări. – Bucureşti, (1928). – P. 159-164.

41. Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor de Dimitrie Cantemir // Catalogul manuscriselor româneşti de Ioan Bianu. – Bucureşti: Göbl, 1907. – Tom. 1. – P. 259, 637.

42. Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor de Dimitrie Cantemir, (copia făcută de Constantin Dimitrievici, Blaj, 1757) // Manuscrisele româneşti din Biblioteca Centrală de la Blaj  de Nicolae  Comşa. – Blaj: Tip. Lumina, 1944. – P. 50-51.

43. Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor (mar. cca 1700) de D. Cantemir //  Manuscrisele româneşti din Bibl. centrală de la Blaj de Nicolae Comşa. – Blaj: Tip. Lumina, 1944. – P. 89.

44. Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor de D. Cantemir // Repertoriul manuscriselor de cronici interne, sec. XV-XVIII, privind istoria României de I. Crăciun şi A. Ilieş. -  Bucureşti:  Ed. Academiei, 1963. – P. 102-104.

45. Iorga, N. O nouă ediţie a Hronicului lui D. Cantemir // Convorbiri literare. – 1901. – 35. – P. 1140-1151.

46. Lăudat, I. D. Monumente ale culturii româneşti - Hronicul lui D. Cantemir // Zori noi. – 1966. – 20. – Nr. 5627. – 16 ian.

47. Pregătiri pentru a se tipări Hronicul… lui Dimitrie Cantemir // Albina românească. – 1833-1834. – V-VI. – P. 409.

48. Rusu, Ion. Literatură. Ceva despre Hronicul româno-moldo-vlahilor // Foaie pentru minte, inimă şi literatură. – 1840. – III. – Nr. 37. – P. 293-296; Nr. 38. – P. 297-301; Nr. 39. – P. 305-310.

49. Săulescu, G. Despre limba Hronicului lui Dimitrie Cantemir. Prefaţă la Hronicul Romanoâ Moldo-Vlahilor. – Iaşi. – 1835-1836. – Vol. I. – P. XVIII.

50. Sluşanschi, Dan. Dimitrie Cantemir. O altă predoslovire la Hronicul vechimii româno-moldo-vlahilor [editarea textului] // Manuscriptum. – 1976. – Nr. 1. – P. 13-27.

51. Societatea Academică Română – Şedinţa din 28 mart. 1894: [Gr. G. Tocilescu să fie însărcinat cu îngrijirea unei ediţii a Hronicului lui D. Cantemir] // Analele Academiei Române. – 1894. – Seria II. – Tom. XVI. – Pt. II, Sesiunea gen. –  P. 207-208; 281-282.

52. Stănescu, Eugen. Semnificaţii istorice ale numelui poporului şi ţării noastre: [P. 54: foto; P. 55 – despre opera Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor] // Magazin istoric. – 1969. – nr. 12. – P.  71-75; 84; 1970. – nr. 10. – P. 53-58.

53. Text autograf de o rară valoare al lui Dimitrie Cantemir, aflat ca filă deosebită în manuscrisul operei Hronicul vechimii a romano – moldo – vlahilor, cuprinzând indicaţii date la 1720 privind tipărirea operei, după ce a făcut a patra revizuire a manuscrisului transcris de un diac „nedeplin ştiutoriu al orthografiei româneşti”. (După colecţia de microfilme de la Arhivele Statului, Bucureşti.) / selecţ. şi transcrierea text.: Gabriela Mărăşoiu şi Valeria Şindelaru // Magazin istoric. – 1973. – nr. 8. - P. 28.

54. Tocilescu, Gr. G. Prefaţă [despre Hronicul lui Cantemir, mscr. de C-tin Dimitrievici, Blaj, 1757] // Cantemir, D. Operele. – 1901. – Vol. VIII. – P. XXVIII-XLIII.

55. Ţvic, R. „Hronicul lui Dimitrie Cantemir” // Chişinău. Gaz. de seară.- 1973.- 25 oct.

56. Ursu, Tamara. Funcţia stilistică a proverbelor, zicătorilor şi expresiilor înaripate în Hronicul…  lui D. Cantemir // ��?�. �??. ????�?�. ?�?. ��-??. – 1960. – T. 42. - P. 115-125. 

57. Ursu, T. V. Limba Hronicului lui Dimitrie Cantemir / sub  red. lui I. Varticean; AŞ a RSSM. Inst. de limbă şi  lit. - P. 230-244; Bibliogr.: P. 245-252. Rec.: Druţă. Gh. // Nistru. – 1974. – Nr. 7. – P. 136-138.  

 

                                                     Introducere în muzica turcească

 

58. Cosma, Viorel. Pe urmele unei lucrări necunoscute. Tricentenar Dimitrie Cantemir // Contemporanul. – 1973. – 17 aug. – P. 8.

 

                                                     Istoria ieroglifică

59. Bâgu, Otto. Realismul critic în Istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir: Lucrare pentru examenul de stat la Universitatea  “Al. I. Cuza”. – Iaşi, 1952.

60. Constantinescu-Rîmniceanu, G. Vrajba dintre Cantacuzieşti, Cantemireşti şi Brîncoveanu (1638-1705). Cu o introducere şi explicare a adevărului cuprins în Istoria ieroglifică a principelui Dimitrie Cantemir: Teză de licenţă în literatură şi filozofie. – Bîrlad, 1889. – 94 p.

61. Tănăsescu, Manuela. Despre Istoria Ieroglifică. - Bucureşti: Cartea românească, 1970. – 223 p.

Conţine: Introducere. – Principele. – Vulpea sau şcoala ipocriziei. – Cetatea Epithimiei. – Despre  verosimii şi  persuasiune. – Demonicul Hamelion. – Lirica filozofică. – Măştile. – Carnavalul  stilistic. – Muzicalul Cantemir. – O literatură a crizei.

                                                                                                                                                     top

                                                     periodice

62. Anghel, Paul. Cantemir şi teoria valorilor: (Istoria ieroglifică, EPL, 1965) // Gazeta literară. – 1967. – 25 mai (Nr. 21). – P. 1.

63. Anghelescu, Mircea. La rhétorique de la persuasion dans „L’Histoire hiéroglyphique” // Dacoromania: Jahrbuch fur ostliche Latinität. – Munchen, 1974.  – nr. 2. - P. 187-191. – În lb. fr.

64. Bhose, Amita. Reflections of „The Pancatantra” in „The Hieroglyphic history” // Dacoromania: Jahrbuch fur ostliche Latinität. – Munchen, 1974.  – nr. 2. - P. 192-196. – În lb. en.

65. Bunea, Ion. Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică. – Vol. 1-2, ed. îngrijită şi studiu introd. de P. Panaitescu şi I. Verdeş, EPL, Bucureşti, 1965 // Mitropolia Ardealului. – 1966. – XI. – Nr. 1-3 (ian. –mart). – P. 181-185.

66. Cartianu, Ana. The hieroglyphic history a few landmarks: [operă europeană] // Secolul XX. – 1973. – nr.11–12. - P. 15-33. – În lb.en.

67. Câmpeanu, Liviu. Marginalii la Istoria ieroglifică // Familia. – 1973. – 9. – Nr. 8. – P. 12-13.

68. Chis Şter, I. Contribuţii la valorificarea estetică a Istoriei ieroglifice: Extras. –  Baia-Mare, 1970. – P. 133-143.

69. Cizek, Alexandru. Valori clasice şi umanistice în “Istoria ieroglifică” // Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română. – 1973. – 22. – Nr. 2. – P. 55-65.

70. Cizek, Alexandru. Simbolica în Istoria Ieroglifică // Secolul XX. – 1973. – nr. 11–12. - P. 56-73; P. 65, 69, 71, 74, 75: il.

71. Constantinescu, Viorica S. Valoarea “textuală” a Istoriei ieroglifice // Convorbiri literare. – 1973. – 30 mai (Nr. 10). – P. 4.

72. Coroban, Vasile. Întâiul roman moldovenesc: (250 ani de la data scrierii “Istoriei ieroglifice” de D. Cantemir) //  Moldova socialistă. – 1955. –  9 oct.

Analiza conţinutului şi a stilului romanului.

73. Coroban, V. Real şi imaginar în “Istoria ieroglifică” // Lit. şi arta. – 1983. – 27 oct. – P. 6.

74. Coroban, Vasile P. Romanul “Istoria ieroglifică” de D. Cantemir // Studii şi articole de critică literară. – Ch., 1959. – P. 133-160; Octombrie. - 1955. – Nr. 11. –  P. 80-90.

75. Craia, Sultana. Există un baroc românesc? (Tănăsescu, Manuela - Despre Istoria ieroglifică, Bucureşti: Cartea românească, 1970) // România literară. – 1972. – 5. – 20 apr. (Nr. 17) – P. 10.

76. Curticăpeanu, Doina. Ieroglife… în Istoria ieroglifică // Tribuna. – 1970. – 31 dec.( Nr. 53) – P. 6.

77. Curticăpeanu, Doina. Istoria ieroglifică // Tribuna. – 1965. – 16 nov. (Nr. 46). – P. 3.

78. D. Cantemir. Istoria ieroglifică // Catalogul manuscriptelor româneşti, tom I de Ioan Bianu şi R. Caracaş. – Bucureşti, 1913. – P. 17.

79. D. Cantemir. Istoria ieroglifică (1685-1705) // Repertoriul manuscriselor de cronici interne, sec. XV-XVIII, privind istoria României de I. Crăciun şi A. Ilieş. - Bucureşti:  Ed. Academiei, 1963. – P. 101-102.

80. D. Cantemir – Lupta dintre Inorog şi Cerb, cu o prefaţă şi note de Em. C. Grigoraş: [Recenzie analitică] // Profile literare. – 1927. – II. – Nr. 1. – P. 27.

81. Diaconu, Ioan Ion. Dimitrie Cantemir sau Inorogul // Săptămîna. – 1973. – 29 iunie. – P. 5.

82. Dimitrie Cantemir (I) „Istoria ieroglifică; Dimitrie Cantemir (II) „Istoria ieroglifică: [poezii] // Diaconescu, Vasile. Scripturile române. – Bucureşti, 1975. – P.25, 26.

83. Dimitrie Cantemir. Istoria ieroglifică: Inorogul; Corbul; Struţocămila // Dicţionar de perdonaje literare. Ed. a III-a. / coord.: Florin Şindrilaru. – Piteşti, 1999. – P. 8-10.

84. Dodiţă, Gheorghe. “Istoria ieroglifică” de D. Cantemir: Modele şi izvoare // Bilanţul activ şt. a USM pe anii 1993-1994: Materialele conf. corpului didactico-şt. ştiinţele umanistice. – Ch., 1995. – P. 240.

85. Dragomir, Luminiţa. “Istoria ieroglifică” - un pisc al literaturii medievale româneşti // Buletinul Universităţii din Galaţi. Ştiinţe sociale şi umaniste. – 1983. – Vol. 6. – P. 33-36.

86. Filipaşcu, Alex. Relaţii despre fauna Moldovei din sec, XVII-XVIII în Istoria ieroglifică de Dimitrie Cantemir // Rev. muzeelor. – 1969. – Nr. 6. – P. 485-492 (cu 8 titl. bibliogr.).

87. Flămînd, Dinu. Tănăsescu, Manuela – Despre Istoria ieroglifică, Bucureşti: Cartea românească, 1970 //  Scînteia tineretului. – 1971. – 27. – Nr. 6843. – P. 4.

88. Giosu, St. O analiză subtilă a istoriei ieroglifice. (Tănăsescu, Manuela - Despre Istoria ieroglifică, Bucureşti: Cartea Românească, 1970) // Convorbiri literare. – 1971. – II seria nouă. – Nr. 6. – P. 77-79.

89. Grigoraş, E. C. Resbelul dintre dobitoace şi păsări. Romanul alegoric de D. Cantemir // Profile literare. – 1926. – nr. 9-10. – 1 aug. –  P. 29; 1926. – Nr. 11-12. – 1 sept. – P. 33.

90. Iachim, D. „Credo quia absurdum est”: Eseu: [despre romanul lui D. Cantemir „Istoria Ieroglifică”] // Făclia.- 1993.- 2 apr.- P.8.

91. La Naţionalul ieşean se pregăteşte un spectacol consacrat memoriei lui Cantemir (Istoria ieroglifică) // Flacăra Iaşului. – 1973. – 29. – 22 sept. (Nr. 8399). – P. 3.

92. Lăudat, I. D. O complexă operă de evaluare a trecutului – Istoria ieroglifică // Flacăra Iaşului. – 1966. – 22. – 6 nov. (Nr. 6269). – P. 2.

93. Lipcan M. I. Hamelionul – chip artistic zugrăvit de D. Cantemir în “Istoria ieroglifică” // ???????�? �?��. ?���. ??�, ?�?�??. 300-�???? ?� ��? ?�?�?�?? �?????? ??�?????? (1673-1723). – Chişinău, 1974. – P. 156-158.

94. Manolescu, Nicolae. Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică // Contemporanul. – 1965. – 24 dec. (Nr. 52) – P. 3; Basarabia. – 1993. – nr.10. – P. 155-160.

95. Manu, Emil. “Romancierul” Dimitrie Cantemir // Săptămîna. – 1973. – Nr. 126. –  4 mai. – P. 3.

96. Miron, Paul. „Istoria ieroglifică” et les besoins immanents de la langue // Dacoromania: Jahrbuch fur ostliche Latinität. – Munchen, 1974. – nr. 2. - P. 266-277. – În lb. fr.

97. Moldoveanu, Dragoş. L’ésotérisme baroque dans la composition de „l’Histoire hieroglyphique” // Dacoromania: Jahrbuch fur ostliche Latinität. – Munchen, 1974. – nr. 2. - P. 197-224. – În lb. fr.

98. Moraru, Mihai. Alegoria animalică şi fantasticului animalier în Istoria ieroglifică // Rev. de istorie şi teorie literară. – 1973. – Tom  21. – Nr. 3. – P. 481-490.

99. Moraru, Mihai. Construcţia labirintică şi semnificaţiile ei în Istoria ieroglifică // Rev. de istorie şi teorie lit. – 1973. – Tom 22. – nr. 2. – P. 187-193.

100.       Muthu, Mircea: Istoria ieroglifică şi începuturile balcanismului literar - Anul Cantemir  // Tribuna. – 1973. – 17. – 29 mart. (Nr. 13). – P. 14; 5 apr. (Nr. 14) – P. 15.

101.       Panaitescu, Petre P. Introducere (I. Importanţa “Istoriei ieroglifice” şi necesitatea unei noi ediţii. – II. Dimitrie Cantemir ca om politic şi scriitor. – III. Cuprinsul şi cadrul istoric al “Istoriei ieroglifice”. IV. Caracterul de pamflet al “Istoriei ieroglifice”. – V. Valoarea istorică a “Istoriei ieroglifice”. – VI. Aspecte filosofice în “Istoria ieroglifică”. – VII. Ideile social-politice în “Istoria ieroglifică”. – VIII. Valoarea literară a “Istoriei ieroglifice”) P. P. Panaitescu, I. Verdeş // Cantemir, Dimitrie. Istoria ieroglifică. I. – Bucureşti, 1965. – P. VII-VCVIII.

102.       Petrică Maria. Creaţii lexicale în Istoria ieroglifică // Limba Română.- 1996. - nr. 34. - P. 66-68.

103.       Piru, Al. Real şi imaginar în Istoria ieroglifică // România literară. – 1973. – Nr. 32. – 9 aug. – P. 13.

104.       Protopopescu, Al. Un protoroman românesc (Istoria ierolifică). Volumul şi esenţa de Al. Protopopescu. – Bucureşti: Eminescu, 1972. – P. 237-305.

105.       Purice, Mihail. Elemente populare în funcţie de sinonime în romanul “Istoria ieroglifică” de D. Cantemir // Probleme de istorie a limbii. – Ch., 1986. – P. 94-101.

106.      Rosetti, Al. Observaţii asupra limbii lui Dimitrie Cantemir în Istoria ieroglifică // Buletin ştiinţific al Academiei R. P. R. Secţiunea de ştiinţa limbii, literatură şi artă. – 1951. – I. –  ian., iunie (Nr. 1-2). – P. 17-38.

107.       Russev, Eugeniu. Primul roman moldovenesc: [Rec.: Cantemir, Dimitrie. Istoria ieroglifică / ed. îngrijită de Iosif C. Varticean. – Chişinău, 1958] // Nistru. – 1958. – Nr. 6. – P. 116-120.

108.       Simonescu, Constantin. Din “sentenţiile” lui Dimitrie Cantemir // Săptămîna. – 1973. – 31 aug. (Nr. 143). – P. 3.

109.       Sîrbulescu, Marin. Poezia lui Dimitrie Cantemir [ „Istoria ieroglifică” ] // Tînărul scriitor. – 1957. – 6. – Nr. 5. – P. 91-93.

110.       Sorescu, Roxana. Dimitrie Cantemir: „Istoria ieroglifică // Limbă şi literatură. Vol. 2. – Bucureşti, 1997. - P. 83-88.

111.       Şăineanu, Constantin. Lupta dintre Inorog şi Corb de D. Cantemir // Noi recenzii (1926-1929) de Const. Şăineanu. – Bucureşti, 1930. – P. 296-300.

112.       Şchiau, Octavian. Istoria ieroglifică // Steaua. – 1965. – nr. 12. – dec. – P. 106.

113.       Teodorescu, Dorin. Dimitrie Cantemir – himerele filozofului // Ramuri. – 1973. – 10. – 15 iunie (nr. 6). – P. 12; 15 iulie (Nr. 7). – P. 14.

114.       Toma, Stela. Über den Wortshatz in Cantemirs roman „Istoria ieroglifică” // Dacoromania: Jahrbuch fur ostliche Latinität. – Munchen, 1974.  – nr. 2. - P. 288-298. – În lb.ge.

115.       Ungureanu, M. Tănăsescu, Manuela. Despre Istoria ieroglifică. – Bucureşti, 1970 // România literară. – 1971. – 4. – 25 febr. (Nr. 9). – P. 17.

116.      Urechia, V. A. Raport despre lucrările Academiei în cursul anului trecut academic (Istoria ieroglifică e tipărită sub îngrijirea lui Al. Odobescu, la fel şi Vita Constantini Cantemirii) // Analele Academiei Române. – Bucureşti, 1882. – Seria II. – Tom IV. – P. II. – P. 79-80.

117.       Vaida, Petru. Geniul lui Cantemir – receptivitate şi detaşare // Luceafărul. –  1973. – 16. – 28 apr. (nr. 17). – P. 1.

118.       Vaida, Petru. Istoria ieroglifică sau bătăliile pierdute // România lit. – 2002. – nr. 51-52. – P. 31.

119.       Varticean, Iosif. “Istoria ieroglifică” a lui Dimitrie Cantemir // Cantemir, Dimitrie. Istoria  ieroglifică. – Chişinău, 1957. – P. I-XII.

120.      Velculescu, Cătălina. Possible starting Points of Dimitrie Cantemir’s “Hieroglyphic History” // Revue des études sud-est européen. – Bucureşti, 1918. – 18. – Nr. 1. – P. 120-122.

121.       Verdeş, Ion. Ideile filozofice şi social-politice al lui Dimitrie Cantemir în Istoria ieroglifică // Cercetări filozofice. – 1956. – III. – Nr. 6. – P. 75 şi urm. 

122.       Verdeş, Ion. Modelul uman cantemirian în “Istoria ieroglifică” // Rev. de pedagogie (Bucureşti). – 1973. – 22. – Nr. 10. – P. 101-107.

                                                                                                                                                     top

                                                     Logica

Vezi şi nr.: 256, 272, 855, 2167

 

123.       Cuşcă, Valentin. Unele consideraţii asupra micului compendiu… de logică de Dimitrie Cantemir // Rev. de filozofie şi drept. – 1998. – Nr. 1. – P. 60-64.

124.       Streinu, Valeriu. Cîteva observaţii privind Logica lui Dimitrie Cantemir // Ramuri. – 1973. – 10. – 15 iulie (Nr. 7). – P. 12.

125.       Streinu, Valeriu. Note asupra Logicii lui Cantemir // Vatra. – 1972. –  iulie (nr. 7). – P. 7.

126.       Verdeş, I. Despre micul manual de Logică al lui Dimitrie Cantemir // Cercetări filozofice. – 1955. – III. –  Nr.  3. – P. 119-124.

                                                                                                                                                     top

                                                     Metafizica

Vezi şi nr.: 2167

 

127.       Grigoraş, Em. Introducere la Metafizica de Dimitrie Cantemir / trad. de N. Locusteanu. – Bucureşti, 1928.

 

periodice

128.       Bagdasar, N. Dimitrie Cantemir. Metafizica / trad. de Locusteanu (1928): [recenzie] // Rev. de filozofie. – 1931. – Vol. 16. – P. 91-92.

129.       Barbu, Constantin. D. Cantemir: Sacrosanctae scientiae indepingibiles Imago ”Eus şi căile lui spre Fiinţă şi către Ins” [interpretarea manuscrisului latin 76 al Metafizicii lui D. Cantemir] // Ramuri. – 1981. – Nr. 5. – P. 16.

130.      Grigoraş, E. Dimitrie Cantemir: Metafizica sau imaginea de nedescris a situaţiei sacrosankte: (fragm.) // Lit. şi arta.- 1991.- 12 sept.

131.       „Metafizica” lui Dimitrie Cantemir // Noica, Constantin. Semnele Minervei: Publicistică, I. 1927-1929. – Bucureşti, 1994. -  P. 186-188.

                                                     Monarchiarum physica examinatio

 

132.       Haupt, G. Studiu asupra naturii monarhiilor: Un document inedit al lui Dimitrie Cantemir // Studii. – 1951. – IV. – Nr. 1. – P. 210-222.

133.       Panaitescu, P. P. Influenţa polonă şi rusă în vechea literatură românească: Curs universitar: (despre Monarchiarum physica examinatio). – 1939-1940. – P. 471-473.

134.       Sulea-Firu, I. O scriere inedită a lui Dimitrie Cantemir “Monarchiarum physica examinatio” // Studii şi cercetări de bibliologie (Bucureşti). – 1963. – Nr. 5. – P. 267-276.

                                                                                                                                                     top

                                                     Sistemul sau întocmirea religiei muhamedane

 

135.       Cândea, Virgil. Dimitrie Cantemir. Sistemul sau întocmirea religiei muhamedane // Luceafărul. – 1973. – 16. – 26 mai (Nr. 21). – P. 3.

136.       Georgescu, Ioan. Despre Coran de Principele Dimitrie Cantemir // Analele Dobrogei. – 1927. – 8. – P. 67-76; 118-121.

137.       [Kohl, I. – O dare de seamă asupra lucrărilor lui Cantemir – Sistemul religiei mahomedane şi Istoria otomanică ] // Suplimenta ad. Acta aruditorum, Lipsca. –  1729. – Tom. IX. – Sec. III. – P. 131-133; 1738. – P. 97-105.

138.       [Kohl, I. P. – despre Coran] // Introductio in historium et rom litterarium slavorum. Altenaviae, 1729. – P. 420.

139.       Locusteanu, Nicodim. Dimitrie Cantemir, domnitorul Moldovei – Coranul //  Universul literar. – 1938. – 47. – 24 sept. (Nr. 32) – P. 5.

140.       Madan, Ion. Făclie a cugetării şi luminii: (245 ani de la  apariţia cărţii lui Dimitrie Cantemir “Sistema religiei  mahomedane” // Moldova socialistă. – 1967. – 22 dec.

141.       Societatea Academică Română [se aprobă din promovarea lui Şt. Ciobanu să se traducă din ruseşte şi să se publice lucrarea lui Cantemir despre Sistema religiei mahomedane, publ. în ruseşte, în 1723] // Analele Academiei Române. – Bucureşti, 1924-1925. – Seria II. – Tom. 45. – 1925. – P. 120.

142.       345 de  ani de la apariţia cărţii lui D. Cantemir “Sistema religiei mahomedane”. “Istoria Imperiului Otoman”: [operă istorică de D. Cantemir] // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. – Vol. 3. – Chişinău, 1972. – P. 130-131.

 

143.      ??�?�, ?��. ?��??�? �?��?�???? [????�?�. ?�?. ��-??] - ?????��?���?  ??�?????��??�? ?��?�?? �? ??�?�??�?� ��-??: “?�???-??????? ?�? ?�??�?�?? ?�????�?�???? ??�????”. – ??�., 1722 // �?�. ????�?�. – 1973. – 25 �??. – ?. 2.

144.       ��???? ???�??? ???�??�???�� �?�?? � ????. ?. 1 / ?�� ??�. ?. �. ???�???��? ? �?. – ?.: ?��-�� ?� ????, 1955. – 692 ?.

� ?�?, �?� ?� ?�?��?�?? ????? I �. ??�????? �?????� “?�??�-??????� ?�? ?�??�?�?? ?�?????�?�???? ??�????”. – ?. 506.

145.       ?????��?? ????��??�?� �????�?: ��???. – �.: �?�?�???�. ??�??��-?�?�. ? ?�??��? ?��-��. – 1948. – 158  ?.: 1 ?????. - (?�-? ???�??? ?� ????).

� ?�??? “??????? ???�????�??�� ??�????”. - ?. 109.

� ?�?,  �?� � �. ??�????? �?�? ��?a??? �?��?�????. - ?. 114.

146.       ??�??? ?�??? [“?�???-??????? ?�? ?�??�?�?? ?�?????�?�???? ??�????” �. ??�??????] � �?��?�???? ??��?�?�??�?� �?����?� ��?�???. ???�?� �. �?��?�? // ?�??��???? �?��?�???. –  1855. –  � 97; ?�?�?� ??�???????�? �??����?� ??�?�???�??. – 1866. –  �. 87. –  ?. 61-63.

 

                                                     Vita Constantini Cantemirii…

Vezi şi nr.: 253, 267-273, 275, 276, 2668, 2700

 

147.      Balmuş, Pavel. Puncte de legătură spirituală: [precizări în legătură cu ediţia “Istoria despre viaţa şi faptele domnitorului moldovean prinţul Constantin Cantemir” de D. Cantemir, Moscova, 1783] // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 19 oct.

148.       Beldeanu, Adrian. Dimitrie Cantemir, Viaţa lui Constantin Vodă Cantemir //  Săptămîna. – 1973. - 28 sept. (nr. 147). – P. 5.

149.       Bucur M. Rec.: [Cantemir D. Viaţa lui Constantin Cantemir- Bucureşti, 1960] // Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor. – 1960. – Nr. 4. – P. 777.

Despre istoria editării operei  lui D. Cantemir “Viaţa lui C. Cantemir”.

150.       Chiţimia, C. I. Asupra a două cărţi (inclusiv, Vita Constantini Cantemirii, Moscova, 1783)  // Rev. istorică română. – 1946. – 16. – Fasc. 1. – P. 72-74.

151.       Cioculescu, Şerban. Dimitrie Cantemir, Viaţa lui Constantin Cantemir // Gazeta literară. – 1960. – 7. – 7 apr. (Nr. 15). – P. 2; Varietăţi critice. – Bucureşti, 1966. – P. 50-52.

152.       Ciopraga, Constantin. Cantemireşti în actualitate (Dimitrie Cantemir, Viaţa lui Constantin Cantemir) // Iaşul literar. – 1960. – XI. – Nr. 8. – P. 82-84.

153.      Dragnev, Demir. “Viaţa lui Constantin Cantemir” [scrisă de D. Cantemir] // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. – Chişinău, 1971. – Vol. 2. – P. 101.

154.       Minea, I. Originea  scrierii Vita Constantini Cantemirii // Cercetări istorice. – 1932-1933. – VIII-IX. – Nr. 3. – P. 260.

155.       Societatea Academică Română: [se acordă pentru copierea manuscriselor latine de la Petersburg; tipărea mss. Vita Constantini Cantemirii] // Analele Academiei Române. – Seria I. – Tom. XI. – P. 1. – P. 225.

156.      Sluşanschi, Dan. Cantemiriana latină: [despre lucrarea Vita Constantini Cantemyri] / Dan Sluşanschi, Ilieş Câmpeanu // Studii şi cercetări lingvistice (Bucureşti). – 1985. – 36. – Nr. 3. – P. 254-261.

 

157.       ��??��?, �. . ? ��??�?� �� ��??�???��??�?? ? ?�??�?? �?????�?? ??��?? �?????? ??�?????? “??��� ?��???�??�? ??�??????” // ??�-��??���?? ?�?�?? � ???��?? �???. – Ch., 1972. – ?�. 1. – P. 327-351. – �?��?�??. � ?��???. ?????�.

                                                                                                                                                    top

                                                                                                                                               - Partea II

                                                                                                                                               - Partea III;